Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Den ”lilla” skökan (SKR)

Så har då sedan något år tillbaks pingströrelsen blivit ordinarie medlem i Sveriges Kristna Råd (SKR). Efter att ha innehavt observatörsstatus en tid så ansåg predikantkollektivet, och sedermera rådslaget att det var dags att ta steget fullt ut till ordinarie medlem i SKR. Detta förelades Rådslaget för pingst-ffs 5-7 maj 2006. Det blev dock backning efter diskussion.

Observatörsstatus hade den fördelen likt svensk neutralitet – en oberoende ställning med möjlighet att kritisera inriktning och tankegångar hos kollektivet i och med att man inte förbundit sig till något. Samtidigt hade pingstrepresentanten den stora förmånen att han kunde dryfta tankegångar över kaffebordet utan förpliktelser och fick också möjlighet att träffa en företrädare för ett annat skrå som man enbart hört talas om.


I Charta Oecumenica förbinder sig de som skriver under att träffa
överenskommelser med de andra kyrkorna om initiativ till
evangelisation.

Dessa samtal förmedlades till den allmänna pingstskaran som oerhört berikande. Det sades. t.o.m. att man fått tillfälle att säga ifrån vad man tyckte om exempelvis Svenska Kyrkans hållning gällande ecce-homo utställningen direkt till ärkebiskopen. Om biskopen brydde sig eller ej sades det dock inte något om.

Samtidigt har pingströrelsen erhållit det ärevördiga representantskapet som ”frikyrkosamordnare” inom SKR. Denna position har upprätthållits ett antal år (även tiden då pingströrelsen enbart hade observatörsstatus) av Marianne Andréas, som tidigare bl.a. tjänstgjort som pastor och bibelskoleansvarig hos Smyrna Gbg (den näst största pingstförsamlingen i Sverige med 3 000 medlemmar).


I Charta Oecumenica förbinder sig de som skriver
under att handla gemensamt på alla nivåer av kyrkligt
liv där förutsättningar finns.

Vad frikyrkosamordnandet inneburit är oklart. Det som synts är ett antal gästkrönikör artiklar i Dagen. Men vad som samordnats i frikyrkligheten är höljt i dunkel. Vilka frikyrkor har samordnat något med frikyrkosamordnarens bistånd? Frikyrkosamordnaren har dock medverkat under rubrik ”För att världen ska tro” – enhet och evangelisation som temadag på Smyrnaförsamlingens lägergård Järnholmen.

Detta ska då kontrasteras gentemot det dokument som förelagts SKR år 2001 ”Charta Oecumenica”. SKR ”flashar” upp dess angelägenhetsgrad på nytt sedan juni månad

Man uttrycker att: ”vill SKR på hemsidan på nytt lyfta fram Charta Oecumenica, de ’Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa’”.


I Charta Oecumenica förbinder sig de som skriver under att
samarabeta med muslimer i gemensamma angelägenheter.

Vid en snabb genomgång uttrycker man exempelvis på sidan 15

 

”Vi förbinder oss

– att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna

om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig

konkurrens som risken för förnyad splittring, ”

 

och på sidan 17:

Vi förbinder oss

– att handla gemensamt på alla nivåer av kyrkligt liv där förutsättningar

finns och där det inte finns trosmässiga, eller andra starkare

skäl som talar däremot

 

sidan 22

Vi förbinder oss

– att möta muslimer med respekt,
– att samarbeta med muslimer i gemensamma angelägenheter

       

sidan 17

För att fördjupa den ekumeniska gemenskapen måste ansträngningarna

att nå konsensus i tron ovillkorligen fortgå. Utan enhet i tron

finns ingen fullständig kyrkogemenskap. Det finns inget alternativ till

dialog.

 

Och tidigare avslutning på inledningen

”Med Evangeliet vill vi stå upp för människans värdighet, skapad till Guds avbild, och tillsammans

som kyrkor bidra till att försona folk och kulturer.”

En historisk möjlighet.

 

 

 

Som många uppmärksammat så pågår det en allmänkristen diskussion om vi är på väg som kristenhet mot Rom, då en del av våra företrädare har uttalat sig för närmanden till katolsk och ortodox kristenhet …

 

Förbindelsedokumentet Charta Oecumenica är nu inget diskussionsdokument som man inledningsvis skulle kunna tro och en del representanter givit sken av. Sten-Gunnar Hedin beskrev den  6 maj 2006 Sveriges Kristna Råd som en mötesplats för kyrkorna i Sverige, och som en nätverksliknande organisation, där det råder respekt för de olika kyrkornas och samfundens åsikter.
Det ekumeniska Charta Oecumenica, som några talare uttryckte oro inför, är att betrakta som ett arbetsdokument, som det råder frihet att förhålla sig till, klargjorde Sten-Gunnar Hedin.

 


De som skriver under Charta Oecumenica skall
anstränga sig att nå konsensus i tron.

 

Nu uppdagas det att SKR antagit ett tydligare förhållningssätt med sitt framlyftande av Charta Oecumenica. Tyvärr har medlemskapsinträdet antagits via forcerade församlingsbeslut. Några nämnvärda församlingsbetänkligheter gentemot Charta Oecumenica har det inte tagits någon notis om, troligtvis p.g.a. S-G Hedins franka arbetsdokumentförklaring.

 

Tyvärr är Charta Oecumenica ett dokument som undertecknats som ett ramdokument hos SKR.

Ramdokumentet med upprepningar ”Vi förbinder oss” har satt tydliga gränser för hur kristna kyrkor och församlingar ska bedriva sin verksamhet utanför kyrkväggarna och även internt. Ekumenik har formaliserats till fasta åtaganden gentemot andra trosinriktningar.

 

I praktiken är konsekvenserna av detta dokument att pingströrelsen som samfundsmedlem i SKR, går in under att vi förbinder oss att inte evangelisera eller missionera i Europa, för det finns ju uppenbarligen på varje plats någon kyrka med kristet förtecken och dessa ska man alltid samråda med och få godkännande av!

 

Det är också högst vanligt med protektionism som inte anser det behövligt eller nödvändigt med evangelisation eller mission i det geografiska område som man själv uppfattar som egen domän. Det är undantag att man kan enas ekumeniskt angående gemensam evangelisation som exempelvis Jesusmanifestationen i Stockholm (vore det inte för pastor Stanley Sjöbergs personliga engagemang hade det säkert inte blivit av).

 


I praktiken har pingströrelsen, genom att vara medlem i SKR,
förbundit sig att inte evangelisera eller missionera i Europa.

 

Efter inträdet i SKR så har det inte förts någon diskussion om vad pingströrelsen gått in under. Häri ligger ekumenikens akilleshäl, missionsbefallningens utsuddande direktiv och framförallt andas dokumentet nedtoning av omvändelseförkunnelse.

 

Några har dock i media varnat för konsekvenserna av SKR och och detta Charta-dokument bl.a. pingstmissionär och teologie doktor Nils-Olof Nilsson:

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=112053  i Dagen den 2006-05-16

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=115179#  i Dagen den 2006-07-04

 

En utförlig recension ges på http://www.tidenstecken.se/charta.htm

 

Tyvärr synes få eller inga reflektera över att Hedins utsaga om att Charta Oecumenica enbart är ett arbetsdokument och att vi som samfund har frihet att förhålla oss till det är totalt missvisande och vilseledande gentemot alla medlemmar i pingströrelsen.

 

Ingen har mig veterligen tagit en diskussion om SKR:s nya framlyftande av direktiven ”vi förbinder oss …”. Ingen frikyrkosamordnare som uppbär lön från något sammanhang synes engagera sig heller. Konsekvenserna är mycket tydliga: Med rådande passiva representantskap i SKR så har pingströrelsen med tyst medgivande förbundit sig att inte bedriva evangelisation eller mission i Europa. De enda möjligheter som står till buds är efter att lokala kristna råd med bred ekumenisk bas givit samtycke. I annat fall stämplas varje enskilt församlingsinitiativ som sekterism och proselytism.

 

Min personliga uppfattning är att vi i pingst inte hör hemma i detta kompromissens ”Magna Charta Libertum”, (frihetsbrev) där man talar om ekumenik ”till varje pris” eller ”at any cost” som det formuleras i dokumentet, d.v.s. man accepterar en mängd obibliska företeelser.

 

SKR blev något annat än trevliga kaffesamtal.

SKR har visat sig ha kännetecknen som ”den stora skökan” i Uppenbarelseboken beskriver.

SKR = den ”lilla” skökan.

 

Nils

 

Nils skriver under pseudonym och har flerårig erfarenhet av att ledningsarbete i en pingstförsamling.

Bilderna är hämtade från olika europeiska länders undertecknande av dokumenetet Charta Oecumenica.

=>

Ämne: Gästblogg

 • S-E Sköld

  Om man – t.ex. Pingst i vårt land – vill Sveriges folks bästa, evigt bästa, då gäller det att bygga Guds församling i enlighet med Guds Ords ritningar, som de står nedtecknade i Bibeln.

  Och då finns inget utrymme för – eller behov av – Pingst-ffs, samfundet Pingst eller SKR.

  Om den räddningsbåt man bygger är sjöoduglig, är det inte lätt att rädda människor med den, hur gärna man än ville.

  F.ö. Tack! för Din genomgång
  och belysning av eländet!

  Mvh

 • Lechaimgirl

  SKR är allt annat än en trevlig kaffedrickarförening. När rådet 2002 utfärdade vilket förhållningssätt man intagit till Israel så skedde det till stor del utan församlingsmedlemmarnas vetskap. Man behöver vara endast behjälpligt bevandrad i Bibeln för att se att följande punkter är obibliska, för att uttrycka det milt. SKR har rätt i att Israel, Jerusalem i synnerhet, spelar en nyckelroll, men man väljer att ställa sig på den förlorande sidan (Joel 3:2). SKR kan liknas vid ett paraply och de samfund/församlingar som befinner sig under detta paraply är ansvariga för det som SKR beslutar. Vid detta tillfälle hade Pingst fortfarande observatörsstatus tillsammans med ett par andra. Här följer en sammanfattning som hämtats från SKR:s hemsida.
  http://post.skr.org/press/press_uttalande_arsmote020423.html
  PRESSMEDDELANDE
  020423

  UTTALANDE FRÅN SVERIGES KRISTNA RÅDS ÅRSMÖTE:
  ”AGERA FÖR ATT HÄVA ISRAELS OCKUPATION!”
  Sveriges kyrkor och samfund, idag samlade till årsmöte i Sveriges Kristna Råd, har antagit ett gemensamt uttalande (se nedan) om konflikten i Israel och Palestina. Uttalandet knyter an till önskemål från de lokala kristna kyrkorna i Jerusalem om stöd och hjälp samt till Kyrkornas Världsråds vädjan till EU:s ministerråd om att vidta åtgärder som kan leda till en rättvis och hållbar fred i Mellanöstern.
  I uttalandet vänder sig kyrkorna till den svenska regeringen och direkt till statsminister Göran Persson med krav på att kraftfullt verka för att EU tar på sig en ledande roll för att få till stånd förhandlingar om fred i Mellanöstern och på att i FN understödja Kofi Annans förslag om en fredsstyrka.

  Uttalandet innehåller fyra huvudkrav som de svenska kyrkorna ställer sig bakom:
  1. att Israel upphör med ockupationen av de palestinska områdena
  2. att en tvåstatslösning – Israel och Palestina – med utgångspunkt i 1967 års gränser genomförs
  3. att Jerusalem blir huvudstad för två stater och att de heliga platserna skyddas av internationella garantier, så att Jerusalem kan förbli en mötesplats för tre religioner
  4. att de kristna kyrkorna och andra krafter på båda sidor i konflikten som verkar för rättvisa, fred och försoning får konkret stöd

  Ps! Från vad jag har förstått gäller dessa fyra punkter fortfarande/L

 • Nils

  Sköld & Lechaimgirl:
  Givetvis kan man ta andra utgångspunkter också.
  Mitt syfte var att snäva upp problematiken enbart gentemot det som karaktäriserar en väckelserörelse.
  Väckelserörelsernas signum är evangelisation & mission.
  Som Lechaimgirl helt riktigt påpekar så tar sig SKR friheter att ofta propagera mot företeelser som ligger helt utanför deras mandat.
  Det är bara att kika lite på deras agenda, så kan man ju få intrycket att aktiviteterna lika gärna skulle kunna vara hämtade från miljöpartiets årsplan !

 • Nils

  För att nu ge lite extra krydda över frikyrklighetsföreträdarnas så kan man kika lite vad frikyrkosamrådet själv framhäver.
  http://www.skr.org/frikyrkosamrad.4.a939951052f77843580009307.html
  Gruppen har utarbetat förslagspunkter ”riktlinjer – att tänka på vid samgående av församlingar” (i spalten till höger som word-dokument).

  ”Varsågod” – inleds tio tumregler för god ekumenik.
  Här erkänner 11 representanter från den samlade frikyrkligheten att man antar de grundläggande riktlinjerna för Charta Oecumenica !!!

  Bland dess 11 som utarbetat dessa riktlinjer är åtminstone 3 st hemmahörande i pingströrelsen:
  Marianne Andréas, Kent Cramnell & Roger Stenzelius

  Under punkt 8. ”Säg ja till evangelisation – nej till proselytism”
  ang. evangelisation: ”Den får inte orsaka att banden till individens kyrka eller samfund försvagas eller bryts”.

 • Nils,

  Tänk om det är så att många pingstförsamlingar tycker att det är skönt att de inte längre ”får” evangelisera. Alltid något att skylla på när hobbygrupper och sångkörer tar upp all tid.

 • Nils

  Haggaj:
  Jag skriver under pseudonym och måste erkänna att de faktiska symptomen är att de tongivande församlingarnas församlingsledningar ogärna tar täten i gatuevangelisation t.ex.
  För att stilla församlingsönskemål & de med klassisk evangelisationsiver, så är det bekvämt att anställa sig fri från uppgiften.
  Sedan gömmer man sig bakom floskler som att ”bjuda med en granne”.

 • E.S

  Punkt 3 på lechaimgirls inlägg:

  ”att Jerusalem blir huvudstad för två stater och att de heliga platserna skyddas av internationella garantier, så att Jerusalem kan förbli en huvudstad för tre religioner.”

  Man kan undra vem som ska stå för de ”internationella garantierna” av de heliga platserna? Jag har hört att påven är intresserad…..

 • Johan E

  Är det inte så att varje samfund i SKR har möjlighet att reservera sig mot beslut? Isåfall skulle det ju vara möjligt för pingst att reservera sig mot de mest tokiga förslag som kommer.

 • Nils

  Johan E:
  Så var det sagt som du helt riktigt påpekar & S-G Hedins framhävande som jag beskrivit inledningsvis.
  Om du sedan läser vad ”frikyrkoklubben” har arbetat med som jag skriver kl.8.41 så är det uppenbart att man tagit till sig Charta Oecumenica som ett överordnat ramdokument.
  Att 3 pingstrepresentanter och även övriga frikyrkoevangelikala utarbetar förslag med riktlinjer som totalt kopplar sig tioll detta Charta är YTTERST anmärkningsvärt.

  Detta är ett svek & ett följuget beställningsverk, där representanter som fick förtroende har totalt missbrukat sitt mandat gentemot alla frikyrkor med evangeliska förtecken !!!

 • Nils,

  Detta med SKR och Charta Oecumenica är bland det sorgligaste jag tagit del av när det gäller pingströrelsens ekumeniska linje.

  Hela idén med pingströrelsens fria församlingar är utraderad genom några snabba pennstreck från trötta pingstledare. Sveket är totalt.

  Att SKR skulle vara ”lilla” skökan är en bra beskrivning. Vilka som är horkarlar i andlig mening borde då bli uppenbart för var och en.

 • S-E Sköld

  Nild: ”Sköld & Lechaimgirl:
  Givetvis kan man ta andra utgångspunkter också.
  Mitt syfte var att snäva upp problematiken enbart gentemot det som karaktäriserar en väckelserörelse. Väckelserörelsernas signum är evangelisation & mission.”

  Jag vill påstå, att en frisk Guds församling – Jesu kropp med andra ord – är en själavinnande och själavårdande ”institution”, skapad av Gud Själv och som når ut över hela jorden.

  Bibeln vittnar om det! I annat fall hade knappast Du och jag varit frälsta.

  Mvh

 • Nils

  Haggaj & andra:
  När jag först blev tillfrågad om att skriva om Charta Oecumenica så reagerade jag med ryggmärgskänsla:
  ”Vad de sysslar med på SKR rör varken mig & min familjs kristna liv, så det intresserar mig inte”…

  Men,
  Konsekvenserna är förödande & borde uppröra varje troende kristen som anser att Jesu missionsbefallning fortfarande är aktuell !

  Frikyrkosamordnaren Andréas har tagit avstånd från det som var signum för den församling hon tidigare tjänade som församlingsföreståndare – Gileadförsamlingen i Gbg.

  Deras signum var gatuevangelisation som hade fått sin starka prägel från Jesus-rörelsen & Teen Challenge. Vidare är man huvudman för Linneahuset / Linneakyrkan som bedriver ett utåtriktat evangelisationsarbete.

  Med detta ”Charta Oecumenica” så är det klart att dessa verksamheter är klassade som proselytism enl. andemeningen bland frikyrkorna i SKR vilket framgår av frikyrkosamrådets riktlinjer (som jag skrev. kl. 8.41)

 • Jag vill påminna om David Wilkersons profetia om skökan i boken synen. Så här skrev han för mer än 30 år sedan (översatt från norska):

  ”Jag ser emellertid något som skrämmer mig. Jag ser en här av karriärjagande människor som tränger sig in i denna superkyrkas mest inflytelsesrika positioner. Många av dessa är ugudaktiga, antikristliga människor, besatta av iden om att denna superkyrka blir en politisk makt tillräckligt mäktig till att sätta press på alla dem som står emot dess handlingar. Medans det i de högre skikten talas om mirakler, kärlek och försoning, kommer de ansställda som er underordnade denna kyrka att förstöra och förfölja de religiösa organisationer som sätter sig emot deras ledare.

  Skapandet av denna världsomspeännande superkyrka kommer att börja väldigt oskyldigt. Det kommer att begynna med ett informellt samarbetsvilligt studie- och forskningsprogram [Jfr Charta Ecumenica!!]. Andra samarbetsprogram kommer att sättas igång utan lagstadgade eller bindande förpliktelser från protestanter eller katoliker.”

  Tänk att Wilkerson kunde profetera så exakt redan för 30 år sedan om det som händer just nu framför våra ögon!

 • S-E Sköld

  Någon gång under mitten av 1970-talet kom ett förslag i Predikantveckan i Stockholm, att Sveriges pingstpredikanter – från veckan – skulle göra ett uttalande till stöd för Israel, mot bakgrund av konflikten med Palestina.

  Den som la fram förslaget var en färgstark pingstledare, understödd av en ganska stor och hörbar falang. Sven Jonason (ev då föreståndare för pingstförsamlingen i Hässleholm) som satt ordförande, insåg direkt att han fått en synnerligen ”het potatis” i knät, och förslog efter en del palaver, att veckan skulle utse en kommitté vars uppgift var att författa skrivelsen, som sedan skulle föredras för ev. godkännande av veckans deltagare.

  När det var sagt, reste sig Bo Hörnberg, profet och föreståndare för Pingstförsamlingen i Jönköping och sa ungefär: ”jag lägger in mitt veto” Och tillade förklarande: ”vi skall inte göra några uttalanden mot någon, vi skall vinna araberna för Jesus”.

  Efter honom reste sig Willis Säwe, då föreståndare för Pingstförsamlingen i Stockholm, och understödde Bo Hörnbergs uppfattning, och tillade: ”jag kan inte se några andra kommittéer i Bibeln, än bönekommittéer”.

  När sedan veckans deltagare röstade, så segrade Bo Hörnbergs linje (kanske med två tredjedelars majoritet) och någon politisk gemensamt uttalande från Sveriges pingstförsamlingars predikantkår församlad i Stockholm de året, författades inte.

  En liten minnesbild: hur det gick till förr inom Pingströrelsen när beslut fattades.

 • Dan

  Lars Enarson och alla som är oroliga för enhet:

  Jag läste nyligen Wilkerssons Synen. För det första underströk han väl att han inte ville kalla det ”skökan” men att man kommer kunna se skökoväsendet i detta har jag för mig. Men annars är det mycket som man kan känna igen. Den felaktiga enheten som ”Superkyrkan” mynnar ut i kommer vara en organisatorisk, liberalteologisk, enhet. Den skall göra humanitärt gott till att börja med men den skall präglas av att man gör avkall på det man tror på. Avkall på det som handlar om värderingar, det som handlar om rätt och fel.

  Sedan tycker jag att man framför allt skall läsa de efterföljande kapitlen där han beskriver den enhet som skall ledas av Anden. Inklusive de karismatiska katolikerna som till en början kommer att välkomnas men som senare kommer att uppleva hur ”välkomstmattan rullas in”. Det står att det är dom som kommer att lida mest förföljelse av superkyrkan. Denna enhet kommer inte att handla om att tycka, tänka och tro likadant. Den kommer att innebära ett närmande av varandra som syskon i tron. Är detta sant behöver ju våra bröder och systrar inom Katolska kyrkan gemenskapen med oss… Hur som helst så är det genom den senare icke organisatoriska enheten som Gud kommer att verka starkt.

  Wilkersson ser alltså detaljerat hur två olika slags enheter föds. En som INTE ÄR av Gud och en som ÄR av Gud. Vi kan erkänna okunskap och att vi inte har hela sanningen i alla avseenden. Vi kan utan att ändra en enda bokstav i vår tro närma oss andra sammanhang, även de historiska kyrkorna, och säga: Jag håller inte med dig om allt men jag ser Jesus i dig! (men jag har inte hittat honom så mycket här på aletheia.se… ; )

  Jag upplever det på detta sätt med Livets Ord som jag tillhör. Det kommer inte att spela någon roll vad jag säger att jag upplever i det här forumet som aldrig kommer att ändra sig oavsett vad Ulf eller någon annan säger. Men läs för all del boken. David W. vet man ju var man har.

  Det är väl därför man inte är så sugen på att föra den tomma diskussionen som inriktar sig på det organisatoriska.

 • Nils

  Dan:

  Denna textsträng har ingenting med Ulf E. att göra…

  Så vitt jag vet är LO inte ens observatör i SKR.

 • Nils

  Dan:
  Det var väldigt vad du kan få svart till att bli vitt när du refererar till David Wilkerson…
  Om du hade studerat länken jag angav i inledande textsträng: http://www.tidenstecken.se/charta.htm
  så skulle du observera textsammanhanget

  ”David Wilkerson fick i april 1973 en syn om vad som skulle ske i ändens tid. Den är nedskriven och skildrad på svenska i boken ”Synen”. Här följer ett citat från boken:

  En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom. Denna union kommer att betrakta påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter. Man begär inte att dessa skall betrakta påven som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer i stället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare.”

  Den mörka nyanserna är uppenbara för den som läser innantill & dess helhet.

 • Dan

  Nils,
  Jag refererade inte till dig över huvud taget. Såg bara att Enarson hänvisade till en bok som jag själv sett flera kapitel i. Jag sa bara att jag också läste fortsättningen i boken. Jag ser den mörka enhet i det du citerar och jag ser den härliga enheten i det han beskriver i senare kapitel. Båda delarna är uppenbara för mig. Jag är inte blåst.

  Jag skrev väl så tydligt det går att jag tycker att man skall beakta HELA synen om man skall referera till den. Ville på något sätt nyansera det nattsvarta med att jämföra med de positiva tecken man också kan se idag om man vill. En kontrast.

  Eftersom det finns en ständigt underliggande ton som är ”anti-enhet” här ville jag bara ge ett annat perspektiv. Öppenheten för det är inte direkt slående.

  Du kan ju inte ens ha försökt att läsa mitt inlägg seriöst.

 • Nils

  Dan:
  Ok – självklart är det bra med ”Holistic view”, men din slutsats:
  ”Eftersom det finns en ständigt underliggande ton som är “anti-enhet” här ville jag bara ge ett annat perspektiv”

  Och jag ser inte att du påvisar något positivt perspektiv som är relevant för denna textsträng…

  – eller har Ulf & LO som står utanför SKR en positivare syn än vi som dragits in i detta mot vår vilja ?

 • Dan

  Jag har ingen uppfattning om SKR men det positiva perspektivet ur ”Synen” tycker jag är väldigt relevant.

  Ha det bäst!

 • Nils

  Dan:
  Jag kan fortfarande inte se att boken Synen ger en positiv bild av den globala enhetskyrkan – snarare dess motsats.

  Däremot är boken intressant i.om. att den har påvisat trovärdighet i sin profetiska beskrivningar.

  Wilkerson är väl värd att lyssna på & han har påvisat en mångårig trovärdighet som förkunnare.

 • S-E Sköld

  Dan: ”Wilkersson ser alltså detaljerat hur två olika slags enheter föds. En som INTE ÄR av Gud och en som ÄR av Gud. Vi kan erkänna okunskap och att vi inte har hela sanningen i alla avseenden.

  Vi kan utan att ändra en enda bokstav i vår tro närma oss andra sammanhang, även de historiska kyrkorna, och säga: Jag håller inte med dig om allt men jag ser Jesus i dig! (men jag har inte hittat honom så mycket här på aletheia.se… ; )

  Jag upplever det på detta sätt med Livets Ord som jag tillhör. Det kommer inte att spela någon roll vad jag säger att jag upplever i det här forumet som aldrig kommer att ändra sig oavsett vad Ulf eller någon annan säger. Men läs för all del boken. David W. vet man ju var man har.

  Det är väl därför man inte är så sugen på att föra den tomma diskussionen som inriktar sig på det organisatoriska.”

  Jesu lärjungar: ”Säg oss, när detta
  skall ske och vad som blir tecknet
  till din tillkommelse och tiden ände”

  JESUS: ”Se till att ingen förvillar er.
  Ty många skall komma under mitt namn
  och säga jag är Messias och skall förvilla
  många,

  så också falska profeter, och de skall
  göra stora tecken och under, för att
  om möjligt förvilla också de utvalda.”

  Att pröva andarna, apostlarna och ledarna i övrigt, är en uppmaning – inte från de tre ansvariga för den här bloggen – utan från JESUS Själv. Och han hade inte uppmanat oss till det, om det inte hade funnits skäl för det.

  Du kanske känner till att Paulus skrev till Korinterna om ”en annan Jesus”, ”ett annat slags ande” och ”ett annat slags evangelium”.

  Du tror väl inte att dessa villoandar/förvillare som Paulus skrev om, tagit ledigt i vår tid?!

  Mvh

 • PåKlippan

  Dan

  skrev tidigare ”Det är väl därför man inte är så sugen på att föra den tomma diskussionen som inriktar sig på det organisatoriska.”

  Gör du inte resonemanget lite för enkelt? Den enhet som väcker fram idag, är väl till huvudsak just att karaktärisera som liggande på det organisatoriska planet?

  Broderlig, förlåtande enhet mellan syskon med olika dogmer, var finns den i vårt land ?

 • Dan

  Nils: Det finns olika slags enhet, troligen globalt också. Den ger en uppenbart positiv bild av den av Anden ledda enheten. Men inte av Superkyrkan. Jag ser din poäng att varna för avkall på principer genom det organisatoriska i SKR (sorry att jag inte betonade detta).

  S-E Sköld: Wow du skriver verkligen överallt… Jo då. Jag tror på det du skriver. De jobbar nog hårdare än någonsin. Men jag anser att jag har tolkningsföreträde i att beskriva vad jag själv tror på. Självutnämnda profeter har jag hittat flera av. Men jag tycker t.ex inte att frukten känns himmelsk här efter prövning. Känns mest som ett bespottande, negativt dike. Att det allt igenom kritiska och negativa tar över kan också vara en tydlig signal. Det kan om något skapa förvirring. Jag undrar om inte de mest lömska ”villoandar/förvillare” som du nämner kan vara dom som underminerar kroppen med negativt tal och tomma ord.

  PåKlippan: Bra fråga. Jag gör inte detta enkelt i mitt liv. Men det kanske blev så i mitt inlägg. Den enhetslängtan jag har är absolut inte organisatorisk. Ur mitt perspektiv är enheten som växer fram idag tvådelad. En liberalteologisk/folklig/organisatorisk och en som är av Anden. Vidare upplever jag i min närhet enbart den senare som är en motsats till den första. I det vi kan läsa i Nils inlägg så kan man ju känna en varning. Men jag har läst mycket här som inte stämmer. Det gör mig vred att människor uttalar sig om vad jag tror, tycker och tänker på ett sätt som jag aldrig kommer att kunna identifiera mig med. Jag saknar ödmjukheten. Man kräver svar men lyssnar inte. Det hårdhjärtade känns som ett tidstecken. Därför känns din sista fråga känns väldigt bra. Jag har sett mycket av det förlåtande på alla nivåer i mitt eget sammanhang och i många andra (trots att motsatsen envist påpekas här så har jag själv hört det offentligt). Syns den här i forumet?

 • Nils

  Dan:
  Det är väl alltid risker när man lämnar kommentatorsbåset öppet till skillnad från en predikostol där det råder envägskommunikation.

  Däremot tror jag faktiskt numera, att det främjar människor som efterlyser strålkastarljus över stigar som kan vara inbjudande men förvillar.

  Strålkastarljuset underlättar också så man inte snubblar i onödan på hinder & osundheter.
  Det är de intentionerna jag uppfatar inledningen av textsträngar ofta har här på Aletheia.

  ”Tyvärr” måste det nog konstateras att det är med nytta någon ser & uttrycker att det som utger sig för att vara kejserligt religiöst, häver upp sin rannsakande uppfattning & avslöjande kommentar:
  ”Den religiösa kejsaren är ju naken !!”

 • PåKlippan

  Dan

  Du blir irriterad när du blir missförstådd. Men om du skulle vara ideologiskt vilsen skulle du troligen vara lika irriterad om folk kom med sanningen till dig.

  Frågan är vad är sanningen, och hur finner vi den i dessa tider?

 • Dan

  Nils och PåKlippan, Jag rekommenderar en beprövad lykta på stigen som ger tillräckligt med ljus för ett par steg.

  Min irritation beror mycket på att jag upplevt en uppväxt i skolan där jag blivit stämplad med lögner. Nu är det lite samma fasoner inom kristenheten och jag tycker att det känns som ”ett annat evangelium” än bibelns där det står att människor skall komma till tro när dom ser hur vi kristna älskar varandra. Vad blir vittnesbördet av detta forum? Jag hoppas verkligen inte att mina ofrälsta vänner hittar hit.

  Sanningen hittar vi inte här. Vi hittar den inte i åsikter över huvud taget. Vi hittar den hos Jesus som är sanningen. Där har den alltid funnits och kommer alltid att finnas.

  Det är väl lite det jag menar. Jag läser inte så mycket uppbyggande och överbryggande här. Det polariseras mer än Jesusfokuseras anser jag.

 • Dan

  Nils, förlåt om jag sabbade din tråd. Jag menade inte att ta fokus från det du ville sätta fingret på. Jag inser att jag inte höll mig riktigt till ämnet (fast jag har sett att du gjorde samma sak på Stefan Swärds blogg ;).

  Vem är naken förrensten? (Jag, du eller alla ibland?)

 • PåKlippan

  Dan

  sanningen finns hos Jesus. Jesus varnade för att falska profeter ska komma.

  Vid tidens ände ska helandetjänster träda fram, och säga ,,, vi har drivit ut demoner i ditt namn, Jesus, vi har botat sjuka i ditt namn, Jesus,,,

  Jesus ska då svara jag till en del ,,, jag har aldrig känt dig, store helande evangelist, broder NN!!!

  Du kan inte skapa ett attraktivt vittnesbörd genom att bunta ihop kristna. Detta vore kyrkopolitik, och skulle likna det som sker idag med Arborelius/Hedin/Ekman m.fl.

  Sann enhet bygger på sanningen Jesus, sådan den framträder till oss i NT.

  Den sanning i Jesus, som du vill stå på, blir lögn om du inte har grundat den på NTs uttryckliga undervisning, apostlarnas och profeternas undervisnisning, med hörnstenen Jesus som grund.

  Dan om du är vilseförd, så tolkar jag dina inlägg som att du inte vill väckas ur din sömn?

  Det skulle vara fint om du valde ut några påståenden som framförts här på Aletheia, och som är helt fel enligt vad du tycker. Sådana inlägg är intressanta.

 • Dan

  PåKlippan
  Jag är inte vilseförd det minsta. Jag tror Jesus skulle sagt det till mig i så fall när jag pratade med Honom alldeles nyss. Se efter så att du inte blir vad du själv varnar för.

  Fattade inte speciellt mycket av vad det hade med det jag skrivit att göra som du drog upp i senaste inlägget.

  Nä nu tröttnar jag för gott på detta. Vi ses i himlen!

 • Dan

  PS: Jag förökte mest hitta något som var rätt här. Men jag ger upp.

 • PåKlippan

  Dan jag bad också nyss.

  Du är vilseförd om någon har lärt dig att du kan fråga Jesus- Är jag vilsen Jesus? Den vilsne hör säkert och tydligt -Nej, käre Pelle.

  Du måste ställa frågan till NT. Finns det saker hos mig som inte är grundat på apostlarnas och Jesu lära sådan den kommit till oss i den heliga Skriften.

  Ditt godkännande av dig själv, har dig själv som grund och enda referens.

  Bibeln är den referensskala som lärofrågor ska mätas mot.

  Ekman vågar inte debattera öppet med t.ex. Enarson och eller andra som ser reellt annorlunda på ekumeniken.

  Märk väl, att det ännu aldrig har funnits en samtalskväll på LO där olika uppfattningar bland kristna kunnat mötas.

  Agendan har alltid varit gemensam, och förefallit uppgjord i förväg. Bottennappet var väl när den så kallade ”pingstpastorn och koptiske munken?” Halldorf uppträdde.

  Sturmarkbesöket var naturligtvis ett undantag, men den debatten funkade inte av andra skäl då debattörerna inte bemötte varandras inlägg!!!

 • PåKlippan

  Dan

  skrev ”PS: Jag förökte mest hitta något som var rätt här. Men jag ger upp.”

  Är du feg? Ta fram några punkter med osanningar, så kan vi bena ut det hela.

  Slå i dörren, och leka skuttehare imponerar kanske på den nära släkten???

 • SKR…

  Självklart och utan tvekan är SKR ett KOMPROMISSBYGGE – en ’guldkalv’ som man tillverkar åt sig själv och överger HERREN, JHWH’s, Jesu klara undervisning och Förbundsvillkor.

  Allt är förutsagt dock – Bibeln är facit i hand och falska människor har fått möjlighet att göra det ödesdigra VALET att vända Gud ryggen.

  Ett Förbund som man ingår med Herren Jesus, ingår man av fri vilja och med fullt ansvar och klarhet över, vad detta Förbund innebär.

  Avgudadyrkan blandas med Guds Ord och en farlig synkretism uppstår. ”Kärleken är Gud” i SKR och sanningen lyser med sin frånvaro. EROS-avguden regerar i stället för den Helige Ande. Man har helt enkelt övergett Ordet…Jesus.

  ”Den som har öra…” må fylla sin ’lampa med olja’, för tiden är kort…och Herren kommer som ’en tjuv om natten’…
  ………..

 • Observer

  Dan

  Jag är själv medlem i LO sedan många år, jag tror absolut på en sann Andens enhet men absolut inte en organisatorisk.

  Tyvärr så har det skett en långsam positionsförflyttning, men det sker på ett smidigt sätt så att den som inte verligen är vaken och följer med på vad UE säger på olika ställen kan ha lite svårt att upptäcka det.

  Varför skrivs barn in i församlingen exempelvis?
  LO får ju på detta sätt en väldigt stor församling som växer hela tiden. Vad är motivet?

  Sälja Mariastatyer på LO hade varit otänkbart för 20-år sedan.

  Varför sa en ledare på en Israelresa: ” Varför skall vi sitta på vår frikyrkliga gren och se ner på katolikerna för att de ber till Maria, det är kanske vi som gör fel som inte vördar henne?”

  Osv,osv. Är inte detta en positionsförflyttning?

  Personligen anser jag det viktigt att vi älskar varandra utan hänsyn till etiketten, men vi skall inte göra avkall på läran.

  Läran för dock inte till himlen.

  Bless ;( 🙂

 • Ulrika Oskarsson

  Observer,

  Menar du att barnen skrivs in som medlemmar utan föräldrars tillstånd? Så kan man väl inte göra? Det hade jag faktiskt inte någon aning om, det har jag som förälder inte fått någon information om. Om det är på det sättet måste jag sätta mig och ta en funderare på om jag vill att mitt barn ska vara medlem innan han själv får ta beslutet om han vill vara det.

 • PåKlippan

  Observer

  jag anser att en viss del av läran för oss till himlen.

  T.ex. Läran om Jesu fullkomliga offer en gång för alla. Att bedja en Rom 10.
  Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnen bekännelse blir man frälst.
  Luther fann att man bara kan bli frälst genom nåd. Genom att sätta tro på den ende som kan Frälsa!
  Rättfaärdiggörelse av tro allena!!!

  Katolikerna framhåller att deras system bygger på att människan genom goda gärningar kan (t.ex. sakramenten, mariabönerna, bikter och avlösningar mm mm) successivt gudomliggöras, så att hon när hon dör bara behöver stanna i reningselden (skärselden) en kortare tid.

  En katolik kan aldrig säga att Jesus frälste mej. Hon är en pilgrim som kanske blir frälst om kyrkans meriter kan tillräknas henne. Om familjen bekostar själamässor för den avlidne, och om prästen hunnit ge den sista smörjelsen, så blir läget bättre om nån skulle tro Rkkk?

  NT talar om att det finns ”demoners läror” även bland de kristna. Var finns sånt idag, i Sverige ?

  Det skulle vara intressant om broder Paulus hade levt bland oss idag. Undrar vad han hade menat vara att beteckna som ” demoners läror”.

 • Nils

  Dan, Observer, PåKlippan:

  Jag tror det skulle vara av intresse om kommentarerna respekterar vad textanförandet handlar om. I annat fall finns ju möjlighet att fortsätta diskussionen under 5oo-salens mapp.

  Dan:
  Jag upprepar min hemställan till dig i och med att du inledde med att anmärka på debatten som sådan enl. din slutsats:
  “Eftersom det finns en ständigt underliggande ton som är “anti-enhet” här ville jag bara ge ett annat perspektiv”
  Och jag ser inte att du påvisar något positivt perspektiv som är relevant för denna textsträng…

  Jag efterlyser något positivt bidrag som kan tillföra denna debattsträng ett annat ljus, i och med att du störs av det ljus jag försöker sprida.

  Så vad vill du positivt belysa -när du upprepar anm. mot andras inlagor ?

  Sedan återigen Observer m.fl.:
  L.O. & Ekman diskuteras livligt på andra textsträngar.
  Trosrörelsen tillhör ett undantag i samfundsSverige som står utanför SKR
  – så Ekmans & LO:s uppfattning om SKR är av föga intresse för just denna textsträng.

 • PåKlippan

  Ulrika O

  kanske borde du låta begjuta dina småbarn, så att de kan få del av frälsningen?

  Sture L heter en som har licens att få in barnen i Guds rike. Vatten och rätta ordramsan, och saken är klar. Barnet är frälst och är nu med i Guds rike. Barnen tillhör redan Guds rike om vi vågar tro vad Jesus själv sade.

  Som medlem på LO ska du klara av att leva multipersonellt. På flera plan, med olika konträra läror i luften. Som en jonglör med flera bollar.

  Dopet frälsar enligt det ny-gammalt-nya.
  Barnet behöver inte själv tro, det räcker att föräldrarna och faddrarna tror i deras ställe!!!

 • Nils

  PåKlippan kl.6:46

  Missade du att skriva i 500-salen ?

 • Ulrika Oskarsson

  På Klippan,

  Nej du. Du har fel. På det sättet lärs det INTE ut!!! Det har sannerligen aldrig undervisats att föräldrarnas tro räcker. Ljug inte i det du skriver här! Det gör mig riktigt po-ed.

  Jag reagerade bara mot att barn blir medlemmar utan att de troendedöps först. På vissa områden är jag vääääldigt frikyrklig.

  Vill du diskutera detta mer så får vi göra det i 500-salen. Nils har rätt, detta har inget att göra med trådens ämne.

 • Observer

  Ulrika

  Du kan själv läsa i årsredovisningen för 2007, att barnen räknas som medlemmar från 2006, det står som en not längst ner tror jag.

  (Jag vet just nu inte var årsredovisningen är.)

  Admin:ursäkta att jag är utanför tråden.

 • Observer

  Ulrika

  Vi ses i 500-salen

 • One Way

  Tankar som kom under en bönenatt en 24/7-vecka i vintras och som jag genast skrev ner.
  Jag hade under en längre tid frågat mig själv vad villrådiga troende som nu ofrivilligt dras med i en ekumenisk och maktsökande mastodontorganisation ska ta sig till.

  Lämna samfunden nu! Bilda bibliska församlingar!

  När nu evangeliska samfund i Sverige, i snabb takt och helt öppet, styr mot katolicism och synkretism, är det nödvändigt att de troende som ännu tar missionsbefallningen på allvar och som tror att Bibeln är högsta auktoritet, går ut ifrån dessa av människor konstruerade strukturer och på varje ort söker sig till en FRI, evangelisk församling med orten som yttre och inre gräns, eller bildar en sådan församling i sann trohet mot Mästarens kallelse och i efterföljd till de första apostlarnas trogna och osjälviska exempel. Dessa församlingar ska frimodigt vinna människor för Kristus genom att presentera Honom som den enda vägen till frälsning, göra dem till lärjungar i Biblisk mening och samtidigt, tydligt och öppet, varna för alla avarter av kristen tro, när de med Skriften som grund avslöjar allt som är oäkta.
  Att stanna kvar i samfunden i tron att allt kommer att ordna sig är självbedrägeri. Det är fåfängt att hoppas på en återgång från den väg samfunden nu slagit in på, det har gått för långt. Som medlem i ett samfund måste man inse, att bindande överenskommelser reglerade i Charta Oecumenica nu, genom Sveriges Krista Råd, SKR, där nästan alla frikyrkosamfund ingår, brådskande kommer att föras ner på lokal nivå och tvingas på församlingarna. I en obiblisk enhetssträvan grundad på samförstånd och erkännande av ickebibliska traditioner, bekännelser och förnekelser, förenar sig nu samfunden i Sverige och Europa, på bred front, i en aldrig tidigare anad allians med ett antikristligt och avfälligt kyrkosystem som under åtminstone 1700 år styrt allt längre bort från den sunda läran.
  Jesu översteprästerliga förbön har inget gemensamt med det som nu sker, tvärtom. Han bad ”helga dem i sanningen”, Joh 17:17. Den rörelse vi nu ser i Svensk frikyrka är en rörelse bort från sanningen, till ett system där trosfundament helt främmande för Biblisk undervisning är bärande och omhuldade såsom inspirerade av Gud.
  Den Lutherska reformationen var endast ett steg i rätt riktning. De evangeliska kyrkornas tillkomst, bundna i samfundsgemenskaper, var ytterligare ett steg i rätt riktning. Nu har tiden kommit för de FRIA, lokala församlingarna med orten som yttre och inre gräns. Reformationens slutliga steg tillbaka till ursprunget.
  På samfundens utbildningar för blivande pastorer har ursprunglig kristen tro länge ifrågasatts och i stora delar förnekats. Nu tar man steget från att tro på ögonvittnenas skildringar i Skriften till att omfamna mysticism, sakrament, helgondyrkan, religionsblandning och andra styggelser. Fokus har på kort tid flyttats från Jesus Kristus, världens Frälsare, till allehanda ”makter”, stickspår som endast gagnar satans planer. Avfallet är dag ett tragiskt faktum!
  Det finns ännu Bibeltroende kristna i Sverige, lärjungar som vill följa Jesus Kristus och ingen annan. På varje ort finns sanna brudesjälar som står med rent samvete inför den Allsmäktige. Alla dessa uppmanas i profetisk Ande att lämna de avfälliga samfunden!
  Låt de avfälliga samfundsledarna, i sin avfällighet, själva möta domen. Töm samfunden på medlemmar, ingen är i Ordet kallad att vara en ”samfundslem”. ”Gå ut ifrån henne” och bygg, på varje ort, som en trogen Kristi medarbetare, hans församling efter den Bibliska förebilden.
  Det finns ett ledarskap i Sverige som är berett att betala priset. Ett nätverk av FRIA församlingar och tjänster kommer att ta form över hela landet. Ett friskt källflöde öppnas och Herren kommer att använda ”herdar efter sitt hjärta” att leda en massrörelse utan motstycke i landets historia, en kropp som ska orsaka den onde svidande nederlag med fiasko för hans lömska planer.
  Herren, Underbar i Råd, kommer på detta sätt att vända en annalkande katastrof och låta avfallet bli gnistan som tänder en väckelsebrand över hela Sverige!
  På ort efter ort kommer signalen att ljuda. Läget i Sverige kommer öppet att belysas. Bibeltroende från alla ”läger” kommer att finna varandra och sporras till avgörande beslut och historiska insatser i den nationella väckelse som står för dörren. De femfaldiga tjänsterna kommer att återupprättas och forma arbetslag med himmelskt mandat att inta landet, bit för bit. FRIA, expansiva församlingar kommer att byggas upp på ort efter ort när Guds Ande får obegränsat utrymme att leda oss alla in i Guds plan. Gör det angeläget att lyssna in budskapet från tjänare med integritet och pröva det ärligt inför Guds ord, det är din plikt inför Herren i en tid då Sverige ligger i vågskålen!
  De pastorer och ledare som nu står i skärningspunkten mellan avfall och reformation, de som ser verkligheten som den är men som av olika anledningar tvekar att ta ställning, måste vända sig till Herren för vägledning. Inga andra lojaliteter än den mot Herren själv kan tillåtas avgöra en sådan ödesfråga som Sveriges återkatolicering, den bakvända reformationen. Den Herre som vi en gång vill höra säga ”väl gjort du gode och trogne tjänare”, är den vars ord, i denna avgörande stund, måste sökas utan förutfattade meningar. ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ”
  Det går inte längre att uppvisa en delad håg. Det är inte trovärdigt att tala mot de krafter som nu är verksamma och samtidigt stå kvar i de samfund som aktivt samverkar mot Rom och påvestolen!!
  Varje klarsynt pastor, ledare och styrelsemedlem i frikyrkornas församlingar, måste utan dröjsmål använda sitt gudagivna mandat för att fatta beslut om sin församlings FRIGÖRANDE från samfundsväsendet. Sveriges samfundsledare har tydligt visat att de är blinda ledare. De som föjer i deras spår och gör gemensam sak med dem, förråder alla den Herre och Mästare som kallade dem. Varje församlingsföreståndare och varje styrelsemedlem i varje lokal samfundsförsamling uppmanas att ta sin församling ut ur samfundet och förklara församlingen som FRI att gå sin egen väg i trohet mot den Herre som är församlingens huvud.
  De FRIA församlingarna ska med respekt för varandras suveränitet samverka för nationens och ortens bästa, i ett informellt nätverk, så genuint fritt från bibelfrämmande läror och mönster, att församlingen, på varje ort, av dess medlemmar och människor utanför, uppfattas som EN.

 • Observer

  På Klippan

  Nils är en sträng (tillförordnad?) admin 🙁
  🙁 så vi ses i 500-salen.

 • Nils

  Ursäkta mig om jag uppfattades som sträng.

  Alla har givetvis samma möjlighet att yttra sig, men ett litet råd är att vi alla tänker till lite ang. det vi skriver passar i just det sammanhang som debatten vidrör.

  Även om åsikten kan vara rätt & riktig så kan den ju förstöra text-trådens ämnesval…
  Och då kanske det goda syftet inledningsvis suddas bort för de som texten mest var ämnad för, …- eller ?

 • 33000

  One way,
  Det är lätt att säga att man har Gud på sin sida.
  Om man är alldeles för övertygad om att Guds vilja överenstämmer med ens egen vilja kan det hända att man kommer att strida mot Gud själv.

  Det är bättre att ödmjuka sig under Herrens hand än att bli ödmjukad av Herren, för det är en fruktansvärd sak att falla i den levande Gudens händer.

 • Nils

  Jag ställde nyss lite frågor ang. SKR till Stefan Swärd på hans blogg:
  http://www.stefansward.se/2008/09/06/blandade-reflektioner-fran-fredagsnatten/

  Som ordförande i Evangeliska Frikyrkan (och deltagare i SKR) så emotser jag med intresse och aktning hans synpunkter…

 • Nils,
  Vi får hoppas att Stefan Swärd kan kommentera det du skrivit. Han hade enligt sin blogg varit på SKR-möte igår. Om miljön.

  Du skrev ju: ”Det är bara att kika lite på deras agenda, så kan man ju få intrycket att aktiviteterna lika gärna skulle kunna vara hämtade från miljöpartiets årsplan!”

  När jag badade bastu ute i skärgården häromveckan så satt några gubbar och skrävlade. Den ene sa att ”förr så hotade de med himmel och helvete nu är det den där j-a miljön som politikerna använder för att få oss att gå dit de vill.” Sedan skrockade de hela gänget på ett sådant sätt att man fick intrycket att dessa skärgårdsgubbar inte trodde på vare sig det ena eller det andra av det som nämts.

  Jag säger att det ligger någonting i det där om att makten använder miljöhotet som ett medel … 🙂

 • Observer

  One Way

  Det är verkligen sant det du säger.

  Det är klara tongångar.

  Mitt hjärta säger AMEN! 🙂 🙂

  Ett namn i församlingsmatrikeln ger inte ingång till himlen, man måste vara född på nytt.

 • One Way

  Observer
  Tack, men det är egentligen inte mitt sätt att kommunicera, är inte alls en konfrontationstyp, vill verkligen bara leva i perfekt harmoni med allt och alla. Det är bara det att vad som nu händer i Svensk kristenhet har träffat mig rakt i solarplexus, skakat om mig i grunden och fått mig att desperat se mig om efter räddning för landet. Det har utvecklats till en låga som inte går att släcka, en närmast osannolig blandning av sorg, vrede och kamplust – strunt i konsekvenserna för min egen del. Läget är kusligt! Tro mig, jag skulle inte själv kunna formulera det jag skrev ner, än mindre våga visa det för någon annan. Det har jag gjort, en handfull människor har fått ta del av tankarna, jag vågar inte kalla det annat än tankar, och jag har inte blvit sågad, tvärt om. Jag kan fortfarande inte fatta att jag två gånger, för första gången, uttalat mig på ett diskussionsforum som detta. Det måste vara ett uttryck för en sällsynt desperation. Ingen traditionell, kristen plattform, inklusive min, tycks vara platsen för ”klara tongångar” som du så träffande kallar det, det som så många väntar på. Bibeln kallar det en klar och tydlig signal. Var är den, var är profeterna!!!

 • Padraig

  När alla andra kristna utom den riktning jag själv tillhör benämns horor så slutar dialogen.

  Jag undrar ibland om det är den levande Guden många söker eller en bokmärkesvariant av Gud, en gud man ska kunna beskåda genom att bara öppna två pärmar, där klara tydliga regler av vad denne gud kräver ställs upp. Som framför allt ger trygghet och tar bort alla etiska bekymmer: ”jag gör bara som det står i skriften” – givetvis tolkad i den egna kontexten och erfarenhet, (men det har man inte själv insett).

  Bibelläsning utan den Helige ande är stendöd verksamhet, hur många fromma floskler det än producerar. Bokstaven dödar men anden ger liv.
  Bibeln är en levande bok inte en regellista eller en plan över hur den prefekta församlingen ska byggas.

  Församlingen kommer alltid vara ett bristfälligt bygge med sprickor, för byggmästarna är ofullkomliga. Fullkomligheten får vi vackert vänta med till evigheten.

  Jag avslutar härmed min disskussion med er ”sanna” Kristna, ni lär ju ändå inte bry om en horkristens åsikter.

  Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dej över oss, syndare.

 • Observer

  One Way
  Det var verkligen roligt att få läsa din artikel om församlingen. Det intressanta är att undervisningen om den lokala församlingen fick jag av en broder i början av 60-talet och den stämmer väldigt bra med din beskrivning av vad den lokala församlingen skall vara.

  Den brodern hade fått en uppenbarelse om brudeväckelsen, så du är absolut på rätt spår.

  Bless 😉 😉

 • S-E Sköld

  Om man vill veta vad JESUS – församlingens ägare och huvud – vill uträtta genom Sin församling, Sin kropp på jorden, måste man läsa/ta del av Hans egen programförklaring:

  Luk. 4:18-19 ”Herrens Ande är
  över mig, ty han har smort mig.
  Han har sänt mig till att förkunna
  glädjens budskap för de fattiga,
  till att predika frihet för de fångna
  och syn för de blinda, ja, till att ge
  de förtryckta frihet och till att predika
  ett nådens år från Herren”.

  Det är denna ”verksamhet” Han vill utföra genom Sin ”nya” kropp på jorden, nämligen församlingen; och det skall ske på exakt samma sätt som när Han Själv i Människogestalt verkade här nere på jorden: genom Herrens Ande.

  JESUS: ”Sonen kan inte göra
  något av sig själv, utan han
  gör endast vad han ser Fadern
  göra; ty det han gör, gör
  också Sonen”

  ”De ord jag talar till er, talar
  jag inte av mig själv. Och
  gärningarna, dem gör Fadern
  som bor i mig, de är hans verk”

  ”Den som talar av sig själv
  söker sin egen ära”

  ”Som min Fader sänt mig,
  sänder jag er”

  Det är det uppdraget – enligt Jesu egen programförklaring – som församlingen, Hans kropp här på jorden, har att utföra till dess Han kommer för att hämta henne/bruden hem till Sig.

  Men församlingarna av i dag verkar mestadels på helt andra sätt; inte sällan genom prat och program, av mer eller mindre underhållnings karaktär. Och detta verkar passa de flesta kristna bra, men innebär inte att ”syndarna” får den hjälp Gud faktiskt sänt till dem.

  Därför behöver Gud ”upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera”,
  för att få Sin vilja fram med Sina församlingar.

  Också det är ett verk av Herrens Ande.

 • Prophetone

  S-E Sköld:

  ”Men församlingarna av i dag verkar mestadels på helt andra sätt; inte sällan genom prat och program, av mer eller mindre underhållnings karaktär.”

  Helt rätt, broder. Få så mycket folk som möjligt till kyrkan, vilket ju i sig är bra, men därefter kommer alla räkningarna fram som ska betalas – en kollekt ordnar det. Sedan få folket att slappna av o känna sej behagligt sövda så cirkusen kan fortsätta utan några käppar i hjulet, framförallt inte några gamla gubbar o kärringar som profeterar – det skapar bara oro och missämja. Nej, fram för baletter, drama samt mannekänguppvisningar i kyrkan; det är sånt som drar folk och därmed säkerställer så räkningarna betalas…. Även musikaler som framförs ger trovärdig förströelse åt hela familjer. Perfekt!

  Vad hände med stilen som fanns bland de första kristna i APG? Höll dom inte gudstjänst tillsammans genom att fasta o be och därefter tillsammans med DHA beslutade de saker och ting?
  Är jag den ende fanatikern ???
  Kanske S-E Sköld kan fylla i de tomma rutorna….
  Någon?

 • Nils

  Stefan Swärd har nu svarat:
  http://www.stefansward.se/2008/09/06/vad-tycker-jag-om-sveriges-kristna-rad/
  4 st har kommenterat hans svar hittintills på hans blogg (varav jag är den 4:e).

  Det är tacknämligt att han svarar, däremot kan jag tycka det vara futtigt att han inte orkar bemöda sig att skriva svar här där det finns snart 60 kommentarer…

  Tyvärr gav hans svar ingen förändrad syn än den som S-G Hedin levererade maj 2006.

  Det tyder i mina ögon på en ovaksamhet !

  Det förvånar mig att personer med kristen integritet försvarar sina intagna positioner utan att ta till sig rannsakande refketioner & uppenbara brister…

  Integriteten kanske trots allt inte sträcker sig längre till än att, har man suttit in sig på en stol, så reser man sig ogärna ???!!!

 • Nils

  Ekumenik till varje pris eller ”to any cost” som Charta Oecumenica anger, fick en spänd snubbeltråd av Dag Sandahl:
  http://www.sandaren.com/se/sandahl_vill_lagga_smk-ekumenik_pa_is_0_6553.news.aspx

  men här är det hur man månar om tjänster & tjänstgöring mellan samfund

 • S-E Sköld

  Prophetone: ”Vad hände med stilen som fanns bland de första kristna i APG? Höll dom inte gudstjänst tillsammans genom att fasta o be och därefter tillsammans med DHA beslutade de saker och ting?

  Är jag den ende fanatikern ???
  Kanske S-E Sköld kan fylla i de tomma rutorna….”

  De fortsatte att undervisa och verka på exakt samma sätt som JESUS gjort, eller rättare sagt: JESUS fortsatte Sitt påbörjade verk GENOM DEM, helt i enlighet med den programförklaring Han uttalat sedan ”Herrens Ande” kommit över Honom och ”smort” Honom:

  Luk. 4:18-19 “Herrens Ande är
  över mig, ty han har smort mig.
  Han har sänt mig till att förkunna
  glädjens budskap för de fattiga,
  till att predika frihet för de fångna
  och syn för de blinda, ja, till att ge
  de förtryckta frihet och till att predika
  ett nådens år från Herren”.

  Densamma Ande hade uppfyllt apostlarna och de första kristna, därför skedde också samma verk, förkunnelse och gärningar, genom dem. Och eftersom de inte kunde förlita sig på sitt eget kött, sina egna förmågor och mänskliga talanger; var de oerhört beroende av bön och även fasta.

  Inte i form av någon religiös ”programpunkt” på veckoschemat, utan ett endräktiga rop till Gud från deras hjärtedjup, om hjälp, kraft och bönhörelse. ”Djup ropade till djup” m.a.o, och Gud hörde -och svarade dem, sannerligen!!

  Mvh

 • Rob

  Prohetone och sköld=timoteus och paulus=lärjungen och läromästaren!! He he..catol har en poäng ,i att skuggbilderna kan överbetonas,och att det kan skymma kristus! .Frid.

 • Alf

  Kan Ni skilja på pingstförsamlingar i samverkan och pingstsamfundet med Hedin i spetsen?
  Vad jag vet är väl inte föreningen pingst med i SKR? Det gäller alltså bara en liten del av pingstförsamlingarna. Allvarligt nog att samfundet går med där som så bra har referat till tidigare. Det är en skam att pingst inte förstår bättre.

 • Alf,

  Du har rätt. Det finns ett ganska stort antal pingstförsamlingar som inte är medlemmar i ffs och de står därmed också utanför SKR.

 • Alf:

  Om jag minns rätt är det ungefär hälften av landets Pingstförsamlingar som gått med i Pingstsamfundet.

  Kan någon bekräfta?

  mvh
  D

 • Lechaimgirl

  OBS!! Vill bara tipsa om CAMERA som håller koll på mediabevakningen om/i Mellan-Östern. På deras hemsida kan man nu läsa om The World Council of Churches som håller håller konferens i Schweiz mellan 10/9 och 14/10 där de kommer att behandla ämnet ”Löfteslandet”.

  Här följer en länk för alla engelskspråkiga: http://www.camera.org/index.asp?x_context=2&x_outlet=118&x_article=1532

  Förtydligande: för er som inte redan kände till det så är TWCC och dess medlemmar inte kända som några Israelsupportrar varken i Israel eller bland Bibelälskare//L

 • Lechaimgirl

  Behöver rätta mig själv. Det är en debatt, inte konferens, som ska hållas av ett råd bestående av ca 65 medlemmar i WCC (the World Council of Churches). Syftet är att författa en slags handbok på hur församlingarna ska förhålla sig när det gäller löfteslandet, kyrkan och Israel, rättvisa och fred. Historien lär oss att det då brukar handla om Bibeltolkning mha humanism och antisemitism till skillnad från lydnad inför Ordet (nej, humanismen är ingen idealisk ideologi, om du nu trodde det). Ps 83.

  Tar med länken igen så ingen missar att läsa om detta:

  http://www.camera.org/index.asp?x_context=2&x_outlet=118&x_article=1532

 • Nils

  Det finns c.a 480 pingstförsamlingar i Sverige.

  Utav dessa är c.a 360 st anslutna till Samfundet pingst-ffs, som har sitt representantskap i SKR.

  Man kan också utan överdrift påstå att dessa 360 st församlingar har proportionellt sett större antal medlemmar än förhållandet 360 / 480 påvisar.
  Detta pga att inga stora församlingar står utanför pingst-ffs.
  Totalt sett visar pingstförsamlingarna i Sverige på ett medlemsantal på c.a 86.000 medlemmar.

  Det ska väl också ses som att en del församlingar har velat ha längre betänketid innan de ansluter sig till pingst-ffs, så trenden har varit ökande.

  Hos pingst-ffs ligger också de gemensamma åtagandena som folkhögskolorna, Ibra, delaägandena av Dagen, Libris etc.

 • Nils

  Tack,

  Jag levde tydligen i det förflutna med mina noteringar om att det va ca hälften som var med.

  mvh
  D

 • Nu skriver Sten-Gunnar Hedin om Charta Oecumeniva på sin ”blogg”.
  http://pingst.se/reflektioner.aspx?id=25

  Hedin skriver bland annat:
  ”Till sist så är jag också glad över punkt 12 i kap tre, dialogen med andra religioner och livsåskådningar blir ändå inte utslätande som om det inte spelar någon roll vad man tror. Det är befriande att dokumentet så entydigt säger att vi även i dialogen med andra religioner skall bära fram vittnesbörden om den kristna tron.”

  Tänk va bra! Det klart att han tog den ”linssoppan” (1Mos 25:34) i utbyte mot pingströrelsens frihet. 🙁

 • Nils skriver:
  ”Hos pingst-ffs ligger också de gemensamma åtagandena som folkhögskolorna, Ibra, delaägandena av Dagen, Libris etc.”

  Det ägandet har väl i princip tillkommit genom rena konfiskationen av pingst-ffs från de andra pingstförsamlingarna som faktiskt var delägare tidigare.

 • Nils

  Haggaj:
  Ja det sägs så, men det kanske inte är speciellt annorlunda i normal bolagsordning – ägandets procentsatser gör att man har tillgång till styrning & röster… //
  på gott & ont givetvis

 • Nils

  Ibland kan man undra om människor befunnit sig på en annan planet…

  Åtminstone när man yttrar sig:
  http://www.pingst.se/reflektioner.aspx?id=25
  (det enda som uppfattat ärendet är undertecknare av första kommentaren)

  S-G bryr sig inte att frikyrkosamrådet som sorterar inom SKR, har bl.a. utarbetat förslag/direktiv till bl.a. församlingar om samgående.
  I det förslaget hänvisar Sveriges Frikyrkosamråd inledningsvis med:
  ”Tio tumregler för god ekumenik är ett försök att omsätta några av de grundläggande tankarna i Charta Oecumenica – riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa i Sverige.”

  Sedan längre ned med punkt 8. av de 10 tumreglerna:
  ”Mission & evangelisation… Evangelisationens syfte:
  Den får inte orsaka att banden till individens egen kyrka eller samfund försvagas eller bryts. På detta sätt vill vi göra åtskillnad mellan evangelisation och proselytism, dvs. sådan aktiv strävan som innebär att förmå medlemmar, grupper eller församlingar inom ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund.”
  att läsa innantill på
  http://www.skr.org/frikyrkosamrad.4.a939951052f77843580009307.html

  pinsamt S-G:
  var har du varit någonstans när pingst var observatör & numera medlem i SKR ?

  En stol upprätthöll du, men var var du andligen & själsligen ?

 • Nils

  S-G försvarar pingst ställningstagande (på sin blogg), där han utvecklar att det var en process i pingst tills man kom fram till att pingst mycket väl kunde vara medlem i SKR & medveten om Charta Oecumenica som underlag.

  Tjaa måste man tillägga – tyvärr saknar dagens ledarskap erfarenhet av gatuevangelisation – det man verkar ha lärt sig är att samtala med katoliker & ortodoxa. Det är väl den slutsatsen man måste dra ?

  Hur en enskild kristen församling utan att rådfråga det lokala kristna rådet, ska undvika att bli stämplade för proselytism när de besjälas av att sjunga & vittna på gator och torg som de gjort sedan deras församling bildades är deras nuvarande dilemma.

  Deras mångåriga missionsarbete är att på varje plats där de katolska & ortodoxa dominerar, så anklagas de evangeliska inför allmänhet och myndigheter för proselytism alt. sekterism.
  De evangeliska fria församlingarna har därför stor erfarenhet av de maktmedel de klassiska kyrkorna inte drar sig för att nyttja mot de evangeliska.

  Hedin & Swärd lever i villfarelsen av att ”Vi förbinder oss…” – inte är ett förbindande !!!

  Allt i enlighet med evangeliets uppmaning, men inte i samklang med de ekumeniska råden där proselyt-antydningar är bannlysta enl. Charta Oecumenica.

  Konsekvenserna är självklart att församlingar kommer att utpekas som sekterister & att de drivs av proselytiska förtecken I Sverige & Europa.
  Detta blir givetvis ett utpekande inför den sekulära allmänheten, som har i minnet hur Knutby uppträtt & andra företeelser som allmänheten kan klassa som sekterism.

  Det Hedin vill ringa in ”är en tamlös”fårahjord som måste underställa sig det lokala ekumeniska rådet och dess fastställda agenda på stadskulturaktiviteter, något annat är inte att tänka på – det är bara att läsa innantill över vad SKR presterar & presenterar.

  Eller ta det omvända perspektivet
  – Vad har de evangeliska kyrkorna presterat för att främja lokala evangelisationsinitiativ – NADA !
  Men sitta i frykyrkosamråd & prestera skrivelser om kravmärkt & miljöagendor det spottar man fram papper för…

  Res er från stolarna – det är en skam att så lång tid har gått och representanter inte ens kan läsa innantill vad man förbinder sig till.
  För att inte tala om vilka vallhundar man är till de katolska och ortodoxa, när man i frikyrkosamråd tar Charta Oecumenica som hänvisat ramdokument.

  Om nu ni ett par år senare vidhåller (Stefan Swärd & Hedin) att det är ett arbetsdokument som vi kan påverka – VAD HAR NI DÅ PÅVERKAT I EVANGELISK SYNPUNKT ?!
  Det finns knappast någon medlem i frikyrkan som kan utröna detta…

 • Nils

  Redigering: ovanst. text fick olyckligtvis ett syftningsfel í stycket ”Allt i enlighet med evangeliets uppmaning, men inte i samklang med de ekumeniska råden där proselyt-antydningar är bannlysta enl. Charta Oecumenica.”

  Läser man det så blir logiken det omvända –
  Får väl klassa det som ett ”arbetsdokument” – för det har ju definierats till att inte ha någon betydelse heller eller rättare en motsatt betydelse…

  dvs. att förbinda sig = ett sätta att enbart öka samförstånd, sen kan vi göra som vi vill ändå
  Allt i enl. med pingstföreträdares tolkningsmall…

 • Nils,

  Jag är rädd att pingstpstorerna inte vare sig vet något eller bryr sig något om vad som står i Charta Oecumenica. Det är ju de attytiderna som signalerna från Hedin uppmanar till. Ett ”förbinda sig” är inte att förbinda sig osv.

  Sten-Gunnar Hedins agenda ser ut att toppas av en helt insomnad predikantkår. Och jag tror att han har varit näst intill 100-procentigt framgångsrik.

 • Nils

  Haggaj:
  Han senaste kommentar till dig var ju endast ett försvar för att den byråkratiska beslutsprocessen varit oklanderlig.
  Det kastar ju en desto större skugga över ett kollektivt ledarskapet som vill ge intryck av att de efter noga överväganden accepterar ”Charta Oecumenica”.

  Det skrämmer än mer att rörelsen har ett ledarskap som faktiskt böjer sig under Petri ämbete.

  Ekmans rörelse som står utanför, & Ekmans ord att vi bör böja våra nackar inför Påve-ämbetet har sitt uppfyllande av frikyrkosamrådet i SKR, där pingströrelsen är rikt representerad i ”arbetskommitéer.

 • Nils

  Förmedlade detta även på Stefan Swärds blogg:

  I och med att jag inledde med att skriva artikeln ”den lilla skökan (SKR)” på Alethia:
  http://aletheia.se/2008/09/05/den-%E2%80%9Dlilla%E2%80%9D-skokan-skr/ (som f.n. har 70 kommentarer) & faktiskt resulterat i att S-G Hedin ägnat lite tid att förklara ”processen” som ledde fram till medlemskap i SKR. http://pingst.se/reflektioner.aspx?id=25
  Det bringar dock endast klarhet i att ”processen” varit demokratisk riktig.

  Vad han inte svarar på är de kärnfrågor – de problemställningar som är de väsentligaste.

  Här hoppas jag att inte EFK gör samma plattityda redogörelse, när man inte reflekterar över att
  a) Charta Oecumenica framställs inte någonstans som ett arbetsdokument (som S-G Hedin envisas med att ange).
  Det är de facto ett ramdokument undertecknad av de klassiska kyrkornas företrädare. Det uttrycks klart och tydligt av riktlinjer för det globala ekumeniska samarbetet, med klara hållpunkter där varje kyrka & varje samfund ska antaga formuleringar med att ”vi förbinder oss…”
  Vad har frikyrkorna arbetat med för att påvisa att det i så fall är ett arbetsdokument ?

  Det har sedan 2001 inte framgått någonstans utan är fortfarande till sin form ett förbindande ramdokument som t.o.m. de frikyrkliga tar till stöd och hänvisar till !

  b) Frikyrkosamrådets utarbetade råd till kyrkor och samfund. http://www.skr.org/frikyrkosamrad.4.a939951052f77843580009307.html
  OBS att det i frikyrkosamrådet enbart har evangeliska företrädare.
  Dessa har välvilligt utarbetat förslag (tumregler) att tänka på vid samgående mellan församlingar… Inledningsvis i detta förslag hänvisar de evangeliska till Charta Oecumenica – med skrivelser som grundläggande tankar och riktlinjer.
  Den 8:e tumregeln säger vidare:
  ”8. Säg ja till evangelisation – nej till proselytism
  Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje församling och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro. Evangelisationens syfte är att förkunna frälsningen genom Jesus Kristus. Den får inte orsaka att banden till individens egen kyrka eller samfund försvagas eller bryts. På detta sätt vill vi göra åtskillnad mellan evangelisation och proselytism, dvs. sådan aktiv strävan som innebär att förmå medlemmar, grupper eller församlingar inom ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund”
  ………..
  Förstår inte representanterna vad man medverkat till ?
  Förstår inte representanterna att man förnekar sin egen väckelserörelsetradition av att fritt få evangelisera sitt närområde ?

  I denna skrivelse så är det uppenbart att de klassiska kyrkorna vidmakthåller sin tidigare grundsyn att ”Ingen evangelisation ska förekomma i det område som kan ses från det gamla kyrktornet”! Det är geografiskt betingat.

  Den andra klara tolkningen är också:
  Ni evangelikaler har ingen som helst rätt att locka över våra stadsfödda medlemmar, även om de är Gudsförnekare så tillhör de våran kyrka OCH de banden får ni inte försvaga.

  Då ställs frågan:
  Hur kan ett samlat evangeliskt frikyrkosamråd medverka till att hänvisa till Charta Oecumenica ?
  Vad är det för evangelisk frihet med ekumeniskt goda förtecken som utkristalliseras ?

  Vad är det frikyrkosamrådet ser att de medverkat till som värdefullt & vi andra ser dess motsats ?

  Denna inriktning som SKR & frikyrkosamrådet nu medverkar till i form av Charta Oecumenica har ju stora likhteter med de ramar som registrerade kyrkor i kommunistländer var tvungna att ”förbinda sit till” !
  …….
  Om EFK ger samma typ av svar som S-G Hedin så kan man ju undra vad dessa samfund öht. tillför SKR ?

 • One Way

  Nils, inse att det har gått för långt. Det är slöseri med tid att oja sig över samfundsledarnas vägval, det är ett oåterkalleligt och tragiskt faktum. Vi bör istället ägna den begränsade tid och kraft vi har till att formulera Bibliska råd till de som tar emot Jesus som Herre och omgående börjar fundera över församlingstillhörighet och lärjungaskap. Håll med om att det tar emot att vägleda nyomvända människor in i ett system på väg mot total avfällighet! Tror du verkligen att vårt bloggande kommer att ändra samfundens kurs en millimeter? Det är inte fråga om vad samfunden har att tillföra SKR, det är fråga om vad Kristi Kropp har att tillföra de förlorade. Vi är väl fortfarande kallade att uppsöka, vinna och vårda dem? Hur gör vi det bäst i trohet mot Mästarens kallelse? Jag har inte samvete att idag vinna dem för Kristus och samtidigt leda dem in i svenskt samfundsväsende.
  Förlåt mig.

 • S-E Sköld

  FOLKETS MAN

  JESUS kom till folket
  för att komma fram
  måste Han gå förbi
  prästerna.

 • Nils

  One Way:
  Visst kan det kännas lite meningslöst, men kanske man kan ge en liten röst åt de mindre ”fria” församlingarna som indirekt får en kraftig släng av sleven när de blir anklagade för att bedriva proselytism.
  Även om de inte är med i SKR får de lida av de andras debakkel.
  Sedan är det trots allt intressant om EFK kör i samma hjulspår som pingst-ffs ?

  Stefan Swärd har dock lämnat en dörr öppen för debatt (S-G Hedin tuggar om som om han vore lomhörd).
  Stefan skrev vänligt ett svar på den senaste inlagan (här ovan 15/9 kl.1.58):
  ………….
  # stefan skrev:

  Håll ut kamrater, har lämnat över dessa frågor till Evangeliska Frikyrkans missionsdirektor Anders Blåberg som kan mer om SKR än vad jag kan, han sitter i SKR:s styrelse. Anders har lovat att kommentera detta, och jag väntar på att han ska göra det. Svar och kommentarer kommer.

  hälsar
  Stefan Swärd
  # Nils skrev:

  Stefan:
  Du får ursäkta att jag är övertydlig, men efter skriverierna på pingst.se av S-G Hedin & efterföljande kommentarer så vill jag underlätta för er analys inom EFK så inte rundgången fortsätter med “gammalt bröd”.
  …………………….
  Samlat på Stefans blogg 6/9

 • Nils

  test – om strängen går att skriva på 2 år sen senaste inlaga ?

 • Nils

  Ludvig bl.a. avkräver vid upprepade tillfällen huruvida C.O är ratificerat av pingstr. eller om det enbart kan ses som ett arbetsdokument.

  Jag anser det vara bra att han för fram sina funderingar, så kan Charta Oequmenicas dokument aktualiseras på nytt.

  Om ni studerat ovanst. text & bifogade länkar, så får ni en hyfsad god inblick i vad C.O. är för något.

  Sammanfattningsvis kan man faktiskt påstå att det utarbetats ”paraply-åtaganden” för hela kristenheten & andra dominerande religioner i Europa.
  Detta dokument har politiska åtaganden, där det framförallt undertecknats ”vi förbinder oss…”.

  När dess ”dignitärer” som ansvariga för respektive religiös rörelse bevisligen har undertecknat C.O., så är det självklart att de i politiskt hänseende tvingar närstående samfund & kyrkor in under samma ”åtagande-paraply”.

  Visst kan mindre samfund & kyrkor påstå att det ska ses som arbetsdokument, men det förhindrar absolut inte myndigheter & politiska makthavare att behandla närstående & andra samfund som varandes förbundna under samma paraply.

  Fenomenet har otaliga historiska rötter från diktaturer.
  Den tidigare Ryska & Sovjetiska epoken, som stämplade samfund utanför den statliga bundsförvanten ”ryska ortodoxa kyrkan”.
  Otaliga vittnesmål om förföljelser, fängelse & myndighetsövergrepp finns dokumenterade.
  Pss. i andra kommunistregimer som Kina t.ex., där kyrkor tvingas anpassa sig till politisk korrekthet för att fungera egalt.

  Det allvarliga med detta dokument är också att kristna undertecknar dokument, som klart motsätter sig Jesu egen missionsbefallning.

  Sedan vad det gäller Hedins försvar av ”arbetsdokument-tesen”.

  Den är klart överspelad med att SKR:s frikyrkoråd har utarbetat vägledande instruktioner på hemsidan
  http://www.skr.org/frikyrkosamrad.4.a939951052f77843580009307.html
  -där länk i högerspalten längst ned finns med rekade direktiv för bl.a.
  ”Samgående av församlingar
  WORD Att tänka på vid samgående av församlingar”
  Studerar man denna dokumentation, så finner man de större samfunden representerade & framförallt anger man ”Charta Oequmenica” som vägledande med riktlinjer.

  Tydligare än så kan det inte sägas, med att frikyrkorepresentanterna anammat C.O. anda & vägledning.

  Självklart kan externa myndigheter & stater som inte sätter värden som Religionsfrihet i högsäte, nyttja detta självbindande religiösa dokument till att förhindra evangeliska kyrkor att fritt verka i sitt evangeliska missionsuppdrag.

  Förbud mot evangelisation & mission kan lätt utfärdas av regimer med hänvisning till de religiösas egenbundna åtagande dokument.

  Det är fortfarande ofattbart att representantskap i SKR uppträder med enfaldighetens dumhet & inte förstår vad de åsamkat.

  Det är min välvilliga tolkning.

  För närvarande spelar frikyrkosamordnare & frikyrkodelen i SKR ingen betydelse i kristenheten.
  De påvisar ingen röst i något sammanhang, men den vinden kan vända om stater & myndigheter i framtiden inte påvisar den välvillighet som råder f.n.

 • @Nils:

  SKR har uppgiften att ”koka grodan långsamt” så att ”transsformationen” av såväl villiga och motspänstiga frikyrkomedlemmar från Guds Rike till det europeiska påveväldet och Antikrists rike inte ska väcka för stor uppmärksamhet.

  Här kan dokumentet läsas i sin helhet:

  http://www.skr.org/download/18.a791285116833497ab800015122/charta_oecumenica.pdf

  Är lite osäker på om det manipulerats nyligen. Att man tonat ned de mest kontroversiella ordalydelserna? Men sparade ned pdf-filen för över ett år sedan så det kan ju kollas upp.

  Dokumentet har tre huvudavdelningar med samma övergripande inriktning: Ett religiöst och politiskt likriktat Europa. (På slutänden blir det nog dessvärre mer ”likriktat” än vad någon kunde tänka sig…)

  ”I Vi tror på ”en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka”

  II Kyrkorna i Europa på väg mot synlig gemenskap

  III Vårt gemensamma ansvar i Europa”

  I den första avdelningen säkrar påven sin maktställning religiöst genom ”den enda katolska kyrkan.

  I den andra knyter man samman kyrkor och religioner i synkretistisk anda till enhet under påvestolen.

  Den tredje avdelningen är rent politisk och handlar om EU/Medelhavsunionen och ”det konungsliga väldet över konungarna på jorden” påven vill försäkra sig om. Men som snart nog ska upphöra enligt profetiorna.

  Kan inte avstå från att länka till bra artikel av S-E Sköld som berör frågan:

  http://www.elvorochjanne.se/vittnesbord-uppenbarelser/Prof_Pingst-2009.html

 • @Nils:
  Som jag påpekat tidigare så är jag minst lika negativ/tveksam till SKR och C.O. som er andra.

  Det enda jag krävt är konkreta uppgifter om vem som från pingströrelsens sida signerat ”Charta Oecumenica” och när så jag kan fråga ut denne.

  Ni som vet så mycket kan ju också passa på att hosta fram dokumentet där jag kan läsa vad en medlem i SKR har förbundit sig att lyda i samband med medlemsinträdet.

  Och kom ihåg – satan har bara så mycket makt över oss som vi ger honom.

 • Nils

  @Ludvig:
  Jag tror du missupffatat C.O. funktion & syfte.

  Ett direkt svar är att inga svenska representanter från den evangeliska frikyrkligheten har signerat C.O.

  Däremot så har SKR rekommenderat C.O. & använder det som handledning i sina utredningar & rekommendationer.
  Läser du dessutom det rekommendationsdokument som frikyrkosamrådet utarbetat med C.O. som övergripande handledningsmall vid förhandling om kyrksammanslagningar, så kan man ta sig för pannan för mindre !

  Med denna rekommendation, så är det synonymt med att man accepterat C.O.

  De som undertecknat C.O. har också likt RKK talat & givit riktlinjer i ”hela kristenhetens namn”.
  De ordval man använder i dokumetationen innefattar hela kristenheten.

  RKK har sedan gammalt uppfattningen om sig själv att de är ”moderkyrka” för alla kristna. När splittring & utanförskap likt den Lutherska kyrkan, så hävdar representanter för RKK att det är endast en tidsfråga innan de Lutherska återvänder till sin moderkyrka.

  Den detalj jag ”studsar” inför är att frikyrkosamordnaren Marianne Andreas, har tidigare varit ansvarig pastor i Gieladförsamlingen i Gbg som har ett stort signum av att evangelisera.
  Vidare har hon senare förestått Smyrnaförsamlingens bibelskola innan hon antog tjänsten som frikyrkosamordnare i SKR.
  Vad hon samordnar har dock varit dunkelt.

  Något av ekumenisk plattform som lekmän bryr sig om är det dock inte.

  Men det allvarliga är ändå att frikyrkosamfunden så klart ställt sig under intentionerna från C.O.

 • Förutom S-E Sköld (länkad i mitt tidigare inlägg ovan) har en anna flitig kommentator här tidigt varnat för dessa faror som lurar på de troende i våra dagar:

  http://hem.spray.se/harry.forsgren/akt1_2002.htm

 • ”I praktiken är konsekvenserna av detta dokument att pingströrelsen som samfundsmedlem i SKR, går in under att vi förbinder oss att inte evangelisera eller missionera i Europa, för det finns ju uppenbarligen på varje plats någon kyrka med kristet förtecken och dessa ska man alltid samråda med och få godkännande av!”

  Tänkte på denna del i Charta oecumenica när jag i en tidning, möjligen Dagen, för något år sedan läste att Pingst avbryter all pågående mission i Latinamerika. Gissa vilket stort ”samfund” man inte vill ”konkurrera” med i dessa länder.

 • @Nils: ”Ett direkt svar är att inga svenska representanter från den evangeliska frikyrkligheten har signerat C.O.”

  BINGO – det där har jag påpekat hela tiden. Med andra ord har Pingst-FFS varken signerat eller ratificerat detta dokument.

  Varför skulle då jag som pingstvän känna mig bunden av en skrivelse som inte ens pingströrelsens officiella ledare samtycker med?

 • @Lars W:
  De kanske insåg att läget i sverige är så allvarligt att det är latinamerikanerna som behöver återevangelisera i vårt land istället.

 • @Ludvig:

  Att Sverige behöver återevangeliseras är ställt bortom varje tvivel. Inte minst sedan Romkyrkan lagt sin kalla hand över vårt land. Men det är inte det som avgör för Pingst. Deras ”tillbakadragande” från katolskt behärskade länder i Latinamerika kom ”som ett brev på posten” efter detta med SKR och Charta oecumenica. Länder där missionärer funnits och behövts så länge pingströrelsen funnits i Sverige. Men det bästa i det läge som uppstått är nog att samfund som ej ännu involverats i ”den lilla skökan” sänder sina skördearbetare istället. På så vis är beslutet riktigt trots motivet bakom.

  Församlingar såsom Maranata och organisationer såsom Hoppets stjärna. Och givetvis de pingstförsamlingar som ännu står emot samfundsbildningen och bedriver egen mission.

 • Nils

  @Ludvig: Suck !
  Nu blir jag allvarligt bekymrad över att mitt försök till överdriven pedagogik ändå inte landar med förståelse.

  Låt mig då ta bilder som förklarar.
  Du kan säkert strunta i C.O., men det är inte säkert att människor i vår omvärld kan det.
  Som kristna syskon har vi solidariskt ansvar för den kristnes frihet & att vi kan verka fullt ut i Jesu missionsbefallning.
  Historiskt har det visat sig att den kristna församlingen blivit trängd pga sammanslutningar, stater & myndigheters tvingande direktiv.

  C.O. är ett sådant tvingande direktiv, som mycket väl kan nyttjas.

  I ett land som Turkiet, kan det säkert appliceras gentemot de kristna för att bibehålla den Islamska religionens särställning.
  Vad är det som inte säger att Humanisterna i Sverige kan använda sig av C.O. för att driva sin lobby-politik om att religiös påverkan inte ska få ske offentligt ?

  Bara för att de frikyrkliga som gått in under SKR inte skrivit på C.O., fråntar inte dessas ansvar för C.O.:s giltighet.
  SKR har uttryckliga rekommendationer för C.O. & frikyrkorna är en del av SKR.

  Ingen av dessa har heller uttryckt någon reservation inför C.O., vilket skulle ev. kunna vara möjligt
  Istället har frikyrkorna tagit till sig C.O. & då behövs inga underskrifter.

  Det är ju faktum i alla någorlunda demokratiska organisationer:
  Ansluter du dig med medlemskap så innefattas du av organisationens policy & arbetsordning.
  I annat fall får du begära reservation & att reservationen protokollförs.

 • ”Kristen skola bränd i koranprotest” läste jag nyss i Dagen.

  Det får en att fundera över de bindande föreskrifterna att samarbeta med islam som finns i Charta oecumenica. Gäller det även att bränna ned skolor för kristna syskon i Indien?

  Tilläggas kan att det var diverse förehavanden i Washington som föranledde muslimer i Indien att ge sig på Jesu minsta där.

 • @Ludvig:

  Jaha, här kommer de från Sydamerika och missionerar i Sverige. Apropå din kommentar.

  http://www.kyrktorget.se/hedemora.pingst

  Det var lyckat att att denne brasilian, Eduardo Bellucci, fick en tjänst i en fri församling (som församlingen själva uttrycker det). Bunda vid en påve med en kedja kan nämligen inte mycket uträttas (för att låna lite ordstäv av Lennart S)

 • @Nils: Du svarar i bilder och jag kontrar med en sångtext:

  ”Nu satan fritt må rasa
  och prästen hjälpa till,
  jag skall för dem ej fasa;
  det går som Herren vill.
  Guds ord behåller segern,
  och alla segrar med,
  som står uti Frälsarens led.”

 • @Ludvig:

  Den sångtexten sjunger vi gärna med i. Segertoner?

 • @Lars W: Jomenvisst finns den med i segertoner allt, även om den snabbt blev ”censurerad” för att ingen skulle ta illa upp.

  Jag gillar dock orginalet bättre där prästen påstås hjälpa till…

  http://sv.wikisource.org/wiki/Nu_%C3%A4r_jag_n%C3%B6jd_och_glader

 • Intressant att läsa igenom kommentarerna här apropå Hörnmarks nya ordförandeskap i SKR.

 • Jag var inne på SKR:s hemsida och läste angående deras studiematerial: Nr 11
  Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext”

  Materialet ger inga generella entydiga svar men däremot fördjupade reflektioner. Bibliska, teologiska, pastorala och konkret praktiska aspekter tas upp. I appendix finns också exempel på interreligiös bön i praktiken, bl a bönesamling för fred och rättvisa till Anna Lindhs minne.

  Är det någon som har detta material? I och för sig räcker det med att de ger exempel på en interreligiös bön? Vilket i sig är minst sagt märkligt. Men är det någon som har läst hur de har formulerat sig?

 • Pingback: fsgb80v7cbwe()

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?