Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Den ”lilla” skökan (SKR)

Så har då sedan något år tillbaks pingströrelsen blivit ordinarie medlem i Sveriges Kristna Råd (SKR). Efter att ha innehavt observatörsstatus en tid så ansåg predikantkollektivet, och sedermera rådslaget att det var dags att ta steget fullt ut till ordinarie medlem i SKR. Detta förelades Rådslaget för pingst-ffs 5-7 maj 2006. Det blev dock backning efter diskussion.

Observatörsstatus hade den fördelen likt svensk neutralitet – en oberoende ställning med möjlighet att kritisera inriktning och tankegångar hos kollektivet i och med att man inte förbundit sig till något. Samtidigt hade pingstrepresentanten den stora förmånen att han kunde dryfta tankegångar över kaffebordet utan förpliktelser och fick också möjlighet att träffa en företrädare för ett annat skrå som man enbart hört talas om.


I Charta Oecumenica förbinder sig de som skriver under att träffa
överenskommelser med de andra kyrkorna om initiativ till
evangelisation.

Dessa samtal förmedlades till den allmänna pingstskaran som oerhört berikande. Det sades. t.o.m. att man fått tillfälle att säga ifrån vad man tyckte om exempelvis Svenska Kyrkans hållning gällande ecce-homo utställningen direkt till ärkebiskopen. Om biskopen brydde sig eller ej sades det dock inte något om.

Samtidigt har pingströrelsen erhållit det ärevördiga representantskapet som ”frikyrkosamordnare” inom SKR. Denna position har upprätthållits ett antal år (även tiden då pingströrelsen enbart hade observatörsstatus) av Marianne Andréas, som tidigare bl.a. tjänstgjort som pastor och bibelskoleansvarig hos Smyrna Gbg (den näst största pingstförsamlingen i Sverige med 3 000 medlemmar).


I Charta Oecumenica förbinder sig de som skriver
under att handla gemensamt på alla nivåer av kyrkligt
liv där förutsättningar finns.

Vad frikyrkosamordnandet inneburit är oklart. Det som synts är ett antal gästkrönikör artiklar i Dagen. Men vad som samordnats i frikyrkligheten är höljt i dunkel. Vilka frikyrkor har samordnat något med frikyrkosamordnarens bistånd? Frikyrkosamordnaren har dock medverkat under rubrik ”För att världen ska tro” – enhet och evangelisation som temadag på Smyrnaförsamlingens lägergård Järnholmen.

Detta ska då kontrasteras gentemot det dokument som förelagts SKR år 2001 ”Charta Oecumenica”. SKR ”flashar” upp dess angelägenhetsgrad på nytt sedan juni månad

Man uttrycker att: ”vill SKR på hemsidan på nytt lyfta fram Charta Oecumenica, de ’Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa’”.


I Charta Oecumenica förbinder sig de som skriver under att
samarabeta med muslimer i gemensamma angelägenheter.

Vid en snabb genomgång uttrycker man exempelvis på sidan 15

 

”Vi förbinder oss

– att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna

om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig

konkurrens som risken för förnyad splittring, ”

 

och på sidan 17:

Vi förbinder oss

– att handla gemensamt på alla nivåer av kyrkligt liv där förutsättningar

finns och där det inte finns trosmässiga, eller andra starkare

skäl som talar däremot

 

sidan 22

Vi förbinder oss

– att möta muslimer med respekt,
– att samarbeta med muslimer i gemensamma angelägenheter

       

sidan 17

För att fördjupa den ekumeniska gemenskapen måste ansträngningarna

att nå konsensus i tron ovillkorligen fortgå. Utan enhet i tron

finns ingen fullständig kyrkogemenskap. Det finns inget alternativ till

dialog.

 

Och tidigare avslutning på inledningen

”Med Evangeliet vill vi stå upp för människans värdighet, skapad till Guds avbild, och tillsammans

som kyrkor bidra till att försona folk och kulturer.”

En historisk möjlighet.

 

 

 

Som många uppmärksammat så pågår det en allmänkristen diskussion om vi är på väg som kristenhet mot Rom, då en del av våra företrädare har uttalat sig för närmanden till katolsk och ortodox kristenhet …

 

Förbindelsedokumentet Charta Oecumenica är nu inget diskussionsdokument som man inledningsvis skulle kunna tro och en del representanter givit sken av. Sten-Gunnar Hedin beskrev den  6 maj 2006 Sveriges Kristna Råd som en mötesplats för kyrkorna i Sverige, och som en nätverksliknande organisation, där det råder respekt för de olika kyrkornas och samfundens åsikter.
Det ekumeniska Charta Oecumenica, som några talare uttryckte oro inför, är att betrakta som ett arbetsdokument, som det råder frihet att förhålla sig till, klargjorde Sten-Gunnar Hedin.

 


De som skriver under Charta Oecumenica skall
anstränga sig att nå konsensus i tron.

 

Nu uppdagas det att SKR antagit ett tydligare förhållningssätt med sitt framlyftande av Charta Oecumenica. Tyvärr har medlemskapsinträdet antagits via forcerade församlingsbeslut. Några nämnvärda församlingsbetänkligheter gentemot Charta Oecumenica har det inte tagits någon notis om, troligtvis p.g.a. S-G Hedins franka arbetsdokumentförklaring.

 

Tyvärr är Charta Oecumenica ett dokument som undertecknats som ett ramdokument hos SKR.

Ramdokumentet med upprepningar ”Vi förbinder oss” har satt tydliga gränser för hur kristna kyrkor och församlingar ska bedriva sin verksamhet utanför kyrkväggarna och även internt. Ekumenik har formaliserats till fasta åtaganden gentemot andra trosinriktningar.

 

I praktiken är konsekvenserna av detta dokument att pingströrelsen som samfundsmedlem i SKR, går in under att vi förbinder oss att inte evangelisera eller missionera i Europa, för det finns ju uppenbarligen på varje plats någon kyrka med kristet förtecken och dessa ska man alltid samråda med och få godkännande av!

 

Det är också högst vanligt med protektionism som inte anser det behövligt eller nödvändigt med evangelisation eller mission i det geografiska område som man själv uppfattar som egen domän. Det är undantag att man kan enas ekumeniskt angående gemensam evangelisation som exempelvis Jesusmanifestationen i Stockholm (vore det inte för pastor Stanley Sjöbergs personliga engagemang hade det säkert inte blivit av).

 


I praktiken har pingströrelsen, genom att vara medlem i SKR,
förbundit sig att inte evangelisera eller missionera i Europa.

 

Efter inträdet i SKR så har det inte förts någon diskussion om vad pingströrelsen gått in under. Häri ligger ekumenikens akilleshäl, missionsbefallningens utsuddande direktiv och framförallt andas dokumentet nedtoning av omvändelseförkunnelse.

 

Några har dock i media varnat för konsekvenserna av SKR och och detta Charta-dokument bl.a. pingstmissionär och teologie doktor Nils-Olof Nilsson:

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=112053  i Dagen den 2006-05-16

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=115179#  i Dagen den 2006-07-04

 

En utförlig recension ges på http://www.tidenstecken.se/charta.htm

 

Tyvärr synes få eller inga reflektera över att Hedins utsaga om att Charta Oecumenica enbart är ett arbetsdokument och att vi som samfund har frihet att förhålla oss till det är totalt missvisande och vilseledande gentemot alla medlemmar i pingströrelsen.

 

Ingen har mig veterligen tagit en diskussion om SKR:s nya framlyftande av direktiven ”vi förbinder oss …”. Ingen frikyrkosamordnare som uppbär lön från något sammanhang synes engagera sig heller. Konsekvenserna är mycket tydliga: Med rådande passiva representantskap i SKR så har pingströrelsen med tyst medgivande förbundit sig att inte bedriva evangelisation eller mission i Europa. De enda möjligheter som står till buds är efter att lokala kristna råd med bred ekumenisk bas givit samtycke. I annat fall stämplas varje enskilt församlingsinitiativ som sekterism och proselytism.

 

Min personliga uppfattning är att vi i pingst inte hör hemma i detta kompromissens ”Magna Charta Libertum”, (frihetsbrev) där man talar om ekumenik ”till varje pris” eller ”at any cost” som det formuleras i dokumentet, d.v.s. man accepterar en mängd obibliska företeelser.

 

SKR blev något annat än trevliga kaffesamtal.

SKR har visat sig ha kännetecknen som ”den stora skökan” i Uppenbarelseboken beskriver.

SKR = den ”lilla” skökan.

 

Nils

 

Nils skriver under pseudonym och har flerårig erfarenhet av att ledningsarbete i en pingstförsamling.

Bilderna är hämtade från olika europeiska länders undertecknande av dokumenetet Charta Oecumenica.

=>

Ämne: Gästblogg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?