Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Hedin reder ut om Charta Oecumenica

Sten-Gunnar Hedin reder ut begreppen kring det omdiskuterade dokumentet Charta Oecumenica. Vi som trott att Hedin i teorin bundit upp armarna på pingströrelsens evangelisationsmöjligheter får sansa oss och ändra vår bild något. Sten-Gunnar Hedin känner inte till en enda pingstförsamling som antagit dokumentet. Han poängterar också tydligt att Pingst – fria församlingar i samverkan inte alls kan fatta beslut över den lokala församlingen. En del av detta är självklarheter för vissa, men inte för andra. Jag själv har nog trott att dokumentet varit mer bindande än det är.


Sten-Gunnar Hedin
har rett ut frågan om
Charta Oecumenica
för Haggaj.

När Sten-Gunnar Hedin för några dagar sedan klargjorde för mig i en diskussion på ”Föreståndarens reflektioner” (han vill inte kalla sidan för sin blogg), att Charta Oecumenica inte har antagits av Pingst FFS, och att det inte heller finns på dagordningen att göra detta, så insåg jag att jag dragit en del förhastade slutsatser. Därför har jag bett Sten-Gunnar att hjälpa mig att reda ut vilken status detta dokument har i Pingströrelsen.

Haggaj: Sten-Gunnar, kan vi till att börja med slå fast att Pingst FFS inte har skrivit under eller antagit Charta Oecumenica som något man förbundit sig att förhålla sig till?

Sten-Gunnar: Ja, du har tolkat mig rätt. Om någon församling antagit Charta Eucemenica för sitt lokala arbete så är det inget jag känner till. Så vill jag passa på påpeka att jag inte någonsin förkortar vårt namn. I namnet, Pingst – fria församlingar i samverkan, ligger en programförklaring som är värd att säga ofta. Det är också förklaringen till att Pingst centralt inte kan fatta beslut över den lokala församlingen och det är där som ett sådant dokument kan behövas och där kan det användas helt eller delvis utan att något bindande beslut behöver fattas.

Haggaj: På vilket sätt har då Charta Oecumenica någon praktisk betydelse för Pingströrelsen? Enligt SKR:s hemsida så skall Charta Oecumenica ändå kopplas samman med de verksamheter som kyrkorna tillsammans valt att bedriva.

Sten-Gunnar: Jag rekommenderar gärna församlingsledningar och pastorer som lever i miljöer där många nya svenskar med annan kyrkotradition lever att ta del av dokumentet. Använda det som är tillämpbart och se Charta Oeucumenica som en slags ”verktygslåda”. I ett mångkulturellt samhälle som vårt är det värdefullt med goda råd. Vi lever nu på många håll i Sverige med så många nya härliga Jesusbekännare – men med helt andra traditioner än våra.

Haggaj: När det står att ”Vi förbinder oss … ” i Charta Oecumenica, vilka gäller då detta löfte? Har inte Pingst FFS genom sitt medlemskap i SKR ändå en viss förpliktelse att förhålla sig till Charta Oecumenica som god medlem i SKR?

Sten- Gunnar: Det varje medlemskyrka/samfund i Sveriges Kristna Råd tagit ställning till dess stadgar och målbeskrivning. Det finns en mängd olika skrivningar och dokument som är framtagna för att vara medlemskyrkorna/samfunden till hjälp men där det står varje kyrka/samfund fritt att använda det eller avstå. Charta Oecumenica är ett sådant dokument.

Det är ju inte alla kyrkotraditioner som accepterar det som för en pingstvän är självklart – och omvänt, därför finns denna självklara frihet att använda eller avstå.

Begreppet ”vi förbinder oss…”, tycker jag personligen hade kunnat formuleras annorlunda, men nu står det så. Och, egentligen tycker jag väl inte att det är nog stor fråga, för var och en som i vardagslivet eller i det ekumeniska samarbetet möter andra kristna är det väl självklart att man uppför sig respektfullt. I varje fall läser jag dokumentets rekommendationer just så.

Haggaj: Vi skeptiker till Charta Oecumenica kan andas ut en aning. Pingströrelsen har fortfarande full handlingsfrihet trots medlemskapet i SKR. Jag vill också tacka Sten-Gunnar för att han hjälpt mig att reda ut begreppen. Och en ursäkt från min sida för beskyllningar om att ha sålt ut Pingst kan väl vara på sin plats.

 

 

=>

Ämne: Ledarskap

 • Nils

  Tramsigt !!!

  Är man aktiv medlem i SKR bör man ju också ta ansvar för vad externa människor faktiskt läser !”

  Absolut inte något som varje samfund/församling sägs kunna tolka som de vill !

  Det är framförallt bekämmande för de församlingar som fortfarande har sin bekännelse till att vara lokalt evangeliserande församlingar.

  De riskerar att stämplas som sekteristiska & bedriva proselytism om de inte har ett välutvecklat ekumeniskt samarbete.

  Det har historien lärt oss och framförallt våra missionärer som verkat/verkar i länder med katolsk alt. ortodox dominans.

  Varför bad du om ursäkt Haggaj ?… nu somnar de om på stolarna igen på SKR .
  Möjligen driver frikyrkosamordnarna något ”miljöprojekt” som riktlinjer för ekumeniska utsläppsrätter… (för den ekumeniska politiska korrekthetens skull :-))

 • S-E Sköld

  Vem representerar Sten-Gunnar i SKR, sig själv och/eller andra? Och i så fall, vilka?

  Tidigare fanns Pingst med i SKR, men bara med observationsstatus; och skall nu – om jag förstått rätt – vara fullvärdig medlem och därmed också ha undertecknat förbundstexten och betalat in medlemsavgiften, som jag förstått inte är så liten.

  Kan Du Haggaj utreda frågan bättre;
  t.ex. på de här tre punkterna?

  1. Vem representerar Sten-Gunnar vid SKR:s sammankomster?

  2. Är Pingst ffs och samfundet Pingst, båda med i SKR och gäller i så fall förbundstexten för dem båda, där man som fullvärdig medlem ”förbinder” sig att… Att ”förinda” sig är ju att förbinda sig/ge ett löfte om någonting.

  3. Vad är medlemsavgiften, och vem betalar den?

  Tack f.ö. att Du gör ett seriöst försök, att reda ut frågan, en gång för alla, med klara, entydiga svar från Sten-Gunnar.

  Mvh

 • S-E Sköld

  Om Sten-Gunnar anser att ordet ”förbinda” är olämpligt/felaktigt i ett avtal/en överenskommelse, är det ju inte vad han tycker som gäller, utan vad som faktiskt står i handlingarna som han undertecknar, som han sätter sitt namn under.

  Det trodde jag var en självklarhet, ett axiom. Om det inte är så, vad är då en avtalstext värd?! Inte ens pappret avtalet är skrivet på.

 • Inge

  Om detta dokument är det viktigaste dokumentet i arbetet att skapa en enda kyrka i Europa, (den Katolska) är det då inte lite naivt att gå med i detta sällskap som fullvärdig medlem och tro att man då kan tolka programförklaringen lite som man själv tycker?

  Om man läser stadgarna i detta Europeiska sällskap så förklaras att beslut fattas med 2/3 majoritet, vad är det för beslut som fattas?
  Fattar man inga bindande beslut alls?

  Är det bara på lossas?

  Enligt Sten-Gunnar verkar det som att medlemmarna kan tolka besluten som de själva vill?

  Hur skall jag som kristen veta att inte Charta Oecumenica leder oss mot en en falsk kristen enhet med syfte att återföra den andliga makten till Rom och upprätta Romarriket som Bibeln så klart varnar oss för i Uppenbarelseboken?

  Varför är EU så engagerade i detta så att till ock med EUs ordförande är närvarande på de större sammankomsterna?

  Har någon funderat på den politiska agendan i detta?

 • Bra Haggaj, kanske vi för ett tag kan vi skaka av oss känslan av ”Vargen och rödluvan-syndromet”,
  för det verkar ovisst vart det kan leda… eller ska man säga…det leder bara åt ett håll ? 😉

 • John-Erik Hennersson

  ”Hedin reder ut… om Charta Oecumenica!
  Jag vill påstå att Hedin lägger ut dimridåer för att försöka få oss att tro något annat än vad som står i dokumentet. Jag har läst det mycket noga och när nu Pingst är medlem i SKR, har man förbundit sig att… Sen är det sant, att varje församling är självständig. Men att Pingst har förbundit sig att… kommer att kunna åberopas, även på det lokala planet. Bort med dimridåerna, Hedin!

 • Haggaj

  Bröder,
  Faran i ett arbetsdokument som Charta Oecumenica ligger främst i att församlingarna uppfattar detta som en förpliktelse. Men eftersom Sten-Gunnar nu är tydlig i att det inte skall uppfattas eller användas så, anser i alla fall jag att han tar udden av de värsta farhågorna. Eftersom det inte heller finns någon part i Pingströrelsen som antagit dokumentet så kan ju inte heller Hedins efterträdare bara göra en omtolkning.
  Min bedömning är efter att ha hört Hedin är att dokumentet inte utgör något hot.

 • Erling

  Jo, det är väl ändå bra att sansa tongångarna kring detta en smula och att ge Sten-Gunnar en ärlig chans att förklara sig.

  Även på Stefan Swärds blogg är vi utlovade en förklaring angående EFK knytning till SKR av samfundets missionsföreståndare Anders Blåberg. Detta inte minst efter signaturen Nils ihärdiga frågor i dessa olika forum. Swärd själv känner sig inte tillräckligt insatt i frågan men vill ju inte backa på evangelisationsfronten så som man kan tolka Charta Oecumenica.

  En from förhoppning är att Anders Blåberg då även ger en reflektion över SKR:s arbete för så kallad interreligiös bön.

 • Haggaj

  … ”och systrar” skulle det vara.

 • S-E Sköld

  Vad betyder undertecknande av Charta Oecumenica, och för vilka?

  Åtminstone för mig är det fortfarande obesvarade frågor. Plus en del andra.

  T.ex. vem representerar Sten-Gunnar Hedin vid SKR:s sammankomster? Församlingarna inom Pingst ffs, eller samfundet Pingst? Eller något annat alternativ?

  Är det för mycket begärt att få enkla/klara svar på de här frågorna. Som är av typ ja eller nej-karaktär och inte ordridåer.

 • Haggaj

  S-E Sköld
  Det är ingen pingstvän som undertecknat Charta Oecumenica enligt Hedin.
  Jag tycker att det är viktig information.

 • Nils

  Haggaj:
  Jag förstår inte vad som lugnat dig ?
  Väger Hedins löftesord mer än vad som framkommer via SKR ?
  SKR har ju arbetsgrupper med en övervikt 3 st p-vänner som utarbetat riktlinjer där man tar Charta Oecumenica som en grund för sitt arbete.

  Detta är värre trams än Bosse Ringholms vendetta med Elisabet Alenius (f.d. chef för riksrevisionsverket).

  Det enda som har en sanning är att det är fria församlingar som pingst-ffs består av, men det är dessa som givit mandat åt Hedin att ta plats i SKR.
  Där har han inte reserverat sig gentemot C.O.

  Var han för mycket upptagen av kakfatet, så att han missade vad som var på agendan ?
  Men framförallt – arbetsgrupperna som med frikyrkosamordnaren Andréas har faktiskt tagit stöd mha Charta Oecumenica och då är det ju otvetydligt ett godkännande !!!
  Punkt Slut !

 • Nils,

  Jo, så här tänker jag:

  Om Charta Oecumenica ligger som ett ”arbetsdokument” så är det fritt att tolka dess status som man vill. Hittills har vi inte hört några invändningar om CO. Men nu har både Sten-Gunnar Hedin och Stefan Swärd gjort vissa uttalanden som tyder på att dokumentet inte har den status den haft i våra värsta farhågor.

  Om vi antar att du, Nils, och jag och låt oss säga S-E Sköld hade kommit överens om ett arbetsdokument som vi inte skriver under men endå har tillgängligt att läsa. Om du då ser att jag och S-E förhåller oss enligt arbetsdokumentet och dessutom emellanåt lovprisar dokumentet så behöver vi ju inte ens skriva på. Någon gång i framtiden kommer vi sedan på att vi inte signat dokumentet och sätter oss därför ned och gör det utan dramatik. Vi lever ju redan efter det. Eftersom vi är eniga så är namnteckningen inte så viktig.

  Men anta att Sköld offentligt säger att han inte alls har signat något dokument och dessutom är kritisk till vissa formuleringar. Han använder dokumentetmest som en ”verktygslåda”. Då har det betydligt större betydelse om han skrivit under eller ej. Jag och du kan utgå från att det kan bli problematiskt att få Sköld att sätta sin namnteckning på dokumentet.

  Som jag ser det så har Swärds och Hedins uttalanden fört oss från det första scenariot till det andra. Och det är en stooor skillnad.

  Sedan kan man lägga in synpunkter på själva medlemskapet i SKR, men det är faktiskt en annan fråga. Vi får ta en i taget. 🙂

 • Nils

  Det är ett bluddrande utan dess like.
  Varför inte se verkligheten som den är ?

  INGEN har någonsin kommenterat vad frikyrkosamordnaren samverkat till och de evangeliska representanterna i specifikt dokumentet för ”tumregler för samgående av församlingar”

  Hur mycket S-G & andra som suttit in sina stolar på SKR ordvränger sig, så är det otvetydigt att evangelikalerna medverkat till att Charta Oecumenicas direktiv har stärkts och lyfts fram.

  Vem betalar Marianne Andréas lön förresten ?
  S-G har ju sedan ett par år sedan deklarerat för 52.000,-/månad.

  Jag är ledigt trött på dessa kyrkopolitiker när de inte ens förmår att stoppa upp flashningar & lanseringar av C.O. via SKR.’

  Orkade Hedin & co inte ens få med denna formulering med att ange ordet ”arbetsdokument till intet förpliktande” ?!
  Om inte annat är det ett fruktansvärt lismande & saknar all trovärdighet i sitt representantskap.

  Det som nu utmynnar är enbart ordbajsfalsarier utan reell substans.

 • Va fint att man kan vara så öppen och ärlig!

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen: ”Den polske teologen fader Waclaw Hryniewicz vägrar följa Vatikanens order att ta tillbaka och skriva om en artikel där han kritiserar Vatikanens syn på icke-katolska kristna – något som kan leda till avstängning.

  Hryniewicz, som är känd för sitt ekumeniska arbete mottog kravet i januari efter att ha publicerat artikeln i en teologisk nättidskrift.

  Teologens vägran att ta tillbaka det han skrivit och publicera en ”rättelse” av artikeln kan leda till publiceringsförbud och avstängning, skriver Catholic News Service.

  – Jag är nära döden och ser inte hur jag skulle kunna gå emot mitt samvete och skriva en tillbakadragande artikel, även om jag har meddelats att jag kan vänta mig disciplinära åtgärder.

  Vad som oroar mig mest är att domen kan utökas till att gälla alla mina tidigare publicerade verk där jag uttrycker liknande åsikter, säger den 72-årige fader Hryniewicz, som pensionerades från det katolska universitetet i Lublin 2005, till CNS.”

  Som sagt, frihet för oliktänkande.., var ordet.

 • Personligen tror jag att det är plånboken som talar.
  Med alla medel måste Hedin dra in noten om de eventuella får som är på väg att springa ut ur fållan. För hur blir det då med tiondet ??

  Ursäkta mig…men jag tror inte ett smack på vad han säger. Hedin har målat in sig i ett hörn…han har blivit imponerad av stora kyrkan och vill gärna vara med ”bland de stora”…samtidigt som han behöver de svenska pingstfårens pengar..

 • Haggaj

  Elisabeth
  Tänk om Hedin inte drivs av att vara med i de stora sammanhangen! Tänk på att han har sagt upp sig! Han är i och för sig inte någon pensionär, men man brukar kunna lita mer på de som är på väg ut än de som är på väg in. Just nu – om man nu kan göra en sån jämförelse – så är Hedin trovärdigare än Pelle Hörnmark.

 • Tom

  Nils!
  Tack för den viktiga informationen kring S-G H.

  Del att han tycker om kakor
  ”Var han för mycket upptagen av kakfatet, så att han missade vad som var på agendan ?”

  och dels att han har ett relevant lön i förhållande till ansvaret
  ”S-G har ju sedan ett par år sedan deklarerat för 52.000,-/månad.”

  Det är bra att du för sakfrågan framåt

 • Inge

  Haggaj! Tack för att du tagit dej tid att ställa frågor till Sten-Gunnar, fast jag undrar hur du så lätt kunde övertygas att faran är över?

  Svaren har i alla fall inte gjort mig mindre frågande till Charta Oecumenica?

  Tom! Jo det är bra om vi håller oss till sakfrågan!

  Nils! Om vi skall få någon klarhet i detta så tror jag att du är mannen att sammanställa ett antal skarpa frågor som alla samfunds ledare får svara på! (de som är fullvärdiga medlemmar i SKR)

  Jag tror inte man förstår själva vad man har gått in i?

 • Nils

  Tom:
  jag vet inte om du mödat dig om att följa det bakomliggande engagemanget visavi brist på engagemang ?

  Ovanst. kommentar är endast en liten frustrerad anmärkning som kommer sig av att ”Den som har öra ej vill höra – och förblindade ögon anser de sig se” för det som ska ledas och försvaras.

  Ursprunget var en gästblogg ”den lilla ”skökan” (SKR) som jag skrev för någon vecka sedan.
  Sedan har samfundsledaren Stefan Swärd EFK uppmärksammat det via sin blogg 6/9… – varvid det åtföljts av dryga sjuttiokommentarer på den ursprungliga texten samt att S-G kännt sig föranledd att tugga om belysningen av att han vidhåller att det endast är ett arbetsdokument, samt beskrivit processen med SKR-medlemskap.

  Däremot konsekvenserna av C.O. har de evangeliska samfundsledarna ej reflekterat över… – vilket är det absolut centrala.

  Därav frustration enl. ovanst. kommentar.

 • Tom

  Nils!

  Kristen frustration blir ofta besvärlig eftersom den ofta leder till att man börjar gå till olika form av angrepp och rättfärdigar dem med att det var goda orsaker och därför bör det ”godkännas”.
  Personangrepp skall aldrig godkännas oberoende av orsaken till frustrationen.

  Sen själva sakfrågan.

  Jag uppfattar det ändå så att ingen inom pingströrelsen bindande kan skriva på ett dokument som Charta Oecumenica förutom den lokala församlingen.
  Sen får jag inte riktigt klart i om det så att du anser att S-G H har skrivit på dokumentet och han själv anser att han inte gjort det. Det måste ju vara enkelt att kolla i så fall.

  Min åsikt är att pingströrelsen skall vara med i de ekumeniska sammanhangen men att man inte skall ingå avtal eller dylikt och att man skall vara mycket försiktiga med sånt som påverkar församlingarna själva.

 • Inge

  Det finns två typer av ekumenik!

  1. Den mänskligt organisatoriska!
  2. Den som är frukten av DHA utgjutelse!

 • Tom

  Inge!
  Även om det förstås inte alltid är så att de två typerna av ekumenik förenas så kan man ju inte heller utesluta att DHA kan hjälpa oss att organisera ekumeniken.

  Församlingen är på ett sätt också en ekumenisk organisation där människor med olika erfarenheter och traditioner möts tillsammans i Guds närvaro.

 • S-E Sköld

  Klipp från Charta Oecumenica:

  2 Att förkunna evangeliet – tillsammans
  Den viktigaste uppgiften för kyrkorna i Europa är att i ord och handling tillsammans förkunna evangeliet till alla människors frälsning.

  Det finns en vida spridd vilsenhet vad gäller livsorientering och ett växande främlingskap inför kristna värden.

  Ställda inför detta, men också inför ett mångfasetterat sökande efter mening, utmanas kristna människor att vittna om sin tro.

  Därför behövs ett växande engagemang och ett
  ökat erfarenhetsutbyte i lokalförsamlingarna vad gäller kristen undervisning och själavård.

  Lika viktigt är det att hela Guds folk gemensamt
  förmedlar evangeliet in emot det offentliga livet i samhället och gör evangeliet gällande genom sociala insatser och politiskt ansvarstagande.

  Vi förbinder oss

  – att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig
  konkurrens som risken för förnyad splittring,

  – att tillerkänna varje människa friheten att utifrån sitt eget samvete välja religiös och kyrklig tillhörighet. Ingen får drivas till att konvertera
  genom moralisk påtryckning eller materiella fördelar. Ingen som av fri vilja konverterar får heller hindras att göra så.

  —–

  Detta innebär i klartext, att SKR:s medlemsförsamlingar FÖRBINDER sig att t.ex. inte ifrågasätta, eller förkunna mot -och varna för, falska läror som bön till avlidnas andar och till den ”heliga jungfrun/madonnan”:

  okultism med andra ord.

 • S-E Sköld,

  Nu är det ju bara så att detta dokument inte har undertecknats och något undertecknande finns heller inte på dagordningen för Pingst FFS.

  Därför hänger dokumentets status helt och hållet på hur det uppfattas. Sten-Gunnar Hedin har sagt att man kan använda det som en verktygslåda.

  Varför då låtsas som om Charta Oecumenica har större beydelse än det har? Ett icke undertecknat dokument har den status man tillmäter det. Just nu så är du, S-E Sköld, en av dem som tillmäter dokumentet större betydelse än t.ex. S-G Hedin. Varför då?

  Sedan kan man ha många synpunkter på att SKR använder sig av ett sådant arbetsdokument. Men det är en helt annan fråga. Eller att Pingst FFS är medlemmar i SKR, vilket också är en helt annan fråga.

 • Craft

  Om pingströrelsen endast hade tagit vara på sina egna barn hade rörelsen räknat över 500.000 medlemmar. Då räknas inte ”nyfrälsta” med.

  Då skulle inget ”Charta Oecumenica” behövas för att rädda något tionde.

 • Här kommer mina TwoCents;

  Inge: Du säger ”Svaren har i alla fall inte gjort mig mindre frågande till Charta Oecumenica?”

  Det hoppas jag inte var meningen med inlägget heller. Tvärtom. Innehållet i Charta Oecumenica är dikterat av världens största sekt. Bakom kulisserna till så gott som alla mänskliga enhetssträvanden ligger Kyrkan med stort ”K”. Kyrkan som säger sig vara ofelbar i sina läror kräver i slutändan acceptans av samtliga dess villoläror.

  Som jag ser det är de goda nyheterna i denna post att det fortfarande finns lite tid kvar att belysa idiotin i detta ”avtal”. Något lite tid att på allvar tugga sig igenom CO för att sedan på allvar förkasta det.

  mvh
  D

 • S-E Sköld

  Haggaj, ett muntligt löfte, i den juridiska världen, är ett bindande avtal: åtminstone bland världens barn, som vet vad ”förbindande” är.

  För att bli medlem i SKR får man ansöka om det, och då vet man förhoppningsvis vad man söker, ansluter, sig till.

  Man förbinder sig också enligt samma dokument, att samarbeta med Uppsala livets ords villolära. Den som vill veta skillnaden mellan ”alla de sanna livets ord” och Uppsala livets ord, kan lämpligen ta del av INKA:s blogg, där skriver han ett av det mest klargörande jag har läst i den vägen. Det han skriver avslöjar varför orden är samma, men innehållet ändå inte detsamma. TACK INKA!

  Det falskmyntet har såväl Sten-Gunnar Hedin, Jack-Tommy Ardenfors som en hel del andra pingst -och samfundsledare låtit lura sig av. Och det beror främst på, att de sedan länge stått emot Guds helige Ande, så att de nu blivit förblindade; och talar, skriver och agerar i konsekvens med sin förblindelse.

  Skulle f.ö. gärna vilja veta, vem och vilka Sten-Gunnar Hedin – som antagligen är den som ansökt om medlemsskap i SKR – anslutit:

  är det Samfundet Pingst, Pingst-ffs medlemsförsamlingar (d.v.s. alla utan undantag) eller är det själva organisationen Pingst-ffs? D.v.s. de anställda?

  Eller är t.ex. tanken, att de medlemsförsamlingar i Pingst-ffs och samfundet Pingst som vill, får själva ansöka om medlemsskap och på så sätt själva ställa sig under avtalstexten ”förbinda”? som för mig gäller som det står, att förbinda sig.

  I min värld är det att ge ett LÖFTE om någonting, en hederssak med andra ord, som t.ex. den barmhärtige samarien gjorde betr. den slagne mannen vid vägkanten: kostar han någonting mer, så tar jag den kostnaden också, förband han sig:

  ett muntligt löfte, avgivet en hederlig människa som stod bakom sina ord, sitt löftesord.

 • Nils

  Tom: förekom & gör en utredning själv över C.O. istället för att hårklyva den som ändå försöker väcka den sovande skaran.

  När Charta Oecumenica diskuteras på samma nivå som MRO:s tonfall 🙁 & inte sakproblematiken.

  Varför har ingen tidigare använt en kyrkstöt för att väcka evangelikalerna som fick detta dokument i knät ?

  Vad har evangelikalerna i SKR uträttat sedan de tog plats i SKR ?

  Det enda detta vittnat om är att det är en sovande församling av evangelikaler som representerar !

  Ärligt talat vet jag inte vilket evangelium & vilken församlingssyn de har… om de har någon ?

  SKR = miljöpartiets & vänsterpartiets stödorganisation.

 • S-E Sköld,

  Sten-Gunnar säger att Pingst inte har antagit CO. Det betyder i min värld att man varken skrivit under eller gett löften.

  Inge, MTC m.fl,

  Dokumentet Charta Oecumenica är nog mer ifrågasatt nu än någonsin. Att vi skulle ändra vår uppfattning av det dokumentet på grund av Hedins redogörelse saknar relevans. Hedin förklar däremot utmärkt att Pingst inte har antagit och inte heller förväntar sig att anta dokumentet.

  För mig är det en revidering som utfaller till Hedins och Pingströrelsens fördel. Jag har tidigare trott att Hedin sålt ut Pingst. Inget tyder på att han gjort det (i den här frågan i alla fall). Vad gäller samfundsbildande och medlemskap i SKR är det en annan fråga.

  Nils,
  Det finns en viss poäng i att ett organiserat ekumeniskt arbete som SKR får ett kakfat istället för sanningen i centrum. Och det är just när kakfatet och gemytet är som störst som den listige fienden smyger in mest obemärkt.

 • S-E Sköld

  Haggaj, men är inte dokumentet ALLA medlemmars GEMENSAMMA målinriktning, är det inte därför man är med, för samarbetets -och samverkans skull?

  Och för att alla skall KUNNA dra åt samma håll, behövs en målinriktning, som man skrivit ned i ett dokument med namnet CO. Som anställda i ett och samma företag ibland kan ha.

  Men menar Du, att medlemmarna kan dra åt ett annat håll, t.ex. göra vad Guds Ord undervisar t.ex. vad gäller villoläror? Men det vore ju att så split inom SKR-familjen, att splittra i stället för att ena.

 • Nils

  Haggaj:
  En gång för alla !
  Om man har en reservation eller med emfas hävdar att vi inte skrivit under
  – Då har man som representant skyldighet att få denna reservation att framstå.

  Det har de evngelikala inte skrivit en not om !!!

  Och därför har jag ingen tillit till att den ”ryggrad” de har i SKR är något av värde.

  Det blir utan tvekan ett slagträ gentemot evangelikaler som bedriver ett offensivt utåtriktat lokalt evangeliskt arbete.

 • PåKlippan

  Haggaj

  Chartan är ett arbetsdokument som är antaget av Europas kristna råd.

  Man har förbundit sig att implementera detta alleuropeiska program i de nationella medlemskyrkorna.

  Chartan ska inte skrivas under av enskilda nationella samfund eller kyrkor. Man har centralt i Europa förpliktat sig att arbeta med detta som ett målstyrande dokument.

  Chartan är progamförklaringen.
  Pingst och Hedin är medlemmar i Sv kristna råd (SKR) som i sin tur ingår i den Europeiska kyrkogemenskapen (CEC), och har att följa intentionerna, om man menar något med sitt medlemskap.

  Hedin bluffar med sitt flummiga svar.

  Pingstvännerna är bundna att arbeta i den riktning Chartan pekar!!!

  Vill man svika det underbara??? enhetsarbetet så ska man lämna SKR och därmed CEC och Chartan.

  Varför inte överlåta medlemskapet till den katolske enhetskämpen i Uppsala?

 • PåKlippan, Nils m.fl.,

  Jag ser vad ni skriver. Ni är inte nöjda med det svar som jag förmedlat från Hedin. Hm …

  Jag ber att få två frågor som vi kan ställa till Hedin. Kan ni enas om två bra frågor?

  Det vore synd att släppa den här frågan nu. Vare sig Sten-Gunnar bluffar eller inte. Jag har personligen svårt att tro att han bluffar. Men jag ser ju också vad ni andra skriver. Frågan är helt enkelt inte färdig.

  Kom igen! Två bra frågor som vi ställer till S-G.

 • Nils

  Jag bryr mig inte längre om vad Sten-Gunnar säger.

  Han får prata hur mycket han vill om ”sitt arbetsdokument” för vad som kommer fram hos de evangelikala i SKR har ingen som helst touch av frikyrklig prägel.

  De har haft tid på sig sedan 2001 & inte visat något av värde för evangelikaler.

  Däremot avaktar jag vad som framkommer via Stefan Swärd för att se om EFK vaknat av kyrkstöten eller om de sover & pratar i sömnen likt S-G.

  Trots att de fria församlingarna som står utanför SKR drabbas av ökade anklagelser om proselytism, så ökar respekten för de som inte ansluter sig till pingst-ffs & dylika paraplyorgan.

  20 miljoner var ju det senaste som fick städas upp från pingst-ffs…
  —-
  så för min del får gärna S-G vara ifred…
  Ge han en kudde istället.
  —-
  Däremot kan det vara allmänt intressant att ha ett hum om vad de evangelikalt anställda på SKR får sin lön ifrån ?
  kyrkoskatten ? eller samfundsinsamlingar ?
  —-
  Kanske vore mer effektfullt att avlöna goda bloggare med sund vakenhet där absolut ingen kyrkstöt behövs.

 • Nils

  PåKlippan
  🙂
  enig

 • Inge

  En fråga till de som hävdar att Charta Oecumenica och SKR är Guds plan för enhet!

  Hur tolkar de den syn som David Wilkerson fick i april 1973 en syn om vad som skulle ske i ändens tid. Den är nedskriven och skildrad på svenska i boken ”Synen”.

  Vilka kyrkor och församlingar är det som kan tänkas lockas in i detta?

  Är det då de som inte han anslutit sig till SKR?

  Om denna profetsia är sann så verkar en majoritet av de Kristna församlingarna dras med i detta?

  Här följer ett citat från boken:

  En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sättet blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom. Denna union kommer att betrakta påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan. Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter. Man begär inte att dessa skall betrakta påven som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer i stället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare.

 • Jag har aldrig trott en sekund på att någon av landets pingspastorer skulle förråda pingströrelsen genom att böja sin nacke under påven. Olyckligt ordval av Peter Halldorf. Däremot anser jag att Kristi kyrka på jorden måste återförenas, men det sker inte i vår livstid.

  Detta kommer dock att kräva både attitydförändringar och reella förändringar hos den Katolska kyrkan. Den måste bli mer lik kyrkan under medeltiden. Det var så länge sedan, och allt var inte bra då heller, men kyrkan var mer federalistisk. En federalistisk katolsk kyrka, kan inte vara en kyrka där alla tror på varje bokstav i samma katolska katekes! Heresi-begreppet måste revideras. Katolska kyrkan är idag inte katolsk, eftersom detta ord betyder allmännelig. Svenska kyrkan är faktiskt den allmänneliga kyrkan i Sverige. Och pingströrelsen är mer allmännelig än Sveriges katolska stift.

  Sten-Gunnar Hedin har ju från vissa håll kritiserats hår för sina gemensamma artiklar tillsammans med biskop Arborelius. Men med någon kännedom om katolsk teologi, ser man att dessa artiklar är helt rensade från katolska särläror. De artiklarna är bra, eftersom de lyfter fram det gemensamma mellan alla kristna. Katolska kyrkan måste lära sig att det räcker att tro på det som står i dessa artiklar för att man ska vara en katolik.

  De som tror på de katolska särlärorna får göra det, men kan inte ställa det som krav för kyrkans återförening. Sten-Gunnar är en god representant för protestantisk kristendom! Ekumeniken krävere skickliga förhandlare, och en sådan måste kunna respektera andras tro utan att ge avkall på sin egen!

 • Det har varit min ståndpunkt från början att charta oecumenika inte innehåller något tvång att följa de rekommendationer som ges. Dessa kan snarast uppfattas som en ”gentemens agreement”, som man följer så länge man är överens om tagen. För att rekommendationer av det här slaget ska vara bindande, räcker det inte att det står ”vi förbinder oss”, utan det måste också finnas något maktmedel att framtvinga efterlevnad. Och något sådant maktmedel finns inte. Att hänvisa till negativa erfarenheter av mission i katolska eller ortodoxa länder utanför Europa är fel. Dessa länder har inte samma uppfattning av religionsfrihet, som vi har i Europa. Så här står det nämligen om religionsfrihet i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter:
  ”Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.”
  Och lägg då märke till att det står varje stat fritt att själv tolka delklarationen! Tolkningen kan alltså skilja avsevärt från stat till stat. Och lägg särskilt märke till att det inte står ett ord om någon rätt att bedriva mission! Rätten att religiöst påverka andra är exklusiv för Europa. Det har t.o.m. prövats av Europadomstolen (som inte får förväxlas med EG-domstolen) i fallet Kokkinakis mot Grekland.
  Kokkinakis är ett Jehovas vittne, som hade gjort oönskade hembesök hos medlemmar av den grekisk-ortodoxa kyrkan och uppmanat dem att gå ur den grekisk- ortodoxa kyrkan. För det dömdes han enligt den grekiska strafflagen. Kokkinakis anmälde Grekland till Europadomstolen för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vilken stadgar fler rättigheter än FN-deklarationen. Europadomstolen tvingade Grekland att avskaffa den lag, som Kokkinakis hade dömts efter.
  Högsta domstolen i Sverige frikände Åke Green för brott mot homohetslagen, med hänvisning till Kokkinakis-fallet. Om inte svenska HD hade frikänt Åke Green, kunde han ha anmält Sverige till Europadomstolen, som i så fall sannolikt hade tvingat Sverige att avskaffa homohetslagen. Åke Greens ”brott” var ju som bekant att han hade försökt påverka andra att inta en viss, religiöst motiverad, ståndpunkt i homofrågan. I det syftet hade han skickat sin predikan till en tidning, vilket var ett brott enligt tingsrätten i Kalmar, men tillåtet enligt Högsta domstolen. Enligt tingsrätten hade Green bara rätt att sprida sina predikan till ”de redan frälsta”.
  Vad samfunden ”förbinder” sig till i charta oecumenica är av noll och intet värde inför Europadomstolen. Att försöka tvinga någon att följa en rekommendation i charta oecumenica på europeisk mark, skulle bedömas som ett grovt brott mot religionsfriheten. Det vore ju en direkt parallell till Kokkinakis-fallet.

 • S-E Sköld

  Haggaj, fråga honom gärna vad den texten betyder: ”Vi förbinder oss”.

  Vilka ”Vi” åsyftas?

  Är det kyrkornas representanter i SKR, eller är det också alla dem de representerar? Och om det bara avser representanterna, kan han – SG – då arbeta i en ev. annan inriktning än vad hans medlemsförsamlingar gör?

  Han är ju ledare för P-rörelsen och inte exempelvis för vatikanen.

  Och jag är fortfarande förundrad över, att ordet ”förbinda” inte betyder någonting i Sten-Gunnar Hedins språkbruk. Om jag förstått rätt är det en översättning från dokumentets grundtext, och antagligen valt med omsorg för att inte förvanska den texten?

  Men hur som helst, nu står där ”Vi förbinder oss”; med andra ord ett LÖFTE man avger till varandra och som ALLA förväntas hålla; det är ju själva styrkan i gemenskapen:

  löftet man avgett!

  För mig personligen är det ett mycket starkt ord, som jag inte kan tänka mig använda lättvindigt. Löftet ett brudpar ger till varandra, är inte heller det skriftligen undertecknat men förväntas vara lika allvarligt menat och bindande som en avtalstext/överenskommelse.

  Och även det avläggs i en miljö liknande den som den SKR befinner sig i, bland präster: sanna Guds tjänare… som är ”sanningens stöttepelare och grundfäste”

  Sedan anser jag att Sten-Gunnar kunde träda fram själv här på sidan i den här frågan, så att vi kunde kommunicera direkt med honom. Hälsa honom, att han är mer än välkommen!

  Mvh

 • anonym

  He, he! Haggajen charmad av Hedin. Nilsen och Pa Klippan har rätt. Klart att alla medl i SKR måste följa CO.

 • PåKlippan

  Haggaj

  Om din fotbollsklubb ingår i en federation där man antagit en programförklaring, som reglerar otillbörlig konkurrens, spelarköp, mm. Så blir din klubb bunden att följa uppgörelsen så länge man tillhör federationen.

  Alla vet åt vilket håll man ska arbeta för att inte ”skada de riktigt stora klubbarnas intressen”. De stora klubbarna omsätter miljardbelopp, och alla påstås vinna på att gå in under programförklaringen. Därtill fördelas det finansiellt stöd som belöning för lojaliteten.

  Låt oss anta att det visar sig att vissa enskilda, ideellt arbetande klubbar skulle förlora sin frihet, och sin idealitet om de följde programförklaringen.

  Medlemmarna höjer nu rösten och kräver att föreningen Bollebyns IF ska lämna det nationella förbundet och därmed det internationella syndikatet. Ordföranden försvarar sig i turbulensen, att han minsann aldrig skivit under något fördrag (=charta).

  Tillbaks till Hedin. Han leder oss in på ett villospår med sitt resonemang.

  Orden (från 2001) från SKR och CEC är ödmjukt hållna: …Nu vill vi överlämna den svenska texten till kyrkor och samfund,
  lokala ekumeniska råd och enskilda församlingar för att ”omsätta den var och en i sitt eget sammanhang” som rekommendationen från Strasbourg lyder…

  Här ställs inga krav på att programförklaringen ska undertecknas av enskilda lokala församlingar eller samfund. Detta är färdriktningen. Vill du inte arbeta i denna anda så ska du lämna vår gemenskap!!!

  Det pågår årliga samlingar som avrapporterar hur arbetet fortgår. Man håller dialog och gemensamma gudtjänster på lokala planet. Deltar du i gemensamma ekumeniska samlingar så kan du vara säker på att allt rapporteras uppåt.

  Arbetets inriktas för att alla ska kunna enas kring Rkks nattvardsbord med det fungerande mässoffert.
  Villigheten att anpassa sig i nattvardssyn och ämbetssyn blir avgörande. Ett ”vackert” exempel på anpassning är Livets Ord. De prioriterar sina pastorsutbildningar, och uppgraderar dem nu till kompletta prästutbildningar med många terminers deltidsstudier.

  Jag tror inte att en vanlig LO-medlem tillåts att bryta brödet och dela ut vinet? Du måste stå i apostolisk succession genom prästvigningen. Handpåläggning av biskopar som fått handpåläggning av tidigare generationer, ända tillbaka till Petrus själv.

  Både Hedin och Swärd har en hel del att redogöra för. Jag tror ingen av dem kommer att tala i klartext. Klartext skulle kunna väcka insikt och därmed rättmätig vrede.

  Jag oroas inte över Jesusmanifestationer och ekumeniska gudtjänster. Att de som sätter sitt hopp till Jesus för sin frälsning är mina syskon är för mig självklart. Men jag vill inte ha Rkks lögnaktiga läror. Och jag vill inte byta ut NT som den dogmatiska grund som NTs församling är kallad att stå på.

  Charta NT vill jag behålla.

 • anonym

  PaKlippan ”…Rkks nattvardsbord med det fungerande massoffret.” Nej, massoffret fungerar inte men dt är fel i alla fall.

 • Tom

  Är det inte ändå så att hur man än vrider och vänder på det här så har den lokala pingstförsamlingen rätt att fatta sina egna beslut eftersom pingströrelsen inte har något övergripande organ som har beslutsrätt över den lokala församlingen?

  Med tanke på det är det väl de flesta slutledningar här gällande vilken verkan dokumentet har för pingströrelsen kraftigt överdrivna.

  Om sen inte ens någon undertecknat dokumentet från pingst blir det ju ännu mera uppenbart att det här dokumentet inte har någon stor betydelse för pingströrelsen.

  Kan någon ge något konkret exempel från någon församling där Charta Oecumenica påverkat eller ”tvingat” församlingen att gå i ngn viss riktning.

 • S-E Sköld

  Tom, ledarskapets färdriktning får – över tid – konsekvenser för ”fåren”, om det inte vore så, hade aldrig Pingst-ffs och Samfundet Pingst varit möjliga att etablera i Pingströrelsen.

  Mvh

 • PåKlippan

  Tom

  Du är något aningslös.
  Detta är de små stegens väg.
  Ett ödmjukt formulerat program. Sedan får processen ha sin gång, många år? Vi återsamlas årligen och rapporterar om ekumeniska ungdomsdagar och större samlingar. En praxis växer fram hur man förhåller sig på det lokala och det nationella planet. Gemensam nattvard och gemensam bön är vktigt. Arbetet sägs vara beroende av böner. Det får ta den tid det tar. Skulle vi kräva att lokala församlingar följer en avtalstext så skulle det bli hårt motstånd. Detta vet man. De stora kyrkorna följer upp utvecklingen med stort intresse.

  CE är inte ett dokument som är bindande, under förutsättning att den lokala pingstförsamlingen skrivit under CE. CE är inte konstruerad som ett avtal. Det är ett handlingsprogram, med klara vägvisare för den ”rätta” färdriktningen.
  CE kräver inga fler underskrifter. Nu är det praktisk ekumenik i ”kärlek” som gäller.

  Det som ”binder” en lokal evangelisk församling är om man vill vara med i federationen SKR eller ej.

  Vill du arbeta för SKR och CEC så är medlemskapet den väg du ska välja. Pingstsamfundet med Hedin i ledningen har valt att ingå i SKR och det angelägna arbete som SKR upplevs stå för.

 • mirre

  Tom skrev: ”Kan någon ge något konkret exempel från någon församling där Charta Oecumenica påverkat eller “tvingat” församlingen att gå i ngn viss riktning.”

  Förmodligen är det p g a Charta Oecumenica som man numera inte får troendedöpas på Hönökonferensen, om man är barndöpt (detta hände en bekant på Hönökonferensen 2007).

 • S-E Sköld

  Tom, kan tillägga att jag känner till en gammal pingstförsamling, rätt så tongivande i sitt område, som blivit mer katolskt förstående..

  till min förvåning.

  Mvh

 • PåKlippan

  anonym

  Med ett fungerande mässoffer menar jag det Rkk menar, nämligen att densamme Jesus som dog på Golgata, på nytt i mässan, genom prästen blir offrad inför församlingen på nytt.

  Sedan äter de församlade av Jesu reala presens i brödet och vinets gestalt (UE). Detta blev höjdpunkten på LOs sommarkonferens, enligt UEs blogg.

  Konferensen avslutades med nattvard där Jesus närvar i brödet och vinets gestaltning. Jag skulle bli gripen till tårar om det vore sant. Men antingen ljuger UE eller så har han låtit sig förblindas.
  Oavsett är det farligt att röra sig i sådana sammanhang. Troligen deltar hundratals f d pingstvänner i mässoffrandet på LO, utan att de fattat poängen? Det som sker på LO berättade de gamla Europamissionärerna, och kallade det Rkks avfall. Nu har de samma okulta mässor här utan att se det?

  Vad atomer från Jesu fysiska kropp skulle tillföra en kristen för andliga kvaliteter är obegripligt? Det är ju gemenskapen med Frälsaren i Anden som evangeliskt troende alltid sökt.

 • mirre

  PåKlippan: ”Detta är de små stegens väg.””

  Se Keryx nr 1, 2007, sidan 14, där Ulf Ekman skriver:

  ”På vägen mot enhet får man ofta nöja sig med mindre steg, bara de leder emot det stora målet.”

 • PåKlippan

  Tom

  Paulus hade även han en relevant lön, jag tror om vi räknar om den till nutida penningvärde ca 100 000 kr i månaden. Vilket visar ”att han hade en relevant lön i förhållande till det extrema ansvaret”.

 • PåKlippan

  Mirre

  Tack för noteringen. UE leder sina trogna till Rom.

  Tragiskt att många uppfattat att vi troende har att välja mellan;

  A) UEs väg till Rom eller

  B) Enarsson väg till Jerusalem

  Men jag menar att vi inte ska välja mellan dessa personer. Båda kan ha fel. Men båda kan inte ha rätt på samma gång.
  Personligen tror jag t ex att Enarsson inte riktigt fullt ut hyllar sonen. Messianarna och han har lite svårt att bedja till Jesus. Jag ber till Jesus. Inte till Den Helige Ande.
  I Pingst bads nästan aldrig till DHA före helandepredikanterna och Yongi Cho kom. Varför? Jesus är kanske bedrövad över vissa delar av den karismatiska försäljningskristendomen? Man säljer smörjelse, förböner, oljor, bönedukar, stenar (från det heliga landet?) böcker, ringar, armband och DVD. Ge ditt bästa offer nu, du blir skuldfri osv. Förra veckan lovade en predikant på God TV att den troende som han bett för inte skulle drabbas av ekonomisk ressesion någonsin. Jesus gav sitt blod för att rädda min plånbok? eller för att rädda mig från synden och en evig död!

  Jesus, se det är hemligheten
  Han älskar mig …

 • Nils

  Lars Flemström & andra som försöker hitta andra infallsvinklar:
  L.F. skrev:
  ”…räcker det inte att det står “vi förbinder oss”, utan det måste också finnas något maktmedel att framtvinga efterlevnad.”

  Det är ju ett helt ovidkommande argument som endast skapar dimridå.

  Har man någon erfarenhet av att som kristen grupp evangelisera utanför kyrktrappan, så vet man vad det betyder att andra kyrkor klassat initiativet som proselytism eller sekterism.

  Det behövs inga maktmedel, utan det behövs bara en tidningsnotis, av att en kollegial samfundsledare yppat att den gruppen tillhör inte oss…
  – för att allmänheten ska placera gruppen i facket sekterister medans ”prästkragarna” inkl. de frikyrkliga rådsrepresentanterna, markerar att det är otillbörligt att våra insomnade matrikelmedlemmar attraheras och värvas över till de ”nya sekteristerna”.

  För den som kan sin väckelsehistoria, så har alla väckelserörelser attraherat medlemmar från andra kristna sammanhang.

  Med detta dokument så förnekar de evangelikala representanterna i SKR sina egna historiska rötter & lägger dessutom ut taggtråd för nya kristna församlingar med nya skinnläglar !

 • Nils

  Ni som diskuterar Livets Ord på denna textsträng:
  L.O. står utanför SKR & behöver inte finnas med i diskussionen i denna textsträng.

 • PåKlippan.

  Amen!!

  CatoI.

 • Nils,

  Tack! Vi kan ju försöka hålla oss till ämnet.

 • Medlemskyrkor och observatörer
  Sveriges Kristna Råd har 27 medlemskyrkor och en observatör. Observatörer har närvaro- och yttranderätt men inte beslutsrätt. Att vara observatör är något som kyrkan själv väljer.
  DEN LUTHERSKA KYRKOFAMILJEN
  – Svenska kyrkan med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
  – Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
  – Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
  – Ungerska protestantiska kyrkan

  DEN KATOLSKA KYRKOFAMILJEN
  – Stockholms katolska stift

  DEN FRIKYRKLIGA KYRKOFAMILJEN
  – Adventistsamfundet (observatör)
  – Evangeliska Frikyrkan
  – Franska reformerta kyrkan
  – Frälsningsarmén
  – Metodistkyrkan
  – Pingst – Fria församlingar i samverkan
  – Svenska Alliansmissionen
  – Svenska Baptistsamfundet
  – Svenska Missionskyrkan
  – Vineyard Norden

  DEN ORTODOXA KYRKOFAMILJEN
  – Armeniska apostoliska kyrkan
  – Bulgariska ortodoxa kyrkan
  – Estniska ortodoxa kyrkan
  – Etiopiska ortodoxa kyrkan
  – Finska ortodoxa kyrkan
  – Koptiska ortodoxa kyrkan
  – Makedoniska ortodoxa kyrkan
  – Rumänska ortodoxa kyrkan
  – Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
  – Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
  – Serbiska ortodoxa kyrkan (endast på serbiska)
  – Syriska ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
  – Österns assyriska kyrka

 • anonym

  RADERAD enligt §1 Kommentarsregler

  http://aletheia.se/kommentarsregler/

 • PåKlippan

  Nils

  Låt oss se hela vidden av det som sker just nu. Ekumeniken och bönerna, nattvardsbordet och undansopandet av dogmerna. Det är ett paket där den enskilde undanhålls generalplanen.
  Uppgörelserna sker nere i Europa. Kyrkorna uppmanas av EU att betjäna EU och se till att deras kyrkmedlemmarna får en europeisk identitet. Här har kyrkorna en viktig roll att spela. Andeuppfyllelse blir det, men vilken ande?

 • PåKlippan,

  Jag ber dig att inte dra in fler frågor än de som behandlas i bloggposten. Hela vidden av någon ”generalplan” kan inte behandlas här. Jag har för avsikt att återkomma till Sten-Gunnar med någon fråga till innan vi stänger denna bloggpost. Då vill jag inte att den förvandlats till någon realpresensdebatt om LO:s nattvardsbord.

  Tack på förhand!

 • Nils

  Tack Haggaj:
  Jag vill ogärna dra in fler parametrar än kärnproblematiken utifrån den rörelse jag själv är uppvuxen inom. Dess rötter är jag välbekannt med.
  När dessutom pingströrelsen har innehaft tjänsten frikyrkosamordnare i SKR, så ter det sig naturligt att studera vad ”den frikyrkliga familjen” presterat med ”vår” samordnerska i SKR.

  Jag har dessutom sökt dokumentation om vad detta befrämjat de frikyrkliga och tyvärr kan jag inte finna några hjulspår som har varit efterföljansvärda…
  – om det gått att upptäcka några hjulspår förutom några krönikör-pamfletter.

 • PåKlippan

  Haggaj

  Tack för broderlig och öppen tillrättavisning.

 • Nils,
  det som du skriver om är s.k. informellt tvång, t.ex. att man kan sektstämpla den som inte följer regler, som iofs är formellt ogiltiga.

  Den som bryter mot dessa regler kan dock peka på sin lagliga rätt att göra det, att på europeisk mark finns en laglig rätt att påverka andra att byta religiös övertygelse eller kyrkotillhörighet. Åke Green försökte påverka dem, som tror att homosexuell utlevelse är förenligt med Bibeln, att ändra religiös övertygelse på den punkten. Kokkinakis försökte påverka medlemmar i grekisk-ortodoxa kyrkan att gå ur grekisk-ortodoxa kyrkan.

  De som har gått ut som minnsionärer till länder utanför Europa har berättat att de mött ett oväntat stort motstånd, inte bara i muslimska utan även i katolska och ortodoxa länder.

  De har antagligen inte varit medvetna om att FN-deklarationen bara garanterar rätten att själv byta religion eller kyrkotillhörighet, men inte rätten att påverka någon annan att göra det. Europakonventionen garanterar båda rättigheterna.

  Innan Europakonventionen antogs av Sverige var det straffbart att påverka någon att gå ur Svenska kyrkan. En i Sverige verksam katolsk präst ställdes i början av 1900-talet två gånger inför rätta för olaglig religiös påverkan på andra. Och nog finns det väl exempel även på frikyrkokristna som har dömts för samma ”brott”? Sådana lagar – som skyddar den officiella kyrkan – kan alltså fortfarande finnas i länder utanför Europa.

  Jag hävdar emellertid att frivilliga överenskommelser som förbjuder proselytism i ett europeiskt land är ogiltiga, eftersom de strider mot europeisk lag.

 • Lars Flemström,
  ”Jag hävdar emellertid att frivilliga överenskommelser som förbjuder proselytism i ett europeiskt land är ogiltiga, eftersom de strider mot europeisk lag.”

  Intressant!

 • PåKlippan

  Lars F

  Tack för en intressant analys om vad som är tvingande rättigheter för enskilda kristna gruppers rätt att evangelisera (proselytism) bland människor som redan formellt tillhör en kyrka.

  Laglig rätt är i sig bra, men de frivilliga överenskommelser som gjorts inom CEC och genom Chartan binder medlemsorganisationerna att på frivillig väg ”sluta att locka över” medlemmar från de gamla kyrkorna. Dessa dämpande överenskommelser riskeras att uppfattas som normal kristen praxis.

  Finns det maktmedel i denna ekumeniska tid? Hur förhindrar man bäst!, så att inte någon går ut på gator och gränder, för att vinna dem som själva säger sig sakna en fungerande Gudsrelation?

  De kristna i romarriket beskylldes för att vara ateister. De trodde inte på Roms gud! De vägrade därför att offra till kejsaren. De som vägrade blev martyrer, de hade bara en herre, Jesus, och lät sig därför torteras till döds.

  Nils pekade på att sektstämplandet är det maktmedel som kan användas för att ”bestraffa” och skydda europeén från att dras in i en ”sekt”. Kardinalen i ett visst land står i TV och varnar för fria baptist- och pingstförsamlingar, och med all rätt?! Detta sker redan idag i Frankrike och Belgien. En vanlig Baptistkyrka kallas för sekt, och Rkk kämpar för att förbjuda sådana.

  Kärnan i EU liknar ett återupprättande av det kjeserliga katolska riket som dominerade Europa under ca 1000 år fram till refomationen.

  Reformationen fick stöd av lokala tyska prinsar som var trötta på att styras från Rom. I Sverige fanns liknande stämmningar.

  Ta en dag och titta på God TV. Många av de karismatiker som uppträder beter sig som om de var mentalsjuka. När sedan t.ex. en traditionell baptistpastor predikar förfaller han i detta sammanhang som kommen från en annan planet.

  Hur kunde det karismatiska fältet bli så sjukt? Jag tror att det beror på att man lanserat teorin om ett smort apostoliskt ledarskap, som inte får ifrågasättas. Man har ersatt NTs enkla ledarmodell där ledandet bygger på ett förtroende ifrån Gud och medlemmar. Man var demokratiska i den meningen att stora frågor drogs inför hela församlingen.

 • S-E Sköld

  Villolärande pågår överallt, utan att lagstiftning kommer åt att hindra det; inte förrän det blivit helsjukt.

  Kristna kan påläggas lagträldom genom vilsna ledare, såväl med användande av Guds Ord som med material hämtat direkt från människor, människotankar. Och vilken lagstiftning kan komma åt det?

  JESUS, till lärjungen Petrus: ”Gå ifrån mig, satan, ty dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar”

 • Inge

  Charta Oecumenica är arbetsdokument som SKR rekommenderar säger S-G.H! Detta dokument kan tydligen tolkas efter medlemmarnas eget godtycke som jag uppattat det hela!

  CH är till intet förpliktigande och är inte underskrivet av Pingst!

  Jag undrar då, finns det något annat dokument som är underskrivet i samband med att Pingst upptogs som fullvärdig medlem?

  Att bli upptagen som medlem brukar medföra att föreningen har stadgar som medlemmarna förväntas följa!

  Finns det någon punkt i CE som kan medföra uteslutning om man inte följer rekomendationen?

  Finns det någon punkt i något annat dokument i SKR som medför uteslutning?

  Ett samfund som blir uteslutet eller av egen fri vilja lämnar SKR kan de efter detta fortfarande samarbeta med någon församling vars samfund tillhör SKR?

  Är det möjligt att lämna SKR utan att bli bannlyst?

 • S-E Sköld

  Inge: ”Jag undrar då, finns det något annat dokument som är underskrivet i samband med att Pingst upptogs som fullvärdig medlem?

  Att bli upptagen som medlem brukar medföra att föreningen har stadgar som medlemmarna förväntas följa!”

  En mycket bra fråga, som Haggaj kanske kan framföra till Sten-Gunnar?

 • Tom

  Mirre!

  När blev Hönökonferensen en del av pingstförsamlingarnas verksamhet?

 • Tom

  Frågan som den här bloggposten behandlar är väl om Hedin ”bundit upp armarna på pingströrelsens evangelisationsmöjligheter”.

  Som jag skrev tidigare så ser jag inga formella bevis på det och inte heller några bevis på en utvecklingen i praktiken gått åt något specifikt håll på grund av Charta Oecumenica.

  Jag är inte speciellt imponerad av dokumentet men det är ju inte det som är diskussionen. Tycker det är onödigt att skapa onödiga motsättningar kring saker genom att ge ”motståndarna” en mycket starkare position än de har.

 • Jag har fortfarande väldiga frågetecken kring detta.
  Speciellt då det uttryckligen står att samtliga uppräknade är med i SKR och följaktligen länkad till C.O.
  Se denna länk. Någon nämnde om Bannlysning vid ev. utträde ?! Tja…historiskt är det en helt analog följd som drabbar oliktänkande, vem vet ?

  http://www.skr.org/faktaomskr/medlemskyrkor.4.95ef17103e1e03476800020359.html

 • Inge

  Det blev lite rörigt med förkortningarna ovan ”CH, CE” Det skall naturligtvis vara CO!

  Tom: Du talar om att inte ge ”motståndarna” en mycket starkare position än de har.””

  Räknas de som vill ha klarhet i vad CO verkligen innebär för Pingst och de enskilda församlingarna för motståndare?

  Det är sanningen som skall göra oss fria sa Jesus!
  När sanningen blir uppenbar beträffande CO så har det förhoppningsvis underordnad betydelse vem som hade rätt eller fel. För vi som samtalar här har väl viljan att det är sanningen som skall bli synbar? Inte vem som är för eller emot!

  För tre veckor sedan visste jag inget om CO! Men jag skall erkänna att det jag hittills har uppfattat och sett, har skapat flera frågor än svar!
  Jag hoppas på att dimmorna skall skingras rörande CO!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?