Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Katolsk Tradition kontra Guds Ord

Vi har i två inlägg försökt få klarhet i huruvida den nya ekumeniken leder till en acceptans av det s.k. Petri ämbete/Påven. Av 358 (!) kommentarer i skrivandets stund handlar många om RKK’s alla villfarelser (och många genuina katolikers försvar av detsamma).

Nu tar Dagen dessutom upp frikyrkans nya öppenheten för den ortodoxa andligheten. Många av oss befarar att även detta intresse snart leder till Rom. Ty, tongivande personer som Peter Halldorf, Ulf Ekman och Sten Gunnar Hedin leker med elden när de flörtar med en organisation, vars ledare säger sig vikariera för min Frälsare och Herre, Jesus Kristus eller Yeshua som en del kallar Honom.

Jag älskar mina katolska vänner jag träffat på nätet. Men, hittils, i alla diskussioner kör vi fast i det faktum att varje gång en Romersk Katolsk lära strider mot Guds Ord hänvisas vi icke katoliker till Traditionen med stor T. Här blir diskussionen infekterad. Traditionen eller Guds Ord, vad är vårt rättesnöre?

Jag väljer Guds Ord. Katolikerna i första hand Traditionen. I andra hand Guds Ord. Detta är min summering efter månader av diskussioner med underbara katoliker som Tuve, Helena, enkla Z m.fl.

Lika mycket som jag älskar Kineser men, avskyr regimen som styr dem älskar jag alla katoliker men har mycket svårt för den väldiga maktapparat som styr dem. Det handlar alltså inte om att hata katoliker. Låt oss hålla isär på detta.

De allra flesta stötestenarna i Romersk katolsk Tradition och lära är förhållandevis nya. Vi ser inte mycket av dagens katolicism i den tidiga församlingens utövande av sin tro.

Här följer några av de allra största villfarelserna och när de kom till:

350 ca Ökenfadern, eremiten och munken Antonius (251 – 356), som grundade munkrörelsen spårar ur när han lär att ”All nåd som någonsin har blivit skänkts människor, allt kom genom Maria.” Från Our Lady’s Library. Antonius gick klädd i en stickande skjorta av hästhår, åt aldrig kött och badade aldrig. Blev 105 år. Han lärde sina lärjungar att fly egendom och kvinnor. Han är också viktig för den koptiskt ortodoxa kyrkan. Återuppväckt i svensk kristenhet har han blivit genom bl.a Peter Halldorf som i sin bok ”Jungfrumark” ser denne ökeneremit som en förebild.

375 ca Man började uttrycka böner till och vördnad för änglar och döda helgon, samt använda bilder.

416 Lagen om spädbarnsdop fastslogs. Spädbarnsdop blev nu obligatoriskt. Kejsaren Theodosius II (regerade 408-450) hotade med dödsstraff för omdöparna. Rörelser som förnekade det katolska dopet blev gruvligt förföljda. Främst i de schweiziska alperna fanns det grupper (valdensarna) som överlevde förföljelserna . Augustinus trodde att dop var nödvändigt för frälsningen ”för mänskliga varelser kan återlösas endast inom kyrkan som man kan komma in i endast genom dop” och ”endast genom (spädbarns) dop kan fullständig och omedelbar rening (från synd) utföras.”

431 Bruket att dyrka Maria som Guds Moder blev erkänd dogm vid kyrkomötet (det tredje konciliet) i Efesus. Maria ärades med titeln Theotokos (Gudaföderska). Det här blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. Resultatet av detta kan vi idag se i den katolska världen. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”Himmelens drottning”. Kybele titulerades ”alla heligas Moder”. Alla dessa titlar tillämpas numera, med obetydliga variationer, på Maria. Som Himmelens drottning står hon idag i högre rang än alla änglarna och de heliga i Himlen, och endast under Gud i status.
Prästen Filip från Rom, frambär på kyrkomötet i Efesus 431 för första gången tanken att påven biskop Celestinus är Petri efterträdare och innehar hans plats som innehavare av himmelrikets nycklar.

449 På den extra ”rövarsynoden” i Efesus 449 blev biskop Flavian från Konstantinopel misshandlad till döds av biskop Leos prästerkskap i Rom. Samme biskop utnämnde sig till Kristi ställföreträdare på jorden. Det var minst sagt en subtil förvanskning som fräckt utgav sig för att vara ”sann kristendom”. (Enligt vår bibel är det den Helige Ande som är Kristi ställföreträdare på jorden. När påvarna tar på sig titeln ”Vicarius Christi” så är det en total urspårning från nytestamentlig tro.)

593 Läran om skärselden antogs när Gregorius den store var påve.

649 Laterankonciliet under påven Martin I fastslog Marias eviga jungfrulighet.

787 Kyrkomötet i Nicea: Vördnad av änglar godkändes. Tillbedjan av kors, helgonbilder och reliker auktoriserades, samt rökelseoffer till deras ära. Konturerna av Uppenbarelsebokens sköka blir allt tydligare. Och för att kunna tillbe dessa saker har den Katolska kyrkan medvetet plockat bort det andra budet.

993 Helgonförklaringar av döda personer började genom Johannes XV som helgonförklarade St. Ulrich.

1000 ca Välsignad aska som sakramentalie började praktiseras som botgöringsmedel. Vid askonsdagen (dagen efter fettisdagen och 40 dagar före påsk) strös vid mässan ut välsignad aska på de troendes huvuden som tecken på botfärdighet. Askan kommer från föregående års palmsöndags palmgrenar. Sakramentalier är välsignade religiösa föremål invigda av Kyrkan som kors, religiösa bilder, rosenkransar, helgonfigurer m.m.)

1190 Avlat börjar säljas.

1229 Bibeln förbjöds att läsas av lekmän och blev förbjuden vid kyrkomötet i Toledo (Toulouse). Vid detta möte blev biskoparna förpliktigade till att i alla trakter i sina stift insätta edsvurna män som skulle i alla smyghål uppspåra kättarna och överlämna dem till straff. Varje hus där man fann en kättare skulle jämnas med marken. Alla män från 14 år och alla kvinnor från 12 år skulle med ed lova att bevara tron på den romerska kyrkan och att av alla krafter förfölja kättare. Var och en som inte gick med på detta eller som inte gick till nattvarden varje påsk, pingst och jul, skulle misstänkas för kätteri. Kättare eller sådana som var misstänkta för kätteri, skulle ingen läkare få besöka, inte ens om sjukdomen var dödlig. En uppriktig ångerfull skulle avlägsnas från hemorten, erhålla en skärskild dräkt och förlora alla offentliga rättigheter, till dess han erhållit påvlig dispens.

1264 Den kyrkliga högtiden Corpus Christi (Kristi Kropp) introducerades. Den heter nu Kristi Kropps och Blods Fest och är en liturgisk högtid för Altarets Sakrament och firas med sakramentsprocession där så är möjligt på den första torsdagen eller söndagen efter festen för den heliga treenigheten.

1442 Utanför Kyrkan ingen frälsning – Extra Ecclesiam Nulla Salus. Denna dogm ploklamerades i Bullan ”Cantate Domino” av påven Eugenius IV vid konciliet i Florens år 1442. ”Den heliga romerska Kyrkan tror, förkunnar med stadig hand, bekänner och proklamerar att ingen som existerar utanför den Romerska Katolska Kyrkans gemenskap, inte endast hedningar, utan även judar, heretiker och schismatiker, kan bli delaktiga av det eviga livet, utan kommer att gå samma öde till mötes som dem Kristus sade i Matt. 25:42 ”Gån bort ifrån mig, I förbannade till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar”, om de inte före sitt livs slut blivit upptagen i flocken. Ingen, vilket barmhärtighetsverk de än utfört, även om de utgjutit sitt blod för Kristi skull, kan erhålla frälsning, om han inte underkastar sig och är innesluten i Kristi enda Kyrkans fullkomliga enhet”. (Påven Eugenius IV 1442-02-04)

1545 Traditionen upphöjs till att ha samma betydelse som Bibeln.

1854 Den ultrakatolske Pius IX proklamerar den 8 december dogmen om Jungfru Marias obefläckade avlelse (Maria Immaculata, att Maria blev avlad syndfri). Johannes Paulus II saligförklarade honom 000903. Saligförklaringen kritiserades av inte minst judiska grupper eftersom Pius IX fördömde religionsfriheten och höll Roms judar i ett getto, samt gav sitt samtycke till att en judisk pojke blev gripen och uppfostrad som katolik.

1864 Påven Pius IX ger ut brevet ”Syllabus of Errors”, som också godkänds av Vatikankonciliet. I brevet fördöms bland annat att protestantismen skulle kunna vara en annan form av den sanna kristna religionen och likvärdig med den Katolska kyrkan.

1893 Katolska kyrkan katekes utgiven i Stockholm detta år förklarar: ”’På grund af att hon (den romersk-katolska kyrkan) allena af Kristus fått fullmakten och medlen att leda människorna till den eviga saligheten’ och sålunda är den enda vägen, hvarpå salighet kan uppnås, kallas hon ’den allena saliggörande kyrkan’.”

1931 Pius XI bekräftar läran att Maria är Guds Moder.

1950 Den 1 november proklamerar Pius XII dogmen (ofelbar kyrklig lära) Munificentissimus Deus om Marias upptagande med kropp och själ i himmelen när hon var färdig med sitt jordiska liv. Där blev hon sedan upphöjd till att vara Himlens drottning. Läs Jeremia 7:16-18 och Jeremia 44:15-23.

1964 Paulus VI förklarar Maria för att vara Kyrkans Moder.

Källa & fler katolska villfarelser: http://www.tidenstecken.se/kk0.htm

I senaste katekesen har RKK försökt slipa bort många av tidigare påvars hårda domar av protestanter. Dagens katoliker hänvisar därför hellre till den än citat från diverse påvar. Men, om påven verkligen är (och då alla påvar genom tiderna) Kristi ställföreträdare och talar med hans auktoritet kommer man inte ifrån det de sagt. Hur mycket man än putsar på läran i reviderade katekeser. Annars gör man antingen sig av med påvens ofelbarhet eller också tjänar vi en Gud som ändrar uppfattning då och då.

Däri ligger tryggheten i den uppfattning små, ofta förföljda ’para-katolska’ grupper haft allt sedan apostlagärningarnas första församling; Guds Ord är oåterkallerligt. Han ändrar sig inte. Det Han har sagt, har Han sagt och behöver inte revideras lite nu och då för att passa tidsandan.

Slutligen står striden om Katolsk Tradition eller Guds Ord (bibeln). Vad väljer du?

Till sist: Du som är intresserad av ämnet. Om det du skriver inte bottnar i en kärlek till alla syskon, oavsett vilket samfund de befinner sig i. Avstå att kommentera! Kom ihåg att många katoliker har en långt större Gudsfruktan än många frikyrkliga. De är människor av kött och blod, färgade av sin bakgrund precis som alla icke katoliker. Som bekant ska vi inte strida mot kött och blod utan furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna..

mvh

Daniel – MyTwoCents

Luk 12:32 Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Ef 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149083

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149064

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149063

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149065

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149066

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=149071

=>

Ämne: Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?