Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Öppet brev till Börje Claesson och Johnny Foglander

Låt därför ingen döma er…

Öppet brev till Kanal 10, TV-chef Börje Claesson och Livets Ords bibellärare Johnny Foglander

 – Från Jan-Olof Sundvall vars undervisning avbröts mitt i sändningen.

Först av allt vill jag tacka för tillfället som gavs, att jag på Kanal 10 den 2 mars 2011 under 46 minuter fick möjlighet att presentera ett för mig mycket underbart och välsignat budskap. Drygt en tredjedel av sändningen återstod, när programmet helt plötsligt och oväntat avbröts. Detta skapade många frågetecken hos dem som satt och tittade. Kanske frågorna rörande varför programmet stoppades blev fler, än de frågor som själva undervisningen skapade.

     Om jag förstått det rätt, så arbetar vi mot samma mål. Vi arbetar för att göra Herren och hans nåd känd och att presentera hans Son, Jesus, för alla människor som vår och hela världens Frälsare. Hans syndfria liv, hans ställföreträdande död och hans uppståndelse har öppnat vägen för oss till en evigt fullkomlig värld, när allt blivit fullbordat. Ingen människa kan varken genom gärningar (laggärningar eller ”nådesgärningar”) eller något annat bidra till sin frälsning. Frälsningen är till 100% ett verk sprunget ur Guds ofattbara och obegripliga NÅD! Ingen människa har något att berömma sig av. ALLT i frälsningen är initierat av Honom och utfört av Honom! Den kärlek till Gud som denna OFÖRTJÄNTA NÅD skapar i oss, fyller den frälsta själen med en oemotståndlig längtan att lära känna så mycket en människa kan lära känna av Gud och en längtan att leva så nära honom och hans vilja som det bara är möjligt. Bibeln, Guds ord, är källan vi öser ur.

     Så som vi förstår summan av Bibelns ord, när det gäller kristologin, så är Jesus 100% Gud uppenbarad i en 100% människa – Människosonen. Våra mänskliga hjärnor förmår inte fatta längden, bredden och djupet av detta ofattbara uttryck för en gudomlig Gud. Om en människa kunde förklara Gud i hela sin gudomliga fullhet, då vore Han inte Gud! HERREN (YHVH) säger exempelvis om sig själv i Jes 44:6: ”Så säger HERREN [YHVH], Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.” I Uppenbarelseboken presenterar sig Människosonen Jesus: ”Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter.” (Upp 1:17, 18) Enligt dessa ord är Jesus inte bara Gud – Han är Herren (YHVH) själv! Gud är EN! Han står över alla försök att tränga in honom i mänskliga dimensioner och uttrycka honom med mänskliga begrepp och formu-leringar. Han står till och med över den så kallade treenighetsläran – i all synnerhet när den används som vapen i osant och ”dödande” syfte!

     Du Börje Claesson hade tydligen blivit offer för en hel del missuppfattningar om både detta och en hel del annat, vilket tydliggjordes i det extrainsatta nära 90 minuter långa program (med repris en vecka senare) som sändes på Kanal 10 den 3 mars – dagen efter det avbrutna programmet. Där skulle du och Johnny Foglander förklara för alla tittare, varför programmet stoppats. Tyvärr lät det som om ingen av er faktiskt lyssnat till undervisningen om Herrens sabbat. I varje fall diskuterades aldrig innehållet i det avbrutna programmet. Och inte fick tittarna veta heller, vad de gick miste om i den del av programmet som inte sändes!

   Men Gud är god. När allt vad vi gör är gjort av kärlek till Honom, kan vi glädja oss åt vilan i att den Allsmäktige har allt i sin hand. Han använder både våra misslyckanden och våra ofullkomliga strävanden till att göra sitt namn och sin vilja känd. Vi kommer alla att få anledning att glädja oss, när allt som nu är fördolt blivit uppenbarat. Det vi nu kan se är, att just det faktum att det aktuella teveprogrammet avbröts mitt under sändningen har resulterat i, att många ville veta mer. Helt plötsligt fanns det stoppade teveprogrammet i sin helhet på flera bloggar och på YouTube. Där kan man just nu i skrivandets stund se, att det hittills gjorts 1177 visningar av den stoppade under-visningen. På åtskilliga bloggar har frågan diskuterats i hundratals kommentarer… Utan ert agerande hade inte denna publicitet blivit möjlig och många skulle ha gått miste om detta budskap som jag tror är ett budskap från Herren själv i dessa upprättelsens dagar, nu innan Jesus kommer tillbaka.

     Vi förundras också över ert ”motprogram”. Utan det hade jag inte haft någon möjlighet att skriva detta öppna brev till er för att bemöta en del av de – från er sida uppriktiga och välmenande – varningar ni gav tittarna. Jag hade då inte heller haft någon anledning att ute på nätet få förtydliga, vad syftet med programmet var. Må Herrens vilja ske i allt som händer!

     Innan jag konkret bemöter några detaljer i ”motprogrammet” vill jag emellertid uttrycka min förvåning över, att Guds eget ord kan upplevas så skrämmande, att ni kände er föranledda att avbryta ett program under pågående sändning. I inledningskommentarerna till programmet ”Dia-log” (Kanal 10:s reaktion mot Fokus Israels program om sabbaten) var oron uppenbar över, att jag ”talar om lördagen som sabbat…” och hur tittarna konfunderat nu skulle komma att ställa frågan: ”Ska lördagen bli söndag?…” Så kan det tydligen inte få gå till! Min avsikt med inspelningen var – som kanske den uppmärksamme tittaren uppfattade – att förmedla kunskap om ”Den välsignade högtiden”. Fokus Israels producent var emellertid noga med, att inte dölja vad programmet hand-lade om och satte därför rubriken ”Herrens Sabbat”, så att inte Kanal 10 skulle kunna missförstå, vad det handlade om.

     Hur kan det komma sig, att detta är ett så oerhört känsligt ämne? Är det farligt att läsa Bibeln? Kan Guds egna ord vilseleda människor? Herren säger tydligt och klart i 3 Mos 23:1-3, att sabbaten  – den sjunde veckodagen – är en av hans högtider, en dag då han på ett alldeles speciellt sätt vill möta sitt folk.

     I samband med dessa verser ville jag lyfta fram det som vanligtvis går under benämningen ”Tio Guds bud”. Detta uttryck finns emellertid inte omnämnt en enda gång i Bibeln. Bibeln talar i stället om ”de tio orden”, ”de tio förbundsorden”, de förbundsord som hör samman med det förbund som Gud en gång slöt med sitt folk – Israels folk.

     Bland dessa förbundsord finner vi följande: ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.” (2 Mos 20:8-11)

     I 2 Mos 31:17 står det, att sabbaten ”är ett evigt tecken mellan Gud och Israels barn, ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade”. Sabbaten är ett evigt tecken mellan Gud och Israels barn. Sabbaten är tecknet på, att Gud ingått ett förbund med sitt folk, sabbaten är ett förbundstecken.

     Varför är man inom kristenheten så rädd för ”Guds tio bud” – Guds förbundsord? Varför måste ni i direktsändning gå ut och varna människor för Guds egna ord?

     Nu visade jag visserligen i programmet, att det egentligen inte alls verkar råda någon större oro för ”Guds tio bud”, så länge man kan ändra lite i formuleringen och i stället för ”sabbatsdagen” läsa ”vilodagen”. Tänk på vilodagen, så att du helgar den! Då kan man i stället tolka in söndagen i texten och vips är sabbatsbudet inte längre så hotfullt. Jag är helt övertygad om, att om det stoppade programmet i stället hade manat till efterlevnad av budet som talar om att hålla söndagen helig, så hade det kunnat sändas i repris ett flertal gånger.

     Många blir för övrigt förvånade, när man påpekar, att ordet ”vilodagen” inte finns omnämnt en enda gång i Bibeln. Man har blivit så van vid att höra orden ”Tänk på vilodagen”, att man tror, att det är så det står i Guds Ord. Det är för övrigt mycket anmärkningsvärt, att just det bud som inleds med orden ”tänk på” är det bud som glömts av!

     Varför har det blivit så oerhört viktigt att fly undan Guds sabbat? Firar man veckans första dag (söndagen) som vilodag, så lever man i nåden och i flödande välsignelse och är en präktig kristen, men ve den som vill följa Guds egna ord och avskilja sabbaten – lördagen, den sjunde veckodagen – som vilodag. Då är man genast lagisk, då handlar det om laggärningar, då lever man i strid med Nya testamentet och då hotar – enligt er bedömning – allehanda faror runt hörnet. Jag ställer mig frågan: Varför är det OK att fira söndag, men absolut förkastligt att avskilja den dag som himlens och jordens Skapare har påbjudit?

     I den undervisning som blev stoppad har jag med historiska dokument försökt visa, hur för-ändringen från sabbat till söndag gick till. Detta är ofrånkomliga fakta och kan inte resoneras bort. Förvånande nog sade sig du Johnny inte vara uppdaterad på just de här frågorna. Hur kan man sitta i direktsänd TV och argumentera mot något man inte har grundliga kunskaper om?

     Innan jag nu kommenterar några detaljer i programmet ”Dialog”, måste jag förtydliga, att det är väldigt mycket som ni säger som jag helt och hållet instämmer i. Problemet är dock, att ni tar för givet, att en sabbatsfirare inte kan ”leva i nåden”, att en sabbatsfirare inte kan se och förstå, att man inte kan bli frälst genom laggärningar och att Jesus är den enda frälsningsvägen etcetera. Detta är en mycket allvarlig missuppfattning med förödande konsekvenser, eftersom det resulterar i, att människor utestängs från att leva i och efter Guds enkla och kärleksfulla Ord. Som en följd av detta går man då också miste om alla de dyrbara välsignelser som Herren utlovar åt alla som lever i detta barnaskapets förtröstansfulla kärleksförhållande. Är helt övertygad om att detta inte alls är er inten-tion. Det är dock förståeligt, att det är svårt att greppa dessa detaljer, om man inte upplevt dem. Att i frälsningen uppleva friheten att fira sabbat är en gudomlig och underbar upplevelse!

     Det nära nittio minuter långa ”motprogrammet” innehåller mycket jag frestas att kommentera, många felaktiga påståenden, påståenden som är tagna helt ur luften eller som inte har någon anknytning vare sig till mig eller den messianska rörelsen. Intrycket blir vid flera tillfällen, att eftersom jag firar sabbat, så står dörren vidöppen för allsköns villoläror. Det skulle emellertid kräva alltför stort utrymme att kommentera alla dessa olika detaljer. Jag vill i alla fall fokusera på en fråga som fick stort utrymme i programmet.

     Du Johnny inleder rakt på sak med att säga, att den[1]  större frågan är inte, om man ska ha lördag eller söndag som vilodag, utan att man måste lyfta upp den här frågan i ett lite större perspektiv. Du hänvisar till, att Bibeln talar om två förbund och att både Gamla testamentet och Nya testamentet ger prov på detta. Du nämner också, att det latinska ordet ”testamentum” egentligen betyder förbund. När vi därför säger Gamla- och Nya testamentet, så talar vi egentligen om det Gamla- och det Nya förbundet. Den kristna församlingen är det nya förbundsfolket. Vidare nämner du Börje, att när man inom affärsvärlden har ingått ett avtal som senare skrivs om, så är det det nya avtalet som fortsättningsvis gäller. Ni menar, att ett nyckelord i Hebreerbrevet är, att det nya förbundet är ”bättre” än det gamla.

     Vi har olika uppfattningar om, vad ett bibliskt förbund är. Du Johnny har helt rätt, när du säger, att vi måste lyfta upp den här frågan till ett lite större perspektiv – till och med lite högre än vad du själv gör! I stället för att fastna vid latinska begrepp som på intet sätt ger uttryck för, vad ett bibliskt förbund är, så är vi i dag i stort behov av att bli förtrogna med det bibliska förbundsbegreppet. För att få en djupare kunskap om ett bibliskt förbund, måste vi få en grundläggande uppfattning om, vad förbunden i själva verket har och har haft för innebörd.

     Många bibelläsare har en tendens till att underskatta förbundens betydelse. Anledningen till detta är den allmänna uppfattningen, att förbundstanken egentligen inte är så viktig. Ett annat misstag som många gör, är att de tolkar in sin egen kulturs förbundsbegrepp i bibeltexten – exempelvis vår tids affärskontrakt. När de gör detta, tar de bort Bibelns ursprungliga betydelse och innebörd. Efter-som Gud möter sitt folk i en förbundsgemenskap, är det av stor betydelse för oss att veta, vad en sådan förbundsgemenskap är och hur den fungerar, så att vi mer helhjärtat kan förstå denna gemenskap. Att studera förbundens karaktär och utformning i antikens Mellanöstern och jämföra dem med de olika bibliska förbunden är emellertid även det ett ämne alltför omfattande i detta sammanhang. Men låt mig ändå nämna något.

     Gud utvalde åt sig ett folk, genom vilket han skulle förverkliga sina syften på jorden. Detta folk härstammade från Abraham. En del i denna kallelse innebar, att ett förbund upprättades med Abra-ham. Bibeln visar emellertid, att denna kallelse inte enbart gällde Abraham, utan att Gud även förnyade detta förbund med Abrahams ättlingar, så att Isak och Jakob innefattas i förbundet. Men det var inte nog med detta, efter många år bekräftade Herren på nytt, att samma förbund även skulle innefatta Jakobs barn, Israel.

     När Gud slöt förbundet med Mose (det så kallade Sinaiförbundet), berättas det i 2 Mos 19-23 och 31, hur Israels barn tog emot förbundet. I det trettioförsta kapitlet finns det hänvisningar till, att sabbaten är ett förbundstecken mellan Gud och Israels barn.

     I Bibeln kan vi även läsa om, hur Gud slöt förbund med David och hur han senare i Jer 31:31-34 ger löftet om ett nytt förbund:

     ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag [grundtexten: Torah] i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ’Lär känna Herren!’ Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.” (Jer 31:31-34, min fetstilsmarkering)

 

     Här ser vi, att Gud ska sluta detta förbund med Israels hus och med Juda hus och att han ska lägga sin lag – sin Torah – i deras bröst.

 • Guds Torah. ”Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.” (Jer 31:33) 
 • Herren ska vara deras Gud och de ska vara hans folk. ”Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.” (Jer 31:33) Jämför 2 Mos 6:7: ”Och jag skall ta er till mitt folk och vara er Gud.” 
 • De ska känna Herren. ”Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ’Lär känna Herren!’ Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren.” (Jer 31:34) Jämför 2 Mos 6:7: ”Ni skall få erfara att jag är Herren, er Gud.” 
 • Förlåtelse från synd. ”Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.” (Jer 31:34) Jämför 2 Mos 34:6, 7: ”Herren! Herren! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusen-den och förlåter överträdelse, synd och skuld…” 

     Det är detta förbund som Hebreerbrevets författare refererar till, när han talar om ett Nytt förbund (eller rättare sagt, ett förnyat förbund). Ni är angelägna att påpeka, att det var fel på de gamla förbunden och att det därför behövdes ett nytt. 

     När det gäller detta förbund, liksom de tidigare förbunden, så slöts det med Israels barn. Vi måste se till, att denna referens till Israel ska få bevara sin bokstavliga innebörd. Oberoende av vilka detta förbund ytterligare kan vara giltigt för, så måste vi inse, att det i all synnerhet var ämnat för den rättfärdiga kvarlevan från Israels hus och från Juda hus. 

     Hedningar som tagit emot Jesus och får del av det förnyade förbundet blir inte judar. Av alldeles speciella skäl skapade Gud dem till att tillhöra andra folk. Det är ingen skam att inte vara jude. Det är något mycket fantastiskt, eftersom det är enligt Guds vilja och plan. 

     Det är även viktigt att komma ihåg, att troende från hednafolken inte ersätter Israel. Israel blir aldrig ersatt av ett nytt andligt Israel som kallas ”Kyrkan”.

      När Jesus vid sin sista påskmåltid lyfter bägaren efter måltiden och säger, att ”denna bägare är det nya förbundet i mitt blod” (Luk 22:20), så instiftar han det nya förbundet. Lägg märke till, att när han instiftar detta förbund, så fanns det inte en enda hedning med – alla var israelitiska män. Detta stämmer väl överens med Hebr 8:8 (som citerar Jer 31:31) som säger, att det Nya förbundet skulle slutas ”med Israels hus och Juda hus”

     Bibeln försäkrar med all tydlighet, att alla – både judar och ickejudar – som förlitar sig på Jesus får vara med i detta förbund. För ickejudar innebär detta bland mycket annat, att Guds folk också är deras folk och att detta folks förbund också gäller dem. 

     Bibeln säger även, att alla som tagit emot Jesus – både judar och ickejudar – är jämlika och att alla har del av samma andliga privilegier som det förnyade förbundet utlovar. Detta innebär bland annat, att de får Lagen/Torahn skriven i sina hjärtan. Kom ihåg, att de nu är nya skapelser! Alla nya skapelser är skapade i Guds rättfärdighet. 

     När vi som hedningar blir inympade i det äkta olivträdet, ska vi enligt Rom 11:18 inte förhäva oss över de äkta grenarna. Vi har inte tagit deras plats. Vi får inte del av ett nytt ”kristet förbund” som har andra förbundsregler, än vad som gäller Guds Israel. Vi blir adopterade in i Guds familj och som adopterade söner och döttrar har vi inte fått några specialregler för, hur vi ska leva. Det nya förbundet resulterar inte i, att Gud ordnar ett nytt förbundstecken – söndagen – speciellt för kristna.

     I Efesierbrevets andra kapitel får vi veta, att vi hedningarna – de oomskurna – tidigare var ”utan Kristus [Messias], utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden [obs plural] med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus Jesus [Messias Yeshua] och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi [Messias] blod.” (Ef 2:12, 13) Vilka underbara ord!

     Vi var utestängda från medborgarskapet i Israel. Vi hade ingen del i förbunden med deras löfte! Vi levde utan hopp och utan Gud i världen! Men genom Messias försoning, död och uppståndelse har allt detta radikalt förändrats. Nu har vi medborgarskap i Israel! Nu har vi blivit delaktiga av förbunden – naturligtvis även Sinaiförbundet! Nu lever vi inte längre utan hopp och utan Gud!

     Lite längre fram i kapitlet får vi detta bekräftat. Hedningarna är ”inte längre gäster och främ-lingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj”. (Ef 2:19) Paulus säger vidare, att ”hedningarna… är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i sam-ma löfte”. (Ef 3:6)

     Har vi del i samma förbund med dess löften och har blivit adopterade in i Guds familj, så gäller naturligtvis även Guds lag, hans Torah, även oss. De troende i församlingen i Jerusalem under det första århundradet var noga med att leva enligt Guds lag. Vi läser i Apg 21:20 om, hur de äldste i församlingen berättade för Paulus, ”att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen [Torahn]”. (Apg 21:20) Om alla dessa tiotusentals judar som tagit emot Jesus levde enligt lagen, Torahn, så kan jag inte se och förstå, varför det skulle vara ett så allvarligt fel att göra så i dag. Dessa judar firade både sabbat och högtider!

     Här protesterar många, eftersom de inte vill ha med Guds lag att göra. Man hänvisar till, att det nu bara är kärlek och nåd som gäller! Men levde då inte de troende i Jerusalem i kärlek och nåd?Tänk om de troende i dag – i sin iver över att inte bli lagiska – hade ägnat lite tid åt att försöka slappna av och se, att hela Torahn handlar om Guds nåd – från början till slut!

     Det finns inte ett ursprungligt förbund för judar och ett nytt förbund för kristna. Dessa tankar brukar gå under benämningen ”tvåförbundsteologi”, men det finns inte två separata förbund! Gud har slutit ett förbund med sitt folk och det gäller både jude och grek…

     Den som menar sig leva i ”det nya förbundet” och samtidigt proklamerar att Guds lag – Guds Torah – inte längre gäller kan inte enligt den bibliska definitionen ha tagit del av det bibliska Nya förbundet, eftersom ett kännetecken på det bibliska Nya förbundet är, att Guds lag (enligt grund-texten, Guds Torah) ska vara skriven i människors hjärtan. Guds Torah är i sanning en hjärtefråga i det Nya förbundet!

     Det kanske kommer som en överraskning för en del, att de som förespråkar, att vi inte har med Torahn att göra – som man så målmedvetet och ihärdigt kallar ”det gamla förbundet” – i själva verket till stora delar lever enligt Torahn.

     Vill citera några tänkvärda rader från en bok som förhoppningsvis kommer att ges ut på ”Förlaget Shabbat Shalom” i sommar:

     ”Bara genom att leva ett kristet liv håller du det mesta i Torahn. Det är ganska uppenbart, när du tänker efter. Tänk exempelvis på de tio budorden. Saker som att hedra sin far och mor, trohet i äktenskapet och vanlig ärlighet är alla bud i Torahn. Budet att älska sin nästa som sig själv, bry sig om den föräldralöse och änkan, ta hand om den fattige och räcka ut en hjälpande hand till en broder i nöd är alla föreskrifter i Torahn. Förbud mot våld, orättvisor, stöld, mord, sexuell avvikelse och ockultism är alla exempel på grundläggande moraliska lagar som består av lagarna i Torahn. Tro, nåd, ånger, bekännelse, bön och dop hittar vi också i Torahn. De saker som definierar ett kristet liv har sin grund i Torahn. I de flesta fall är det kristna livet ett liv där Torahn levs ut.

     Det är sant att det finns många bud i Torahn som inte tillhör ett normalt kristet liv. Där finns exempelvis de många offren i templets gudstjänstordning. Kristna bär inte fram offer. Men vänta lite! Visste du, att Torahn förbjuder oss att bära fram offer? Enligt Fjärde och Femte Moseböckerna kan offer endast bäras fram i templet i Jerusalem. (Se 3 Mos17; 5 Mos 12!) Det har inte funnits något tempel i Jerusalem sedan apostlarnas dagar. Det skulle vara en synd att offra djur i dag. Bibeln säger så. Varje gång vi därför inte offrar brännoffer på vår bakgård, håller vi ett bud i Torahn: budet att inte bära fram offer utanför templet i Jerusalem. På liknande sätt är de stränga lagarna i Torahn – stening och liknande – inte tillämpbara, om man inte befinner sig i landet Israel och är underställd en i vederbörlig ordning utvald torahdomstol liknande Stora rådet. Eftersom det inte har funnits något fungerande Stora råd som utövat världslig makt på närmare 2 000 år, har inget dödsstraffmål prövats på lika många år. Hur gärna vi än skulle vilja stena någon ibland, förbjuder Torahn den sortens rättvisa. De flesta av Torahns lagar som kristna inte håller är lagar som inte passar in i den moderna världen. Det betyder inte, att dessa lagar är irrelevanta eller upphävda, men under rådande omständigheter kan de inte praktiseras.

     Samtidigt är kristna över hela världen noga med att hålla betydelsefulla delar av Torahn. Kristendomen har spridit tron på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud till alla nationer. Kristna arbetar överallt för att se rättvisa upprättad, se de betryckta befriade, de hungriga mättade och för att se Guds rike dra fram. Kristna har rykte om sig att bistå och stödja främlingen, den faderlöse och änkan. Världen kanske inte vill medge det, men kristna är kända för sin starka integritet, sin moraliska karaktär och omutliga ärlighet. Kyrkans historia rymmer en del mörka kapitel och det finns alltid ett par ’ruttna ägg i korgen’, men kristna respekteras överallt, även om de inte upp-skattas. Allt detta är resultatet av att kristna håller Torahn.

     Det verkar som om kristna lever efter Torahn utan att veta om det – nåja, nästan. Det finns några motsägelser som har uppstått under åren − några moment i Torahn som vi har glömt. Det handlar om saker som vi förlorade under de första åren av förföljelse.” (Citat från Daniel Lancaster, Restoration. Med tanke på den översättning till svenska som snart kommer ut, är sidnummer ännu så länge okänt.)

     En annan bibeltext som togs upp i ”Dialog” var Kol 2:16, 17. Efter det att du Johnny inlett med Paulus varning i vers åtta, att ”se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus” (detta var naturligtvis indirekt en referens till undervisningen som stoppades), så läser du vidare: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat.” Du upprepar med efter-tryck: ”Låt ingen döma er, det vill säga, du gör fel som inte gör det här… för det är ju då man dömer.”

     Börje instämmer: ”Precis! Väldigt bra!” Du Johnny fortsätter med den sjuttonde versen: ”Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.” Börje har funnit något nytt! Han stryker i bildrutan omsorgsfullt under texten i sin Bibel. Du berättar vidare om, hur en skugga fungerar… för att visa skillnaden på verkligheten och skuggbilden. Kristus är verkligheten som kastar skuggan! ”Det är väldigt bra det här, den sextonde versen”, säger Börje och läser än en gång : ”Låt ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller ny-månad eller sabbat.”

     Ordagrant fortsätter du så här: ”För det är ju också då man dras in under den här lagen, då kommer man väldigt snart in på, att man ska börja hålla de här matreglerna, man ska börja äta den mat som är ren, så kallad kosher, efter lagens föreskrifter. Och det ena leder till det andra och innan man vet ordet av, så är man insnärjd i denna lag och det farliga som vi läste, är att det drar bort från Kristus.”

     Några minuter senare uppmanar Börje tittarna, att de där hemma ska läsa Kol 2:16, ”eftersom den versen säger så oändligt mycket”. Slut citat från Dialog, Kanal 10.

     Visst säger den texten oändligt mycket! Paulus uppmuntrar här de troende i Kolosse, att de inte ska låta andra döma dem, för att de firar de bibliska högtiderna och sabbat! Tydligen förstod ni inte budskapet, trots att ni upprepade gånger läste texten! Gång på gång dömdes både jag och Fokus Israels producent, eftersom vi presenterat sabbatens budskap.

     Det hade kanske varit lättare för er att förstå Kol 2:16, om ni läst den i Bibel 2000: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabba-ter.” Paulus uppmanar de troende i Kolosse, att de inte ska låta någon döma dem för ”hur [de] iakttar högtider eller nymånar eller sabbater”. De troende i Kolosse iakttog med andra ord både Herrens högtider och sabbaten. Paulus skrev till dem, att de inte skulle låta någon döma dem för hur de firade dessa högtider.

     Det är märkligt att en del människor refererar till denna vers för att påpeka, att man inte ska fira de bibliska högtider som det undervisas om i Tredje Mosebokens tjugotredje kapitel. Och anled-ningen till detta är just uppfattningen, att dessa högtider (inklusive sabbaten) endast skulle vara en skugga av de andliga verkligheter som vi har i Messias. Skuggan är inte viktig, menar man.

     I den femte versen beskriver Paulus, hur tacksam och glad han är över att se, att de troende i Kolosse hade en sådan ”ordning och fasthet i tron på Kristus [Messias]”. Paulus fortsätter dessa lovord med en uppmaning, att de på detta sätt ska fortsätta att leva i Messias och se till, att ingen kommer och tar dem till fånga ”med sin tomma och bedrägliga filosofi” som är ”byggd på mänsk-liga traditioner och stadgar och inte på Kristus [Messias]”. (Se Kol 2:5-8!) Detta handlar näppe-ligen inte om Torahn! Torahn är Guds ord! Den är inte mänskliga traditioner!

     Denna skildring löper vidare genom texten och apostelns varning är sammankopplad med de övriga förmaningarna, vilka vi finner i verserna 16-23. När vi gör denna koppling, har vi en exakt beskrivning av människosläktets uråldriga tendens till att utifrån Guds ord vilja skapa ett förvillande komplicerat system av, vad man får och inte får göra, ett system som man sedan ställs ansvarig inför. Detta system åtföljs sedan av en sofistikerad filosofi som har som mål, att åhöraren av djup respekt och i fruktan ska acceptera dessa fromma skäl till, varför han eller hon ska underkasta sig dessa betungande lagar.

     Lägg märke till att Paulus påminner dem om den ursprungliga undervisning de fått. (Se verserna 6, 7!) Denna undervisning är orsaken till, att de inte ska ta emot något tankemönster som leder dem till någon form av mänskliga regler och förordningar oavsett hur skickligt de än framställts. (Se verserna 8-15!) Vers sexton fortsätter sedan med orden: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus [Messias].”

     När vi granskar högtiderna i Tredje Mosebokens tjugotredje kapitel, är det lätt att se Messias i varje högtid. Detta är vad Paulus menade med att säga, att högtiderna är skuggbilder av det som ska komma och att kroppen som ger skuggan är Messias. Han är högtiderna! Att Torahn illustrerar eller förebådar verkligheten i Messias kropp innebär naturligtvis inte, att Torahn av den anledningen skulle vara meningslös eller oväsentlig. Vi ska snarare tolka den utifrån dess ursprungliga mening, det vill säga med förståelsen av, att den beskriver Messias.

     I stället för att vädja till de troende, att de ska sluta upp med att leva enligt Torahn, ger oss Kol 2:16, 17 det verkliga motivet till att lyda Torahns undervisning – vi ska följa den med avsikten att upptäcka Messias och vårt nya liv i honom!

     För övrigt finns denna vers översatt på olika sätt. Jag ska inte trötta er med att räkna upp en mängd olika engelska översättningar, men Young´s Literal Translation är ett gott exempel: ”Låt ingen därför döma er för mat eller dryck eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbater, vilket är en skugga av det som skall komma, men kroppen [är] Messias.” (Kol 2:16-17, i översättning från engelska till svenska.)

     Våra svenska översättningar talar om ”skuggan av det som skulle komma”, medan det språkligt sett bättre kan översättas med ”skugga av det som skall komma”. Denna senare översättning är helt i samklang med den grekiska texten – även om den inte alltid stämmer överens med människors teologi.

     Vissa bibelöversättningar visar på översättarnas fördomar. I Kol 2:17 infogar man till exempel ordet ”bara” för att förminska vikten av de bibliska högtiderna. Svenska Folkbibeln ger prov på detta, medan Bibel 2000 – i likhet med många andra översättningar – inte har detta lilla tillägg. Svenska Folkbibeln skulle med andra ord lika gärna ha kunnat översätta nämnda text så här: ”Allt detta är en skugga av det som skall komma…”

     Vi bör i vilket fall som helst inte läsa detta avsnitt som ett avståndstagande från värdet av att hålla Herrens högtider. Paulus talar i stället om för oss, att de är en skugga av det som ska komma och av verkligheten i Messias. När vi förstår, att innebörden av Herrens högtider är Messias, är vi mer benägna att hålla dem. Det blir en fråga om lärjungaskap.

     I Hebreerbrevets fjärde kapitel sätter författaren likhetstecken mellan sabbatsbegreppet och det glada budskapet om Jesus. Vi får vecka efter vecka leva ut Torahns budskap och fira sabbat med vetskap om, att vi lever i Messias fullbordade verk. Sabbaten undervisar oss som är nya skapelser i Messias, att vi nu kan sluta upp med vår strävan att bli något vi redan är – rättfärdiga inför Gud. I själva verket är vi fria att leva ut denna rättfärdighet och det är denna sanning som sabbaten varje vecka blir en påminnelse om. Att leva i enlighet med Torahn innebär helt enkelt, att konsekvent leva ut vilka vi genom pånyttfödelsen är i Jesus. Torahns innersta väsen – uttryckt i förbundet med Mose – är därför instruktionerna om, hur vi som Guds återlösta barn ska leva.

     Till sist vill jag bara nämna, att jag inte håller Torahn och firar högtider och sabbat för att bli frälst – utan därför att jag är frälst. Ledningen för Kanal 10 kan släcka en TV-sändning, men den kan aldrig släcka den glädje som människor runt om i vårt land och utöver vår värld upplever, när de vid solnedgången på fredagskvällen får lämna allt det som hör vardagen till och avskilja den dag som Herren vilade på, den dag han välsignade och helgade.

     ”De främlingar som har slutit sig till HERREN och som vill tjäna honom och älska HERRENS namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund, dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus… Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Så säger Herren HERREN, han som samlar de fördrivna av Israel: Ännu fler skall jag samla till honom, till hans försam-ling.(Jes 56:6-7, min fetstilsmarkering)

 

     Tänk att vi av nåd får vara med! 

Broderligen Jan-Olof Sundvall

 


 [1]

Jan-Olof Sundvall mar 7, ’11, 1:39 em  2:40-3:10

 

=>

Ämne: Gästblogg, OPINION & DEBATT

420 comments

 • @Deborah:

  Om du hade träffat Jan-Olof eller tagit dig tid att försöka förstå vad han försöker få sagt skulle du inte dömma honom på det sätt som du nu gör.

  Sedan när skulle det vara att ”klia det fromma köttet på pälsen” att vilja följa Guds Ord?

  I den engelska världen har någon myntat nedan förklaring av vad bibeln är:

  BIBLE=

  Basic
  Instructions
  Before
  Leaving
  Earth

  Om du äger en bil känner du till att det ligger en handbok i handsfacket med instruktioner om hur du bäst sköter bilen för att den skall rulla många mil och kosta så lite som möjligt i dyra reparationer. Det är inte svårare än så med Herrens Torah (instruktionsmanual för hur du skall leva länge i landet och orsaka så lite problem i din kropp som möjligt).

  Herren har gett oss en fri vilja, precis som biltillverkaren lämnar det upp till var och en att följa dess instruktioner. Men inte är jag frommare än dig i det fall jag skulle serva bilen enligt angivna instruktioner om du inte gör det.

  Vår respekt för Guds Ord får å andra sidan konsekvenser i våra liv på samma vis som din underlåtelse att sköta servicen på din bil får konsekvenser i ditt liv.

  För egen del hände det något i mitt hjärta när jag tog emot Jesus som Herre i mitt liv. Jag VILL följa hans Ord. Inte för att jag måste, utan därför att jag VILL.

  Ännu en gång; Jag följer inte Herrens Instruktioner (lagen) för att BLI frälst utan därför att jag ÄR frälst.

  NT är tydlig på att visa vad ”minimikraven” för att vara hans barn är men förbjuder oss inte att följa mer. Vi gör det som sagt inte för att blir rättfärdiggjorda utan för att vi redan är det.

  Tack samtliga deltagare i denna tråd för en intressant diskussion. Vi sätter punkt här och går vidare till nya intressanta ämnen.

  mvh
  Daniel

 • Lennart Svensson on 28 mars, 2011 at 10:46 f m said:

  @Deborah:

  Hej Deborah!

  Hallelujah!
  Prisat vare Gud och Lammet!
  Ännu en syster ute och verkar i ande-bedömning!
  Helt riktigt, att J-O Sundvall är ute och ”syn-vinklar”.
  J-O Sundvall skriver:

  ”Men inte nog med det, vi får också veta, att han(Paulus) ”påskyndade resan för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Att Paulus ville vara i Jerusalem för att fira pingst”

  och sen kommer vinklingen:

  ”Att fira pingst i templet innebar bland annat, att man skulle offra matoffer åt Herren, offra sju felfria, årsgamla lamm, en ungtjur och två baggar som brännoffer åt Herren…”.

  Här får vi alltså intrycket, av att Paulus ”påskyndade resan för att kunna” hinna vara med och offra offer i templet.
  För Paulus, var det som J-O Sundvall tycker är viktigt, offer, sabbat, inte ett dugg viktigt.
  Det var skuggbilder för Paulus.
  Istället gällde för Paulus:

  ”För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen”.

  Istället för att Paulus var på väg till en trevlig pingst-sammankomst med Thora-ritualer och bröderna i Jerusalem, som J-O Sundvall försöker vinkla det till, så visste Paulus vad syftet med resan var. Det talade den Helige Ande om:

  ”Denne man, ska judarna så binda i Jerusalem och sedan ska de överlämna honom till hedningarna”.

  Det viktiga för Paulus var inte att fira någon ”skuggbilds-sabbat” utan att få träffa bröderna i Jerusalem en sista gång.

  Jan-Olof Sundvalls syfte verkar vara att sätta Thoran mot det Nya Testamentet.

  mvh L.Svensson

 • Nej, Jan-Olof Sundvall, jag håller inte med.

  Du vinklar Skriftens budskap och ’kliar det fromma köttet på pälsen’ – du vill berömma dig av lagen, talet om korset lyser med sin frånvaro och är en stötesten.

  Vi har redan konstaterat, att det inte är något fel på lagen utan det är människan – köttet – som är problemet.

  Det är alltså Herrens död OCH uppståndelse till omvändelse från synd, som vi borde predika, och inte fokusera på att man ’höll strängt på Torah’!

  Du byter fokus, Jan-Olof. Men den del av Skriften – Det Nya Förbundet – vrider tillbaka fokus på det mest väsentliga:

  Titus 3:4 ”Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, GENOM ETT BAD TILL TILL NY FÖDELSE OCH FÖRNYELSE I DEN HELIGE ANDE, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.

  Detta skedde för att vi skulle STÅ RÄTTFÄRDIGA GENOM HANS NÅD och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.

  Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna.

  Men undvik dåraktiga dispyter och frågor om släktregister och kiv och STRIDIGHETER OM LAGEN. Sådana är SKADLIGA OCH HELT MENINGSLÖSA.

  En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.”
  ……………………………

  ¤ Det är självklart, att Herren uppenbarade sin vilja och sin frälsningsplan genom Skrifterna och profeterna. Ingen pånyttfödd troende föraktar TaNaK (GT) eller förkastar Guds Ords undervisning, som pekar på Frälsaren.

  Men vi som vandrar efter Anden har Livets Andes Lag att gå efter, vilket fullbordande upprätthåller lagen genom trons lydnad.

  Herren är inte imponerat av ett fromt kött – Han har spikat det på trädets stam!

  OM vi är pånyttfödda, ska vi inte ens försöka ’att uppgradera’ detta ’korsfästa kött’ till berömma sig av lagen och byta spår.

  Sedan är det helt vanskligt, att så mycket energi går åt till lagen-diskussioner, när människor går förlorade och är i behov av att höra ett äkta evangelium i Andens kraft – som gör dem RÄTTFÄRDIGA AV NÅD till att bli Nya Skapelser i Herren!

  Vilket Paulus är helt klar på, när han varnar oss:

  1Tim.1:3 ”Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister.

  Sådant leder till STRIDER och tjänar inte en gudomlig undervisning I TRON.

  Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.

  Detta MÅL har somliga FÖRLORAT UR SIKTE och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.”
  ……………………..

  Och en sak till: det är otroligt barnsligt, att man får – i dessa tuffa tider – höra sådant som > ”Jag äter kalkon och ingen fläsk. Vad äter du?” Osv, osv…

  Suck för detta tomma prat!

  ”Om en blind leder en blind…..”
  ………………

 • micro on 28 mars, 2011 at 9:49 f m said:

  @Kocham:

  Fattar inte vad du vill ha sagt.
  Har ni fått hjälp? Med vad isåfall…….

  Är ni framgångsrika, har församlingen ökat?

 • Lennart Svensson on 28 mars, 2011 at 9:40 f m said:

  @Kocham:

  Hej Kocham!

  Vad är det som gås ”i fronten för” och inte är ”så lätt”?
  Låter intressant.

  mvh L.S

 • Kocham on 28 mars, 2011 at 9:07 f m said:

  Tack Jan – Olof Sundvall,
  För att du är med och uppenbarar detta för oss!!!
  Vi var några som gick ur den traditionella församlingen för ett par år sedan. Vi satt varje vecka tillsammans, 5-6 stycken i vårt kök och försökte förstå Apg och HUR de kunde vara så framgångsrika…Vad var hemligheten…? Hur gjorde de??
  …men vi var blinda för det du skriver om här…vi såg allt utifrån den undervisning vi alla fått i den traditionella kristna kyrkan…
  Vi såg ”gemenskapen och bönerna..” Men kopplade det endast med bön i ”anden”…vi såg också hur givmilda de var och försökte även här hitta nycklarna till församlingens tillväxt…
  På inget sätt kopplade vi ihop detta med Torahn.

  Tack vare undervisning från den Hebreiska rörelsen, från Lars Enarson och dig, från Mark Biltz och Bill Cloud..mfl så börjar vi förstå mer.

  Ni går i fronten och det är inte lätt – men Gud välsigne dig och din tjänst!! Tack för att du ”vänder skeppet” och öppnar våra ögon.

  Mvh.
  Kocham

 • Lennart Svensson on 28 mars, 2011 at 8:58 f m said:

  Hej Jan Olof Sundvall!

  Du skriver:

  ”Det är tid för oss att inse, att vi – enligt Paulus – inte ska förhäva oss över de naturliga grenarna”.

  Vad menar Du, med det citatet?
  Vad vill Du, med det citatet?
  Vad betyder det i praktiken?

  mvh L.S

 • Jan-Olof Sundvall on 28 mars, 2011 at 8:47 f m said:

  Man kan inte annat än att sörja när man ser, att så många har en så felaktig bild av den nytestamentliga församlingen.

  Vi kan läsa vad som berättades för Paulus om denna församling: ”Du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen [Torahn]”. (Apg 21:20) Detta innebar, att de firade både sabbat och högtider och att de dessutom aldrig åt någon ”oren” mat.

  Lukas avslutar sitt evangelium med att berätta, att de som var med vid Yeshuas himmelsfärd alltid var i templet och prisade Gud. (Se Luk 24:53!) I Apg 2:42 berättar Lukas vidare, att församlingen efter pingstdagen troget höll fast vid ”bönerna” – det vill säga, de böner som bads i templet.

  ”Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet… De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.” (Apg 2:46, 47)

  I det tredje kapitel läser vi, hur Petrus och Johannes ”var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen”. (Apg 3:1)

  Glöm nu inte, att detta innebär, att när den nytestamentliga församlingen dagligen tog del i gudstjänsten i templet, så innebar detta även, att de tog del av alla dessa offer som offrades i templet! ”Bönen man ber vid nionde timmen” var tiden för aftonoffret. Offren var kopplade till lovsång, bön och gemenskap med himlens Gud!

  Den nytestamentliga församlingen hade inget Nya testamente att läsa. Yeshua hänvisar gång på gång till Mose (Torahn) och profeterna…

  När Filippus fann Natanael sade han till honom: ”Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” (Joh 1:45)

  När Paulus försökte övertyga folket om, att Yeshua var Messias, så gjorde han det utifrån ”Mose lag och profeterna”. (Apg 28:23)

  När Yeshua talade till männen som var på väg till Emmaus, började han ”med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna [Gamla testamentet] ”. (Luk 24:27)

  Paulus skriver till Timotheos: ”Du känner från barndomen de heliga Skrifterna [Gamla testamentet] som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.” (2 Tim 3:15)

  Paulus säger vidare, att ”hela Skriften [Gamla testamentet] är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”. (2 Tim 3:36) Observera att det inte fanns något Nya testamente när detta skrevs! Paulus säger därför, att det så kallade ”Gamla testamentet” är utandat av Gud, nyttigt till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet!

  Paulus uppmanar Timotheos, att fortsätta ”föreläsa Skriften [Gamla testamentet] och att förmana och undervisa”. (1 Tim 4:13)

  På tal om Paulus så vet vi utifrån Apostlagärningarna, att han sabbat efter sabbat undervisade i synagogorna… Men inte nog med det, vi får också veta, att han ”påskyndade resan för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen”. (Apg 20:16) Att Paulus ville vara i Jerusalem för att fira pingst innebar inte, att han skulle närvara vid en ”söndagsgudstjänst i Pingstkyrkan”. Han var naturligtvis tillsammans med alla de andra troende i templet för att fira pingst.

  Att fira pingst i templet innebar bland annat, att man skulle offra matoffer åt Herren, offra sju felfria, årsgamla lamm, en ungtjur och två baggar som brännoffer åt Herren… (Se 3 Mos 23:15-22!)

  Så här levde den nytestamentliga församlingen ända fram till år sjuttio, då templet ödelades! Efter templets ödeläggelse var det enligt Torahn – enligt Guds bud – förbjudet att bära fram några offer åt Herren, eftersom detta endast fick ske i templet i Jerusalem. Detta innebär dock inte, att studiet av de olika offren på något sätt var överflödigt, eftersom de ger oss Guds egen beskrivning av hela sitt frälsningsverk.

  I liknelsen om den rike mannen och Lasarus varnar Yeshua: ”Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.” (Luk 16:31)

  Det är tid för oss att inse, att vi – enligt Paulus – inte ska förhäva oss över de naturliga grenarna. (Se Rom 11:11-24!)

 • Lennart Svensson on 28 mars, 2011 at 8:14 f m said:

  @Micael:

  Hej Micael!

  Bra, att Du förnimmer i din ande.
  Dessutom är du i gott sällskap.
  Jesus kände i sin ande att de tänkte så. ”Mark.2:8”
  Jesus suckade i sin ande och sade ”Mark.8:12”
  Han skall gå framför honom i Elias ande. ”Luk.1:17″
  Min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.”Luk 1:47”
  Och barnet växte upp och blev starkare i ande. ”Luk.1:80”
  ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.”Luk.23:46″.
  Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.”Joh.3:6″
  Sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande.”Joh.4:23″
  När Jesus hade sagt detta, upprördes han i sin ande.”Joh.13:21″
  Herre Jesus, tag emot min ande.”Apg.7:59″.
  Medan Paulus väntade på dem i Athen, blev han upprörd i sin ande.”Apg.17:16″
  Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i ande.”Apg.18:25″
  Och se, bunden i ande beger jag mig upp till Jerusalem.”Apg.20:22″.
  Gud, som jag tjänar i min ande.”Rom.1:9″.
  Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.”Rom.8:16”.

  Trevlig dag i ande!

  mvh Leande Svensson

 • @Magnus N: Här diskuteras om Jesus…

  – Då har du förstått det rätt, här diskuteras!
  – Läs i Ordet om äldste och fariseers villfarelse, så förstår du detta forum bättre. 🙂

 • Micael on 28 mars, 2011 at 5:34 f m said:

  @Lennart Svensson: ”Den sjunde dagen är ingen vecko-dag.
  Sabbaten är Jesus Kristus!”

  Förnimmer i min ande att jag måste kolla om det står i skriften.

  Micael

 • Magnus N on 28 mars, 2011 at 1:31 f m said:

  Angående sabbaten:

  Joh 5:18
  18 Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud.

 • Magnus N on 28 mars, 2011 at 1:26 f m said:

  Ursäkta mig.

  Här diskuteras om Jesus är Gud eller inte Gud utan bara en människa. Det är sant att Jesus inte själv sa att han ÄR Gud. Men det finns en anledning till varför Jesus inte säger att Jag Är Gud och skriver det på varenda människas näsa. Är man Gud behöver man inte bevisa det. Beroende på vilka ”glasögon” man använder när man läser Guds ord tolkar man bibeln därefter. Men det finns bara en sanning, inte flera. Det finns bara en faktor som är avgörande för att förstå bibelns djupaste mening. Denna faktor är den Helige Anden – Hjälparen. Utan den Helige Anden kan vi inte förstå bibelns djupaste hemligheter. Det är omöjligt. Guds ord är en dårskap för världen.

  Här är 13 bibelställen som på ett eller annat sätt klart och tydligt bevisar att Jesus är Gud. Läs de två sista bibelställena ihop. Det är säkert något bibelställe som redan har nämnts men jag tar upp det ändå. Det blev några stycken.

  Joh 1:1-3, 14
  1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
  … 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss,*

  Joh 14:7-11
  7 Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.” 8 Filippus sade: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” 9 Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. 11 Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull.

  1 Joh 5:20
  20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

  1Tim 3:16
  Gudsfruktans hemlighet:
  15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i
  härligheten.

  Joh 1:14-18
  14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss,* och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått , nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud* och är hos Fadern, har gjort honom känd.

  Joh 5:18
  18 Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud.

  Sak 12:10-11
  Veklagan över den genomstungne:
  9 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. 10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. 11 På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem,

  Jes 9:6
  6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

  Fil 2:6-11
  6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte* 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

  Tit 2:13
  Guds nåd har uppenbarats:
  11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.

  Rom 10:9
  9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* ( läs not) och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

  Not: 9. Jesus är Herren – NT tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet, Herren (hebr. JHVH).

  2 Mos 33:12-14
  Mose får se Herrens härlighet:
  12 Mose sade till HERREN: ”Se, du säger till mig: För detta folk dit upp! Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fastän du har sagt: Jag känner dig vid namn och du har också funnit nåd för mina ögon. 13 Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk.” 14 HERREN sade: ”Jag skall själv gå med dig och låta dig få ro.”

  Not: Herren När gudsnamnet JHVH står i grundtexten skrivs HERREN med stora bokstäver. Grundtexten anger med vokaltecken att gudsnamnet inte skall uttalas utan anges med ersättningsordet ”Adonaj”, som betyder Herren. Också NT använder ersättningsordet ”Herren”, när man menar ”namnet över alla namn”

  1 Kor 10:1-4
  Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel
  1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.* 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

  Magnus N

 • Lennart Svensson on 27 mars, 2011 at 11:07 e m said:

  Hej!

  Måste till sist säga
  att jag absolut inte har något emot, att läsa
  Fred Ö:s kanske lite långa kommentarer.
  Fred Ö kommenterar inte så ofta, svamlar inte så mycket alltså, så jag tycker Han ska få ha sin plats.
  Han skriver helt lugnt och stilla, hur han har tolkat olika skeenden i Guds Ord.
  Jag förnimmer att han gör det på ett milt och kärleksfullt sätt. Ett föredöme för oss andra ibland.
  Så jag tycker Fred Ö, har sin givna plats i ”eskatologi-träsket” där ingen sitter med facit.
  Dessutom kan jag ju tillägga, att både Fred Ö och Lars W har totalt fel ang. Daniels bok.
  Den handlar inte ett dugg, om vår yttersta tid.

  Trevlig kväll!

  Mvh L.S

 • micke.H on 27 mars, 2011 at 10:58 e m said:

  Hej.När jag sitter och läser vad och hur ni alla skriver om vilodagen blir jag väldigt förvånad. Hela vår nation håller på att gå under i synd.Våra församlingar minskar i medlemsantal varje dag, och många kyrkor ligger i ruiner.När man slår på tvn ser man ett utbud som skulle få vilken som helst av Bibelns Apostlar att ropa till Gud om räddning för Nationerna. Väckelsebärare genom historien skulle göra detsamma.Undertiden ni sitter och kalkylerar om lördagar eller söndagar så går själar evigt förlorade.Be att väckelsens Ande griper tag i er.

 • Lennart Svensson on 27 mars, 2011 at 10:47 e m said:

  @Antonia Berglund:

  Hej Antonia!

  Wow, jag ryggade verkligen till i min ande, inför Din senaste kommentar.
  Förnimmer verkligen att Du verkar i ande-bedömning, när Du konstaterar ”icke-fråga” ang. sabbats-dag.
  Exakt samma ord, ”icke-fråga” har jag fått till mig i min ande idag, ang. sabbats-dag.
  Sabbats-dagen handlar om Jesus Kristus.
  Det är Han som är den sjunde dagen.
  Den sjunde dagen är ingen vecko-dag.
  Sabbaten är Jesus Kristus!

  mvh L.S

 • @Micael:

  Tack Micael för responsen. Jo, det är en liten kul ”hobby” det där. Men jag har fått budskap som fått mig att rodna den vägen. Har nog berättat i någon bloggpost om det.

  Var för ganska länge sedan nu ute i min Dodge-pickup och mötte en bil med nummer UPP 144. Jag stannade fordonet och tog fram den stora svarta Bibeln ur handskfacket. Läste Upp 14:4 och läste då till min förvåning om de 144 000 tecknade av Israels alla stammar. Resten vill jag inte berätta så mycket om. Parkeringsplatsen blev i a f hastigt och lustigt en ”vändplan” och dagen blev annorlunda än jag tänkt mig.

 • Antonia Berglund on 27 mars, 2011 at 9:55 e m said:

  @Lars W:
  Lars: ”HERREN YHWH är Sabbatens Herre. Detta ansvar har han delegerat till oss. Vi är fria att avskilja den dagen på det sätt vi önskar så länge vi tänker på den och helgar (=avskiljer) den. Däremot är vi inte fria att flytta på dagen så som det visas att påven och kejsaren gjort. Så frågan går till dig: Vem följer du påven/ kejsaren (det dubbla Rom, se Upp kap 17) eller HERREN YHWH? Förkastar du vad YHWH säger och fortsätter vara underdånig påven i Rom”?

  Men snälla Lars, din fråga till mig, förutsätter väl flera premisser?

  1.Att jag har sagt till dig personligen, att jag väljer att fira söndag som vilodag!

  2.Att jag är helt överens med din tolkning/slutsats av att, påven och kejsaren ”flyttat på den dagen”!

  3: Att jag, som du, om premiss 2 är sant, skulle tolka det som om att jag även tillbad påven!

  Förstår inte dessa dina slutsatser alls! Min frälsning bygger helt på Jesus Kristus och på Hans fullbordade försoning på Korset! Inte på ngn vetenskaplig/religions historisk doktrin om vad Påven ell Kejsaren gjort, eller haft för avsikt att göra!Vare sig detta är en riktig slutsats, ell.ej, så är detta ”en icke fråga” för mig!

  I mitt hjärta är alla dagar rena/helgade därför att Herren själv har sagt så! Upplever att friheten i Kristus, från all slags (lagiskhet) -är det enda som gör att jag kan följa och lyda Honom, varje dag! Och då är Ordet och Anden tillräckligt, för detta!

  Det verkar på mig, som denna fråga kanske har fått lite för stor dignitet, i din kristna vandring! Och sen överför du ”denna din insikt” på andra skribenter dessutom, och delar upp oss i två led (dömer) ! Är du kallad av Gud, till detta Lars? Eller till att förkunna Evangelium = de goda nyheterna!

  Och under alla dessa dagar som du inte själv kände till detta med Påvens och Kejsarens inblandning, tillbad du också Påven då? Jag menar när du, också, levde i ”okunnighetens mörker” ? Till sist undrar jag: Och om de som väljer att helga söndagen, åt Herren, gör detta dem automatiskt då, till Påve anhängare samtidigt ? Är det Herren ell Påven/Kejsaren som avgör om den dagen är helgad? Du skriver ju själv:HERREN —-är Sabbatens/ avskiljandets Herre.(Uteslöt namnet YHWH avsiktligt därför att jag tillhör det Nya Förbundets folk och därför känns det inte naturligt för mig, att använda den beteckningen på Gud! (Absolut inte av brist på respekt för honom!)
  Gud välsigne dig Lars,
  Antonia

 • Micael on 27 mars, 2011 at 9:53 e m said:

  @Lars W:” Har ”ovanan” att leta efter Bibelord på registeringsskyltar.”

  Kul att höra broder. Det brukar även jag göra.
  Ibland hittar man på en riktig fullträff.

  För övrigt blir det mycket rökt kalkon eller rökt kyckling på mackorna i vår familj.
  Har du förresten testat kalkonbacon? Riktigt gott.

  Nåd och frid
  Micael

 • @Fred Ö:

  Jag borde inte kommentera dina dumheter men du tillvitade mig osanning.

  ”Kan så vara men det gör honom ju inte till antikrist i biblisk mening enligt de kriterier som Johannes gett.”

  Jag skrev ju inte att han var ANTIKRIST – jag skrev att han var EN antikrist. Läste du inte i Johannes brev att det kommer ”många antikrister i den sista tiden”???

  Och sluta med dina halvmeterlånga citat. De irriterar bara. Ingen läser. Vi har alla egna biblar som vi hellre läser i.

 • Lennart Svensson on 27 mars, 2011 at 8:20 e m said:

  @Fred Ö:

  Hej Fred Ö!

  På Dig verkar det som, att Du menar att påven bejakar Jesus som Kristus, och därför inte uppfyller Bibelns kriterier för en ”antikrist”.
  Kriteriet för att bejaka Jesus som Kristus, kan vi läsa om i ”1 Kor.12:3”

  ”Så kan ej heller någon säga: ”Jesus är Herre” annat än i den helige Ande”.

  Det krävs alltså, att man har den Helige Ande inneboende inom sig, för att man ska kunna bejaka Jesus som Kristus.

  Jag vill mena att påven, som företräder en ockult blandnings-religion, ikläder sig hedniska attribut och har den hedniska titeln ”Pontifex Maximus,
  överhuvudtaget INTE har något med den Helige Ande att göra. Han har en annan ande inom sig och uppfyller därmed med råge, kriteriet för en ”antikrist”.
  Guds rike består inte i ord, utan i den Helige Ande.

  mvh L.S

 • @Lars W: ”Kejsar Nero var en antikrist i betydelsen en ”mot Kristus”.

  Påven, varenda en, är en antikrist i brtydelsen en ”istället för Kristus”.

  Säger du emot det? Vilken grund skulle du isåfall ha för de? (Svara utan att citera halva Bibeln….)”

  Kan så vara men det gör honom ju inte till antikrist i biblisk mening enligt de kriterier som Johannes gett.

  I bibeln ges en klar diagnos på vad som kännetecknar en antikrist som kan bli oss till hjälp när det gäller att identifiera ändetidens Antikrist.

  1Joh 2:22 Vilken är »Lögnaren», om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.

  1Joh 2:23 Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern.

  1Joh 4:1 ¶ Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.
  2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
  men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.

  2Joh 1:7 ¶ Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist

  Pröva själv utifrån dessa kriterier om kejsar Konstatin eller den med honom förbundne påven verkligen platsar som antikrister.

  Därmed inte sagt att inte en kommande påve tillsammans med en kommande världsledare mycket väl skulle kunna komma att öppet förneka ”Fadern och Sonen” och därmed kvalificera sig in bland antikristerna.

  Eftersom vi naturligtvis är intresserade av att känna igen ändetidens Vilddjur och Antikrist så kan det ju vara på sin plats att citera Bibelsammanhang som karakteriserar nämnda potentater.

  Dan. 7:
  20 så ock angående de tio hornen på dess huvud, och angående det nya hornet, det som sedan sköt upp, och för vilket tre andra föllo av, det hornet som hade Ögon, och en mun som talade stora ord, det som var större att skåda än de övriga,
  21 det hornet som jag ock hade sett; föra krig mot de heliga och bliva dem övermäktigt, …..
  25 Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de skola givas i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid.

  Dan. 8:11 Ja, till och med mot härskarornas furste företog han sig stora ting: han tog bort ifrån honom det dagliga offret, och hans helgedoms boning slogs ned.
  12 Jämte det dagliga offret bliver ock en härskara prisgiven, för överträdelses skull. Och det slår sanningen ned till jorden och lyckas väl i vad det företager sig….
  23 Och vid slutet av deras välde, när överträdarna hava fyllt sitt mått, skall en fräck och arglistig konung uppstå;
  24 han skall bliva stor i kraft, dock icke jämlik med den förre i kraft och han skall komma åstad så stort fördärv att man måste förundra sig; och han skall lyckas väl och få fullborda sitt uppsåt. Ja, han skall fördärva många, och jämväl de heligas folk.
  25 Därigenom att han är så klok, skall han lyckas så väl med sitt svek, han skall föresätta sig stora ting, oförtänkt skall han fördärva många. Ja, mot furstarnas furste skall han sätta sig upp; men utan människohand skall han då varda krossad.

  Dan. 9:
  27 Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade; och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren.»

  Dan. 11:
  21 ¶ Och på hans plats skall uppstå en föraktlig man, åt vilken konungavärdighet icke var ämnad; oförtänkt skall han komma och bemäktiga sig riket genom ränker.
  22 Och översvämmande härar skola svämmas bort för honom och krossas, så ock förbundets furste.
  23 Från den stund då man förbinder sig med honom skall han bedriva svek. Han skall draga åstad och få övermakten, med allenast litet folk…31 Och härar, utsända av honom, skola komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.
  32 Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut…..
  36 Och konungen skall göra vad han vill och skall förhäva sig och uppträda stormodigt mot allt vad gud heter; ja, mot gudars Gud skall han tala sådant att man måste förundra sig. Och allt skall lyckas honom väl, till dess att vredens tid är ute, då när det har skett, som är oryggligt beslutet.
  37 På sina fäders gudar skall han icke akta, ej heller skall han akta på den som är kvinnors lust eller på någon annan Gud, utan han skall uppträda stormodigt mot dem alla.
  38 Men fästenas gud skall han i stället ära; en gud som hans fäder icke hava känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting.
  39 Och mot starka fästen skall han med en främmande guds hjälp göra vad honom lyster; dem som erkänna denne skall han bevisa stor ära, han skall sätta dem att råda över många, och han skall utskifta jord åt dem till belöning…
  43 han skall bemäktiga sig skatter av guld och silver och allahanda dyrbara ting i Egypten; och libyer och etiopier skola följa honom åt.
  44 Då skall han från öster och norr få höra rykten som förskräcka honom; och kan skall draga ut i stor vrede för att förgöra många och giva dem till spillo.
  45 Och sina palatstält skall han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg. Men han går till sin undergång, och ingen skall finnas, som hjälper honom.»
  2Tess. 2:
  3 ¶ Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram,
  4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

 • Lennart Svensson on 27 mars, 2011 at 7:13 e m said:

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Givetvis så ska vi hålla fast vid sabbaten.
  Jesus är Sabbaten, enl. mig och Jan-Olof Sundvall.

  mvh L.S

 • @Katarina:

  Märkligt. De hade nog inte läst Bibeln innan de uttalade sig. (Vilka ”teologer” gör det idag förresten…)

  ”Men se, då kom Jesus emot dem och sade: ’Hell eder!’ Och de gingo fram och fattade om hans fötter och tillbådo honom.”
  Matt 28:9

  ”Och när de fingo se honom, tillbådo de honom. Dock funnos några som tvivlade.”
  Matt 28:17

  ”Då tillbådo de honom och vände sedan tillbaka till Jerusalem, uppfyllda av stor glädje.”
  Luk 24:52

 • @Lars W:

  ”Under min färd till Ica Maxi för att leta icke svininnehållande smörgåspålägg (fanns inte mycket) passerade jag…”

  Söndagsöppet – bra det. Så man slipper göra inköpen på Lördagen.

 • @Katarina:

  Gud nåd genom Yeshua har varit verksam sedan begynnelsen. Eller menar du att Abrham blev rättfärdig genom de många offer han frambar? Sitt tionde till Melki-Sedek?

  ____

  Har ”ovanan” att leta efter Bibelord på registeringsskyltar. Under min färd till Ica Maxi för att leta icke svininnehållande smörgåspålägg (fanns inte mycket) passerade jag fordon ORD 447. Så här står det i Ords 4:4-7 :

  ”Då undervisade han mig och sade till mig: Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord; bevara mina bud, så får du leva. Sök förvärva vishet, sök förvärva förstånd, förgät icke min muns tal och vik icke därifrån. Övergiv henne icke, så skall hon bevara dig; älska henne, så skall hon beskydda dig. Vishetens begynnelse är: ’Sök förvärva vishet’; ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd.”

  ”Låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord; bevara mina bud, så får du leva.”

  Det ska vi hålla fast vid. Inklusive sabbatsbudet.

 • Katarina! Läs Jesaja 9:6 flera gånger och begrunda. …. Lämna lärda teologer, så slipper du förvirring… 😀

 • Katarina on 27 mars, 2011 at 6:23 e m said:

  Debora, Rickard m.fl. vad tänker ni om detta:

  Hörde några lärda teologer som hade en stark personlig tro på Gud diskutera Jesus och Kristus-begreppen.

  De sa så här:

  ”JESUS var Gud inkarnerad i mänskligt kötts gestalt. I denna kropp var han ej gudomlig. Tillbad ej av sina lärjungar.

  KRISTUS är den uppståndne Messias, den smorde Guden som även då började tillbedjas som sådan.”

  Kristusblivandet är det gudomliga ingripandet där uppståndelsen blir möjlig för en dödlig människa alltså.

  Det är högst sällan som jag fördjupar mig i teologiska hårklyverier kring Jesu gudom då jag ändå vet att Han har frälst mig.

  Men i detta fall blev det begripligt för mig vari skillnaden kan ligga: ett före och ett efter där det händer något som har avgörande skillnad för både Jesus/Kristus och mig som människa.

  Av tidigare diskussioner här kanske dessa tankar kan klargöra ett och annat..?! Eller ställa till med ännu fler kommentarer om villoläror 😉

  ”Salig är den Herren ej tillräknar synd…” – därom är jag viss i alla väder =)

 • @Lars W:

  ”Du gör alltså vilodagen till en Frälsningsfråga, om jag förstår dig rätt”

  På vilket sätt gör jag det? Var har jag skrivit något sådant? Frågan är vem vi föredrar. Den sanne Konungen YHWH – Messias, HERREN som kommer att regera på jorden i 1000 år, därefter i evighet på Den Nya Jorden

  – eller den falske kopian i Rom som snart avslutar sitt ämbete då Vatikanen i en nära framtid förvandlas till en grushög för all framtid.

 • @Lars W:

  För säkerhets skull tar vi med översättningen från arameiska:

  ”It was not his heart that it entered, except his stomach, and is excreted in the cleansing of all food. However, that which emerges from the human being, is what degrades the human being.”

  Inte ett spår av ändring i Torah där heller. Vilket skulle varit märkligt om man fann då ju Han själv gav Lagen till Mose.

 • @Fred Ö:

  Kejsar Nero var en antikrist i betydelsen en ”mot Kristus”.

  Påven, varenda en, är en antikrist i brtydelsen en ”istället för Kristus”.

  Säger du emot det? Vilken grund skulle du isåfall ha för de? (Svara utan att citera halva Bibeln….)

  Den kommande Antikrist är arvtagare till de romerska kejsarna. Han kommer även att ha anspråk på religiös överhöghet varför han gör sig av med Skökan och dess påve – sin tidigare förbunde (Upp kap 17). Han kommer att ha anspråk som ”kejsare” över Eurabien och till sist som Gud själv (2 Tess).

 • Lennart Svensson on 27 mars, 2011 at 5:45 e m said:

  Hej!

  Sam sa i en kommentar:

  ”Jag missionerar ju, sprider Skriftens ord.”

  Ja, det är verkligen en märklig mission, som Sam sysslar med. En mission som handlar om Förnekelse.
  Jag kan inte finna någonstans i Guds Ord, att vi är befallda att missionera, om att Jesus inte är Gud?
  Tvärtom är vi kallade att vara Jesus Vittnen.
  Ganska skrattretande, att det skulle ingå en förnekelse av Jesus i det uppdraget.
  Sjukt, är väl bara förnamnet till det.
  Vem är det som brukar missionera med förnekelse som främsta syfte, om inte vår fiende, Satan själv.
  Vad står det i Guds Ord ang. förnekelse.

  ”Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern”. (1 Joh. 2:23)

  Sam har varken med Bibelns Gud eller Bibelns Messias, att göra. Han är en villo-lärare uti fingerspetsarna.
  Han erkände helt öppet att han är här för att ”parti-söndra”.
  Han är totalt förvriden, den pojken.
  Han ska överlämnas åt Satan till tukt, enligt min mening.

  mvh L.Svensson

 • När vi ändå är inne på förfalskningar; vilken påve tog sig för med at ändra Bibeltexten i Mark kap 7?

  Jämför texten i KJV, som följer grundtexten, och i ”påvens” Bibel:

  ”Because it entereth not into
  his heart, but into the belly,
  and goeth out into the draught,
  purging all meats

  And he said, That which
  cometh out of the man, that
  defileth the man.”

  ”…eftersom det icke går in i hennes hjärta, utan ned i buken, och har sin naturliga utgång?” Härmed förklarade han all mat för ren.

  Och han tillade: ”Vad som går ut ifrån människan, detta är det som orenar människan.”

  Jag ber om ursäkt för mitt raljerande kring julmat i tidigare bloggposter. Avstår själv från grismaten nu m h t upptäckta förfalskningar i översättning av Skriften. Köpte lite rökt oxinnanlår till pizzan i kväll. Den ska bli spännande att prova. Finns så mycket god och nyttig mat – varför äta det som inte är nyttigt?

 • @Antonia Berglund:

  ”Nu får du väl tänka till lite Lars, du är ju en skärpt man! Du kan väl inte på fullaste allvar mena detta ditt påstående? Det är ju ett ytterst generaliserande sådant.Du gör alltså vilodagen till en Frälsningsfråga, om jag förstår dig rätt”

  HERREN YHWH är Sabbatens Herre. Detta ansvar har han delegerat till oss. Vi är fria att avskilja den dagen på det sätt vi önskar så länge vi tänker på den och helgar (=avskiljer) den. Däremot är vi inte fria att flytta på dagen så som det visas att påven och kejsaren gjort. Så frågan går till dig: Vem följer du påven/ kejsaren (det dubbla Rom, se Upp kap 17) eller HERREN YHWH? Förkastar du vad YHWH säger och fortsätter vara underdånig påven i Rom?

  För mig är valet enkelt. Har aldrig gillat söndagen som vilodag men man anpassar sig, vill inte stöta sig, vill visa hänsyn. Detta har tagit slut för min del genom de viktiga upplysningar Sundvall lämnat till oss i det program de påvetrogna inte vågade sända.

 • Sam,
  en som varit inne och smakat lite på villoläran att Jesus inte är Gud är Lars Enarsson. Nu har Lars omvänt sig efter att ha fått sanningen uppenbarad för sig. Hans resa och hur han blev överbevisad finns beskrivet i boken Stötestenen. Jag rekommenderar dig att läsa den.

  Mvh Andreas

 • Sam…. Du får skrolla tillbaka till tidigare inlägg i ämnet. Där finns alla Bibelställen. …. Men har du inte tro och uppenbarelse, då är Ordet stängt för dig. … Det går inte att greppa Herrens verk med ’förnuftet’, vilket du hela tiden är ute efter…

 • @Deborah:
  ”För att det skulle bli fullbordat, måste Herren, Evig Ande, ha kommit i kroppslig gestalt.”
  Tänk vad mycket mer trovärdigt det skulle vara om du kunde ha åtminstone två citat som grund för dina påståenden.

 • @Sam:
  OOps. Det blev fel citat till micro. Det skulle vara:
  ”Det är Sam som precis som JV bara plockar verser som passar hans lära. Och får Skriften att verka motsägesefull. ”

 • Sam…. För att det skulle bli fullbordat, måste Herren, Evig Ande, ha kommit i kroppslig gestalt. …. Han var Människosonen hela tiden! Människa – inte ’bara’ på korset. …. Ty allt är möjligt för Gud!

 • @micro:
  ”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus””
  Då säger jag som Gamaliel:
  ”Och nu säger jag eder: Befatten eder icke med dessa män, utan låten dem vara; ty skulle detta vara ett rådslag eller ett verk av människor, så kommer det att slås ned;

  39men är det av Gud, så kunnen I icke slå ned dessa män. Sen till, att I icke mån befinnas strida mot Gud själv.”

 • micro on 27 mars, 2011 at 4:03 e m said:

  @Sam:

  Vad???

  Det var väl du som skrev detta?
  ”Så vi ska ignorera alla Skriftställen som säger tvärtemot?”

 • @Deborah:
  Så Gud var människa i det ögonblicket?

  Hur ser du på Paulus uttalande då?
  ”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus?”
  Är Paulus också ”grekinspirerad”, i din mening?

 • micro on 27 mars, 2011 at 4:01 e m said:

  @Deborah:

  Du gör helt rätt Deborah. Det är Sam som precis som JV bara plockar verser som passar hans lära. Och får Skriften att verka motsägesefull.

 • micro on 27 mars, 2011 at 3:58 e m said:

  @Sam:

  ”Ja vad tror du? Att det är lydnad av lagen som är frälsningsavgörande?”
  Rom 2:13, ”Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.” Men Paulus kan ju ha fel, eller hur?”

  Aha, du menar alltså att det är lydnad av lagen som är frälsande.
  Hoppas du har sett versen som säger att om du bryter mot ett bud så har du brutit mot alla Jak 2:10 . Och att alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse Gal 3:10.

  Jag menar, Jakob och Paulus har väl inte fel.

  ”Ska man inte läsa hela Skriften? Paulus säger ju:”All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse,
  till fostran i rättfärdighet,”

  Jo exakt. Kan du svara på frågan om du fick Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?

  ”Menar du att utgivande av Helig Ande endast ges till laglydiga? Jag kan inte hitta nånstans att det är så.”
  Hes 36:27,”Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.”
  Apg 5:13,”Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.”
  Och så Rom 2:13.”

  Jamen snälla du. Där står väl inget om att Anden ges på grund av lydnad till lagen???
  Läs om läs rätt!

  ”Dessutom så står det att en icke troende är fiende till Honom, så där har du en till skillnad.” Var?

  Rom 5:10 Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.

  Kol 1:21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender…..

 • Sam… Du har fått Skritställen så det räcker. Vi har skrivit spaltvis i ämnet! …. Varför Jesus säger ”Min Gud, min Gud…” hänger ihop med Människosonen-uppdraget på jorden, då Han tar på sig människosläktets synd och skuld på trädets stam och samtidigt ger uttryck för den mänskliga våndan, plågan Han får utstå i kroppen …..

 • @Deborah:
  Det är ju tydligen din egen filosofi eftersom du inte kan hitta Skriftställen som grund.
  I den Hebreiska begreppsvärlden är det helt klart en skillnad mellan YHWH och människor.
  Den tanken du torgför att man kan vara både Gud och människa är däremot vanligt i den grekiska begreppsvärlden.

  Yeshua säger:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”
  Vem säger Han detta till? Sig själv?

 • Och en sak till: snart kommer du att försöka anklaga mig mer och mer för ’bristande förklaringar’ – det blir ’mitt fel’ att du inte begriper – medan problemet ligger i ditt köttsliga, icke korsfästa, sinnelag som förkastar Herren Jesu verk på korset. …. Bara ett tillägg.

 • Sam… Jag redan svarat dig, att det krävs uppenbarelse. … Du sitter fast i grekisk filosofi och därför greppar du inte Människosonen-begreppet. Herren uppenbarar ingenting för de högmodiga, och då kan ingen annan heller förklara ’vetenskapligt’ allt det, som hör till trons område. …. Därför är korset en stötesten för förnuftet. Köttsligt sinne vill inte böja sig vid korsets fot, därför har du problem med uppenbarelsen att Jesus är JHWH, Herren Gud kommen i kroppslig gestalt.

 • @Deborah:
  Du undvek min fråga, igen. Behöver Gud en Gud?

  Märkligt att de skriftlärde ansåg Yeshua vara en människa.
  Om man anser att en människa kan vara både Gud och människa är man inne på den grekiska gudsfilosofin.
  När var Han Gud och när var Han människa?
  Var Han Gud när Han frestades, när Han dog?
  Ett sann Gud, sann människa uttalande skapar mycken förvirring.

 • Sam…. Du missar hela poängen med Människosonen och innebörden av ECHAD. … Sann Gud – sann människa > Joh.10:30 ”Jag och Fadern är ett.” …. vers 33 ”Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och GÖR DIG SJÄLV TILL GUD, du som är en människa.” …. Åter: det krävs uppenbarelse och tro. Det har du tyvärr inte och därför sprider du villfarelse.

 • Deborah.
  Mitt senaste inlägg, igen:
  ”Paulus menar att Yeshua har en en Gud och en Fader. Paulus börjar många brev med nåt i stil med:”Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, ” 2 Cor

  Om nu Yeshua är YHWH,Gud, fullt ut, varför behöver Han då en Gud, YHWH?

  Skriftställen, Deborah!!

 • @micro:
  ”Ja vad tror du? Att det är lydnad av lagen som är frälsningsavgörande?”
  Rom 2:13, ”Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.”
  Men Paulus kan ju ha fel, eller hur?
  Ja även Jakob kan ha missat det: ”I sen alltså att det är av gärningar som en människa bliver rättfärdig, och icke av tro allenast.” Jak 2:24

  ”Kan det vara så att du ska läsa Galaterbrevet istället för Hes.”
  Ska man inte läsa hela Skriften? Paulus säger ju:”All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,

  17så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk.” 2Tim 2.
  Och då fanns inte Gal.
  Gal är ju en förklaring att frälsning från synd är genom tro på Messias, inte genom laggärningar, dvs syndoffer med djur.

  ”Menar du att utgivande av Helig Ande endast ges till laglydiga?
  Jag kan inte hitta nånstans att det är så.”
  Hes 36:27,”Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.”
  Apg 5:13,”Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.”
  Och så Rom 2:13.

  ”Dessutom så står det att en icke troende är fiende till Honom, så där har du en till skillnad.” Var?

  Joh 3:16-17,”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
  17Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.”

 • Lennart Svensson on 27 mars, 2011 at 12:44 e m said:

  Hej Vänner!

  Jag måste bara få avbryta den här ”sand-låde”- debatten och flika in med något viktigt.
  Har precis sett en hjärtskärande och gripande video om den överlevande 12-åriga flickan ”Tamar Fogel” från den fruktansvärda slakten i Timar för 2 veckor sedan.
  Tamar kom hem från en ungdoms-samling och hittade hela sin familj slaktad i sitt hem.
  Så underbart stark och vacker liten tolv-åring.
  Det bara slet i mitt hjärta, när jag såg henne i intervjun. Jag tror vår Gud har en speciell plan för denna flicka. Hon ligger nu på mitt hjärta för bön om fortsatt beskydd och Herrens ledning.
  Videon kan ses på hemsidan ”MXP”.

  Shabbat Shalom Israel!

  mvh L.Svensson

 • Jan-Olof Sundvall on 27 mars, 2011 at 8:48 f m said:

  Man kan inte annat än att sörja när man ser, att så många har en så felaktig bild av den nytestamentliga församlingen.

  Vi kan läsa vad som berättades för Paulus om denna församling: ”Du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen [Torahn]”. (Apg 21:20) Detta innebar, att de firade både sabbat och högtider och att de dessutom aldrig åt någon ”oren” mat.

  Lukas avslutar sitt evangelium med att berätta, att de som var med vid Yeshuas himmelsfärd alltid var i templet och prisade Gud. (Se Luk 24:53!) I Apg 2:42 berättar Lukas vidare, att församlingen efter pingstdagen troget höll fast vid ”bönerna” – det vill säga, de böner som bads i templet.

  ”Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet… De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.” (Apg 2:46, 47)

  I det tredje kapitel läser vi, hur Petrus och Johannes ”var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen”. (Apg 3:1)

  Glöm nu inte, att detta innebär, att när den nytestamentliga församlingen dagligen tog del i gudstjänsten i templet, så innebar detta även, att de tog del av alla dessa offer som offrades i templet! ”Bönen man ber vid nionde timmen” var tiden för aftonoffret. Offren var kopplade till lovsång, bön och gemenskap med himlens Gud!

  Den nytestamentliga församlingen hade inget Nya testamente att läsa. Yeshua hänvisar gång på gång till Mose (Torahn) och profeterna…

  När Filippus fann Natanael sade han till honom: ”Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” (Joh 1:45)

  När Paulus försökte övertyga folket om, att Yeshua var Messias, så gjorde han det utifrån ”Mose lag och profeterna”. (Apg 28:23)

  När Yeshua talade till männen som var på väg till Emmaus, började han ”med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna [Gamla testamentet] ”. (Luk 24:27)

  Paulus skriver till Timotheos: ”Du känner från barndomen de heliga Skrifterna [Gamla testamentet] som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.” (2 Tim 3:15)

  Paulus säger vidare, att ”hela Skriften [Gamla testamentet] är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”. (2 Tim 3:36) Observera att det inte fanns något Nya testamente när detta skrevs! Paulus säger därför, att det så kallade ”Gamla testamentet” är utandat av Gud, nyttigt till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet!

  Paulus uppmanar Timotheos, att fortsätta ”föreläsa Skriften [Gamla testamentet] och att förmana och undervisa”. (1 Tim 4:13)

  På tal om Paulus så vet vi utifrån Apostlagärningarna, att han sabbat efter sabbat undervisade i synagogorna… Men inte nog med det, vi får också veta, att han ”påskyndade resan för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen”. (Apg 20:16) Att Paulus ville vara i Jerusalem för att fira pingst innebar inte, att han skulle närvara vid en ”söndagsgudstjänst i Pingstkyrkan”. Han var naturligtvis tillsammans med alla de andra troende i templet för att fira pingst.

  Att fira pingst i templet innebar bland annat, att man skulle offra matoffer åt Herren, offra sju felfria, årsgamla lamm, en ungtjur och två baggar som brännoffer åt Herren… (Se 3 Mos 23:15-22!)

  Så här levde den nytestamentliga församlingen ända fram till år sjuttio, då templet ödelades! Efter templets ödeläggelse var det enligt Torahn – enligt Guds bud – förbjudet att bära fram några offer åt Herren, eftersom detta endast fick ske i templet i Jerusalem. Detta innebär dock inte, att studiet av de olika offren på något sätt var överflödigt, eftersom de ger oss Guds egen beskrivning av hela sitt frälsningsverk.

  I liknelsen om den rike mannen och Lasarus varnar Yeshua: ”Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.” (Luk 16:31)

  Det är tid för oss att inse, att vi – enligt Paulus – inte ska förhäva oss över de naturliga grenarna. (Se Rom 11:11-24!)

 • micro on 27 mars, 2011 at 8:27 f m said:

  @Sam:

  ”Jag undrar på vilket sätt en människa som älskar Gud och sin nästa skiljer sig från medelSvensson?”

  Det är inte alls flummigt. Det är ingen som ser att du älskar Gud och din nästa bara för att du låter bli att mörda. Jag menar, det finns många ”svensson” som gör detsamma. Alltså är det bara Gud som ser skillnaden eftersom en pånyttfödd/troende människa lever och en icke troende är död. Gud tar inte emot gärningar från en död människa.
  Dessutom så står det att en icke troende är fiende till Honom, så där har du en till skillnad.

  ”Vad menar Paulus med: ”Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på
  eder frälsning,”

  Ja vad tror du? Att det är lydnad av lagen som är frälsningsavgörande?

  ”Apg 5:32: ”Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.”
  Samma här, vad innebär det i ens dagliga liv att vara lydig YHWH?
  Kan det vara det som nämns i Hes 36, månne?”

  Kan det vara så att du ska läsa Galaterbrevet istället för Hes.
  Gal 3, men vers två är en fråga till dig.

  1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?

  Menar du att utgivande av Helig Ande endast ges till laglydiga?
  Jag kan inte hitta nånstans att det är så.
  Lär du ut att det är så??
  Står det i Bibeln eller är du villolärare??

 • Torbjörn S Larsson on 27 mars, 2011 at 7:58 f m said:

  @Lars W:
  Hej Lars
  Jag har redan skrivit ett svar på detta för flera veckors sedan. Jan-Åkes svammlerier och det ligger i datorn och det är kanske dags att skicka det nu.
  Jag skickar det som ett inlägg för jag hatar långa kommentarer och får vi se om det kommer in. Men den här sajten verkar vara nedlusad med MFS-anhängare så vi får se.
  Då får du kasta dig över den när den kommer…

 • Micro… På spiken. …. Sam: än en gång – du saknar uppenbarelse pga. du har fastnat i filosofiska tankebyggnader och vägrar att böja dig för korset. … Du är inte den förste och inte den siste, som har problem med den enkla barnatron och där ’förnuftet’ (högmod) står i vägen …. Herren uppenbarar ingenting för de högmodiga och Skriften förblir en stängd bok … Därför predikar du villfarelse, när du försöker förstöra den enkla frälsande tron hos folket, som lever i uppenbarelsen och bekänner att Jesus är Herren Gud – och därmed undfår de evigt liv. …..

 • micro on 27 mars, 2011 at 7:24 f m said:

  @Sam:

  ”Så vi ska ignorera alla Skriftställen som säger tvärtemot?”

  Öhhh?? Frågan skulle ju kunna gå tillbaka till dig men nu är det så att det finns inga Bibelställen som är emot varandra.

 • Antonia Berglund on 27 mars, 2011 at 5:03 f m said:

  @Deborah: Bra Deborah, att du står upp för sanningen!

  ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars”.

  Och även ännu tydligare uttryckt, tycker jag:
  ”For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart”.(Hebrews 4:12)

  Ordet ”penetrate” användes även om Jesus när Han ”genomborrades” på korset!!!

  Deborah ,min kära syster..
  ”3 glada smajlisar” från,
  Antonia”

 • Antonia Berglund on 27 mars, 2011 at 4:34 f m said:

  @Lennart Svensson:

  Hej Lennart!
  Tack för din trevliga respons på mitt inlägg!!Och för svaret jag fick på min fråga.Det betydde mkt:-)…..

  Och kul också att du kände till Rolf Karlson.

  När jag var på hans möte i Alingsås så var det en sån underbar stilla atmosfär i kyrkan.Han var så helt i Herrens hand, pga. av sin egen svaghet! Tänkte då, att konstigt att där står Rolf, som själv är blind, och ber och den ena efter den andra blir helad! Just då kände jag en svag bris och upplevde tydligt hur DHA gick igenom bänkraderna!Han stannade till en stund, framför mannen, bredvid mig som avfallit från Gud! Och då började han gråta.Det var jag som ”släpat” dit honom så jag visste om hans problematik! Det var ett heligt ögonblick, som jag aldrig kommer att glömma!

  Först då; förstod jag hemligheten med Rolfs blindhet.Herrens väldiga kraft fullkomnades genom Rolfs egen svaghet! Han kunde ju ingenting själv göra.Fick tom ledas upp till podiet!

  Det är annat det än, dessa (s.k) starka Apostlar som härjar runt överallt nu! De vill gärna ha med Herrens mäktiga kraft att skaffa, men inte med Korsets! ”De orena” som frambär främmande eld till Herrens Altare!

  Tror att du kanske missförstod mina sista rader? Den ledare som jag kontaktade, verkade tycka att det var OK att inte bruka ande bedömningens gåva, därför att han tyckte att priset var för högt! Det lät som han aktade högre att vara människor till behag, än att behaga Gud! Men man kan ju inte behaga både Gud och människor samtidigt! Kanske en av orsakerna, till att det blivit en sån marknad för charlataner.De är ju ingen som vaktar dörrarna till församlingarna längre..?

  Ha det så bra och sov gott!
  Antonia

 • Antonia Berglund on 27 mars, 2011 at 3:48 f m said:

  @Lars W
  Snälla Lars!
  Du skrev detta till:Torbjörn S.L.
  ”Så i valet mellan påvens ”sabbat” – söndag, solens dag – och HERRENS väljer du påvens? Inte står du på Messias sida. Men att stå på Hans [högra] är att höra till vinnarna vid historiens slut”.

  Nu får du väl tänka till lite Lars, du är ju en skärpt man! Du kan väl inte på fullaste allvar mena detta ditt påstående? Det är ju ett ytterst generaliserande sådant.Du gör alltså vilodagen till en Frälsningsfråga, om jag förstår dig rätt.

  Det är väl ändå Gud som har skapat solen och inte Påven? Och när/om man som kristen, firar vilodagen med Herren, så är det väl inte solen man tillbeder.Det är hjärtats ställning som avgör detta, ingenting annat.Sen vad katolikerna lägger in i detta med solen skall väl vi som är kristna, inte låta oss styras utav.”Fiskmössan” skall väl ändå inte få avgöra vilka dagar vi ägnar åt Herren! Då har han ju lyckats med sina kapningsförsök.ALLA dagar är Herrens för Han var den som skapade dem! Hur kan någon av dem vara orena då?

  Sen säger Ordet att vi är fria att akta på vilken av dess sju dagar vi vill tillbedja Honom på.Så det Är HAN som avgör alltså, och inte RKK.

  Det är bara Herren själv som kan avgöra hjärtats inställning och motiv, för Han är ju större än våra hjärtan, och vet allting.Det kan se jätte bra- och bibliskt ut- på det yttre planet och ändå vara orena/själviska motiv inuti. Låt därför Honom få vara den som avgör vem som skall stå på Hans högra sida eller ej!

  Så här säger Ordet, som du vet! ”För den rene, är allting rent och för den orene blir allting orent!

  Skriver detta i bästa välmening Lars, för ditt hat mot RKK bör inte gå ut över människor! Det är ju andemakter det handlar om, och av dem, bedragna människor -som Herren en dag skall döma.Vi får vara lite ödmjuka, vi kan själva bli lurade! ”Den som menar sig stå, han må se till att han inte har fallit”…
  Mvh/A-a

 • @Lennart Svensson:
  Det finns ett tänkvärt ordspråk som säger: sopa rent framför egen dörr.
  Jo visst så finns det historien om grandet och bjälken.
  Har du läst Matt 7, Lennart? Det passar in bra på din biografi också.
  Jag ser att du missar skillnaden mellan en och ett också. Tack Micael, jag missade det.
  Om man ska applicera nåt sammanhang här så passar nog 2 Tess 2:1-12.

  Det vore intressant att höra hur du nu ser på de citat du anförde men hade missat innebörden av?
  Dvs 5 Mos 6:4 och Joh 10:30.

  ”Det finns bloggar för de som inte tror att Jesus är Gud. Varför beger du dig inte skyndsamt dit Sam?”

  Jag missionerar ju, sprider Skriftens ord, Lennart !! 😉 Leder vilsna rätt. Precis som du!!

 • @Deborah:
  Sov Gott och dröm upp ett svar till denna undran:
  Paulus menar att Yeshua har en en Gud och en Fader. Paulus börjar många brev med nåt i stil med:”Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, ” 2 Cor
  Gal: ”Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda”

  Om nu Yeshua är YHWH,Gud, fullt ut, varför behöver Han då en Gud, YHWH?

 • Lennart Svensson on 26 mars, 2011 at 11:39 e m said:

  @Sam:

  Hej Sam!

  Du är rolig Du.
  Den mars 25th, 2011 at 10:04 e m,
  så ställde Du denna fråga till mig:

  ”Hur tar sig denna kärlek uttryck i fysiskt agerande?”

  När jag då svarar dig, helt enligt Jak.2:18″
  ” så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro”
  och säger:
  ”jag kan be för sjuka så att de blir friska, jag kan driva ut onda andar”.
  Praktisk kärlek alltså, mot min nästa.

  Då utbrister Du:
  ”Hmm
  Mycket jag där för att inte vara egotrippad, tycker jag”.

  Det var ju Du i början som började orda om ”trons gärningar”. Hur ska Du ha det?

  När jag påstod att:

  ”Jag känner direkt att Du är i syfte att ”parti-söndra”

  så svarade Du, ja och amen till det:

  ”Tack, det är en konfirmation att jag är på rätt väg!”

  Då kan Du ju fortsätta och läsa ”Titus.3:10”
  och se vad Gud har för rätt väg för dig.
  Du påstår att jag har ”missuppfattat” att Jesus är Gud.
  Jag vill påstå att den onde anden i dig, skulle jag jättegärna vilja knäcka längs ryggraden.
  Jag håller med den andefyllda brodern ”Kamau Mveru” i hans bedömning av din närvaro här, när han skriver:
  ”Det bottenlösa tjafs som Sam förorsakar med sin ordmagi och totala lagiskhet”.
  Det finns bloggar för de som inte tror att Jesus är Gud. Varför beger du dig inte skyndsamt dit Sam?

  mvh L.S

 • Micael on 26 mars, 2011 at 11:32 e m said:

  @Lennart Svensson: ”Jesus Är Gud.”

  Citerar Psaltaren
  Ps. 8:5 ”…..du gjorde honom NÄSTAN till en gud.

  Läste det just, i det du kallar ”en god roman”

  ”Herren, vår Gud, är En”. (5 Mos. 6:4)
  ”Jag och Fadern är En.” (Joh. 10:30)

  Jag antar att du bara skrev fel.
  Joh. 10:30 säger: Jag och Fadern är Ett.

  Det är en ganska stor skillnad.

  Micael

 • Jesaja 9:6 ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” …..

 • @Deborah:
  Så vi ska ignorera alla Skriftställen som säger tvärtemot?
  T.ex vers 31 i samma kapitel:
  ”Men dessa hava blivit uppskrivna, för att I skolen tro att Yeshua är Messias, Guds Son, och för att I genom tron skolen hava liv i hans namn.”
  Kan Tomas ord kanske missförståtts?

  Du har ett vittne. Nu behövs bara ett till för att uppfylla Skriftens krav på hur varje sak ska bestämmas. 5 Mos 19:15, Matt 18:16.
  Jag väntar med spänning.

 • @Deborah:
  ”Sam… ? …. Guds Ord.”
  Helt rätt uppfattat. Visa lite citat från just YHWH’s ord som styrker det du framställer.
  Det vore bra för det fortsatta samtalet.

 • @Lennart Svensson:
  ”Jag är övertygad om, att du skulle inte kunna driva ut en enda med Din hybrid-variant som du kallar yeshua.”
  Och
  ”Jag har över 30 års erfarenhet med möten av olika villo-andar och har gåvan att ”skilja mellan andar”
  Jag känner direkt att Du är i syfte att ”parti-söndra” enl.
  Och
  ”Jag älskar Jesus till 100 %, jag kan be för sjuka så att de blir friska, jag kan driva ut onda andar och jag håller på att evangelisera/vittna för en av Sveriges absolut våldsammaste man.”

  Hmm
  Mycket jag där för att inte vara egotrippad, tycker jag.

  Det vore betydligt intressantare om du kunde förklara hur du så fundamentalt missuppfattat sammanhanget i de två citaten från 5 Mos och Joh angående din frälsare.
  Försök igen? 😉

 • Lennart Svensson on 26 mars, 2011 at 10:50 e m said:

  @Sam:

  Hej Sam!

  Det handlar inte om mitt ego.
  Det ingår i Jesus ”missionsbefallning” att vi ska driva ut onda andar. Då undrade jag bara om Du använt din hybrid-yeshua, ang. den uppgiften?

  mvh L.S

 • @Micael:
  Javisst! Och innan de gick in i det förlovade landet så repeterade Moses Torah för alla, inklusive främlingarna, och lärde dem Moses sång som även nämns i Upp 15:2-3.
  Sen tog Joshua över och repeterar Torah igen vid berget Ebal, även för främlingarna. Jos 8:34-35.
  Månne det vara en profetisk bild på vad vi ska göra snart?

 • @Lars W: ”Påven är en antikrist – helt klart. Antikrist är den ”kejsare” som är förbunden med påven (Upp kap 17). Liksom den tidens kejsare, Konstantin, var förbunden med påvedömet.”

  I bibeln ges en klar diagnos på vad som kännetecknar en antikrist som kan bli oss till hjälp när det gäller att identifiera ändetidens Antikrist.

  1Joh 2:22 Vilken är »Lögnaren», om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.

  1Joh 2:23 Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern.

  1Joh 4:1 ¶ Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.
  2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
  men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.

  2Joh 1:7 ¶ Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist

  Pröva själv utifrån dessa kriterier om kejsar Konstatin eller den med honom förbundne påven verkligen platsar som antikrister.

  Får medge att jag har svårt att se att de uppfyller den rätt tydliga diagnosen som Johannes ger i sina brev. Det betyder ju förstors inte att vare sig rkk påvar eller deras förbundna ”kristna” kejsare varit fromma potentater. Feltänket som många gör är nog att man sätter likhetstecken mellan ogudaktig och antikristlig, medans kriteriet som Johannes ger för att vara meningsfullt förutsätter en öppen antikristlig bekännelse och därmed ett förnekande av att Gud har en son dvs ett förnekande av Fadern och Sonen. Ett förnekande som väl inte ens Satan gjorde sig skyldig till, men som alltså kännetecknar varje varje antikrist och som kommer att känneteckna ändetidens Antikrist.

 • @Lennart Svensson:
  Ja nu kommer ditt ego fram igen.
  Och vad vet du om mig egentligen.
  Jag behöver inte sälja mig själv.
  Har du något vettigt du hittat i Skriften är jag idel öra.
  Läs Matt 7:21-23 och Fil 2.12 och kommentera om du vill!

 • Micael on 26 mars, 2011 at 10:36 e m said:

  Det folk som undkom svärdet fann nåd i öknen (sandlådan) Israel var på vandring för att finna ro, ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem…

 • @Lennart Svensson:
  ”Hej!

  Lite enkel matematik, på kvällskvisten.

  ”Herren, vår Gud, är En”. (5 Mos. 6:4) Ja just det och Hans son är inte Gud, enligt Paulus;”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus”

  ”Jag och Fadern är En.” (Joh. 10:30)
  Vers 35-36 ”Om han nu har kallat för gudar dem som Guds ord kom till — och skriften kan ju icke bliva om intet —

  36huru kunnen då I, på den grund att jag har sagt mig vara Guds Son, anklaga mig för hädelse, mig som Fadern har helgat och sänt i världen?”

  Jesus Är Gud.”
  Tydligen din egen ide grundad på dålig förståelse av sammanhanget!!

 • Lennart Svensson on 26 mars, 2011 at 10:30 e m said:

  @Sam:

  Hej Sam!

  Det skulle vara intressant att veta hur många onda andar Du kan driva ut med Din Yeshua.
  Jag är övertygad om, att du skulle inte kunna driva ut en enda med Din hybrid-variant som du kallar yeshua. De onda andarna skulle gapskratta åt dig.

  mvh L.S

 • Det står skrivet: Joh.20:28 ”Thomas svarade honom: ’ Min Herre och min Gud! … Jesus sade till honom: ’Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.'”

 • @Deborah:
  ”Det står i Ordet Vem man ska tro på.”
  Kan du möjligen drista dig på att dela med dig var du har hittat det i Skriften?
  Är det Joh 3:16 du möjligen tänker på?
  ”Ty så älskade YHWH världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.”
  Eller möjligen Rom 10:9?
  ”Ty om du med din mun bekänner Jeshua vara Herre och i ditt hjärta tror att YHWH har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.”
  Sam

 • Majlis on 26 mars, 2011 at 10:25 e m said:

  Markus 2:5-11 ”När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: Min son, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda, som tänkte i sina hjärtan: Varför talar denne sådana hädelser? Vem kan förlåta synder, utom Gud allena? Och Jesus märkte genast i sin ande att de tänkte sådant för sig själva, och sade till dem: Varför tänker ni sådant i era hjärtan? Vilket är lättare att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stå upp, tag din säng, och gå? Men för att ni skall veta, att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, sade han till den lame: Jag säger dig. Stå upp, tag din säng och gå till ditt hus.” Gud allena kan förlåta synder, och enligt detta bibelord kan även Människosonen det också. Det betyder alltså att Människosonen, Jesus Kristus, Guds Son, är Gud.

 • Lennart Svensson on 26 mars, 2011 at 10:23 e m said:

  @Lars W:

  Hej Lars W!

  Nu tycker jag Du gör ett misstag och spelar
  ”lag-nissarna” i händerna.
  De vill ju gärna bunta ihop oss kristna med katoliker. Du tenderar att göra likadant när Du likställer söndagen med katolicism.
  Vad är det som säger, att inte det är Gud som gett oss hedningar söndagen som ”sabbatsdag” och lördagen till judarna. Om vi nu ska hålla oss till dagar. Jag säger som Jan-Olof Sundvall:

  Jesus Kristus ÄR Sabbaten!

  mvh L.S

 • Det står i Ordet Vem man ska tro på. Och beskrivningen av villolärare finns också att finna i Skriften. …. Det där med ’katolska påhitt’ placerar dig i sandlådan.

 • Lennart Svensson on 26 mars, 2011 at 10:16 e m said:

  Hej!

  Lite enkel matematik, på kvällskvisten.

  ”Herren, vår Gud, är En”. (5 Mos. 6:4)
  ”Jag och Fadern är En.” (Joh. 10:30)

  Jesus Är Gud.

  mvh L.S

 • @Torbjörn S Larsson:

  Så i valet mellan påvens ”sabbat” – söndag, solens dag – och HERRENS väljer du påvens? Inte står du på Messias sida. Men att stå på Hans [högra] är att höra till vinnarna vid historiens slut.

  Vad motiverar dig att hålla dig till denna? Påvens och kejsarens ”sabbat”?

 • @Deborah:
  ”Micael… Sam … Ni saknar > Uppenbarelse. Och det har sina rötter i högmod, tyvärr…. Då återstår bara hån kvar. ….”
  Jag tror du har fel där. Både jag och Micael citerar Skriften och du ignorerar detta.
  Om du uppfattar citat från Skriften som hån vet jag inte vad jag ska säga.
  Du har inte givit ett enda citat som går emot det Paulus eller Yeshua säger. Allt du har är din egen uppfattning, uppfattar jag det som tyvärr.

 • Micael on 26 mars, 2011 at 10:07 e m said:

  @Deborah: Tror du att DHA också är Gud? Jag antar att du förespråkar någon sorts treenighet.

  Eftersom du utkräver svar av vissa om de tror att Jesus är Gud.
  Varför gör du det? Är det för att du i nästa andetag skall säga att de är villolärare eller?

  Vilket är nästa ”katolska” påhitt man måste tro på för att vara godkänd?

  Nåd och frid
  Micael

 • @Deborah:
  Och återigen upprepar jag mig: Jag håller med Paulus som säger detta om vår Messias och frälsare:
  ”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus”
  Detta är Paulus ord, inte mina och jag tror att Paulus hade betydligt mer insikt i Skriften än mig och dessutom hade han enligt egen utsaga hört från Messias själv.
  Nu kommer jag inte att upprepa mig mer 😉
  Försök att tugga på den köttbiten ett tag istället!

 • Micael… Sam … Ni saknar > Uppenbarelse. Och det har sina rötter i högmod, tyvärr…. Då återstår bara hån kvar. ….

 • Micael on 26 mars, 2011 at 9:55 e m said:

  @Sam: Eller när Yeshua utropar på korset: ” min Gud, min Gud varför har du övergivit mig?”

  Ropade han då egentligen?: Jag, jag, varför har jag övergivit mig?

  Eller, ”i mina egna händer överlämnar jag min ande”

  Micael

 • Sam… Jag undrar inte OM Guds Son är Gud själv utan jag frågar dig om DU tror att Jesus är JHWH, Gud, kommen i köttet enligt Skrifterna…. Du borde kunna ge ett rakt svar utan krumbukter utifrån det du tror och inte utifrån det, vad jag menar.

 • En till
  ”Och när Jesus var döpt, steg han strax upp ur vattnet; och se, då öppnades himmelen, och han såg Guds Ande sänka sig ned såsom en duva och komma över honom.

  17Och från himmelen kom en röst, som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag.”

  Yeshua måste vara en hejare på buktaleri??? 😉

 • @Deborah:
  Så jag ska inte ta Paulus på orden då?
  Vems ord ska jag gå efter i så fall? Dina?
  Tror du verkligen att YHWH skulle uppenbara något som går emot Skriften?

  Hur ska jag ställa mig till det Yeshua själv säger om hur vi ska be?
  ”Fader vår………”?
  Eller
  ”Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.”
  Eller
  ”Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium,

  2vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat,

  3evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

  4och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,”

  När du undrar om Guds son är Gud själv, är det i dagen läge du menar eller menar du när Han föddes hit till jorden som människa och dog som en människa?
  Sam

 • Kamau Mweru on 26 mars, 2011 at 9:18 e m said:

  @Elisabeth skrev: ”I början av 1990-talet hade vi haft så mycket av lovsånger så man nästan mådde dåligt (förlåt!).”

  Intressant detdär du skriver!

  På liknande vis har jag aldrig förstått varför man skall göra skillnad på olika sorters bön.

  Jag tänker som så. Bön är intim samvaro med Herren.

  Om jag skulle göra medveten skillnad på olika typer av samvaro med min hustru, skulle det bli mycket konstlat.

  Kanske inte ens vara värt att kallas samvaro.

  /Kjell

 • Kamau Mweru on 26 mars, 2011 at 9:12 e m said:

  @Elisabeth skrev: ”men FÅR vi fira Herrens högtider om vi är frälsta???”

  Ja, absolut! Utan minsta tvekan.

  Bibeln är helt tydlig på den punkten.

  Kol. 2:16 ”Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.”

  Rom. 14:5 ”Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. 6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren..”

  /Kjell

 • Sam… Och det är precis vad du har fastnat i > i logiken!!! Du vet väl vem som torgför logiken? (med rötterna i Aristoteles) … Och du har fortfarande inte gett ett RAKT svar på min fråga utan du filosofierar kring Skriften…. Men här handlar det inte om logik eller filosofi utan om > Tro och Uppenbarelse! …

 • @Deborah:
  OK
  Jag ändrar inte min inställning utan håller med Paulus insikt i mysteriet med Messias: ”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus”
  Om du tror att jag hittar på det så damma av din Bibel och läs själv i 1 Tim 2:5.

  Har du tänkt på följderna av att säga att Yeshua är YHWH?
  Då blir Miryam(Maria) Guds mamma. (Vem är det som torgför den åsikten?)
  Yeshua frestades i allt liksom vi människor, Heb 4:15, alltså kan Gud frestas?
  Yeshua dog, alltså kan Gud dö.
  Yeshua uppväcks av sig själv som död?
  Yeshua är vår broder, Rom 8:29, alltså är vi också gudar?

  Som du ser så finns det en hel del logikproblem och frågetecken kring inställningen att Yeshua är YHWH.

 • Kocham on 26 mars, 2011 at 8:53 e m said:

  …men FÅR vi fira Herrens högtider om vi är frälsta???
  Är det ok – eller….

  För jag förstår faktiskt inte varför det är sådant motstånd….

  För övrigt tycker jag inte att Jan-Olof Sundvall är ngn villolärare – snarare tvärtom, han går i fronten för att vända skeppet…för TÄNK om…TÄNK om det det faktiskt är så att Herren vill öppna kristenhetens ögon i dessa sista tider? Tänk om…

  Det krävs mod att stå upp för detta – och jag tror inte att det är någon man gör bara sådär…om det inte är så att Herren faktiskt talat….

  Jag tycker att det tyder på Gudfruktighet – mer än att lyssna till vad människor säger. Och jag är tacksam till att detta uppenbaras för oss och att det finns människor som vågar undervisa om det och visa vägen….TACK!!!!

 • Sam… Hjälp mig att greppa ’det här’ och ge ett rakt svar – tror du att Jesus är Gud? …. Ja eller nej? … Greppar du frågan?

 • @Deborah:
  ”Det är nämligen inte frågorna som är problemet utan de snedvridna svaren …”
  Som sagt , jag håller med Paulus beskrivning av Messias.
  Om du inte greppar den så refererar jag till mitt svar till Lennart om suluap-syndromet.
  Sam

 • Lars W…. Du har glömt en sak: du bör hålla igång gräsklipparen hela söndagen – på högsta volym… Ge dem riktigt på pälsen, minsann… Du måste ju ta hänsyn till Messias riktigt ordentligt. 😀

 • Sam… Du kan då vrida på begreppen och slingra dig som en hal ål… För att man ska kunna lyssna ’rakt’ måste den tillfrågade ge raka besked. … Vilket du inte förmår att leverera… Det är nämligen inte frågorna som är problemet utan de snedvridna svaren …

 • Magnus N on 26 mars, 2011 at 6:37 e m said:

  Hej!
  Jag är tänkte jag att jag skulle kasta mig in i debatten om att helga vilodagen.

  Jag tror att det ligger något i att Människosonen är Herre över sabbaten. Det som är befriande med att vara kristen är att jag inte är bunden till någonting annat än att jag skall följa kärleksbuden. När kärleksbuden är en naturlig del av mig så följer jag automatiskt också alla andra bud så som sabbatsbudet.

  Det diskuteras en hit och en dit om det är söndag eller lördag som skall helgas som vilodag. Jag tror att som kristen kan man fira vilken dag som helst, varför inte en onsdag? Varför inte alla dagar i veckan? Vad allt sammans handlar om är att vi ska HELGA vilodagen.

  Jag tänkte att jag skulle citera M. Luther för enkelhetens skull. Jag gör det för att jag håller med honom i det han säger att Jesus är sabbatens Herre:

  ”När det gäller att vila i yttre bemärkelse, är detta bud endast avsett för judarna. De skulle vara stilla och vila sig från grövre sysslor för att inte bli utmattade av ständigt arbete. Men detta uppfattade de altför snävt och började grovt missbruka uppmaningen att vila.

  Som man kan läsa i evangeliet (Matt 12:2, Luk 13:10), kritiserade de Kristus och ogillade att han gjorde sådant som de faktiskt själva gjorde på vilodagen. De menade att budet betyder att man skulle avhålla sig fullständigt från yttre arbete. Men det har aldrig varit meningen, utan snarare att man helt enkelt skulle helga vilodagen.

  Därför angår detta bud i sin grövre, yttre mening inte oss kristna, för i den betydelsen handlar det om en ren utvärtes sak vilket vi har blivit befriade från genom Kristus.

  Vilodagen har vi delvis på grund av det kroppsliga behovet av vila eftersom naturen kräver det av oss. Men framför allt, firar vi vilodagen för att ha tid och möjlighet att fira gudstjänst, eftersom det är svårt att få tillfälle till det annars. Jag menar dock att detta inte är bundet till en viss tid, så att det måste ske just den eller den dagen, som det är hos judarna. Ingen dag är i och för sig bättre än någon annan, utan vi borde fira gudstjänst varje dag. Men eftersom det inte låter sig göras för det stora flertalet, måste man avskilja åtminstone en dag i veckan för detta ändamål.

  Vad betyder orden ”Tänk på att hålla sabbaten helig”? Att helga vilodagen betyder att hålla den helig. Men vad betyder att hålla den helig? Inget annat än att vi visar oss heliga i ord, handling och till vårt levnadssätt. Man helgar, som sagt, vilodagen genom att begrunda Guds ord och öva sig i det. Vi kristna borde visserligen alltid ha sådana dagar och praktisera idel heliga handlingar. Vi borde umgås med Guds ord varje dag, bära det med oss i våra hjärtan och tala om det. Varje gång man tar upp hans ord och arbetar med det, firar man det som en vilodag står för. Den dag då Guds ord inte tas upp, förtjänas inte att kallas en kristen vilodag. Att vila och gå sysslolösa klarar ju de ogudaktiga rätt bra ändå. Varje gång man sysslar med Guds ord eller predikar, hör läser eller begrundar det, helgas personen, dagen och handlingen genom ordet. Inte för den yttre gärningens skull, utan för ordets skull, som gör oss alla heliga”. Martin Luther

  AMEN

  Guds välsignelse
  /Magnus

 • Elisabeth on 26 mars, 2011 at 6:19 e m said:

  Angående de gamla sångskatterna..
  Det är skönt att veta att andra också tycker som jag. I början av 1990-talet hade vi haft så mycket av lovsånger så man nästan mådde dåligt (förlåt!). Segertonerna fick vila på hyllan. Nu hade dock evangelisten som fått sin skolning i trosrörelsen slutat. Och fram kom Segertonerna och en ny härlig tid tog vid. Minns en gång när en tjej kom till vår (pingst)kyrka som även hon var skolad inom trosrörelsen, hur förvirrad hon såg ut när vi sjöng dessa sånger med djup och många gånger med en lite sorglig melodi, hon kunde absolut inte sjunga med.. Hon tittade olyckligt omkring. Det var obehagligt att se hur ”fångad” hon var av lovsånger. Än idag reagerar jag i min ande av många s k lovsånger.
  Och det är så sant som du Kamau Mweru säger: Dessa är både till tröst och ledning. Och de är alltigenom äkta. Och självklart är jag rädd om min skatt.
  Mvh

 • Kamau Mweru on 26 mars, 2011 at 5:04 e m said:

  @Ingrid skrev: ”Skulle önska att alla kunde förstå, vilken skatt vi äger i de gamla födda sångerna.”

  Tack för texten Ingrid.

  Där nämner du en viktig sak. ”Födda sånger!”

  Nog märker man skillnaden mellan skrivbordsprodukter och födda sånger alltid.

  Jag tror att dessa sånger kan vara till både tröst och ledning när det blir svårt.

  /Kjell

 • @Lennart Svensson:
  ”Ha-ha, ”Suluap-syndromet”!
  Vilken underbar visdom, från Herren!”

  Det är inget nytt. Petrus visste om det också.
  ”Så gör han (Paulus) i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.”

 • @Deborah:
  Kanske du kan pröva med att lyssna lite rakare på mitt svar som ju är ett citat ur den Skrift som du tror på, eller?

 • Ingrid on 26 mars, 2011 at 4:41 e m said:

  @Kamau Mweru Pga flytt har jag i dagarna plockat upp massor av sångböcker í nothyllan. Tusentals gamla sånger,som har varit mig och är mig till glädje och tröst. En riktig guldgruva. Sången finns med i sångboken Barnatro och Pärleport och är skriven av Elsa Eklund, som skrivet många underbara sånger. Sången är även en gammal lösbladssång. 1. När det en gång emot afton lider, skall det bli ljust på din stig? När över gränsen din ande glider, väntar Guds änglar på dig? Kör: Skall det bli ljust, när din afton kommer? Har du en levander tro? Om ej din själ är i blodet tvagen, var skall för evigt du bo? 2. Se, hur med hast våra år förrinna. Snart har det sista förgått. Skall du ett hem och en himmel finna, när du till aftonen nått? 3. Bävar din själ för den natt som kommer? Fruktar du aftonens tid? Säg det till Jesus om Han får frälsa, bytes din ångest i frid. Kör: Då blir det ljust, när din afton kommer. Trygg över floden du går. Och av Hans hand, som du hår har älskat, lönen och kronan du får. Skulle önska att alla kunde förstå, vilken skatt vi äger i de gamla födda sångerna. Mvh Ingrid

 • Lennart Svensson on 26 mars, 2011 at 1:00 e m said:

  Hej Antonia!

  Vad roligt att Du skriver så öppet.
  Jag lyssnade också på Rolf Karlsson när jag var nyfrälst. Då var Guds kraft verksam på hans möten.
  Bl.a så blev Ulf Ekman helad i en njure, på ett av hans möten.
  Roligt också att du gillar Sven Reichman, en av Sveriges absolut bästa bibel-lärare.
  På 80-talet läste jag en del böcker av sådana som var verksamma i gåvan att skilja mellan andar och då reflekterade jag över, att de ofta hade det gemensamt, att de hade bett till Gud att de skulle slippa den . Bl.a var ”Derek Prince” en av dem.
  Din Pingst-broder hade verkligen rätt, när han sa att ”det kostar”.
  Mig har det kostat församlings-gemenskap och äktenskap och jag har inte många vänner.
  En av dem är den här våldsamme killen jag berättade om. Jag har drivit ut onda andar ur honom, men inte fullt ut. Han är tydligen lite rädd för mig, men han tycker om mig.
  Jag har alltid haft problem med präster och pastorer. Har jobbat inom SvK två ggr, men det har inte dröjt länge förrän det skurit sig mellan prästen och mig och då har vi inte ens diskuterat något andligt. Finns väl inte mycket andligt att diskutera där, ha-ha.
  Egentligen tycker jag det är lite märkligt att Jan-Olof Sundvall skriver detta Öppna brev till kanal 10:s ledning.
  Huvudfrågan och meningen med brevet verkar vara:
  ”Varför har det blivit så oerhört viktigt att fly undan Guds sabbat?”.

  Brevet är alltså egentligen en ”anklagelse-akt”.
  De som firar sabbat på söndagar är ”laglösa” enligt Jan-Olof Sundvall.
  Ganska allvarlig anklagelse, som både Du och jag fick från en av kommentatorerna här på bloggen.
  De skulle behöva lyssna till ”Sven Reichmans” undervisning om Laglöshet.
  Det har en mycket djupare innebörd, än att fira vilodag på söndag.
  Jag tror Du Antonia, har ”andebedömningens” gåva.

  Trevlig Helg!

  mvh L.S

 • Kamau Mweru on 26 mars, 2011 at 12:12 e m said:

  Det finns en gammal sång vars ord jag bara kan citera från minnet. Det blir alltså litet ofullständigt.

  Skall det bli ljust när din afton kommer?
  Har du en levande tro?
  Om ej din själ är i blodet tvagen,
  var skall för evigt du bo?

  Bävar din själ för den natt som kommer?
  Fruktar du aftonens tid?
  Säg det till Jesus ty Han kan frälsa.
  Byta din ångest i frid.

  Då blir det ljust när din afton kommer.
  Trygg över floden du går.
  Och av den hand som du här har älskat,
  lönen och kronan du får.

  Den som har fullständig text är välkomen att fylla i.

  /Kjell

 • Torbjörn S Larsson on 26 mars, 2011 at 12:07 e m said:

  @Lars W:

  MESSIANSKA SÖRJAN
  Du säger:
  Så valet är enkelt. Jag skäms över alla söndagar jag avstått från att klippa gräs m h t ”pingstvänner” i omgivningen. Nu ska jag fortsättningsvis istället ta hänsyn till HERREN YHWH – Messias. ”

  Ännu ett tecken på att den messianska sörjan delar kristenheten och får de otroende att förakta Kristus.

 • Antonia Berglund on 26 mars, 2011 at 11:27 f m said:

  @Kamau Mweru: Tack igen, och nu förstår jag bättre!

  Ja, det var precis genom att göra så som t.ex Hitler lyckades med att utrota 6 miljoner judar! De var ”untermenchen” som var så lågt stående i alla moralfrågor, så man faktiskt gjorde mänskligheten en stor tjänst, genom att röja dem ur vägen! När man väl börjat med att förakta, då ligger vägen banad för nästa steg, utrotning, (mass)mord etcetera..Kusligt att tänka på!
  Mvh/A-a

 • Kamau Mweru on 26 mars, 2011 at 10:29 f m said:

  @Antonia Berglund undrade: ”Är det en allmän regel du här åsyftar till”

  Jag avsåg de allmänna bud som vi kan förstå från sabbatsbudet till det tionde budet. Och vidare från Jesu berättelse om de barmhärtige Samariten.

  I stort sett alla stora missdåd föregås av att man klassar andra människor som något annat än medmänniskor.

  Djävulens barn, ohyra, ogräs, lågtstående, villolärare, otyg, eller vad som helst.

  Oroa dig inte. Dina kommentarer är ju vanligtvis sakliga. Jag tror inte att du är ute efter att döma människor.

  Vidare: ”Vad menade du när du skrev att folk läser mera under helgen, ska man inte skriva om mera känsliga ämnen då eller?”

  Nja, det enda jag menade var att de som administrerar bloggen inte är on-line hela tiden.

  Även de har vilodagar. Så ibland kan det bli så att kommentarer fastnar i moderation hela helgen.

  /Kjell

 • Antonia Berglund on 26 mars, 2011 at 10:19 f m said:

  @Kamau Mweru:
  Tack Kjell för det som du skrev, klokt som vanligt:-)!!!

  Kjell:”Jo jag tror att man med all kraft, allt hjärta och allt förstånd, och risk för livet, bör stå upp för Vägen, Sanningen och Livet.

  Man bör dock behandla alla ”nästa” med respekt.
  Man bör inte blanda ihop seriösa saker med skämt.
  Man får vara försiktig att inte döma medmänniskor.
  Men man kan vara helt tydlig när det gäller läror och villoläror”.

  Är det en allmän regel du här åsyftar till, ell. tycker du att jag har brustit på ngn/ngra av dessa punkter?
  För just dessa råd är vad jag har försökt följa.Men man kan missa ändå..vet att jag läxade upp en broder, men i ett helt annat ämne dock.Men fick be om förlåtelse sedan, var ett litet missförstånd.

  Min fråga till L. S kom nyss igenom.Men innan jag såg detta så skickade jag ännu ett inlägg men ändrade lite på texten, och uteslöt namn, men hamnade, igen, i moderering! Ville att han skulle få det till helgen!Har en känsla av att dom kanske tror att vi konspirerar för har blivit sammankopplad med honom av en bloggare.Vi har skrivit var för sig hela tiden!Jag har knappt hunnit läsa allt han skrivit ännu!

  Vad menade du när du skrev att folk läser mera under helgen, ska man inte skriva om mera känsliga ämnen då eller?

  Ha det så bra Kjell!
  //A-a

 • Om jag har att välja mellan att tänka på den sabbat HERREN själv påbjudit och som HERREN själv höll och som Han såsom den som påbjudit den givetvis var HERRE över visavi den ”sabbat” påven i Rom och hans kejsare påbjöd är valet enkelt. Det är vad frågan handlar om – inte vilka regler vi ska iaktta.

  Påven är en antikrist – helt klart. Antikrist är den ”kejsare” som är förbunden med påven (Upp kap 17). Liksom den tidens kejsare, Konstantin, var förbunden med påvedömet.

  Om HERREN Messias är ljus så är Antikrist och dennes antikrister, påvar och andra, mörker. Alltså är påvens sabbat en mörkrets dag – en svart sabbat.

  Så valet är enkelt. Jag skäms över alla söndagar jag avstått från att klippa gräs m h t ”pingstvänner” i omgivningen. Nu ska jag fortsättningsvis istället ta hänsyn till HERREN YHWH – Messias.

 • Kamau Mweru on 26 mars, 2011 at 9:36 f m said:

  @Antonia Berglund skrev: ”Jag skickade just en viktig fråga till L.S men hamnade i moderering.”

  Oroa dig inte för ”moderering” det finns automatiska filter. Och troligen skrev du ett ord som filtreras.

  Glöm dock inte bort att det är ”vilodagar” just nu och att det är människor som kollar om det finns bra kommentarer som kommit i kläm.

  Din kommentar kommer säkert att godkännas förr eller senare.

  Vidare skrev du: ”Men en sak undrar jag över.Alla de som hör dessa försök till proselytism och kanske påverkas av det som sägs, men blir förvirrade, därför att de inte inser vad det egentligen handlar om.’Det låter ju så bibliskt och bra.’ Är det inte av ngt värde då, att dessa ’ulvar’ i fåra kläder, inte får stå helt oemotsagda därför? Vad tycker du?”

  Jo jag tror att man med all kraft, allt hjärta och allt förstånd, och risk för livet, bör stå upp för Vägen, Sanningen och Livet.

  Man bör dock behandla alla ”nästa” med respekt.

  Man bör inte blanda ihop seriösa saker med skämt.

  Man får vara försiktig att inte döma medmänniskor.

  Men man kan vara helt tydlig när det gäller läror och villoläror.

  Det finns tillfällen där man faktiskt kan bestämpla en person som strider för spridandet av villoläror, som villolärare.

  Jag tror dock att man oftare vinner genom att vända andra kinden till.

  Lägg t.ex. märke till att Rickard vägrade ge ett bibelord som stöd för att sabbatsbudet hör till ”första” tavlan.

  Jag håller mej således utan tvekan till Jesu egna ord att sabbaten är till för människan.

  Utan tvekan. Utan att frukta belackare. Utan … Men med kamp i bön och bibelläsning om hur jag kan få agera såväl i min kammare som i publika medier.

  Glöm inte att Jesus Kristus faktiskt HAR all makt i himmelen och på jorden.

  Förtrösta i det och vittna om det du erfarit.

  Den Helige Ande är den som skall övertyga.

  Inte vi!

  /Kjell

 • Sam…. Du svarade inte rakt på min fråga. Därför förkunnar du villfarelse, om du inte tror att Jesus är Gud. … Jesu bud är att älska Herren och sin nästa. På dessa TVÅ bud hänger HELA lagen och profeterna. … Eftersom du förkastar Herrens död på korset, så förstår du inte att de pånyttfödds har omskurna hjärtan, vilket upprätthåller lagen – och därför berömmer de sig av Herren. … Du har inte omskuret hjärta, eftersom du inte tror att Jesus är JHWH, Gud – och därför berömmer du dig av lagen… Korset är en stötesten och därför sprider du villfarelse.

 • Lennart Svensson on 26 mars, 2011 at 8:02 f m said:

  Hej Vänner!

  Ha-ha, ”Suluap-syndromet”!
  Vilken underbar visdom, från Herren!
  Jag tackar Gud för att det finns visa gummor/gubbar
  bland alla ”torndöns-män” i Guds Rike.
  Vacker ord, egentligen, ”torndön”.

  Trevlig Helg!

  mvh L.S

 • Antonia Berglund on 26 mars, 2011 at 7:43 f m said:

  @Kamau Mweru:
  Kjell du har mkt vettigt att säga? Och jag håller med dig om det du skrev idag med.!
  Men en sak undrar jag över.Alla de som hör dessa försök till proselytism och kanske påverkas av det som sägs, men blir förvirrade, därför att de inte inser vad det egentligen handlar om.”Det låter ju så bibliskt och bra.” Är det inte av ngt värde då, att dessa ”ulvar” i fåra kläder, inte får stå helt oemotsagda därför? Vad tycker du?

  För att man inte kan påverka dem själva, det har jag märkt för länge sedan! Det är ju som att köra huvudet in i en vägg.De hör ju inte ens vad man säger…
  Mvh/A-a

 • Antonia Berglund on 26 mars, 2011 at 7:18 f m said:

  @Kamau Mweru: Hej Kjell,
  Jag skickade just en viktig fråga till L.S men hamnade i moderering.Vet du hur lång tid sådant kan ta.Nämnde ett namn som jag inte skulle ha nämnt kanske, vet inte?

  Skulle skicka det då såg jag din kommentar som jag läser för tillfället!
  Har skrivit inlägget i ett annat program för jag har morgon-solen rakt in i bildskärmen, så jag ser inte!
  Mvh/A-a

 • Antonia Berglund on 26 mars, 2011 at 7:08 f m said:

  Hej Lennart!
  Hoppas att du haft en skön dag i solen:-)
  Kom att tänka på Sven Reichmann idag.Har lyssnat till hans undervisning nästan hela mitt kristna liv! Och det har alltid känts så tryggt för när han gjort en tolkning av ordet (fått det uppenbarat) så har han alltid sagt att givetvis skall ni pröva ALLT jag säger, det är en trygghet både för mig och er! Detta, tycker jag, borgar för att han inte är ute i orätta ärenden.Kan man med skriftens hjälp överbevisa honom om att han har fel så så är han alltid villig till att ompröva!

  Läste nyss, igen, J-O S öppna brev och det kändes lite som han försökte sälja sitt budskap, till varje pris.De var lite som sådana kristna du vet, som skall vittna genom att tränga upp den ”tilltänkta troenden” i ett hörn och bara mala på tills personen faller till. föga! Om inte annat så av ren utmattning:-) Tror inte på sådana evangeliserings metoder alls! De Helige Ande uppträder alltid som en finkänslig gentleman!

  Men OM han nu är så säker på att det är Guds rena ord, som han förkunnar så varför låter han inte Ordet strida för sig själv då? Guds ord bär ju inga bojor och vänder heller aldrig fåfängt tillbaka, utan att ha verkat, till vad han sände det för! Som jag förstår det så har vi en skyldighet att endast SÅ ut Ordet och en annan vattnar sen, men Gud sköter tillväxten!

  Själv är jag allergisk mot alla indoktrineringsförsök och hjärntvättsmetoder! Har varit i många sådana sammanhang men lämnat så fort man inte fått ställa frågor eller ens lyssnat till motargument! Ingen har ju monopol på hela sanningen.Tänker att om ngt är viktigt så uppenbarar Gud detta för hela kroppen och inte för en liten exklusiv skara! Men framför allt så uppenbarar Gud inte ngt som strider mot Hans eget ORD!
  Läste detta igen i går kväll för att jag skulle ha önskat att jag åtminstone kund ta emot ngt, av det han sade, men det gick bara inte! Var helt matt efteråt och trött i skallen!

  Som ganska nyfrälst så hade jag den blinda evangelisten Rolf Karlsson, som min ”andliga storebror” Vi pratade ofta i telefonen, men möttes även i hans hem.Han sade ofta till mig ngt som jag inte förstod då! ”Antonia bed om andebedömningens nådegåva, för den kommer att behövas i de yttersta dagarna”.Några år senare så flyttade Rolf hem till Herren! Jag visste inte så mkt i Ordet men jag förstod att det var från Herren! Så därför började jag be om detta! Hade jag vetat då vad det skulle innebära hade jag kanske inte vågat.Man känner ju sig som en riktig gnällspik som bara måste säga obekväma sanningar och aldrig ngt som kliar gott i öronen. Och man blir även påhoppad, inte så sällan, av de människor som står nära en.Men som senare kanske kommit och sagt att du hade rätt! Kan säga att hitintills har jag inte haft fel, men det kommer säkert med tiden, det också.Känner mig absolut inte stöddig för det, men mera förvånad då! Sen måste man våndas och be mkt, innan man vågar säga det som man kommit fram till.Det är ju inför Gud man prövar!

  Har läst flera ggr, att du hade den gåvan och jag skulle vilja be dig nu om att pröva om jag är ute och cyklar i detta fallet? Ibland känner jag en vrede inom mig, när jag ser att sanningen förfalskas! Och en lika stor vanmakt över att så många är så aningslösa/ lättlurade! Vill därför inte att köttet skall bli inblandat, vilket lätt kan ske, för jag är väldigt intuitiv människa, i mig själv! Hade helst velat ta detta privat med dig, men kunde inte med att fråga, då det kunde missuppfattas.

  Mejlade en mkt känd kristen förkunnare som varit med i många sammanhang inom Pingst! Men vill inte säga hans namn här.Jag frågade honom vart andebedömningens gåva hade tagit vägen i församlingarna eftersom så mycken villfarelse kan förkunnas där.Han svarade att: ”VET du vad den gåvan kostar” ? Man kanske måste säga till en kär broder, att han är en villolärare och det kostar på men det är även en tung börda att bära på.Detta var för ca: tre år sedan! Jag blev så paff över hans svar att jag inte visste vad jag skulle säga.Känner att nu börjar det likna en roman men jag är ganska kortfattad mestadels så det kanske jämnar ut sig:-)? Och OT kan det ju inte var heller med tanke på att det är just detta ämne vi diskuterar på denna tråd:”Vad som är Sanning”?
  Mvh/A-a

 • Kamau Mweru on 26 mars, 2011 at 5:45 f m said:

  @Läsare skrev: ”Kanske skulle vi bli bättre människofiskare om vi lärde oss fira sabbaten på ’riktigt’”

  Läsare, jag tycker att denna din lilla kommentar är värdefull och kräver ett genomtänkt svar.

  Hoppas att detta svar inte drunknar i det bottenlösa tjafs som Sam förorsakar med sin ordmagi och totala lagiskhet.

  Ditt förslag låter bra, men i praktiken visar det sig vara problematiskt.

  Jag känner, tills vidare, bara en person som (ännu?) inte drabbats av Suluap-syndromet efter att ha börjat helga sabbaten på lokal tid oavsett om det är så kallad sommartid eller vintertid. Den personen är Daniel/MTC.

  Som du ser är ”Suluap” inget annat än ”Paulus” bak och fram.

  Men jag vet ju inte om man drabbas av denna omvända förändring ”Paulus till Saul” innan man börjar ”helga sabbaten” eller som resultat av högmod för att man ”helgar sabbaten”.

  Frågan är givetvis om helgandet är något värt om det sker i högmodets anda. Mig synes att tacksamhet och vördnad hör samman med ett rätt sabbatsfirande.

  Ta nu som recenta exempel Rickard och Lewanu. Klart och tydligt mycket talenterade och intelligenta personer. De har god bibelkunskap och en gåva att uttrycka sig verbalt.

  De använder dessa goda gåvor till att härska i Sauls anda och uppträda som lagpoliser, gärna genom demagogi och intimiderande. Men, samtidigt har de otroligt långa tår och gnäller när man inte håller sig strikt till deras egna spelregler.

  Och just detta har jag funnit vara ett gemensamt drag för M-F-S-are och kanske några andra så kallade ”messianer”. Det verkar som om förnekandet av Jesu guddom leder till detta.

  Jag vill inte nämna namn på personer som inte har skrivit i just denna tråd. Men du känner säkerligen till vilka jag avser. Vi har haft kilometerlånga diskussioner med dessa om just Jesu guddom.

  Dessa högt begåvade personer, som säkerligen är mycket intressanta att umgås med, kan troligen vara effektiva människofiskare.

  De har en egen variant av gärningslära, som dessutom explicit tar avstånd från ”kristendom”. Det tar skruv hos massorna idag.

  Det är ju i princip grundtonen i hela det stora avfallet. Protest mot ”dogmer”, annan profil åt Jesus, egna prestationer som leder till andlig kraft.

  Människofiskare? Ja! Men att hugga kroken i folk betyder inte att de dras in till rätt lära.

  Titta bara på det som kallats väckelse de sista decennia. Det var ju oftast bara medlemmar av andra sekter/församlingar som gick över till den nya sekten.

  Knappast det som Herren avser med människofiskande.

  Till sist vill jag även säga att det bedrövar mej att ”nådens” förespråkare går på utmaningar istället för att vända andra kinden till.

  Mycket tjafs och ordstrider skulle kunna undvikas om man lät bli att träda i diskussion.

  Det går nämligen inte att komma till samma slutsatser när man diskuterar med människor som har andra paradigma. Man använder ”samma” ord med orden har olika betydelser. Man har andra utgångspunkter och olika propositioner.

  Det enda man kan hoppas på är att medläsande Kristus-troende får upp ögonen för vilken ande som driver de illustra och fantastiska apostlar som kapar bloggar i syftet att vinna konvertiter och proselyter.

  Må Herren bevara oss i trohet och förtroende på Honom. För i ingen annan finnes frälsning!

  /Kjell

 • Antonia Berglund on 26 mars, 2011 at 4:37 f m said:

  En stavningsrättelse:Jag skrev:Men Paulus brev kanske inte har samma status som Thoran” (skulle stått Torah)
  //A-a

 • Antonia Berglund on 26 mars, 2011 at 1:27 f m said:

  @Jerker Sjölander:
  Jerker skriver:”Lennart Svensson och Antonia Berglund går till gemensam attack mot Jan-Olof Sundvall. De menar att det inte skulle gå att acceptera nåden i Jesus Kristus och samtidigt vara laglydiga. Detta resonemang saknar en mycket viktig poäng eller insikt. Nämligen den att vi p.g.a. Guds nådesverk i oss, blir så fyllda av tacksamhet och kärlek att vi inte längre vill såra vår frälsare genom att överträda hans heliga bud. Detta är frälsningens verkliga syfte. Det är definitivt inte så att vi p.g.a. nåden är fria att leva i överträdelse och synd”…

  Först och främst, vill jag tydliggöra att jag inte går till attack mot ngn person.Det är läran som JO mfl. introducerar, jag ifrågasätter, men också den frukt som den avger.Jag gör bara det som är både min skyldighet men också min rättighet:Prövar andarna bakom budskapet.

  Har aldrig tidigare hört så mkt prat om lagen, som sen den här läran uppstod! Kristna (på Jesus troende) brukar aldrig diskutera lagen utan ha sitt fokus på Guds ofattbara Nåd! Vet heller ingen annan, ny-testamentlig kristen församling, mera än sjundedags -adventisterna, som tidigare i historien lagt ngn speciell vikt vid just sabbatsfirandet! Eftersom NT tydligt befriar oss hedna kristna från detta ok! Ändå går ni emot Ordet självt och försöker återinföra detta träldomsok som Herren själv har befriat oss ifrån.

  Ni (som skriver här) hävdar att ni håller Guds bud men ändå bryter ni detsamma! Ni silar alltså mygg och sväljer kameler.Ni gör precis detsamma som ni anklagar oss för att göra:att inte lyda Gudsordet! Men Paulus brev kanske inte har samma status som Thoran? Så detta sammantaget gör att jag måste dra den slutsatsen att detta är ”ett annat Evangelium”!

  Sen är det även märkligt att både nåden och lagen åberopas gälla samtidigt, av er! Ordet skiljer nämligen på dessa begrepp som två helt olika förbund, men ni blandar och ger ur båda.Jag frågade dig, Jerker, vilket av dessa två förbund/ lagar du stod under, men fick inget svar! Det är precis detta sammanblandande som Paulus på många ställen varnar församlingarna för.

  ”Förut, innan I ännu kände Gud, voren I trälar under gudar som till sitt väsende icke voro gudar. Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma “makter”, under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar? I akten ju på dagar och på månader och på särskilda tider och år. — Jag är bekymrad för eder och fruktar att jag till äventyrs har arbetat förgäves för eder”.(Gal.4:8)

  Det enda vi kan förhålla oss till är det nedskrivna Ordet och inte till någon som predikar en lära som står i strid med Guds eget ord! Det är Jesus som är Herre över Sabbaten! Och inte vi!
  Mvh/A-a

 • Lennart Svensson on 26 mars, 2011 at 12:01 f m said:

  @Sam:

  Hej Sam!

  Helt riktigt, att ”argumenten tryter”.
  Vet inte ens, vad debatten med Dig handlar om?
  Vad vill Du med alla Guds ord du citerar?
  Påstår Du, att Jesus inte är Gud, så citerar Du väl inte Guds Ord.
  Det är bara den Helige Ande som kan visa på att Jesus är Gud, och Du tror ju inte på DHA.
  Att veta vad man har i Gud, handlar om att ha en verksam tro:

  ”Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi SKA VETA, vad som har blivit oss skänkt av Gud”. (1 Kor. 2:12)

  mvh L.S

 • @Lennart Svensson:
  ”Jag känner direkt att Du är i syfte att ”parti-söndra” enl.”
  Tack, det är en konfirmation att jag är på rätt väg!!

  ”Du skulle nog med lätthet kunna dribbla bort mig, när det gäller att svamla med ord.”
  Jo speciellt eftersom jag citerar Skriften!!
  Jag ser väldigt lite av det i dina inlägg. Konstigt nog. Är det anden du litar på i stället?

 • När argumenten tryter så lyfter man fram sig själv är ett vanligt sätt att argumentera.
  Hur ställer du dig till citaten från Skriften?
  Ditt vittnesbörd liknar detta:
  ”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

  22Många skola på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’

  23Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'”

  Om du forskar i grundordet för ogärningsmän så finner du att det betyder: de som gör våld på Torah, ”Lagen”.

  Det är ju bra för dig att du har så höga tankar om dig själv!! Kanske det är trons gärningar som skiner fram?

  ”Ha nu en bra sabbat, så ska jag och Jesus Kristus ha vår sabbat på söndag eller måndag, kanske.”

  Ja det var ju bra argument med Skriftstöd-NOT!
  Läser du Skriften nån gång eller går du bara efter vad bibelskolan lärde ut?

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 11:21 e m said:

  @Sam:

  Hej Sam!

  Du är rolig Du.
  Varför är Du här och härjar på en blogg, där Du vet att bloggägarna och majoriteten, tror att Jesus är Gud?
  Vad är det Du vill, egentligen?
  Eftersom Du har en annan ande än den Helige Ande i dig, så är det ju liksom inget att diskutera om. Du skulle nog med lätthet kunna dribbla bort mig, när det gäller att svamla med ord.
  Jag har över 30 års erfarenhet med möten av olika villo-andar och har gåvan att ”skilja mellan andar” enl. ”1 Kor.12:10”.
  Jag känner direkt att Du är i syfte att ”parti-söndra” enl. ”Titus.3:10”.
  Så nu undrar jag?
  Vad vill Du Sam?
  Är det något jag missat?
  Jag älskar Jesus till 100 %, jag kan be för sjuka så att de blir friska, jag kan driva ut onda andar och jag håller på att evangelisera/vittna för en av Sveriges absolut våldsammaste man.
  Jag lovar dig, det finns inte många som ens skulle våga vara i närheten av honom.

  Ha nu en bra sabbat, så ska jag och Jesus Kristus ha vår sabbat på söndag eller måndag, kanske.

  Sabbat Shalom.

  mvh L.S

 • @Lennart Svensson:
  ”Så Jesus är nog inte grek eller jude.”
  ”Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

  2Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;

  3Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;

  4Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon;

  5Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai;

  6Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias’ hustru;

  7Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf;

  8Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias;

  9Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias;

  10Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias;

  11Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.

  12Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;

  13Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor;

  14Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud;

  15Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob;

  16Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.”

  Kan du vara snäll och peka ut grekerna i denna släkttavla?

  Dessutom:
  ” 22I tillbedjen vad I icke kännen, vi tillbedja vad vi känna — ty frälsningen kommer från judarna”

  Jag tror din uppfattning går stick i stäv med Skriften. Men det har ju aldrig stoppat en god kristen, eller hur?

 • @Lennart Svensson:
  Johannes tyckte så här: ”Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga.”
  Yeshua säger: ”Älsken I mig, så hållen I mina bud, och
  ”Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig;”
  Och med detta som bakgrund kan vi förstå vad Yeshua menar med sina bud:
  ”I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.”

  MedelSvensson, tror du att Gud dog? Och uppväckte sig själv?
  Vem bad till vem i detta sammanhang?
  ”Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!”
  Tänk på vad du menar Yeshua vara. Schitzo, eller värre!
  Vad tror du om det Paulus förklarar?
  ”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus”
  Har du bättre koll än Paulus?? Wow.
  Shabbat Shalom

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 10:35 e m said:

  @Sam:

  Hej Sam!

  Jag blev frälst genom det grekiska Nya Testamentet.
  Helt Underbart!
  Här är inte jude eller grek, sa Paulus.
  Så Jesus är nog inte grek eller jude.

  mvh L.S

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 10:31 e m said:

  @Deborah:

  Hej Deborah!

  Sam är en av dem, som inte tror att Jesus Kristus är Gud. Han älskar också att predika Lagen.
  De två sakerna går ofta hand i hand.

  mvh L.S

 • @micro:
  Med all respekt så är det för flummigt för mig.
  Icke pånyttfödda vaknar och borstar tänderna varje dag, eller hur? De är inte döda.
  Hur sker den nya Skapelsen i din mening?
  Vad menar Paulus med: ”Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning,”
  Och vad ska man vara lydig?
  Apg 5:32: ”Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.”
  Samma här, vad innebär det i ens dagliga liv att vara lydig YHWH?
  Kan det vara det som nämns i Hes 36, månne?
  ”Jag skall låta min Ande komma i edert bröst och så göra, att I vandren efter mina stadgar och hållen mina rätter och gören efter dem.
  Sam

 • @Sam:

  Det har med ny skapelse och liv att göra…..vi lever medans icke pånyttfödda är döda.
  Inget du ser men Gud gör det.

 • @Lennart Svensson:
  Det vore ju roligt om du kunde föra en dialog och i alla fall till viss del reagera på det jag skrivit. 🙁
  Och Nej det är inte den grekiske Jesus som jag har inneboende utan den Skriftlige Hebreiske Yeshua Messias. Apg 4:”Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.”
  Jag är 100 % övertygad om att apostlarna och Messias själv inte använde ett latinsk-grekiskt namn, som inte uppfanns förrän på 1600-talet, i detta sammanhang. 😉 Tror du?
  Jag tror att samma har hänt som med YHWH.
  Detta är ur NIV’s förord:
  ”In regard to the divine name YHWH, commonly referred to as the Tetragrammaton, the translators adopted the device used in most English versions of rendering that name as ”Lord” in capital letters to distinguish it from Adonai, another Hebrew word rendered ”Lord,” for which small letters are used.”

  Man vet vad som är rätt men väljer att göra fel. Av vilken anledning. Vem vet?
  Sam

 • @Deborah:
  Jag tror på Skriften som säger:
  ”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne.”
  Vad tror du på?
  Sam

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 10:06 e m said:

  @Sam:

  Hej Sam!

  Enligt Jan-Olof Sundvall så är YHWH:s avskiljda dag, en skuggbild på Jesus Kristus.
  Sundvall utbrister t.o.m ang. Jesus Kristus
  ”Han är Högtiderna”.
  Precis vad jag sagt hela tiden, Jesus är Sabbaten.
  Och tänk Sam, Jesus Kristus bor i mitt hjärta.
  Jag har alltså Sabbaten boende i mig 24 tim/dygn.
  Häftigt!
  Bor Jesus Kristus i Ditt hjärta Sam?

  Shabbat Lördag/Söndag!

  mvh L.S

 • @Lennart Svensson:
  Hur tar sig denna kärlek uttryck i fysiskt agerande?
  Jag undrar på vilket sätt en människa som älskar Gud och sin nästa skiljer sig från medelSvensson?
  Sam

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 9:56 e m said:

  @Jerker Sjölander:

  Hej Jerker!

  Sorry, men eftersom jag likt Paulus har dött bort från GT:s lag, så kan jag inte hålla den ”Gal.2:19″.
  Nu står jag under Trons Lag” ”Rom.3:27″.
  ” Och detta ÄR hans Bud, att vi ska Tro på hans Son
  och Älska varandra, enligt det bud han givit oss”
  ”1 Joh.3:23”.

  mvh L.S

 • @Lennart Svensson:
  ”Eftersom Du inte tror på den Helige Ande,
  så förstår du inte vad som menas med ”Hebr.4″.”
  Jasså???
  Det är den grekiskinfluerade kyrkan som inte kan kombinera det ”andliga” och det fysiska.
  Ett tydligt exempel är hur alla platoinfluerade kyrkor trodde att Israel bara var ett andligt fenomen. Tills 1948 då man fick se att även det fysiska blev upprättat. Och på en dag också, precis som YHWH hade sagt.
  Om man surrar om en sabbat varje dag blir det lite för flummigt för mig. Speciellt som man aldrig firar YHWH’s avskiljda dag, nån dag, på det sätt Han beskrivit.
  Shabbat Shalom
  Sam

 • Jerker Sjölander on 25 mars, 2011 at 9:23 e m said:

  @Antonia Berglund:
  Lennart Svensson och Antonia Berlund går till gemensam attack mot Jan-Olof Sundvall. De menar att det inte skulle gå att acceptera nåden i Jesus Kristus och samtidigt vara laglydiga. Detta resonemang saknar en mycket viktig poäng eller insikt. Nämnligen den att vi p.g.a. Guds nådesverk i oss, blir så fyllda av tacksamhet och kärlek att vi inte längre vill såra vår frälsare genom att överträda hans heliga bud. Detta är frälsningens verkliga syfte. Det är definitivt inte så att vi p.g.a. nåden är fria att leva i överträdelse och synd (Rom. 6:15). Vi är således genom nåden inte längre slavar under synden utan under rättfärdigheten (Rom. 6:17,18). Tack vare denna befriande nåd får vi möjlighet att visa vår kärlek till Gud och hålla hans bud. De är inte längre tunga (1 Joh. 5:2-5) eftersom vi inser deras betydelse för vår relation till både Gud och människor. Det vi gör av tacksamhet till vår frälsare är inte längre svårt eller omöjligt så länge som vi drivs av samma Ande som gav Honom kraft.
  Varje försök att med Skriftens stöd försöka avskaffa eller bortförklara vår skyldighet att respektera och lyda Guds bud är dömt att misslyckas, eftersom dessa gäller för evig tid.
  Låt mig få citera några av alla de bibelord som bekräftar budordens – eller som de också kallas – Vittnesbördens – universella och eviga giltighet: ”Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vandrar efter Herrens lag. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör vad orätt är, utan vandrar på hans vägar.” ”Visare än mina fiender är, gör mig dina bud, ty de tillhör mig för evig tid.” ”Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt de enfaldiga.” ”Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evig tid.” ”Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets lagar vara evinnerligen.” ”Stor frid äger de som har din lag kär, och inget finns, som bringar dem på fall.” – Ps. 119:1,2, 98, 129,130, 152, 160, 165. Allt det som psalmisten här ger uttryck för rimmar fullständigt med Jesu egna ord i Bergspredikan, där han försäkrar att han inte kommit för att upphäva buden utan uppfylla och att var och en som tar bort ett enda bud och lär människorna så kommer att räknas som minst i himmelriket. (Matt. 5:17-19)
  Förmodligen är inte alla dessa som på olika sätt försöker bortförklara t.ex. sabbatsbudet (2 Mos. 20:8-11) och dess eviga giltighet medvetna om att de inte endast går till angrepp på det mest centrala budet i hela dekalogen – det som bekräftar och understryker Guds suveräna skaparverk – och dessutom är det mest omfattande av de tio budorden. De förminskar därigenom sig själva – sett ur himmelrikets perspektiv – medan de som handlar och undervisar efter dem, räknas som stora i himmelriket, enligt Jesu egna ord. Så frågan är: Var känner vi att vi vill vara: med eller emot Jesus? Älskar vi honom, så håller vi hans bud (Joh. 14:15).

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 8:55 e m said:

  @Sam:

  Hej Sam!

  Eftersom Du inte tror på den Helige Ande,
  så förstår du inte vad som menas med ”Hebr.4”.
  Det finns inget som heter ”trons gärningar”.
  Det är Tron som är Gärningen.

  mvh L.S

 • @Lennart Svensson:
  Om man tolkar som du säger blir dessa uttalanden från Paulus knepiga:
  1 Kor 4:12″vi måste möda oss och arbeta med våra händer.”
  1 Tess 4:11, ”och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder”
  2 Tess 3.10″om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.”
  Jag tror att det är en annan Sabbatsvila som menas i Hebr 4.
  Eller jobbar du inte?
  Shabbat Shalom

 • @Observer:
  Det är väl så att majoriteten som predikar, predikar inte Sabbat, eller hur? Så om folk ”går förlorade” beror nog mer på att man inte predikar om Skriftens Sabbat utan predikar sånt som inte finns i Skriften!!
  Apg 5:32.”Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.”
  Rom 2:13 ”Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.”

  Att höra, lyda och göra verkar vara Paulus melodi!

  Kanske dags att revidera det evangelium man predikar?
  Att leva efter ”Lagen” frälser ingen MEN trons gärningar visar sig genom ett avskiljt liv från synd i enlighet med ”Lagen”.
  Trots allt är ju Yeshuas offer, enligt ”Lagen”, giltigt just genom att ”Lagen” fortfarande gäller, eller hur? Säger man nåt annat sågar man ju av den gren man sitter på.
  Shabbat Shalom
  Sam

 • Läsare… Om jag är ’död’, så ligger min uppfattning i Herrens händer. Jag vill följa då Andens ledning. …. Andens ämbete går ju ut på, att lyda tilltal från Gud och inte hitta på regler, ordningar. … Man får se upp med det fromma köttet, som vill vara klokare än Herren. Om jag vilar i Honom sju dagar i veckan, så ser Han också till att jag får vila efter arbetet. Man får lyssna in Andens ledning och inte spika stenhårt egen agenda – eller fastna i myggsilandet. 😀

 • Tordan on 25 mars, 2011 at 6:07 e m said:

  Deborah: ”Kära syskon… Och det är därför vi måste se upp med att byta fokus – shabbaten har gjorts av några till en helig ko, om jag får säga så, genom ett ständigt tjat.”

  Och här kommer ännu ett skäl så att man kan ”slippa” lyda Guds bud, och slippa ändra nåt så köttet kan gotta sig obekymrat vidare.

  Nu är det i stället så här att Sabbatsmåltiden är en otroligt smarrig metod att bjuda in folk. Dom vill komma. Och då får man in budskapet om Honom som försonade världen också. Det här är faktiskt vår tids bästa möjlighet till evangelisation.

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 6:05 e m said:

  @Läsare:

  Hej Läsare!

  Vi ska leva i ”shabbaten” 24tim/dygn.
  Det är det ”Hebr.4” handlar om.

  mvh L.S

 • Läsare on 25 mars, 2011 at 5:51 e m said:

  Deborah

  Kan man ej göra båda sakerna, fira sabbat en dag ladda batterierna och sen vinner du människor i sex dagar eller menar du att du behöver alla sju dagar i ditt sökande av syndare

 • Kära syskon… Och det är därför vi måste se upp med att byta fokus – shabbaten har gjorts av några till en helig ko, om jag får säga så, genom ett ständigt tjat. … Människan verkar vara till för shabbaten och inte tvärtom… Så länge det finns synd och den onde i världen borde vi predika Herren Jesu död till frälsning – varje dag… Annars finns det risk att man silar bort myggen… och folk går förlorade. För tiden är kort! … Mvh.

 • Läsare on 25 mars, 2011 at 3:47 e m said:

  Observer

  ??????????

  Det ena tar väl inte ut det andra.
  Kanske skulle vi bli bättre människofiskare om vi lärde oss fira sabbaten på ”riktigt”

  Bara en fundering

 • Observer on 25 mars, 2011 at 3:22 e m said:

  Allt det här tjafset om sabbaten, sabbar mycket.
  Här går syndare förlorade, men sabbaten verkar nästan ha blivit något som är viktigare än allt annat.
  Vart har talet om korset tagit vägen.
  Vart har talet om Jesu blod tagit vägen.

  Vakna upp och se en värld som går förlorad, som Jesus gav sitt liv för.

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 12:39 e m said:

  @Läsare:

  Hej Läsare!

  Ha-ha, Du lockade mig till skratt,
  ”skaraattacken”
  Har Du något emot ”Skara-Bert Karlsson” kanske?

  trevlig Helg!

  mvh L.S

 • Läsare on 25 mars, 2011 at 12:16 e m said:

  Lennart S

  Du är för härlig ha ha ha ha ja helt underbar ibland.
  Detta menar jag verkligen.

  Du frågar
  -Blir ni aldrig upprörda och blir som Petrus och vill hugga av åtminstone ett litet öra, fast inte egentligen, en liten nagel iaf?
  Jag svarar, bajsar björnen i skogen? är Anders Gunnarsson katolik?
  Men det törs man ju inte säga eller skriva 😉

  Vi får kämpa vidare trons kamp och ´skratta tillsammans ibland
  Ha det gott Lars S

 • Lennart Svensson on 25 mars, 2011 at 11:17 f m said:

  @Läsare:

  Hej Läsare!

  Det är roligt att läsa Dina kommentarer också.
  Du är precis som MTC.
  Ni verkar vara så oerhört beklädda med ”godhetens, mildhetens och snällhetens” ande-gåva.
  Ni är ju så milda och goda (obs! menar ingen ironi)
  Blir ni aldrig upprörda och blir som Petrus och vill hugga av åtminstone ett litet öra, fast inte egentligen, en liten nagel iaf?

  Ska vi nu vara ärliga och Gud finge bestämma om tomma ritualer och sådant tjafs, så är det givetvis judarnas lördags-sabbat som är orginalet.
  Men vad är det för fel på en kopia som då söndagsfirandet skulle utgöra?
  När jag mekade med bilar, så köpte jag aldrig orginaldelar. Kopiorna var ju minst lika bra, om inte bättre.
  När det gäller nattvarden, så handlar det givetvis om en riktig måltid och då en judisk.
  Saft-kalasen i frikyrkan, Svk ,har jag aldrig begripit mig på. Den dåliga kopian avstår jag ifrån.
  Samtidigt vill jag säga,
  Vad är det som säger, att inte de här ”saft-kalasen” är från Gud?
  Barn älskar ju saft-kalas och vi är Guds barn.

  Jan-Olof Sundalls, enl. Dig, ”ödmjuka och trevliga sätt” innehåller också det ”dolda budskapet” till oss ”söndags eller onsdags-firare, ni har gått miste om något och utestänger andra.
  Det budskapet köper jag ej. Hur kan vi ha gjort det.
  De tomma ritualernas tid är förbi.
  Jan-Olof Sundvall säger ju själv och det är precis i min smak:
  ”Han Är Högtiderna”
  Precis, Precis!
  Jag har Jesus Kristus.
  Alltså har jag ALLT!

  mvh L.Svensson

 • Tordan on 25 mars, 2011 at 9:58 f m said:

  @Antonia Berglund: Du skrev:”Jag undrar om inte välsignelsen/känslorna kommer från vårt kött. Står det nånstans att lydnad av lagen ger goa känslor”?

  Nej, det gör det inte, så långt jag vet!”

  Att lyda Guds Ord är ett sätt att uttrycka vår kärlek till Gud. Det ger välsignelser.

 • Tordan on 25 mars, 2011 at 9:56 f m said:

  @Deborah: ”Tror du att Jesus är JHWH, Gud?

  Ja eller – nej?”

  Detta är en okvalificerad fråga och går inte att besvara på en sådan premiss.

  ’Gud’ kan användas i personlig betydelse, och avse Fadern.

  ’Gug’ kan även användas i kvalitativ betydelse och uttrycker då en egenskap som ’mäktig’.

  Deborah har alltså ställ en okvalifierad fråga.

 • Läsare on 25 mars, 2011 at 9:44 f m said:

  Lennart S

  Jag håller fortfarande inte riktigt med dig käre broder.

  Det första jag reagerade på var detta.’

  ”Evangelium om Jesus Kristus lyser med sin frånvaro hos dessa herrar.”

  Då känns det inte som att du läste inledningen, där han poängterade det väldigt tydligt att det är just det Evangeliuum som allt handlar om

  Nu senast skrev du

  ”Men han kan sluta upp med att anklaga oss andra, som vill ha sabbaten på någon annan dag, för att ”vilja fly från Herrens sabbat”.
  Det skulle vara klädsamt, tycker jag.”

  Sundvall har väl aldrig anklagat, isåfall är det väl bibelorden som han tar upp som sticker i hjärtat.
  Min uppfattnig jag fick när jag läste brevet är att han definitivt inte vill tvinga detta budskap på någon.
  Däremot så erbjuder han det som ett previlegium att ta fasta på dessa sannigar, på ett väldigt ödmjukt och trevligt sätt.

  Men som sagt vi uppfattar tydligen ganska ofta saker och ting olika på dessa bloggar därför tycker jag det är underbart att man kan diskutera utan att gräva ögonen på sina medmänniskor

  Ha det gott Lennart S jag uppskattar mycket av det du skriver. 😉

 • Läsare on 25 mars, 2011 at 9:31 f m said:

  Antonia

  Absolut är vi det, jag skrev också i ett svar 2 till dig att jag inte var sur för att du läxade upp mig, och hoppades också att du inte skulle vara det längre.
  Om du inte läste det så gör det gärna, förtydligade mig lite mer.

  Ha det bra

 • Antonia Berglund on 25 mars, 2011 at 8:30 f m said:

  Hej!
  Här kommer texten till Emil Gustavssons ”Ett stilla barnahjärta”..
  1.
  Ett stilla barnahjärta
  man får ej hur som helst.
  Det går ej utan smärta
  att så bli genomfrälst.
  Det kostar tåreströmmar
  förrän jag helgas så,
  att alla mina drömmar
  i Jesu anda gå.

  2.
  Den Herren vill förära
  att bli en Abraham
  sin Isak måste bära
  som lydnadsoffer fram.
  Ej utan sorg fullbordas
  en sådan offerdöd.
  Min sköna Rakel jordas
  ej utan hjärtenöd.

  3.
  Men vill än hjärtat brista,
  när tanken fästes på
  att offra allt, ja mista
  sitt eget liv också,
  dess djupare är fröjden
  att lyda Herrens bud,
  då vi på offerhöjden
  fått vittnesbörd av Gud.

  4.
  Som Aron stilla tiger
  vid Herrens hårda slag
  och sig på nytt inviger
  att vörda Herrens lag,
  så skall du, o mitt hjärta
  i vördnad för hans bud
  också uti din smärta
  tillbedja Herren Gud.

  5.
  Se, över sorgevågen
  jag ser en härlig syn,
  Guds löfte, segerbågen
  som glänser uti skyn.
  Så vill jag Herren bida,
  han inga misstag gör,
  och sorgefloden vida
  till Jesu hjärta för.

  Den har hjälpt mig, så många ggr, och därför betytt så mkt!
  Vänliga hälsningar från /A-a

 • Antonia Berglund on 25 mars, 2011 at 8:04 f m said:

  @Kamau Mweru: Tack Kjell för denna varning! Vi behöver alla återvända till de rena källorna!

  Ja, dimman tätnar hastigt nu och snart kommer vi inte att se de upptrampade stigarna, som de som vandrat före oss, ofta fick betala ett högt pris för! De som följde Herren oavsett vad det kostade! För att då inte tala om Jesus själv! Han som har betalat allt! Och Han allena är värdig att lovas och prisas i all evighet!Amen!
  Vänliga hälsningar/A-a

 • Antonia Berglund on 25 mars, 2011 at 7:47 f m said:

  @micro:
  ”Iof så tror inte jag vi kan hålla nåt bud eftersom vi inte kan styra våra hjärtan…….vi kan bara försöka älska vår nästa men till och med där brister vi dagligen. Jag gör det iallafall”

  Det enda vi kan göra micro är att vandra i anden för då har vi ingen begärelse till vad köttet vill. Detta är vår enda möjlighet till att lyda/följa Gud!

  Men hur ofta behöver vi inte alla be om förlåtelse för att vi, ändå vandrar i köttet.Det är en daglig kamp som pågår mellan Ande och kött, för varje kristen.Eftersom de två ligger i strid med varandra! De är bara så vi kan bli helgade.

  Så var vid gott mod min syster, det är först när vi får se Jesus ”personligen” -såsom Han verkligen är- som vi kommer att bli lika Honom.Nu ser vi ju Honom ”endast” genom trons öga!
  Mvh/A-a

 • Kamau Mweru on 25 mars, 2011 at 7:45 f m said:

  Jag vill ge en mycket seriös varning och livsviktigt råd till alla som läser här.

  Det talas i Hebreerbrevet om en ”sky av trogna vittnen”.

  Kasta inte bort det som dessa har fått meddela oss.

  Har ni Frykmansånger? Har ni Arthur Erikssons album? Har ni gamla Segertoner?

  Bevara dessa väl. Göm och begrunda budskapet i ditt hjärta.

  Det stormar och haglar! Sikten blir mer och mer skymd! Vägkanterna blir halare och halare!

  Och ”fantastiska apostlar” kommer med NYA råd hur vi skall klara oss.

  Den senaste trenden är att man kallar dessa NY-tolkningar för GAMLA vägar.

  Lyssna på dina älsklings-sånger om du vuxit upp med äkta sånger och inte bara mantra-snuttar.

  Sök Herren i det fördolda!

  Ef. 5:19 talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan, 20 och tacken alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herres, Jesu Kristi, namn. 21 Underordnen eder varandra i Kristi fruktan.

  Kol. 2:4 ”Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal.”

  /Kjell

 • Antonia Berglund on 25 mars, 2011 at 7:30 f m said:

  @micro:

  Du skrev:”Jag undrar om inte välsignelsen/känslorna kommer från vårt kött. Står det nånstans att lydnad av lagen ger goa känslor”?

  Nej, det gör det inte, så långt jag vet!

  Men att göra Guds vilja går ofta stick i stäv, med våra känslor.Det är ju korsets död som gäller, för alla oss kristna.Och detta kan kosta tåreströmmar, många ggr, som Emil Gustavsson diktade!

  Att vandra i efterföljelse och helgas, handlar mera om salighet än om lycka!
  Men när man går på ”bara” känslan kan man lätt bli lurad! De gör ju de flesta på denna jorden.De har ju inte Guds ord!

  Ett litet ex: Har en vän som hamnade i en viss synd.Hon ringde mig och grät för hon VISSTE egentligen att det var fel! Men som hon sa; ”det kändes ju så rätt och jag mådde såååå bra av det!
  Vänliga hälsningar/A-a

 • Lennart ””Problemet är dock, att ni tar för givet, att en sabbatsfirare inte kan ”leva i nåden”,
  Detta är en mycket allvarlig missuppfattning med förödande konsekvenser, eftersom det resulterar i, att MÄNNISKOR UTESTÄNGS från att leva i och efter Guds enkla och kärleksfulla Ord.”

  – din slutsats här är ”pudelns kärna” till att programmet stoppades och till all den förföljelse som Torah efterföljare utsätts för.
  Du Verner tro att om man följer Guds uttryckliga ord och önskningar så utestängs man från Guds ord. Hur kan man genom att leva efter Guds ord bli utestängd från Guds ord? Jag anser det som mycket allvarligt att du försöker förleda bort personer från Guds uttryckliga vilja men jag är övertygad om att den person som är en sanningsökare, ändå kommer att söka sig fram till Guds vilja. Den som söker han finner, så sa Guds egen son

 • micro on 25 mars, 2011 at 7:09 f m said:

  @Antonia Berglund:

  Iof så tror inte jag vi kan hålla nåt bud eftersom vi inte kan styra våra hjärtan…….vi kan bara försöka älska vår nästa men till och med där brister vi dagligen. Jag gör det iallafall.

 • micro on 25 mars, 2011 at 7:04 f m said:

  @Antonia Berglund:

  ”Så den enda ”logiska” förklaring jag kan komma fram till är att köttet i oss, älskar laggärningar! Då har vi ju lite att berömma oss utav ! Vi ”GÖR” någonting, som behagar Gud, och därför blir vi välsignade! Vi vill så gärna kunna förtjäna nåden! Slippa att inse, hur djupt fallna vi egentligen är.Men icke sa Nicke, all vår egen berömmelse är nämligen UTESTÄNGD, genom Kristus Jesus.”

  Ja, att ”vandra på den breda vägen” är inte svårt…..
  svårare är att ”vandra på den smala vägen”= döda sitt kött och våga lita på Nåden.

  Jag undrar om inte välsignelsen/känslorna kommer från vårt kött. Står det nånstans att lydnad av lagen ger goa känslor?

 • Antonia Berglund on 25 mars, 2011 at 6:14 f m said:

  @micro:
  Hej Micro!
  Du skrev: ”Får mig att tänka på dom som blir sååååå välsignade av att hålla ETT budord. Jag menar deras hjärtan är ju fullt av brott. Vem välsignar sånt”?

  Har du tänkt på en sak Micro; detta är det enda budet man inte behöver Den Helige Andes kraft, för att kunna hålla? De (o)omvända judarna klarar också av detta budord bra:-)!
  Vänliga hälsningar/ A-a

 • Antonia Berglund on 25 mars, 2011 at 5:24 f m said:

  @Lennart Svensson:

  Hej och Tack Lennart:-)!

  Du skrev: ”Sundvall undrade varför vi var rädda för sabbaten.Jag skulle istället vilja säga till lag-ivrarna:
  – Varför är ni rädda för Nåden”? Bra fråga?

  Har själv undrat över detta Lennart? För egentligen är det helt ologiskt! Så den enda ”logiska” förklaring jag kan komma fram till är att köttet i oss, älskar laggärningar! Då har vi ju lite att berömma oss utav ! Vi ”GÖR” någonting, som behagar Gud, och därför blir vi välsignade! Vi vill så gärna kunna förtjäna nåden! Slippa att inse, hur djupt fallna vi egentligen är.Men icke sa Nicke, all vår egen berömmelse är nämligen UTESTÄNGD, genom Kristus Jesus.

  Kanske lite väl svårsmält att kunna acceptera, för den stolta natur, vi fick genom syndafallet! För dem som vill vara som Gud och förstå (själva) vad som är gott och ont alltså! Men för dem ”som är som barn”, har Han uppenbarat denna hemlighet!
  Gud välsigne dig/A-a

 • Antonia Berglund on 25 mars, 2011 at 3:28 f m said:

  @Läsare:

  Hej Läsare, såg ditt inlägg först nu: ”Alla som varit med under dom senaste 4-5 åren vet klart och tydligt vem Ronny och HaFo är till alias alltså.
  Ronny vet med sig också att han skriver väldigt långa (blev uppmanad av S Swärd förra veckan att skriva kortare) men också väldigt uppskattade kommentarer.
  Jag känner väl till hans livssituation också, där han med jämna mellanrum finns med i förbönerna och tacksägelsebönerna.”

  Det du nu berättar visste jag ingenting om.Är ganska ny här på Aletheia. Men med tanke på bl.a Fred Ö:s ofta ”kilometerlånga inlägg” , så tyckte jag att det lät lite småaktigt att klaga på ovannämnda skribenter.Har dessutom upplevt det som en välsignelse när dessa båda herrar har kommit till tals.Men nu förstår jag att det var mera tänkt som lite vänskapligt käbbel och att ni även kände varandra sen tidigare

  Att det var en smajlis säger dock inte mig så mkt.Har ofta sett att när man skall säga ngt som kanske inte är så populärt, för mottagaren, så använder man ibland sådana.

  Men hur som helst är jag skyldig dig en ursäkt! Drog ju helt fel slutsats, pga okunskap! Skrev till dig därför att jag ibland blir lite frustrerad över den lite ”väl tuffa” samtalston, som kan förekomma här inne! Vi är ju ändå syskon i tron.

  Ronny är ju en mkt känslig människa som har uttryckt ett stort kaos inuti, just nu,och därför gjorde det ont, det jag läste.När man, som han, känner det som hela ens tillvaro vänts upp och ner, är det inte alltid lätt att formulera sig så strukturerat! Sedan uppskattar jag också HaFos:klarsynta och balanserade ”förmaningar” mkt.De behövs verkligen i denna sena tid! Därför ryckte jag in till deras försvar! Men ändamålet helgar tyvärr inte alltid medlen, som vi nu ser, i detta fallet!

  Också glädjande att höra att även du uppskattar dem ;-)!

  Hoppas du förlåter mig mitt ”påhopp”, och att vi är vänner?

  Vänliga hälsningar /A-a

 • Läsare on 25 mars, 2011 at 12:46 f m said:

  Antonia

  Har du läst mina svar till dig ang dina anklagelser mot mig.

  Bara en fråga så att det gått fram det jag menade.

  Sov gott

 • Hmm, knepigt att man vill undkomma både ”Lagens”, rättare YHWH’s instruktioners, förbannelser och i ivern vill man även undkomma välsignelserna också. Man kallar ju ”Lagen” för en förbannelse och glömmer bort att den innehåller välsignelser för lydnad och hörsamhet också, eller hur?Varför?
  Om vi tittare lite närmare på ordet helig så är grundbetydelsen avskiljd, separerad.
  Om man har samma Sabbat som världen, är man avskiljd från densamma då?
  Den utrikiska Skriften säger att vi ska vara ett peculiar people: vilket betyder ovanligt, distinkt.

  Sen är det mycket märkligt att man citerar att Yeshua är Herre över Sabbaten och att Sabbaten är gjord för människan för att argumentera att Sabbaten är ändrad? Hur kan man komma fram till det om man inte lägger in sin egen förutbestämda uppfattning.

  Hur många spaltmeter skulle inte apostlarna ha måst skriva för att argumentera för att få igenom det och hur många argument mot att flytta Sabbaten skulle inte Skriften innehålla då?

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 11:18 e m said:

  Hej Antonia!

  Här är ett komplement till Din underbara kommentar. Ett Guds Ord från Titus brev.
  Det var ett av mina favoritord när jag var nyfrälst och ett ord som gör slut på den här lag-debatten.
  Det underbara Ordet är:

  ” Ty Guds Nåd,
  fostrar oss till att avsäga oss ALL ogudaktighet och ALLA världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är”.

  Sundvall undrade varför vi var rädda för sabbaten.
  Jag skulle istället vilja säga till lag-ivrarna:
  – Varför är ni rädda för Nåden?

  mvh L.Svensson

 • Antonia Berglund on 24 mars, 2011 at 11:06 e m said:

  @Jerker Sjölander:
  Jerker du skrev att: ”Antonia tycks leva utan lag och det finns ju faktiskt omtalat i Skriften: ”Då ska den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst.
  verk av Satan …” (2 Tess. 2:8,9).

  ”Det står också att de som lever utan lag ska utan lag förgås (Rom 2:12). Om det inte funnes någon lag då funnes det inte heller någon syndare. Och om det inte finns någon syndare, då behövs det heller ingen nåd.
  Men just detta att Jesus kom och dog för syndare, bevisar att lagen inte gick att rubba eller förbigå. Han bekräftade lagens berättigade krav och levde upp till dess standard, för att dels bevisa dess auktoritet och omutlighet och dels visa Guds kärlek till oss syndare.
  Ska, då vi fortsätta att synda eftersom vi inte längre står under lagens fördömelse utan under Guds stora nåd? naturligtvis inte! säger Paulus (Rom. 6:15).”

  Nej, Jerker nu har du har allt missuppfattat mig rejält! Visst lever jag ”under lagen” men inte den samma som du tycks åsyfta.Vad jag menade var att jag nu lever, under den Livets Andes Lag som I Kristus Jesus, har gjort mig fri från syndens och dödens lag! Nåd istället för Lag.Det finns två tillämpningar av lagen som du så riktigt påpekade när du skrev ”Om det inte funnes någon lag då funnes det inte heller någon syndare”! Det är just detta som är lagens uppgift; att visa oss att vi är syndare som INTE KAN hålla lagen hur mkt vi än försöker! Den ”funktionen” av lagen kallas ”syndens och dödens lag”! När vi sedan blir benådade av Jesus Kristus, efter att ha insett vårt hopplösa läge, först då övergår vi från ”den lagen”, till Livets Andes lag, vilket innebär en fullständig frihet från all lagträldom! Alltså skall vi inte förgås eftersom vi lever av en lag som gör det möjligt för oss att: (utan egen ansträngning) uppfylla lagen!

  Vilken av dessa två lagar lever du själv under Jerker? Du dömer mig nämligen som fariséerna brukar göra.(efter lagens bokstav)! Därför undrade jag!
  Mvh /A-a

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 11:00 e m said:

  @Torbjörn S Larsson:

  Hej Torbjörn!

  Nu har Du tydligen fått tag i en felaktig bibel-översättning ang. exemplet från ”Mark.10:2”.
  Du tar det som ett ”tydligt bevis för att Jesus erkände och höll Lagen”.
  Det gjorde han väl inte? Han bröt ju mot Moses lag.
  En riktig lag-brytare alltså. Gå i fängelse kanske?
  Moses lag tillät skilsmässa, men Jesus förbjuder det till 100% i vers 9. Lite skillnad alltså.
  Det skulle vara som om Du var ute och körde i din bil och pratade i mobil-telefonen samtidigt.
  Det är ju förbjudet i alla EU-länder, utom i Sverige och Albanien.
  Plötsligt blir Du stoppad på vägen av Jesus och han beslagtar din mobil och ger Dig böter.
  – Jamen, säger du till Jesus. Det är ju tillåtet enligt Svea rikes lag.
  – Ingalunda, ingalunda, säger Jesus. Jag står över lagen och du riskerar din nästas hälsa och liv, genom att sitta och blarra med dina oviktiga samtal.
  Skriv under böteslappen här nu, eller också går det till domstol.
  Det är det budskapet som förmedlas i ”Mark.10:2”.
  Jesus stod inte under, utan över Moses lag.

  mvh L.S

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 10:17 e m said:

  @Läsare:

  Hej Läsare!

  J-O Sundvalls ”Öppna brev” handlar ju om ”Thora-observans” från början till slut.

  Sedan kommer han med en massa allvarliga anklagelser gentemot Kanal 10:s ledning och kristenheten i allmänhet.
  Jan-Olof Sundvall skriver:

  ”Varför har det blivit så oerhört viktigt att fly undan Guds sabbat?”.

  Vilka pratar han om här?

  Sedan anklagar han Kanal 10:

  ”Problemet är dock, att ni tar för givet, att en sabbatsfirare inte kan ”leva i nåden”,
  Detta är en mycket allvarlig missuppfattning med förödande konsekvenser, eftersom det resulterar i, att MÄNNISKOR UTESTÄNGS från att leva i och efter Guds enkla och kärleksfulla Ord.

  Men, vad är det för Påhopp?

  Sedan fortsätter tyckandet:

  ”Många bibelläsare har en tendens till att underskatta förbundens betydelse.
  Anledningen till detta är den allmänna uppfattningen, att förbundstanken egentligen inte är så viktig.
  När de gör detta, tar de bort Bibelns ursprungliga betydelse och innebörd”.

  Vilka pratar Sundvall om här??
  Har han läst det i tidningen eller?

  Ytterligare en anklagelse:

  ”Ni är angelägna att påpeka, att det var fel på de gamla förbunden och att det därför behövdes ett nytt”.

  Det var väl inte Kanal 10:s ledning som introducerade det nya förbundet?

  Jag tycker Jan-Olof Sundvall ska vara välsignad av Gud, om han och hans grupp i Borås vill fira sabbat på lördagar.
  Men han kan sluta upp med att anklaga oss andra, som vill ha sabbaten på någon annan dag, för att ”vilja fly från Herrens sabbat”.
  Det skulle vara klädsamt, tycker jag.

  mvh L.Svensson

 • @Rickard:

  ”Har du inte lust att skriva under på att Jesus är Herren Kristus, kommen i köttet som dog på korset som Guds Lamm, betalade vår syndaskuld och blev återuppväckt från de döda av Gud istället? Och att Jesus är Guds Son, enligt Skriften.”

  Det skriver vi under på.

  Hoppas du förstår den fulla innebörden av uttrycket Guds son. Att Han efter kroppens död var levande i Anden som liksom [Människo]Sonen är Gud själv – YHWH.

 • Torbjörn S Larsson on 24 mars, 2011 at 10:01 e m said:

  @Lennart Svensson:

  LÖRDAGSVILODAGEN ÄR EN BLUFF I DEN KRISTNA TRON
  ….MEN DU ÄR BARA FELAKTIGT INFORMERAD

  Om du läser evangelierna noggrant så
  ser du på flera ställen det som du inte säger ska finnas.
  Du säger:”I evangelierna nämns ca. 30 ggr om när Jesus predikade. Jesus predikade ALLTID Evangelium.
  Jesus predikade ALDRIG lagen”.

  Fel,Fel . Han använde lagen som Paulus säger att den ska användas, nämnligen för att överbevisa om synd. Och för att visa vad som är rätt och fel.
  Jesus var mästerpianisten och han använder inte bara högerhanden ( nåden och sanningen ) utan även vänsterhanden ( lagen ). Jämför gärna med hela hopen av dagens högerhandspredikanter.
  – blinka lilla stjärna-
  – Gå tillbaks till ruta ett eller i fängelse (och läs Luther ) som det sägs i sällskapsspelen.

  Ta tex. då fariseéna kom för att finta Jesus.
  Istället för att svara något eget special andligt sa Jesus. – Vad har Moses sagt er.- Ett tydligt bevis för att han erkännde och höll Lagen.

  ”Mar 10:2 Då ville några fariséer snärja honom, och de trädde fram och frågade honom om det vore lovligt för en man att skilja sig från sin hustru.
  Mar 10:3 Men han svarade och sade till dem:
  Mar 10:3 Men han svarade och sade till dem: ”Vad har Moses bjudit eder?”

  Nästa: Den rike mannen:
  Luk 16:31 Då sade han till honom: ’Lyssna de icke till Moses och profeterna, så skola de icke heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda.'”

  Inte heller här försökte Jesus hitta på något eget…

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 9:18 e m said:

  Hej!

  Och är det inte så, att det som kännetecknar de som predikar Lagen, är just det, att det är de som korsfäster Kristus?
  Det var ju lag-ivrarna på Jesus tid som såg till att Jesus blev korsfäst.
  Jag tycker mig skönja samma tendens hos dem i våra dagar, som predikar Lagen.
  De är alltid inne och pillar på Jesus Gudom och vänder fokuset bort från Jesus som Gud eller också förnekar de Guds ”Treenighet”.
  Intresset för Lagen och förnekande av Jesus som Gud, verkar gå hand i hand.
  Det verkar vara en svår ekvation för messianerna, att få ihop.
  Dessa tendenser har vi kunnat se, både hos Rickard och Jan-Olof Sundvall.

  mvh L.Svensson

 • Kamau Mweru on 24 mars, 2011 at 9:13 e m said:

  @Rickard skrev: ”Jag trodde faktiskt jag fick med det”

  Fortfarande icke!

  Bok, Kapitel och Vers är ju dina egna spelregler.

  Jesus sade att sabbatsbudet hör till kategorin ”älska din nästa”.

  Mark 2:27 ”Därefter sade han till dem: Sabbaten blev gjord för människans skull, och icke människan för sabbatens skull.”

  Det räcker för mej tills du har en bibeltext som säger motsatsen.

  /Kjell

 • Läsare on 24 mars, 2011 at 8:47 e m said:

  Lennart S

  Då har du nog missförstått Sundvall.

  Du måste då ha blundat rejält dom första styckena, eller så har du läst vad du vill läsa
  🙂

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 8:26 e m said:

  Hej!

  Jag har gått igenom Rickards alla kommentarer
  och enligt hans egna ord är hans budskap:

  ”Jag predikar lagen, att den ännu gäller”.

  Sedan påstår Rickard helt lögnaktigt om Jesus:
  ”Han predikade också lagen”.

  I evangelierna nämns ca. 30 ggr om när Jesus predikade. Jesus predikade ALLTID Evangelium.
  Jesus predikade ALDRIG lagen.

  Jag vill hävda att Jan-Olof Sundvall med sitt budskap om sabbaten, är ute i samma syfte som Rickard. De predikar Lagen, bägge två.
  Evangelium om Jesus Kristus lyser med sin frånvaro hos dessa herrar.

  mvh L.Svensson

 • Björn Jönsson on 24 mars, 2011 at 5:54 e m said:

  Jag förstår inte varför man diskuterar lagens gällande, eller icke gällande?

  Att Jesus säger som han Gör i Matt 5:17:19 beror på att han talar utifrån att det gamla förbundet/lagen gäller, men samtidigt signalerar han om att lagen skall fullbordas.

  Hade Jesus kommit i dag, i det nya förbundet, så hade han nog sagt något annat än att lagen gäller, troligen hade han sagt, min nåd är dig nog, eller jag har gjort det du inte kan klara!

  Paulus hade fått kläm på detta med lagens giltighet, för han säger klart och tydligt, att lagen skulle gälla tills Jesus kom, att lagen hade sin ände i kristus, dvs att den fullbordades!
  Detta visar att en ny epok börjat, ett nytt sätt att leva, inte efter bokstav, utan utifrån Guds ande och tro.

  Tron gör lagen gällande, så lagen finns, men då utifrån hjärtats tro och inte utifrån torahobservans.

  Skall vi hålla sabbat, ja om du har fått en hjärtats tro att du skall det, annars inte.
  Tro är enligt skriften en övertygelse, så om du är i ditt hjärta övertygad så är det fritt fram att hålla sabbat!

  Bb

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 5:27 e m said:

  Hej Anders R P!

  Roligt att Du skriver här igen.
  Det var väl ganska länge sedan nu?
  Helt rätt, är frihet inget utan Guds Ord.
  Jag älskar Guds Ord till max.
  Jag har faktiskt ett omåttligt begär efter Guds Ord.
  Kan aldrig få nog, helt beroende m.a.o.
  Helt riktigt, så är jag inte förtjust i ritualer.
  Det har människan skapat eftersom hon inte är förtjust i att vandra i tro. Människan suktar efter åskådning.
  Nattvarden firar jag aldrig. Förstår inte vitsen med det. Jag tror den riktiga nattvarden, är en sådan judisk måltid. Äter man en sådan och gör den till en åminnelse av Jesus död, så tror jag det blir kanon.
  Då kanske man rent av blir ”kanoniserad”?
  För mig har livet med GUD/Jesus alltid varit på liv och död. Finns ingen plats för tomma ritualer.

  mvh L.Svensson

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 5:21 e m said:

  @Kamau Mweru:

  Jag trodde faktiskt jag fick med det, just för att det är fyra saker som nämns i samband med Älska Gud. Sen råkar ju de första fyra buden ha med just precis Gud att göra. Eller jag tror inte ett dugg på ”råkar”, jag är fullständigt övertygad om att Gud var lite smartare än oss när han satte upp lagarna.

  Glad att du inte förnekar delningen 🙂 Men jag förstår inte varför du vill hålla Sabbaten borta från första tavlan?
  Där nämns ju att vi ska komma ihåg och helga (Remember the Sabbath day, to keep it holy) den dagen, och säger tom varför! För att Gud skapade allt!

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 5:18 e m said:

  @Anders R Pettersson:

  Hej Anders R P!

  Roligt att Du skriver här igen.
  Det var väl ganska länge sedan nu?
  Helt rätt, är frihet inget utan Guds Ord.
  Jag älskar Guds Ord till max.
  Jag har faktiskt ett omåttligt begär efter Guds Ord.
  Kan aldrig få nog, helt beroende m.a.o.
  Helt riktigt, så är jag inte förtjust i ritualer.
  Det har människan skapat eftersom hon inte är förtjust i att vandra i tro. Människan suktar efter åskådning.
  Nattvarden firar jag aldrig. Förstår inte vitsen med det. Jag tror den riktiga nattvarden, är en sådan judisk måltid. Äter man en sådan och gör den till en åminnelse av Jesus död, så tror jag det blir kanon.
  Då kanske man rent av blir ”kanoniserad”?
  För mig har livet med GUD/Jesus alltid varit på liv och död. Finns ingen plats för tomma ritualer.

  mvh L.Svensson

 • Kamau Mweru on 24 mars, 2011 at 5:13 e m said:

  @Rickard svarade: ”Just ja, tio budord: 5 Mosebok 4:13”

  Eftersom du svarade väl på den sista av de tre utmaningarna vill jag ändå reagera.

  Dock har du inte angivit varför delningen ligger efter och inte före ”sabbatsbudet”. (Bok, Kapitel, Vers)

  Jag angav ju varför delningen ligger före ”sabbatsbudet”.

  Att det finns en delning har jag inte förnekat.

  /Kjell

 • MTC…

  Jesu bud är, att älska Herren och sin nästa.

  På dessa TVÅ bud hänger hela lagen och profeterna.

  Vi står alltså inte längre under lagen utan vi upprätthåller lagen genom RÄTTFÄRDIGHET av TRO på att….

  …..”Inte längre lever jag utan Herren lever i mig!” = överlåtelse.

  Den som är pånyttfödd predikar således inte lagbrott utan ’död’ från köttets väg, för att inte bryta lagen.

  Vilket somliga inte vill TRO, eftersom korset är en stötesten i den frågan – Jesus är ju inte Gud.

  Hans verk för att befria människan är alltså en stötesten…. Tyvärr.

  Man vill berömma sig av lagen…. Som du mycket riktigt påpekade som egenrättfärdighet.
  ……………..

  Mvh. 🙂

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 5:09 e m said:

  @Deborah:

  Ditt evangelium vill jag absolut inte ha något att göra med. Jag håller mig till apostlarnas, och Jesus evangelium. Du vet dom där grabbarna som predikade omvändelse från synd och Guds rike.

  biblegateway.com/keyword/?search=repent&searchtype=all&version1=9&spanbegin=1&spanend=73

  105 verser säger emot dig.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 5:03 e m said:

  @Deborah:

  ”Den som vandrar efter Anden predikar inte synd.”

  OJ vilken uppenbar lögn. Bland det värsta jag hört någonsin!

  Sök gärna efter ’repent’ på biblegateway.com/keyword/?search=repent&searchtype=all&version1=9&spanbegin=1&spanend=73

  Jesus: Uppenbarelseboken 3:19 ’Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.’ Så gör nu bättring med all flit.
  Ordet för ’gör bättring’ är omvändelse, ’repent’ som kort och gott betyder att ge upp sin synd och vända sig tillbaka till Herren
  Jesus predikar omvändelse, dvs från synd. Men honom har du ju tydligen ingen som helst respekt för.

  2 Petrusbrevet 3:9 Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring.

  103 andra verser i Bibeln har exakt samma budskap. Omvändelse från synd är ett måste i det sanna evangeliet.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 4:55 e m said:

  @MyTwoCents:

  ”Vi håller således inte Guds bud för att BLI frälsta utan därför att vi ÄR frälsta. Jesus säger att den som älskar mig håller mina bud.”

  Amen

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 4:54 e m said:

  @Lennart Svensson:

  Så i det Himmelrike du predikar så är mord, stöld, äktensskapsbrott, (räkna upp alla budord) ok att bryta eftersom dom ändå inte finns, och frihet är ju trots allt ”the new black”?

  Trots att i Jesaja 66 så finner vi att i Himmelriket ska vi ALLA fira Sabbat tillsammans
  22 Ty likasom de nya himlar och den nya jord, som jag vill göra, bliva beståndande inför mig, säger HERREN, så skall det ock vara med edra barn och med edert namn.

  23 Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall det ske, att allt kött kommer och tillbeder inför mig, säger HERREN.

 • @Deborah:

  Dyrbare syster, tack för senast.

  Innan vi högläser ur Galatierbrevet måste vi sätta oss in i varför det skrevs. Anledningen var ju att en grupp judar mer eller mindre predikade rättfärdiggörelse genom hållandet av lagen vilket fick Paulus att se rött. Det problemet har vi inte i Sverige just nu. D.v.s. inte ens MFS:arna undervisar något sådant. Att vi är i rungande enighet att vi är rättfärdiggjorda av tro gör detta kapitel till en icke fråga i detta sammanhang.

  Vi håller således inte Guds bud för att BLI frälsta utan därför att vi ÄR frälsta. Jesus säger att den som älskar mig håller mina bud. Vad som skall anses vara Jesu bud är givetvis föremål för diskussion och därför må var och en söka skrifterna i sin egen helgelseprocess. Min önskan är att dem som tror sig följa fler bud än andra inte skall frestas att bli högmodiga eller egenrättfärdiga, därav min lilla utläggning om vad Gud tycker om egenrättfärdighet häromdgen.

  Vårt förhålande till lagen är komplext. Det går inte att avfärda något Gud har skivit på våra hjärtan. Däremot kan vi glädjas över att vi inte längre är drabbade av lagens förbannelse genom vår pånyttfödelse.

  mvh
  D

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 4:48 e m said:

  Hej Jerker!

  Här kommer lite goda nyheter från Paulus,”1Kor.9:20″

  ”För dem som står under lagen har jag, SOM INTE SJÄLV STÅR UNDER LAGEN, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen”.

  Bra kommentar av Dig ang
  ”Jesus som den evige Jahve”.

  mvh L.Svensson

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 4:44 e m said:

  @Kamau Mweru:

  Oavsett om du läser eller inte…

  ”Citat.
  Älska Gud: Första fyra budorden (första tavlan)
  Älska sin nästa: Sista sex budorden (andra tavlan)
  Slut citat.

  Då kanske du vill vara vänlig att ange Bok, Kapitel och Vers i Bibeln där detta verifieras?

  Jag utmanar dej och påstår att du presenterar en mänsklig tolkning.”

  Markus 12
  28 Då trädde en av de skriftlärde fram, en som hade hört deras ordskifte och förstått att han hade svarat dem väl. Denne frågade honom: »Vilket är det förnämsta av alla buden?»

  29 Jesus svarade: »Det förnämsta är detta: ’Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.

  30 Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.’
  (bör ju noteras att det är hjärta + själ + förstånd + kraft som nämns, som korresponderar perfekt med Inga andra gudar + inga avbilder + missbruka inte Herrens namn + helga Sabbaten)
  31 Därnäst kommer detta: ’Du skall älska din nästa såsom dig själv.’ Intet annat bud är större än dessa.»

  32 Då svarade den skriftlärde honom: »Mästare, du har i sanning rätt i vad du säger, att han är en, och att ingen annan är än han.

  33 Och att älska honom av allt sitt hjärta och av allt sitt förstånd och av all sin kraft och att älska sin nästa såsom sig själv, det är ’förmer än alla brännoffer och slaktoffer’.»

  Lägg märke till att den skriftlärde *inte* säger ”men vad säger du din falska profet, du har ju ändrat på lagen!” (vilket skulle vara fallet om Jesus faktiskt försökte ändra på något) utan att Jesus har RÄTT i det han säger. Vilka bud diskuteras? Det som idag kallas för de tio budorden. Samtidigt har Jesus sagt att inte en prick i lagen ska ändras i Matt 5:18
  Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.
  Inte en enda prick av lagen. Alltså är det ju inget som är ändrat på. Hade han gjort det hade han ju varit en riktigt falsk profet trots allt. Vilket självklart inte är fallet, eller hur?

  2 Mosebok 34
  1 Och HERREN sade till Mose: »Hugg ut åt dig två stentavlor, likadana som de förra voro, så vill jag skriva på tavlorna samma ord som stodo på de förra tavlorna, vilka du slog sönder.

  Lagen är alltså skriven på två stentavlor. Och de första fyra budorden handlar ju om vår relation till Gud, och de sista sex om vår relation till andra människor. Därför kommer Jesus undan med att säga att det bara finns två bud, ’älska Gud’, och ’älska din näste såsom dig själv’. Och just därför håller den skriftlärde med Jesus.

  Just ja, tio budord: 5 Mosebok 4:13 Och han förkunnade eder sitt förbund, som han bjöd eder att hålla nämligen de tio orden; och han skrev dem på två stentavlor.
  Eller Deuteronomy 4:13 And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even ten commandments; and he wrote them upon two tables of stone.

 • Anders R Pettersson on 24 mars, 2011 at 4:36 e m said:

  @Lennart Svensson

  Jag vill börja med att säga att jag bekänner att Jesus är Gud. Friheten i Jesus är vad du älskar och jag instämmer – Men var är friheten utan hans ord, är det tillåtet att förändra innehållet i ordet och förvränga det. Lennart du vet vad som står och är ingen dumbom. Om du vill vara motvals kärring bara för att skapa debatt – så var det. Om det är ritualer du vänder dig emot – så kan du väl gå emot även dop ocj nattvard etc.

  Med broderlig Kärlek.
  ARP

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 4:30 e m said:

  @Deborah:

  Hej Deborah!

  Mycket bra beskrivning av Trons lag ”Rom.3:27”.
  Friskt som porlande, levande vatten.

  mvh L.S

 • Amen, amen, Katarina – vi tackar Herren för Andens fulla frihet!

  För där Herrens Ande är, där är det frihet – från alla ok.

  Så enkelt är det.

  Och så komplicerat.
  …….

  Varma hälsningar! 😀

 • Katarina on 24 mars, 2011 at 4:20 e m said:

  @Deborah: Amen, tack för detta Deborah!

  Så nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever i köttet, lever jag i tron på Honom som har frälst mig!

 • Jerker!

  Du missar en annan lag: Livets Andes Lag=Frihetens Lag i Herren, som upprätthåller lagen genom vår vandring i Trons Lydnad. >>

  Gal.3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?

  Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?

  Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves, ja, helt förgäves?

  Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham?

  Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Därför skall ni veta att de som håller sig till TRON, de är Abrahams barn.

  Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade.

  Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde.

  Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.”
  ……………………….

  Den som vandrar efter Anden är död från synd och predikar inte synd utan >> RÄTTFÄRDIGHET AV TRO.
  ….

  Mvh.

 • Kamau Mweru on 24 mars, 2011 at 3:13 e m said:

  Till Rickard.

  Du som vittnar om dej själv att du bara tror på Bibeln direkt och ordagrannt skrev i en tidigare kommentar i denna tråd:

  Citat.
  Älska Gud: Första fyra budorden (första tavlan)
  Älska sin nästa: Sista sex budorden (andra tavlan)

  Slut citat.

  Då kanske du vill vara vänlig att ange Bok, Kapitel och Vers i Bibeln där detta verifieras?

  Jag utmanar dej och påstår att du presenterar en mänsklig tolkning.

  Du kan ju kanske också motivera med Bok, Kapitel och Vers varför delningen ligger efter och inte före ”sabbatsbudet”.

  Och till sist kan du kanske ange Bok, Kapitel och Vers som anger att det handlar om just 10 bud.

  Vill du läsa mera kan du kolla det jag skrev här: http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_175.html

  Jag kommer inte att reagera här på Aletheia.

  Du berömmer dej av att läsa Skriften utan att tolka eller dra slutsatser.

  Varför skulle du annars leka katt och råtta med svaret på om du tror att Jesus Kristus är Gud?

  Det är ju tydligt av dina kommentarer att du är intelligent.

  Visserligen är du fri att inte reagera på det jag här skriver, men det har ju sina konsekvenser för din trovärdighet.

  Lycka till!

  /Kjell

 • Jerker Sjölander on 24 mars, 2011 at 3:06 e m said:

  @Antonia Berglund:
  Antonia tycks leva utan lag och det finns ju faktiskt omtalat i Skriften: ”Då ska den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andeddräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan …” (2 Tess. 2:8,9).
  Det står också att de som lever utan lag ska utan lag förgås (Rom 2:12). Om det inte funnes någon lag då funnes det inte heller någon syndare. Och om det inte finns någon syndare, då behövs det heller ingen nåd.
  Men just detta att Jesus kom och dog för syndare, bevisar att lagen inte gick att rubba eller förbigå. Han bekräftade lagens berättigade krav och levde upp till dess standard, för att dels bevisa dess auktoritet och omutlighet och dels visa Guds kärlek till oss syndare.
  Ska, då vi fortsätta att synda eftersom vi inte längre står under lagens fördömelse utan under Guds stora nåd? naturligtvis inte! säger Paulus (Rom. 6:15).

 • Rickard:

  Du vill inte svara på frågan, precis som de flesta villolärare.

  Ett tillfälle till får du här.

  >> Tror du att Jesus är Gud?

  Ja eller – nej?

  ………………………..

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 2:51 e m said:

  @Deborah:

  Som sagt, när du tröttnar på bespottandet kanske du vill ta upp din Bibel och läsa tillsammans med mig och oss andra.
  Eller du kanske vill säga att Jesus är Herren Kristus, kommen i köttet som dog på korset som Guds Lamm, betalade vår syndaskuld och blev återuppväckt från de döda av Gud istället? Och att Jesus är Guds Son, enligt Skriften.

  Fast enligt vad jag kan se så varken kan eller vill du göra det. Varför?

 • Rickard.

  Du predikar varken ett bekvämare evangelium eller – ett sant evangelium.

  Du predikar inget evangelium alls….

  Snarare > villfarelse.
  ………..

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 2:41 e m said:

  @Deborah:

  Jag predikar lagen, att den ännu gäller, precis som Jesus sagt. Jag kan inte hålla lagen perfekt, och jag kan inte heller frälsas AV lagen.
  Däremot Jesus höll lagen perfekt, och Hans offer löser mig från skulden. Och på inga villkor tänker jag ändra på Guds Ord för att på något sätt göra ett bekvämare evangelium, för att bli mer accepterad som många här gör.

  John 1:18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

  Ljuger Johannes? Eller var Jesus osynlig under sitt jordliga liv? Eller finns det kanske lite mer än bara svart och vitt i gråskalan?

  Som sagt, jag håller i allt som är skrivet, inte bara de delar som känns bra. Inklusive John 1:18, och resten av John 1 för den delen.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 2:37 e m said:

  @Deborah:

  Mitt raka svar är att jag tror allt som är skrivet om Jesus i Bibeln. Speciellt det han själv sagt om sig själv, eller om exempelvis lagen, frälsning och så vidare.
  Men du lyssnar inte på Jesus ord, samtidigt som du anklagar mig för alla möjliga saker. Men det är ok 🙂 Jesu lärjungar är vana

  @Deborah säg Amen till dessa verser tack: Och titta gärna så dom inte är tagna ur sitt sammanhang, det hör till en ärlig studie av Skriften.

 • Rickard.

  Du kan försöka hålla lagen hur mycket du vill.

  MEN: du förnekar att Jesus är Gud.

  Det är villfarelse, enligt Skriften.

  ………..

 • Jerker!

  Håller helt med.

  Men jag tycker att den som debatterar på bloggen, en myndig person, ska kunna själv ge svar på de frågor som ställs.

  Du kan inte svara för någon annan.

  Och därför skriver du med tvivel – du är inte själv säker – eftersom du inleder satsen med konjunktionen OM:

  ”Om jag förstått Rickard rätt så är hans svar: ”Ja”. (slut citat)
  …………..

  Tänk om någon annan inte har förstått ’rätt’ – enligt dig?

  Man ska kunna själv ge ett rakt svar. Enkelt.

  Och det har vi inte fått, tyvärr…

  ………. Mvh.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 2:29 e m said:

  @Lars W:

  Har du inte lust att skriva under på att Jesus är Herren Kristus, kommen i köttet som dog på korset som Guds Lamm, betalade vår syndaskuld och blev återuppväckt från de döda av Gud istället? Och att Jesus är Guds Son, enligt Skriften.

  Men av någon anledning så smiter ni från det som ni själva försökte snärja med. Men när ni är klara med bespottningen kan ni ju läsa vad Jesus och apostlarna säger om lagen.

  Uppenbarelseboken 14:12 Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.» (here are they that keep the commandments of God)

  1 Johannesbrevet 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga. (that we keep his commandments)

  Uppenbarelseboken 12:17 Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd. (which keep the commandments of God)

  1 Johannesbrevet 5:2 Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn. (when we love God, and keep his commandments)

  1 Korinthierbrevet 7:19 Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han håller Guds bud. (but the keeping of the commandments of God)

  Matteus 19:17 Han sade till honom: »Varför frågar du mig om vad som är gott? En finnes som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden.» (but if thou wilt enter into life, keep the commandments.)

  Draken är alltså arg på de som håller Guds bud? (Det märks 😉 ) Och i alla andra verser så ombeds vi hålla lagen.

  Välsigne dig 🙂

 • Jerker Sjölander on 24 mars, 2011 at 2:17 e m said:

  @Deborah:
  Hej Debora!
  Om jag förstått Rickard rätt så är hans svar: ”Ja”.
  Det är annars intressant att läsa Jesu tillrättavisning av fariséerna i Joh. 8:23-30. Jesus refererar här helt klart till det tillfälle när han samtalade med Moses ur den brinnande busken och använde samma namnpresentation: ”Jag är den jag är” (2 Mos. 3:14).
  Vad Jesus således gör gällande här är att det var just han som uppenbarade sig för Moses i öknen och kallade honom att vara ledare för israels folk under uttåget ur Egypten och intåget i Kaanans land. Det stämmer också väl överens med vad Paulus säger i 1 Kor. 10:3, att Jesus Kristus var den ”andliga klippa” som följde Israels folk under ökenvandringen.
  Jesus tar således på sig rollen som den mäktige Jahve, som också kallas Herren i GT. Detta är en oerhört viktig sanning som är nödvändig för oss att acceptera om vi ska förstå hemligheten bakom Jesu suveräna makt att frälsa. Ingen annan än Jahve, som har skapat oss, har den makten och förmågan. Själv säger han, att om vi inte tror på detta så förblir vi kvar i våra synder. ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.” – Apg. 4:12
  Så vissheten om att Jesus är sann Gud och den Evige Jahve är grundläggande för vår frälsning.
  Mvh
  Jerker

 • @micro:

  Självklart är det vad det handlar om. YHWH som kommer i köttet. Messias inkarnerad.

  ”Ty jag vill säga eder detta, mina bröder: Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet; alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses; alla åto de samma andliga mat, och alla drucko de samma andliga dryck – de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus.”

 • Jerker Sjölander on 24 mars, 2011 at 1:08 e m said:

  @Lennart Svensson: Hej Lennart!
  Vet du vad Jan-Olof menar då han säger att ”Jesus är högtiderna”?
  Om jag förstått honom korrekt, så menar han, att alla dessa mosaiska högtider och det som dessa högtider pekade fram emot genom sina olika ceremonier var det Jesus gjorde på Golgata och det han gör för oss idag i den himmelska helgedomen, vilket vi finner omtalat och förklarat i Hebreerbrvet.
  Det fanns flera högtidssabbater i det judiska året (3 Mos. 16), då folket skulle träda fram inför Herren och lära känna Honom och hans vilja. Dessa sabbater finns noga beskrivna i den mosaiska lagen och dessa pekade fram mot Jesus och det han skulle fullborda.
  Men veckosabbaten var inskriven i de tio budord (2 Mos. 20:8-11), som Gud inristat på tavlor av sten och som skulle gälla för alla människor och i alla tider (Pred. 12:13,14). Det är därför som tron på Jesus och bevarandet av Guds bud kännetecknar det Guds folk, som Djävulen försöker slå ner i den allra sista tiden (Upp. 14:12; 12:17).
  Hälsningar
  Jerker Sjölander

 • Björn bloggare on 24 mars, 2011 at 12:50 e m said:

  @Rickard:

  Min tro är baserad till fullo av vad just Skriften säger, inte någon trosbekännelse.

  – Hm, vad säger Paulus:
  1Ko 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft.
  1Ko 2:5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

  1Ko 4:20 Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft!

  – Så frågan blir om din tro är en tro baserad på Guds kraft, eller på bibelord och frågan är också vilket rike du vandrar i, ordets rike, eller kraftens rike?

  Bb

 • Jerker Sjölander on 24 mars, 2011 at 12:45 e m said:

  @Lennart Svensson: Det Jan-Olof framhåller i sitt ”budskap” betonar den välsignelse Gud nedlagt i ett sunt och bibliskt sabbatsfirande till skillnad från det godtyckliga och mänskligt förodnade vilodagsfirande som lett hela mänskligheten och även bekännade kristna till att tillbe mänskliga påbud istället för den ende sanne Guden. Den bibliska sabbaten, som Gud gav mänskligheten redan i skapelsen, hör alla människor till. Rent vetenskapligt har det påvisats att vi behöver denna sabbatsdag för att må väl som fysiska varelser. Dessutom behöver vi sabbasdagen för att begrunda Guds härlighet: hans makt att skapa hela vår värld och att uppehålla allt levande med sin ande.
  Det som många människor förlorat p.g.a. försummat sabbatsfirande är medvetandet om vem som är den verklige Skaparen. Det var ju för att påminna oss om detta faktum, som han gav oss sabbaten (2 Mos. 20:8-11). Den falska hypotesen om livets evolution har förvirrat hela mänskligheten till att tro på en fullständigt osannolik och omöjlig självalstringsprocess.
  Så visst har det budskap Jan-Olof lyft fram en klart gudomlig källa!
  Mvh
  Jerker Sjölander

 • Jerker Sjölander on 24 mars, 2011 at 12:26 e m said:

  @Josef: Själva treenigheten i gudomen är något av det svåraste vi har att greppa, eftersom vi endast har ett mänskligt språk att tillgå och inte själva sett varken Fadern, Sonen eller Anden i fysisk gestalt. Men att samtliga dessa tre uppenbarelser av gudomen utgör en harmonisk enhet, som samverkar i olika befattningar och ansvarsområden, framgår av de presentationer vi har i vår Bibel. Därav kan vi med rätta dra slutsatsen att de alla är ett, precis som Jesus säger om sig och Fadern. Han identifierar också sig själv med det verk Anden utför ibland oss, sedan han själv fysiskt lämnat vår jord.
  Men det allra viktigaste i treenighetsläran lär ändå vara det faktum att Jesus, som kom hit för att lida och dö i vårt ställe precis som ett fullkomligt oskyldigt offerlamm, han var den som ursprungligen danade oss med sina egna händer i skapelsen (Joh. 1:1-3; Hebr. 1:1,2; Kol. 1:15-17). Det är detta faktum, som ger honom den juridiska makten och rätten, att ta över och bära ansvaret för våra misslyckanden och betala priset för vår syndaskuld genom sitt eget blod. Ingen annan än vår Skapare kunde betala priset för vår syndaskuld. Men han gjorde det av kärlek till oss, som han alltsedan skapelsen håller i sin hand. Detta kunde ingen annan ersättare eller skapad varelse göra, utan endast han som själv är sann Gud och allas upphovsman. När han lät sig själv födas till människa blev han så intimt förbunden med vårt släkte att han även kunde bli vår representant och förespråkare inför Fadern och därigenom utverka vår fullständiga förlossning och ge oss den hjälp vi behöver (Hebr. 2:9,14-18; 4:14-16).
  De offer, som enligt lagen framburits under gamla förbundets tid, fick genom Jesus sin slutgiltiga fullbordan då han ”med ett enda offer en gång för alla” lät sig offras för vår skull (Hebr. 9:24-26). Det är med insikten om vad detta offer betyder, som vi kan gå in i trons trygga sabbatsvila. ”Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet”.
  När vi funnit detta kan vi också av kärlek och tacksamhet fira sabbat varje vecka på samma sätt som vår Mästare gjorde det medan han levde här på jorden (Luk.4:16).
  Han lät sig inte begränsas i sitt sabbatsfirande av de äldstes stadgar och förbud, utan valde att fira sabbat med den godhet som strålade ut även till de lidande i hans omgivning. Han visste varför han en gång i begynnelsen instiftat sabbaten. Det var för människans bästa och för vår skull – inte som en tung pålaga, utan en dyrbar välsignelse för dem som arbetar och behöver vila och uppbyggelse för både kropp och själ. Vem kan uraktlåta denna gudomliga gåva utan att själv komma till skada? Inte jag!
  Hälsningar Jerker Sjölander

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 12:02 e m said:

  @Andreas Frost:

  John 1
  1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

  2The same was in the beginning with God.

  3All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

  14And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

  18No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

  Trist att även du missade min poäng. Jag bekänner samtliga av dessa verser. Och alla andra verser i hela Bibeln från 1 Mos till Upp. för den delen.

  Men jag ändrar inte på Ordet. Det förmår jag bara inte. Så när Bibeln säger ”Jesus är Herre, kommen i köttet” så accepterar jag det precis som det står. Och bekänner just precis det som står.

 • Rickard.

  Jag skulle inte bli förvånad, om du var anhängare till MFS’ villoläror.

  Repris, verkar det som…. Tyvärr.
  ……………..

 • Läsare on 24 mars, 2011 at 11:57 f m said:

  För att då nämna något om detta brev, så vill jag bara utrycka min glädje över det.

  Vi har i våran familj en längre tid kännt en längtan att gå djupare in i detta budskap som Sundvall tar upp här.

  Även vittnesbördet ”det gamla” från MTC ang. deras upplevelser att på ett seriösare sätt börja fira sabbaten var upplyftande att läsa.

  Svårigheten är väl att hitta rätt utformning på detta i början och att få med sig barnen i detta på deras nivå.

  Tror dock på riklig välsignelse i detta.

 • Rickard, jag måste tyvärr säga att du uppträder mycket dåligt. Bekänner du inte Jesus som Gud, som är så uppenbart i Ordet, då tvivlar jag på dina andra tolkningar av Ordet.

  Ledsen.

  Jag, Andreas Frost, bekänner Jesus Kristus, kommen i köttet, som GUD.

  Han ÄR. Varken mer eller mindre än Fadern och den helige Ande.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:53 f m said:

  @Deborah:

  ”Det är ingen smutskastning vi håller på med.

  Vi har helt enkelt konstaterat, att du är en villolärare, enligt en noga prövning med Ordet.”

  Minst sagt komiskt 🙂 Du felciterade Ordet medvetet, du ändrade på vad som stod Skrivet! Du kan inte säga att Jesus är Kristus, kommen i köttet. Du har inte ens erkänt att Gud har återuppväckt Jesus från de döda. Vilket var just precis det ni försökte få mig att förneka i något desperat försök till att inte lystra till Herrens Ord.

  Matteus 10:25 Det må vara lärjungen nog, om det går honom såsom hans mästare, och tjänaren, om det går honom såsom hans herre. Om de hava kallat husbonden för Beelsebul, huru mycket mer skola de icke så kalla hans husfolk!

  Fortsätt gärna kalla mig för vad du nu vill. Det ändrar inte Guds Eviga Ord det minsta 🙂

 • Rickard…

  Det är ingen smutskastning vi håller på med.

  Vi har helt enkelt konstaterat, att du är en villolärare, enligt en noga prövning med Ordet.

  Titus 3:9 ”Men undvik dåraktiga dispyter och frågor om släktregister och kiv och stridigheter om lagen.

  Sådana är skadliga och helt meningslösa.

  En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sådan är på fel väg och syndar och har dömt sig själv.”
  …………………………

  That’s it.
  ……

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:41 f m said:

  Verkar inte som att någon här tänker gå tillbaka till ursprungsämnet som blev ignorerat i favör för smutskastning. Så jag leder läsaren tillbaka till vad Bibeln säger angående Jesus, lagen och delvis även Sabbaten, eftersom den är en av de tio budorden.

  @Länk till länkar:

  Psaltaren 1
  1Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

  2utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.

  3Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 11:40 f m said:

  @Jerker Sjölander:

  Hej Jerker!

  Jan-Olof Sundvall skriver något som jag instämmer till fullo i. Han skriver helt riktigt, med syfte på Jesus:

  ”Han är högtiderna!”

  Det är det jag och författaren i ”Hebr.4:9” menar med sabbat.

  mvh L.S

 • @Rickard:

  Okej, Messias/Frälsaren föddes som människa.

  Jes 43:11 Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:36 f m said:

  @Majlis:

  Jag säger ju att det står så. Det är ni som säger att jag säger att det inte står så. Det kallas vanligtvis för förtal

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 11:34 f m said:

  @Jerker Sjölander:

  Hej Jerker!

  Du skriver ang. Jan-Olof Sundvalls ”budskap”:

  ”Gud, som nedlagt detta budskap i Jan-Olofs hjärta”.

  Hur kan Du vara så säker på att Gud är inblandad i ”nedläggandet av detta budskap”?

  När Gud sänder budskap, så brukar Gud vilja något med oss.
  Vad vill Gud med oss ang. detta budskap, menar Du?

  mvh L.S

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:33 f m said:

  @micro:

  Kommen i köttet betyder ju definitivt att födas som människa, och antagligen även att ha köttsligt begär. Att *kunna* synda med andra ord. Men Jesus klarade av att leva ett fullständigt syndfritt liv i nära relation med sin Fader, och därmed bli det perfekta Offerlammet, ”without spot or blemish”

 • Jerker Sjölander on 24 mars, 2011 at 11:29 f m said:

  @Lennart Svensson: Det är med sorg och medlidande som man läser vad Lennart Svensson skriver. Tydligen kan man utge sig för att vara kristen och fira sabbat alla dagar i veckan 24 timmar/dygn utan att begripa de mest elementära budskapen i Guds Ord. Att Paulus talar om trons sabbatsvila utesluter inte vårt mänskliga behov av verklig fysisk vila varje vecka och varje sabbat, enligt Guds egen förordning i själva skapelsen. Varför skulle vi försumma detta här i tiden, när vi faktiskt kommer att fira sabbat varje vecka på den nya jorden, enligt Jes. 66:23. Det vore inte bara dumdristigt utan helt förödande för både vår andliga och fysiska hälsa, vilket Lennart Svensson i sitt andliga mörker, tycks vara ett dystert exempel på.

 • Majlis on 24 mars, 2011 at 11:25 f m said:

  @Rickard: Det står så i min Bibel, både i Folkbibeln och i Reformationsbibeln: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
  14: Och Ordet blev kött och bodde bland oss”
  KJV: ” 1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
  14And the Word was made flesh, and dwelt among us,
  Varför säger du att det inte står så?

 • Rickard…

  Du är bra fräck, måste jag konstatera….

  Ordet säger:

  Ordspr. 21:24 ”Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod.”

  ………………

 • @Rickard:

  Det är väl bra om man får veta vad ”kommen i köttet” innebär. Är det att födas som människa tror du?

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:19 f m said:

  @Deborah:

  Du kan väl få kalla mig vad du vill då, mig spelar det ingen roll. Här ta en till kind, spotta så mycket du vill.

  Säg till när du är klar och har lust att diskutera Ordet istället 🙂

 • Jerker Sjölander on 24 mars, 2011 at 11:14 f m said:

  @S-E Sköld: Det är enkelt för en sådan som S-E Sköld att frankt kategorisera Jan-Olofs föreläsning som ”ogrässådd”, men att framlägga ett enda argument eller bevis för detta påstående låter sig tydligen inte göras. Därför låter vi oss inte heller övertygas, utan snarare betvivla Skölds omdöme och påstående.

 • Rickard…

  Det här är ingen lek.

  Du förstår tydligen inte allvaret i dina skriverier.

  Och sitter fast i villfarelsen.
  ……………

 • @Rickard:

  ”1 Johannesbrevet 4:2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;

  Rickard säger: ”Jesus är Kristus, kommen i köttet”Jesus är Kristus, kommen i köttet”

  Jaha, alla som säger att Jesus föddes som människa är av Gud? Eller vad menar du?

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:08 f m said:

  @Deborah:

  Du ljög ju om att jag förvrider Skriften när jag citerar den precis som det står. Man får kalla en lögnare för sådan.

  Och nu ljög du ännu en gång. ”Genom att att anklaga mig för lögnare, bär du ett falskt vittnesbörd mot din nästa.”

  Välsigne dig ändå. Jag är van med sånt där 🙂

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:06 f m said:

  @Majlis:

  Jag har faktiskt inte mage att förvrida Skriften på det viset.

  Jag uppmanade dig (från Skriften) att erkänna att Jesus är Herren kommen i köttet
  Och att Gud återuppväckt honom från de döda.

  Varför måste du ändra på orden innan du kan säga dom? Det är ju just det som varnas om i de verserna. Att antikrists anda inte kan säga det som står där.

 • Rickard…

  Allvarligt:

  Jag skulle bara vilja påminna dig om, att du har precis brutit mot lagen.

  Genom att att anklaga mig för lögnare, bär du ett falskt vittnesbörd mot din nästa.

  Vad ska du göra åt saken, säger Skriften?
  ……………….

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:04 f m said:

  @Lars W:

  Och jag har sagt att jag tror allt som är Skrivet. ”Även” om Jesus.

  Det är väl ändå ett rakt svar?

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:03 f m said:

  @Deborah:

  ”och då blir det så tokigt med sådana obefogade frågor om ‘att slå sin fru’ – eller inte”

  Det är ett bra exempel på hur felapplicerad den texten är bland er. Hur många bönor finns i den här burken? Kan inte heller besvaras med enbart ett ja eller nej.

  Ja som ja, och nej som nej betyder ju att man ska stå för det man säger och även att inte vara sarkastisk. Inte att de enda svaren som är godkända är ja eller nej.

 • Jerker Sjölander on 24 mars, 2011 at 11:01 f m said:

  @Lennart Svensson: Det är märkligt att Lennart kan ha missat budskapet i det Jan-Olof så väl och omsorgsfullt formulerat. Men även om det är så att Lennart varken ser eller förstår budskapet, så kan vi vara förvissade om att åtminstone Gud, som nedlagt detta budskap i Jan-Olofs hjärta, också förstår det till fullo.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 11:01 f m said:

  @Deborah:

  ”Och vänd om!”

  Vänd om från att acceptera Bibelns fullständiga auktoritet och ofelbarhet? Lät inte som en bra plan. Jag vänder mig från mina synder (som definieras som lagbrott i Skriften) istället. Fast det finns ju ingen lag har jag hört här 😛 På tal om att pröva andar…

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 10:59 f m said:

  @Deborah:

  ”Du försöker förvränga Ordet”

  Hej lögnare 🙂 Jag citerar som det står, det är så oförvrängt det kan bli.

  Pröva andar gör man genom just Bibeln. Varför provar du inte den vägen istället för smutskastningsmetoden? 🙂

  Välsigne dig också

 • Rickard…

  Din vandring i köttet börjar spåra ur.

  Vi ställer frågor som gäller TRON och detta är vittnesbördet, att vi är ålagda att pröva andarna som börjar dyka upp och ’citera’ Bibeln.

  En biblisk prövning ska du inte blanda ihop med dina köttsliga, irrelevanta frågor.
  ………..

  Du försöker förvränga Ordet, liksom ormen, och då blir det så tokigt med sådana obefogade frågor om ’att slå sin fru’ – eller inte…

  Suck.

  Lägg av. Och vänd om!
  …………………

 • Majlis on 24 mars, 2011 at 10:54 f m said:

  @Rickard:

  Jag bekänner att Herren Jesus är JHWH, Evig Gud, kommen i köttet. Han är min räddning nu och i evighet.
  Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
  14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 10:52 f m said:

  @Deborah:

  ”allt för att slippa svara rakt ut på en avgörande trosfråga:”

  Säger vem då? Jag citerar Skriften och håller mig till vad den säger. Min tro är baserad till fullo av vad just Skriften säger, inte någon trosbekännelse.

  Eller vi kan säga som så, min trosbekännelse är att Skriften alltid har rätt på alla punkter oavsett vad. Den behöver inte göras varken längre eller kortare än så.

  Men felcitera Bibeln med flit ser jag inte som något positivt

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 10:50 f m said:

  @Lars W:

  Jesus är Herre och Gud har uppväckt honom från de döda!

  Det är ju precis det jag säger 🙂

  Så ja eller nej, har du slutat misshandla din fru ännu? För svarar du något annat är det ju av ondo!

 • Rickard…

  Du har inte gett ett RAKT SVAR på frågan om Jesus är Gud.

  Ditt val av Bibelcitat påminner snarare om att du försöker ’åka slalom’ bland de enligt dig högt ’upphöjda’ Bibelverserna – allt för att slippa svara rakt ut på en avgörande trosfråga:

  Är Jesus Herren JHWH, Gud?

  Ja eller nej – säger Ordet. Annat är av ondo.

  Referens: Skriften >

  Jakob 5:12 ”Framför allt, mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat.

  Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen.”

  ………………

 • @Rickard:

  Den där har jag läst många gånger i debatt med ateister. Du har ganska mycket av deras stil. Liksom man känner igen en hel del från en viss förening liksom från Romkyrkans lakejers stil i debatter. Man kan på goda grunder anta att samme ande ligger bakom.

  Nej, jag har inte slutat slå min fru p g a att jag aldrig någonsin slagit henne.

  Så var det med det.

  Om Jesus d v s Yeshus – YHWH – är Gud är svaret:

  JA

 • @Rickard:

  ”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.”

  ”Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande.”
  1 Petr 3:18

  Glöm inte att Anden också är samme Gud.

 • @Rickard:

  ”Just därför ger jag inte ett definitivt ‘ja’ eller ‘nej’. För då blir ovan vers en lögn. Sånt går jag inte med på.”

  Då ska du få en vers till:

  ”Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, är av ondo.”
  Matt. 5:37.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 10:37 f m said:

  Bäst jag upprepar ännu igen. (Det är tydligen svårt att läsa för vissa)
  1 Johannesbrevet 4:2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;

  Rickard säger: ”Jesus är Kristus, kommen i köttet”
  Kan ni säga det samma? Eller måste ni sätta in fler ord däremellan först?

  Romarbrevet 10
  9 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.

  10 Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst.

  Rickard säger: ”Jesus är Herre, och jag tror innerligt att Gud har uppväckt honom från de döda”
  Kan ni säga det samma? Eller måste ni sätta in fler ord däremellan först?

  Ska ni säga att min tro inte är av Gud (eller som Majlis säger på ett finare sätt, från satan själv, välsigne henne), så gör det från Bibeln, med tillhörande vers-referenser. Precis som vanligt

 • Rickard.

  Du har visst svarat på frågan, om Jesus ÄR Gud eller inte:

  …genom att du inte har svarat med ett klart ’ja’ eller ’nej’.

  Och på det sättet sitter du i villfarelsen.

  ………

  Men Bibeln är klar:

  Joh.1:1 ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

  Han var i begynnelsen hos Gud.

  Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

  I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”
  ……………..

  JESAJA 9:6 ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given.

  På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”
  ………….

  Herren Jesus är JHWH, Evig Gud, kommen i köttet.
  ….

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 10:31 f m said:

  @Rickard till Majlis som inte blev besvarat:

  Tittar man igenom denna tråd rent allmänt så har jag en massa frågetecken som inte blir besvarade. Man tar till alla möjliga knep för att slippa.

  Din smutskastningskampanj uppskattas faktiskt 🙂 Men jag föredrar Bibelord istället.

  Välsigne dig

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 10:27 f m said:

  @Lars W:

  Amen, och i samma kapitel finner man vers 18 Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.

  Just därför ger jag inte ett definitivt ’ja’ eller ’nej’. För då blir ovan vers en lögn. Sånt går jag inte med på.

  Det står även i samma kapitel 29 Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: »Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!

  2 Johannesbrevet 1:3 Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek.

  1 Johannesbrevet 4:15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.

  Jesus ÄR Guds Son.

  Det står mycket i Bibeln om Jesus. Jag tror på alltihopa.

  Fast den här gillar nog inte katoliker 😉 1 Timotheosbrevet 2:5 Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

 • Majlis on 24 mars, 2011 at 10:23 f m said:

  @Rickard: Hör du, jag citerar också Bibeln korrekt. Du gör precis det du påstår att vi som inte håller med dig gör – skiftar fokus. En vanligt strategi som har sitt ursprung i Edens lustgård. Men jag anar att du inte märker det själv, så jag ber att Herren måtte öppna dina ögon.

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 10:09 f m said:

  @Här:

  Är det någon här som kan säga det som Bibeln säger? (Utan att stoppa in extra ord däremellan)

  Att Jesus är Herren, kommen i köttet?
  Att Gud uppväckte Jesus från de döda?

  Ni försökte snärja mig, men det slutar ju med att ni står och INTE kan säga samma sak. Eller? Jag har mer än gärna fel. Skulle gärna höra er säga samma sak så jag vet att ni har Sanning i er. För det var väl just därför ni började med sidospår?

  Är Jesus Herren, kommen i köttet?
  Har Gud uppväckt Jesus från de döda?

  Så kan vi gå tillbaka till vad samtalet faktiskt handlade om sedan

 • Lennart Svensson on 24 mars, 2011 at 10:08 f m said:

  Hej Vänner!
  (och alla ni andra)

  Där måste jag säga, att jag inte upplevde Läsares långa kommentar om långa kommentarer, som någon personlig skymf. Jag har också undrat var signaturen Hafo tog vägen.
  Hafo:s senaste kommentar här, tycker jag var jättebra.
  Jag beundrar dem som kan skriva långa kommentarer. Tänk om man ändå kunde göra det.
  Jag tycker lång-randig är ett vackert ord.
  Läsare, Du glömde Fred Ö, i din uppräkning.

  Trevlig dag i solen!

  mvh L.S

 • Rickard on 24 mars, 2011 at 10:05 f m said:

  @Majlis:

  Varför förväntar du dig att jag ska svara på dina frågor, när du och dina likar aldrig svarar på mina? Det är fortfarande ett sidospår som inte handlar om Guds Lag, och huruvida Jesus kastat den åt skogen eller inte (min position på detta är ju den Bibliska, nämligen att Jesus inte kom för att kasta lagen)

  Ni försöker bara skifta fokus, för att slippa ta itu med att er teologi bygger på att Guds Ord inte är evigt, inte är en klippa, inte går att lita på och inte ska tas på för ”stort allvar”. Jag har en annan syn. Nämligen tvärtom. Ordet stämmer, fullt ut.

  Varför blir jag attackerad när jag korrekt citerar Bibeln utan att stoppa in egna ord däremellan, samtidigt som de som *medvetet felciterar* Bibeln ska skyddas?
  Tänk på den du 🙂

 • Läsare on 24 mars, 2011 at 9:56 f m said:

  Antonia

  Alla som varit med under dom senaste 4-5 åren vet klart och tydligt vem Ronny och HaFo är till alias alltså.

  Ronny vet med sig också att han skriver väldigt långa(blev uppmanad av S Swärd förra veckan att skriva kortare) men också väldigt uppskattade kommentarer.
  Jag känner väl till hans livssituation också, där han med jämna mellanrum finns med i förbönerna och tacksägelsebönerna.

  Vad gäller HaFo så är han också medveten om sina långa kommentarer, under hans aktiva period på Andys mfl. bloggar så blev han ideligen påmind att inte skriva så långa kommentarer men även att hålla sig till ämnet.
  Har uppskattat även hans kommentarer även om jag kan tycka att jakten på trosrörelsen ibland blivit för ensidig, från hans sida.

  Nog om detta nu, helt utanför ämnet som det så lätt blir när vi missförstår varann.
  Antonia jag är inte sur på dig för att du ”läxade upp mig” hoppas du inte är arg på mig heller.

 • Läsare on 24 mars, 2011 at 9:39 f m said:

  Antonia

  Oj så fel det blev, det var inte alls för att vara elak eller något annat dummt.
  Det var enbart på skoj därav en skrattande gubbe.

  Jag vet vem Ronny är och vet att han skriver långa kommentarer fulla av kärlek och skulle aldrig ifrågasetta innehållet i hans kommentarer.

  Detta var ett försök att med lite humor uppmärksamma HaFos återkommst i kommenterandet.

  Antonia du måste också kunna lära dig att urskilja saker och ting, min vilja är inte att såra och trycka ner tvärt om, även om man där misslyckas ibland.

  Men som sagt den kommentaren var enbart humoristiskt menad och riktad till HaFo, men om Ronny skulle ha tagit illa vid sig så ber jag om förlåtelse.

  Ronny är en av dem som jag tror varit med längst av dem flesta ute i bloggosvären och jag har aldrig haft anledning av att varken kritisera eller ifrågasetta det han skrivit.

 • Antonia, kära syster!

  Tack för uppmuntran och att du är vaken!

  Här kommer mina smajlisar till dig:

  😀 😀 😀

 • micro on 24 mars, 2011 at 6:49 f m said:

  @Antonia Berglund:

  ””Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt”.(5 Mos. 27:26. Matt. 5:19)”

  Får mig att tänka på dom som blir sååååå välsignade av att hålla ETT budord. Jag menar deras hjärtan är ju fullt av brott. Vem välsignar sånt?

 • micro on 24 mars, 2011 at 6:43 f m said:

  @Rickard:

  Du börjar uppföra dig lite löjligt. Om du inte tror att Jesus är Gud, skriv NEJ då. Vi andra har ju ändå fattat att du tror så.

  Fast å andra sidan kanske du inte är säker på om ditt svar ska bli ja eller nej. Så kan det oxå vara men skriv det då.

 • Antonia Berglund on 24 mars, 2011 at 3:54 f m said:

  Hej vänner!

  Ett litet citat till alla lagivrare: ”Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt”.(5 Mos. 27:26. Matt. 5:19)

  Huvaligen! Tycker det låter hemskt tungt att leva så och vem kan förresten säga att han klarar av detta? INGEN så klart!

  Jo, en enda har faktiskt gjort det:
  JESUS!!!Visst låter det väl stressfritt och skönt!:-))Ingen Lag längre, bara NÅD!

  Frid och Fröjd tillönskas alla stressade!
  Mvh/A-a

 • Antonia Berglund on 24 mars, 2011 at 3:35 f m said:

  Läsare: kom just på att du kanske är en tjej? Sorry isf…har alltid tänkt mig dig som kille..varför, vet ej!
  Mvh/A-a

 • Antonia Berglund on 24 mars, 2011 at 3:32 f m said:

  @Läsare:

  Läsare skrev:”Ser man en jättelång kommentar så vet man att det är antingen Ronny eller HaFo”

  Synd att du måste hacka på allt och alla och vara direkt elak ibland, mår du bra av det, tycker du? Ronny är en världens snällaste killar och har det jättekämpigt just nu.HaFo bryr sig MKT om sina trosfränder och vill inte att någon endaste av oss skall bli bedragen av ormen! Alltså båda dessa bröder tycks ha ngt som du tycks lida brist på; Kärlek!

  Du vet bibelorden. ”Tungan är en liten lem, men förmår likväl att berömma sig av ”stora” ting, de som gärna bruka den får äta dess frukt! Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog” (Ps. 12:4 f. 140:2 f. Ords. 12:18. 15:2)

  Ett litet (välmenande råd) Tänk först och tala sen så slipper du dra skuld över hela din kropp! Och även att såra andra människor!

  Gud välsigne dig Läsare, att bli en snäll och go kille!
  Mvh/A-a

 • Antonia Berglund on 24 mars, 2011 at 2:00 f m said:

  @Antonia Berglund:
  Lennart, jag såg nu att jag skrev fel!
  Skulle stå: ”Tror han att Jesus är både sann Gud och sann människa, kommen i köttet”?
  Mvh/A-a

 • Antonia Berglund on 24 mars, 2011 at 1:42 f m said:

  @Deborah:
  Tack, Kära syster Deborah!
  Det är den känslan jag också får, men alla här, utom ngr få, tycker han är sååå enl.Ordet så man börjar nästan undra, om man kanske ser spöken mitt på ljusa dan! Inte för att jag tror på spöken! Som du redan vet, så vet jag på VEM jag tror! Amen!Mina smilisar funkar tyvärr inte, annars skulle du fått tre st på rad!
  Guds välsignelse/A-a

 • Antonia Berglund on 24 mars, 2011 at 12:20 f m said:

  @Lennart Svensson:

  Tack Lennart för ditt svar! Trodde dock inte att man tog in gamla artiklar i Dagen! ”Who want`s yeasterdays papers”:-)? Därför kollade jag inte så noga, på det andra datumet, sorry Lennart -my misstake.

  Men det du skriver är just detta som är så förvirrande! ”För bara” 3 ½ år (ca) så visste inte denna man med säkert att Jesus var vår frälsare och Gud.Då trodde han inte heller på ”treenigheten” enl.egen utsago.

  Men nu VET Han plötsligt alla svaren på dessa gåtor och inte bara det, han uppträder nu själv som lärare av Ordet! Jag är mkt undrande över hur man kan byta åsikter, så till den milda grad som han verkar ha gjort, enl. ovanstående öppna brev, och från den intervjun som då gjordes av Dagen!

  Dessutom hade J-O varit predikant dessförinnan, enl.honom själv.Vad predikade han då om, kan man ju undra över?

  Oavsett ett äldre datum för intervjun, var det mkt förvirrande att läsa alla hans åsikter då, mot det jag läste nu idag! Kan säga att det var minst 180 graders helomvändning om inte mera?

  Sådant kan man ju bli mera än förvirrad utav, eller hur? Känns lite som att vända kappan efter vinden och skapar ingen trovärdighet, åtminstone inte för min egen del.

  Det står ju i Ordet att inte vem som helst bör uppträda som lärare, eftersom dessa skall få en så mkt strängare dom! De kan ju leda Herrens älskade får vilse, om de predikar avvikelser från Ordet/irrläror!

  Men som sagt var, andra kanske uppskattar honom! Det är upp till var och en!

  Ha nu en god natt i ”snarklådan!”

  Mvh/ A-a

 • Lennart Svensson on 23 mars, 2011 at 11:32 e m said:

  @Rickard:

  Hej Richard!

  Bra att Du tycker Guds Ord är sanning.
  Här har Du en god Sanning som handlar om Jesus Kristus, från ”Joh.1:1”

  ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”.

  mvh L.S

 • @Rickard:

  ”Jag tror alla verser i Bibeln, det är väl just det som är poängen. Ge mig en vers, så tror jag på den. Inte svårare än så. Det är min tro. Står det i Bibeln så är det så, oavkortat, inga ursäkter.”

  ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.”

  Du frågade mig om en vers där det står om ett kommande tempel. Jag tror inte du förstod mitt svar. Men här ska du få 225 verser som handlar om ett nytt kommande tempel:

  Hes kap 40
  Hes kap 41
  Hes kap 42
  Hes kap 43
  Hes kap 44
  Hes kap 45
  Hes kap 46
  Hes kap 47
  Hes kap 48

  Summa 225 verser som handlar om ett nytt kommande tempel i Jerusalem och Israel när den tiden kommer.

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 11:18 e m said:

  @Lennart Svensson:

  Jag skyltar med att Guds Ord är Sanning.

  Varför citerar du inte Bibeln när du säger sådär? Hur kommer det sig att du står helt naken, utan Skriftligt stöd?

  Bäst jag upprepar igen.
  1 Johannesbrevet 4:2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;

  Rickard säger: ”Jesus är Kristus, kommen i köttet”
  Kan du säga det samma? Eller måste du sätta in fler ord däremellan först?

  Romarbrevet 10
  9Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.

  10Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst.

  Rickard säger: ”Jesus är Herre, och jag tror innerligt att Gud har uppväckt honom från de döda”
  Kan du säga det samma? Eller måste du sätta in fler ord däremellan först?

  Ska du säga att min tro inte är av Gud, så gör det från Bibeln, med tillhörande vers-referenser. Precis som vanligt 🙂

 • @Rickard:

  ”Jag uppmanar dig och resten att läsa samtliga 208 verser som nämner Gud och Jesus i samma vers i KJV. (Du får självklart göra det i vilken version du vill, men det är ett bra sätt att hitta verserna på…”

  Det var väldigt vad generös du blivit! Det kanske var ett fall av positivt särbehandling? Jag får fortfarande inte läsa i mina olika Biblar?

 • Lennart Svensson on 23 mars, 2011 at 11:11 e m said:

  @Rickard:

  Hej Rickard!

  Den som inte tror att Jesus är Gud, står för villolära.
  Sedan spelar det ingen roll hur mycket Guds Ord denne kan citera. Jag skyltar med att Jesus ÄR GUD.
  Vad skyltar Du med?

  mvh L.S

 • Rickard… I så fall borde jag sluta tillrättavisa dig… Tack för påminnelsen. Och du har fortfarande inte svarat på vår fråga…. Saken är klar.

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 11:03 e m said:

  @Deborah:

  Nä jag vänder kappan efter Guds Ord i ödmjukhet. Du borde prova det någon gång 😉 Istället för att medvetet felcitera, och sedan inte acceptera rättelse.

  Ordspråksboken 9:8 Tillrättavisa icke bespottaren, på det att han icke må hata dig; tillrättavisa den som är vis, så skall han älska dig.

 • Rickard… Skulle du följa Bibeln exakt som det står, så skulle du ära Herren med att svara på en enkel fråga från vår sida: är Jesus Gud? …. Nu försöker du i stället vända kappan efter vinden…. 😀

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 10:53 e m said:

  @Lennart Svensson:

  Alltid härligt att bli kallad för villolärare när man följer Bibeln exakt som det står, samtidigt som den som kallar en för villolärare säger emot Bibeln två meningar innan 🙂 Går inte ta fel på de frukterna, håller du inte med?

  Välsigne dig LS 🙂

 • Läsare on 23 mars, 2011 at 10:49 e m said:

  Helt utan betydelse, men…

  Ser man en jättelång kommentar så vet man att det är antingen Ronny eller HaFo
  Viktigt vetande eller hur
  Vars har HaFo hållit hus senaste året typ?

 • Lennart Svensson on 23 mars, 2011 at 10:34 e m said:

  @Rickard:

  Hej Rickard!

  Du verkar vara en riktig ”bud-skapare” som efterlyser ”sätta emot” när du skriver:

  ”Vill du ha evigt liv? Följ buden. Det är Jesus ord, har ni lust att sätta emot det i klartext denna gång?”

  Detta ord ska väl få dig tyst ett tag. Smaka på det:

  ”Och detta är hans bud, att VI SKA TRO på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.” (1 Joh. 3:23)

  Det var lite ”slipprigt” att få ur Dig, att Du inte tror att Jesus är Gud.
  Som Du vet, så är det enl. Guds Ord, villolära att så förneka Jesus som Gud.

  mvh L.S

 • Lennart Svensson on 23 mars, 2011 at 10:17 e m said:

  @Antonia Berglund:

  Hej Antonia!

  Ditt citat av Jan-Olof Sundvall, var från oktober 2007. Då var Sundvall rätt så ”ny-judaiserad” och hade bildat sin grupp i Borås.
  I dagens artikel här på Aletheia skriver J.O Sundvall ang Jesus som Gud:

  ”Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter.” (Upp 1:17, 18)
  Enligt dessa ord är Jesus inte bara Gud – Han är Herren (YHVH) själv!
  Så som vi förstår summan av Bibelns ord, när det gäller kristologin, så är Jesus 100% Gud uppenbarad i en 100% människa – Människosonen”.

  Sundvall säger här att enligt ”kristologin” och ”enligt dessa ord” är Jesus Gud.
  Det blir lite kryptiskt när han inte säger rent ut, om han själv tror att Jesus är Gud.

  mvh L.S

 • Antonia Berglund on 23 mars, 2011 at 10:08 e m said:

  @Harry Forsgren:

  HaFo: Tack Broder för det sanna klara Gudsordet! Vad skulle vi göra utan detta?

  Vi får lyssna till Andens inre röst och inte till människors!För då är lätt att bli bedragen?

  ”Idag om ni får höra Hans röst, förhärda icke då era hjärtan!”
  (Hebr. 3:7)
  Mvh/A-a

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 10:01 e m said:

  @Majlis:

  Menar du på allvar att det nu är hemskt (tom villolära) att citera Bibeln korrekt som det står utan att stoppa in sina egna ord däremellan? Det är ju just ”egna idéer” jag försöker sålla bort genom att hålla mig till ENBART Bibelns Ord.

  Jag uppmanar dig och resten att läsa samtliga 208 verser som nämner Gud och Jesus i samma vers i KJV. (Du får självklart göra det i vilken version du vill, men det är ett bra sätt att hitta verserna på) biblegateway.com/keyword/?search=jesus+god&searchtype=all&version1=9&spanbegin=1&spanend=73

 • Majlis on 23 mars, 2011 at 9:51 e m said:

  @Rickard: Du svarar alltså att Jesus är Guds Son, men inte Gud. Hur förstår du versen i Apg 20:28, ”Så ge nu akt på er själva och på hela den hjord, där den Helige Ande har satt er till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod.” Vems är blodet? Och så Rom 9:5 ”Dem tillhör också fäderna, och från dem är Kristus efter köttet. Han är Gud över allting, högtlovad i evighet. Amen.” Vem är Gud över allting? Det finns massor med verser i Bibeln som säger att Jesus är inte bara Guds Son, utan att Han är Gud. Men du har säkert bra förklaringar som motsäger de orden, det har alla som har sina egna idéer och läror (=villoläror).

 • Antonia Berglund on 23 mars, 2011 at 9:49 e m said:

  @Lennart Svensson:
  L.S För att precisera min fråga till dig, lite mera exakt, eller?

  Tror han att Gud är både sann Gud och sann människa, kommen i köttet?
  Mvh/A-a

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 9:41 e m said:

  @Deborah:

  ”Tror du att Herren Jesus är JHWH, Gud kommen i köttet? ”

  1 Johannesbrevet 4:2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;

  Felciterade du Bibeln med flit? Eller var det bara ett ärligt misstag? (svara hemskt gärna på min fråga för en gångs skull)

  Jesus/Yeshua ÄR Kristus/Messias, kommen i köttet. Men som jag sade tidigare, är det väldigt tragiskt att både du och LS måste försöka snärja istället för att acceptera vad Bibeln säga, och anpassa sig efter det.

  Inget du sagt hittills, eller LS, eller MTC för den delen, förändrar att Jesus sagt i Matteus 19:17 Han sade till honom: »Varför frågar du mig om vad som är gott? En finnes som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden.» (but if thou wilt enter into life, keep the commandments.)
  Vill du ha evigt liv? Följ buden. Det är Jesus ord, har ni lust att sätta emot det i klartext denna gång?

  Galaterbrevet 2:16 men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.

  Gärningar gör INGEN rättfärdig. Men vad är rättfärdiga gärningar? Ska vi kasta bort dom bara för att vi inte vinner något på det? Att det är omöjligt att förtjäna Himmelriket/vinna poäng hos Gud?

  Jakobsbrevet 2:17 Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar.
  Tron utan gärningar är död.

  En vers till från 1 Joh 4:15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.

  Jesus är verkligen Guds Son. Kommen i köttet. Mycket intressant kapitel, läs gärna igenom det någon gång så citatet blir rätt nästa gång 😉

 • Var befinner vi oss då idag på den Bibliska profetiska kartan kring firandet av sabatten och uppfyllandet av hebreisaka rötter etc?

  Ja, jag tror vi befinner oss vid dessa ord av Jesus i Matt. Kap. 24:

  ”Se till att ingen förvillar er. Ty många ska komma under mitt namn och säga jag är Messias och ska förvilla många. Och ni ska få höra krigslarm och rykten om krig, se då till att ni inte förlorar besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu inte änden inne.

  Ja, folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Men allt detta är allenast begynnelsen till födslovåndorna … och många falska profeter ska uppstå och ska förvilla många”
  ———–

  Jag tror dessa Jesu Ord är analoga med när Paulus säger i 2 Tess. Kap. 2:

  ”I fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom, ber vi er käre bröder, att ni vare sig genom ngn andeingivelse eller ngt brev som förmenas komma från oss, så hastigt bringas ur fattningen och förlorar besinningen som om Herrens dag redan stod för dörren.

  Låt ingen bedra er, på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördärvets man ha trät fram, vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud”.
  ———–

  Jag tror alltså att vad vi idag ser, är likt vad Jesus säger, är ”början på födslovåndorna”, som ska göra människan så pass mör och skrämd, så att hon är beredd till att hälsa den falske världsfrälsaren, en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias välkommen (Som Jesus likväl som Paulus varnar för ska ske innan den sanne Kristus kommer).

  Härtill samverkar så en alltmer avfallen kristenhet, där man talar om världsväckelse och skaror som kommer till tro, fast det egentligen handlar om ett avfall som förbereder den falske världsfrälsarens inträde på arenan.

  Så riktigt inom ”väckelsekretsar” så tas avstånd från uppenbara villfarelser i tiden som olika andra världsreligioner, New Age, Liberalteologi etc.etc.

  Men samtidigt så bejakar man själv alltmer i ”väckelsekretsar” Trosförkunnelsens och katolicismens förförelse, nyjudianismen, synkretistiska ekumeniska ”Jesusmanifestationer”.

  Så förbereds såväl inom en avfallen kristenhet under karismatiskt sken, en falsk väckelse som handlar om avfall. Liksom Det sker en ”evangelisering” från delar av denna avfallna kristenhet till det Judiska folket, som leder till en falsk väckelse av Messias – troende.

  Allt förbereder det nu möjligheten för framträdandet av den falske världsfrälsaren. En del flyr kanske verkligheten av detta skeende och menar att de kristna ska vara uppryckta innan ”vedermödan” (Darbyismen). Eller så gottar man sig i en uppblåst falsk väckelse och engagemang som egentligen bara främjar avfallet.

  Jag tror alltmer att uppryckandet av förstlingsskörden (som ska regera med Kristus för 1000 år – vad det nu innebär ?) kommer att ske alldeles i anslutning till Kristi sanna synliga tillkommelse (och ställs inför Kristi domstol = utan fördömelse) på Oljeberget, så att det rämnar mitt itu och allas ögon ska se honom när han ”likt en ljungeld från öster till väster” kommer tillbaka.
  Då först tror jag också att det Judiska folket och

  Israel som nation kommer då in i en sann Kristen väckelse och kommer in i sin kallelse och uppgift.

  Då inte därför att Messianska rörelser ”förberett Kristi ankomst”, genom att ”gå tillbaka till sina Hebreiska rötter” och fira Judiska högtider och ceremonier på ett rätt sätt och på rätt tid.

  Utan de kommer till sann tro på Jesus när täckelset faller och de ser vem de ”har stungit och upphängt på trä”, då när den sanne Kristus kommer!

  Vad vi som kristna ska hålla oss till när det gäller ”Hebreiska rötter”, är Abrahams tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset och alla dessa förebilder genom GT.

  Vi har som kristna inga förpliktelser gentemot ”Hebreiska rötter” och kan heller inte påverka Kristi tillkommelse genom att härma de fortfarande blinda Judiska folkets ceremonier som utgör en skuggbild av den kommande Kristus.

  Som Kristna har vi redan mött Jesus själv och är inte beroende av dessa skuggbilder som pekar fram emot honom.
  —————

  Vad det sen innebär att Israels som nation kommer in i sin kallelse och uppgift och att församlingen – förstlingsskörden, under denna tid säges regera med Kristus, vet jag inte.

  Inte vet jag heller vad det handlar om när det säges om detta, som synes vara ett slags mellantillstånd, att den som dör ung dör vid 80 år (vi är alltså inte då ännu framme vid att ”döden är uppslukad” och vi då skulle vara framme vid evighetens inträde.) Och att Lejon och lamm ska beta bredvid varandra etc.

  Inte vet jag heller vad det riktigt handlar om, att efter denna tid så sker kroppens uppståndelse från alla tidsåldrar och vad de absoluta sista domsakterna handlar om. (Se Upp.)

  Det kanske blir mer uppenbart desto mer vi närmar oss dessa skeenden.
  ————

  Vad vi dock nu precis står inför, tror jag, är det avfall som ska möjliggöra en falsk världsfrälsares inträde på arenan. Det förbereds idag främst via katolicismens och trosförkunnelsens läror och företrädare, med bejakande av Branhams irrläror och dess yttersta spjutspets idag Todd Bentley och profetrörelsen.

  Där sker bra påskjuts av ”Kristen press” och ”Kristna TV – kanaler” som kanal 10, Vision Norge och God Channel och allehanda andliga ledare.

  Samtidigt förbereds det skeendet idag även på den politiska, ekonomiska och miljömässiga arenan. Det torde vara uppenbart för många kristna. Men är det lika uppenbart att de andliga ledarna, samtidigt idag vilseleder sina får in under det avfall som Bibeln talar om måste ske, för att den falske världsfrälsaren ska kunna träda fram?

  Guds Ande bor inte i kyrkor och andliga sammanslutningar, utan i de människor som äger en sann tro på vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset.

  Dessa människor finns i alla sammanhang trots den våg av förförelse som idag når dem via sina andliga ledare.
  ———–

  Släpp aldrig taget om vem Jesus ÄR Gud själv kommen i kroppslig gestalt! Släpp aldrig taget om att Jesus i sin person av fullt ut Gud och fullt ut människa, aldrig skiljs åt, utan att Jesus i sin egen syndfria (inte i arv från Maria)rättfärdighet, ”född i syndigt kötts gestalt” (i arvet från Maria), ”fördömde synden i köttet” – i arvet från Gud (Rom. Kap. 8)!!

  Så att Han kan bära fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod PÅ KORSET!

  Lita inte till några ceremonier som i sig själva skulle vara bärare och förmedlare av andligt liv. Ritualer har enbart till uppgift att peka på offret av Kristi persons kropp och blod PÅ KORSET!! Kristi lekamen för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Det sker där PÅ KORSET.

  Och det andliga livets förmedlande sker för var människa, vid en sann tro på vem Jesus ÄR och sann tro på betydelsen av offret av Kristi persons (Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod PÅ KORSET.

  Ett förmelande av andligt liv som JESUS SJÄLV GÖR, genom sin Ande. ”Då ni nu har kommit till tro, har ni som gåva undfått den utlovade helige Ande” (Ef.)

  Ge gärna synpunkter!

  HaFo

 • Antonia Berglund on 23 mars, 2011 at 9:23 e m said:

  @Lennart Svensson:
  Hej Lennart,
  Tycker att hans svar i en intervju med Dagen nyss, är minst sagt kryptiskt.Saxat detta åt dig, men du kan själv googla hans namn, plus tidningens så ser du hela intervjun.

  Med tanke på vad han säger idag ang. Jesus så låter det inte alls som det gjorde i artikeln? Eller är jag trög?

  Ett saxat citat:”Och frågan om Yeshuas gudom är svår. Jag tror att han är en uppenbarelse från Gud och intar en plats över allt annat, han är Messias. Jag lutar åt att han faktiskt är Gud, så där skiljer jag mig lite åt från Messianska föreningen Shalom. Men det är en svår fråga att med säkerhet slå fast svar kring, den tillhör det som finns i det fördolda. Det centrala för mig i min tro är den plats vi har i förbundet genom Yeshua, som bland annat innebär att lagen inte är upphävd”

  Fattar du vad han säger? Jag gör det då inte?
  Mvh/A-a

 • Björn Jönsson on 23 mars, 2011 at 8:00 e m said:

  Rickard!

  Sen är det ju så….

  Rom 13:8 Varen ingen något skyldiga – utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.
  Rom 13:9 De buden: ”Du skall icke begå äktenskapsbrott”, ”Du skall icke dräpa”, ”Du skall icke stjäla”, ”Du skall icke hava begärelse” och vilka andra bud som helst, de sammanfattas ju alla i det ordet: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv.”
  Rom 13:10 Kärleken gör intet ont mot nästan; alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

  -Alltså är det inte sabbaten som skall uppfyllas, utan kärleken till nästan!

  Bb

 • Björn Jönsson on 23 mars, 2011 at 7:47 e m said:

  @Rickard:

  Om Gud i Jer 31 säger att han skall lägga sin lag i våra bröst och i våra hjärtan skall han skriva den.

  Frågan är vilken lag och är det var enda punkt och prick, eller är det morallagen, eller?

  Det framkommer ju inte exakt vad och innebär det att människan måste ta reda på vad som gäller genom att nogsamt studera torah?
  Men det faller ju, för om Gud lägger i bröstet och skriver i hjärtat, så borde det ju finnas där naturligt, eller hur?

  Om Gud skrivit i hjärtat att de troende skall fira sabbat, borde det då inte vara lika naturligt som att vi inte skall dräpa, inte stjäla, inte ljuga?
  Nu verkar det inte vara naturligt att fira sabbat och då måste man fråga sig, om Gud överhuvud taget skrivit in detta på bud?

  Om det är så att vi måste ta reda på vad som gäller, eller få undervisning och sen göra det, då är ju inte Guds ord sant, för Jer 31 säger tom att man inte skall behöva undervisa varandra längre, utan alla skall känna Herren.

  Jag anser att detta med sabbatsfirande är Guds angelägenhet och har han skrivit det i hjärtat, så borde det finnas där, har han ännu inte gjort det, så kan det beropå att det inte är första prioritet längre.

  Bb

 • Andreas… Än har vi inte fått något svar… Det står i Skriften, att vårt svar ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt annat är av ondo… På tal om ’onda andar’… Mvh.

 • @Deborah: Eftersom han läser Bibeln och tar till sig dess innehåll så tror jag att han bekänner Jesus som Gud. Jag hoppas det iaf, något annat skulle göra mig både ledsen och förvånad.

 • @Rickard:

  ”Antingen gäller dom, eller så gör dom det inte”

  – Visst, men det är upp till var och en att följa dem.

  Joh 14:21

  (Bibeln) Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.”

  Kristenheten förhållande till lagen är inte helt okomplicerad. Jag skönjer en viss egenrättfärdighet från vissa håll som inte på något sätt behagar den Evige.

  Jes 64:6

  (Bibeln) Vi blevo allasammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad. Vi vissnade allasammans såsom löv, och våra missgärningar förde oss bort såsom vinden.

  Grundordet för ”fläckad klädnad” kan översättas med en använd dambinda på modernt språk.

  עד
  ‛êd
  ayd
  From an unused root meaning to set a period (compare H5710 and H5749); the menstrual flux (as periodical); by implication (in plural) soiling: – filthy.

  – Det är vad Gud tycker om vår egenrättfärdighet utifall någon i all hast glömt detta.

  mvh
  Daniel

 • Lennart Svensson on 23 mars, 2011 at 7:08 e m said:

  @Deborah:

  Hej Deborah!

  Svaret uteblir tydligen på en viktig fråga.
  Då kan vi lägga snacket om ”falska andar” i det runda arkivet. Inte mycket värt m.a.o.

  mvh L.S

 • Rickard. Tror du att Herren Jesus är JHWH, Gud kommen i köttet? En enkel fråga borde inte vålla problem. Vad är ditt svar? Ja eller nej?

 • ludvig on 23 mars, 2011 at 6:59 e m said:

  Vilken intressant undervisning i detta brev.

  Det visar tydligt att det Jan-Olof undervisar är väl förankrat i bibeln.

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 6:42 e m said:

  @micro:

  Påstår man sig följa Anden, och Anden talar emot Bibeln, så är det ju en falsk ande. Det var summan av kardemumman

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 6:41 e m said:

  @Deborah:

  Handlar denna tråd om det ämnet eller gör du som LS och försöker förtvivlat vifta bort Bibelns tydliga ord i desperation?

  Jag tror alla verser i Bibeln, det är väl just det som är poängen. Ge mig en vers, så tror jag på den. Inte svårare än så. Det är min tro. Står det i Bibeln så är det så, oavkortat, inga ursäkter.

  Däremot så har ni raka motsatsen till mentalitet. Ni tror bara de verser som är populära. Visar man andra verser som ger en bredare bild, så byter ni samtalsämne i ett försök att snärja. Precis som dom även gjorde mot Jesus förvisso. Han predikade också lagen.

 • micro on 23 mars, 2011 at 6:36 e m said:

  @Rickard:

  ”Hur kan man påstå sig ”följa Anden” när Anden inte säger emot Gud, och man gör ALLT MAN KAN för att inte följa Gud i det Han sagt? Då har man en falsk ande.”

  ”Va bra att du säger så 🙂 Just precis det är ju vad som händer runt om i världen. Gud kallar tillbaka sitt folk till att faktiskt lyda buden,”

  Fattar nada.

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 6:36 e m said:

  @Deborah:

  ”Det åligger varje troene att studera Skriften och förnya sitt sinne med Guds Ord. Och predika till OMVÄNDELSE”

  Just precis. Skriften säger att vi ska hålla lagen. Omvändelse är VÄLDIGT svårt att predika om det inte finns någon lag… Vad ska man då vända sig ifrån? Finns ju ingen synd utan lag. Då snurrar man runt utan mål.

  Du predikar laglöshet. Vilket Bibeln varnar ganska starkt emot.

  Läs gärna igenom samtliga verser på http://www.biblegateway.com/keyword/?search=commandments&searchtype=all&version1=9&spanbegin=1&spanend=73 i valfri Bibelversion om du vill ha en balanserad Biblisk syn på ämnet.

 • moadim on 23 mars, 2011 at 6:27 e m said:

  VARFÖR har HERREN insatt Sabbaten i sin plan?

  Jo, bl a för att vi ska kunna bli helgade ( vi kan nämligen inte helga oss själva ………..) i vår FÖRBÖNSTJÄNST för människor, sektorer i vårt samhälle o även för länder.

  HAN har kallat oss, som konungar och präster för att stå i gapet f människor mot ondskan.

  För att vi ska kunna göra det effektivt, behöver vi vara helgade av HONOM.
  Där kommer Sabbaten in. Om vi iakttar Sabbaten, helgar HERREN oss, så att våra böner blir hörda inför tronen.

  DET är ett av de syften HERREN har f Sabbaten.

 • Rickard… Den som gör allt för att inte göra Guds vilja, är inte född på nytt. Du predikar lagen för pånyttfödda troende, som vill följa Andens ämbete och göra Guds vilja. … Det åligger varje troene att studera Skriften och förnya sitt sinne med Guds Ord. Och predika till OMVÄNDELSE Herrens verk på korset. … Skulle någon komma till korta i sin vandring med Gud, så finns det förlåtelse till Herren och Hans nåd… och omvändelse från synd. … Lagen kräver din död vid lagbrott, Herren erbjuder SIN död i stället för dig – till att vandra i Trons Lydnad. … Därför förmår inte lagen det som Herren förmår. Därför är vi pliktiga att predika Herrens död!

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 6:24 e m said:

  Kalla inte Guds lag för ”träldomsok”. Det är människobud som är ”träldomsok”.

  Matteus 11
  29 Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; ’så skolen I finna ro för edra själar’.
  30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.»

  1 Johannesbrevet 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga.

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 6:21 e m said:

  @MyTwoCents:

  ”Häri ligger problematiken med många av er sabbatsivrare…”

  Hade det varit något av de andra budorden som var kompromissade, så hade vi ju självklart predikat dom också. Men eftersom de flesta verkar förstå att exempelvis äktenskapsbrott är fortfarande lagbrott (synd) så kommer ju faktiskt inte det budordet på tal särskilt ofta. Sabbaten däremot ses som ”en hemsk judisk högtid som bara judar måste hålla”. Som om det vore så hemskt att spendera tid med Gud och Hans Ord.

  Eller ska vi börja predika att mord, vanhedra föräldrar osv är ok? För som jag ser det kan man inte ”välja och vraka” mellan buden. Antingen gäller dom, eller så gör dom det inte.

 • @S-E Sköld:

  OK, point taken. Visst är det många som önskar föra in Guds folk i nya träldomsok.

  Gal 2:4 Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar.

  Gal 5:1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket.

  /D

 • @Lewanu:

  ”- vi strider för HERREN såklart för det är ju han som vill att vi ska fira sabbaten på sabbaten.. För Gud är det tydligen VÄLDIGT VIKTIGT”

  Häri ligger problematiken med många av er sabbatsivrare – ni tycks ha behov av att försöka hjälpa Gud eller vikariera för den helige ande.

  I min bibel står det så här: (2 Mos 14:14)

  HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.

  Om det nu är som du säger (För Gud är det tydligen VÄLDIGT VIKTIGT) vilket jag tenderar att också tro får vi väl lita på att Gud förmår tala till Sitt folk, i Sin tid och på Sitt sätt?

  mvh
  D

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 6:08 e m said:

  @Deborah:

  Mycket riktigt, fullborda betyder inte under några omständigheter förgöra/omintetgöra/”do away with”. Det är just det som är poängen.

  Hur kan man påstå sig ”följa Anden” när Anden inte säger emot Gud, och man gör ALLT MAN KAN för att inte följa Gud i det Han sagt? Då har man en falsk ande.

  Du är medveten om att inte ett enda av det där påverkar det faktum att Bibelns verser inte säger emot sig själv?

  Läs det jag skrivit igen, och igen och igen… Tills du förstår.

 • Lennart Svensson on 23 mars, 2011 at 5:56 e m said:

  Hej!

  Jan-Olof Sundvalls budskap till oss är:

  Firar vi inte sabbat på lördag så:

  ”Som en följd av detta går man då också miste om alla de dyrbara välsignelser som Herren utlovar åt alla som lever i detta barnaskapets förtröstansfulla kärleksförhållande. Att i frälsningen uppleva friheten att fira sabbat är en gudomlig och underbar upplevelse!”.

  Jag förstår varför Sundvall blev stoppad i sin mission efter 46 minuter.
  Då citerar han från Apg, kap 14, 16 och 18 och det blir sabbat för hela slanten.
  Sundvall blir helt lyrisk över att det står om sabbaten hela 75 ggr. Samtidigt försöker Sundvall underförstått mena på att sabbatsfirande var viktigt för Paulus.
  Sabbats-firandet var inte ett dugg viktigt för Paulus.
  Det viktiga för Paulus, var att nå så många judar som helst, för att tala om för dem att Jesus var Messias. Vi är kallade att vara vittnen för Jesus.
  Inte att vara vittnen för sabbaten på lördagen.

  Jan-Olof Sundvall utbrister i sitt inlägg ang. Jesus:
  ” Han är Högtiderna!”

  Jag har Jesus, genom tron boende i mitt hjärta enl. ”Ef.3:17”.
  Hur kan då herr Sundvall påstå att jag:

  ”går miste om alla de dyrbara välsignelser som Herren utlovar”.

  Mår Jan-Olof Sundvall bra av att fira sabbat på lördag, så är det alldeles utmärkt.
  Vi andra som har Kristus i oss, går inte miste om en enaste välsignelse, om vi firar sabbat med Jesus på onsdagen eller fredagen.

  Shabbat Shalom!

  mvh L.Svensson

 • S-E Sköld on 23 mars, 2011 at 5:53 e m said:

  Daniel, läs en gång till det jag skrev! Texten började: ”Om Börje Claesson UPPFATTAR..”

  F.ö. är det många krafter som vill få den troende ut ur ”Kristi nåd..” Varför? För att den är hennes enda frälsning.

  Mvh

 • @S-E Sköld:

  Sedan när har det blivit villolära att hedra alla 10 buden, inte bara 7, 8 eller 9?

  Vad som däremot ÄR villolära är att som Kejsar Konstantin tro sig ha mandat att ändra på Guds skrivna ord. Jag har fått uppfattningen att du är en man som önskar följa Guds Ord före människobud. Därmed ställer jag frågan till dig:

  Vem följer du? – Konstantin eller vår Fader i himmelen?

  @Josef:

  Intressant ämne som driftas ofta och länge här på Aletheia men dock off topic vg denna bloggpost. Var J-O står idag har han tydligt deklarerat i sin post. TreenighetsLÄRAN är ett ämne i sig.

  Vill du byta ämne gör du det här:
  http://aletheia.se/2010/08/24/500-salen-ny-5/

  mvh
  Daniel

 • Rickard…

  Guds lag är inte till att kasta bort, när man känner för det… (?)

  Du förstår inte Herrens verk på korset och skillnaden mellan att UPPHÄVA och FULLBORDA.

  Andens ämbete strider inte mot Guds vilja dvs. denna ämbete är INTE mot lagen – men du predikar bokstavens ämbete.

  Och därför blir det träldomsok…

  Rom.8:2 ”Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.

  Så skulle lagens krav UPPFYLLAS I OSS som inte lever efter köttet utan efter Anden.

  De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

  Köttets sinne är död, men Andens sinne är LIV OCH FRID. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.

  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

  Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden ÄR LIV för rättfärdighetens skull.”
  ………………………………

  Den som är ’död’ i Kristus är ’död’ för lagen: enligt ’genom lagen har jag blivit frälst från lagen’.

  >> ’Inte längre lever jag utan Herren lever i mig.’ – handlar alltså om Trons Lydnad.

  ”Utan MIG kan ni ingenting göra!” – sade Jesus.

  Den som lever i LYDNAD enligt Andens ämbete upprätthåller lagen genom att inte bryta mot den och på det sättet är lagen gällande > och villkoret för detta är att ….

  >> Jag måste vara ’död’ för lagen (och lagen är död för mig) OM jag för en vandring efter Anden och inte efter köttet.
  ……….

  Suck, suck, suck………..

 • Björn Jönsson on 23 mars, 2011 at 5:18 e m said:

  @Rickard:

  23 Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall det ske, att allt kött kommer och tillbeder inför mig, säger HERREN.

  – Kan det vara så att sabbaten räknas från nymånadsdag?

  Lewanu!

  Jag tror inte att det är en kamp för Gud att vurma och kämpa för sabbaten, det är en kamp för lagen och den har ju sin ände/slut i kristus.

  Om du/ni nu menar att J.O Sundvall har rätt i detta med sabbaten, varför kan ni då inte lita på att han har rätt i frågan om Jesus är Gud, det betonar ju Sundvall väldigt tydligt?

  Bb

 • Alia ”Bröder och systrar ”strider ni för HERREN eller för er själva” , låt oss bara hålla HERREN helig i våra hjärtan alla dagar.”

  – vi strider för HERREN såklart för det är ju han som vill att vi ska fira sabbaten på sabbaten.. För Gud är det tydligen VÄLDIGT VIKTIGT och då borde det vara det för oss med,, tycker jag 😉

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 4:46 e m said:

  @Rickard till Deborah:

  Det där är korset, nu handlade ju dock det här om något annat. Nämligen huruvida Guds lag går att kasta undan när man inte känner för den, eller om den faktiskt gäller, precis som Gud sagt att den gör.

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 3:20 e m said:

  Jesaja 66
  22 Ty likasom de nya himlar och den nya jord, som jag vill göra, bliva beståndande inför mig, säger HERREN, så skall det ock vara med edra barn och med edert namn.

  23 Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter sabbatsdag skall det ske, att allt kött kommer och tillbeder inför mig, säger HERREN.

  Isaiah 66
  22 For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the LORD, so shall your seed and your name remain.

  23 And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the LORD.

  Konstigt att Sabbaten gäller judar och Israel, men inte hedningar ~2000 år framåt, men sedan ”allt kött” i all evighet.

 • @Josef:

  Tycker det är sunt resonemang. Håller helt med om att ä en. Dogmatisk treenighetslära säger att Gud är tre personer vilket till slut hamnar i att Gud är tre gudar. Vad man än säger såsom ”en gudom” etc.

  ”Hör, O Israel! Herren vår Gud, Herren är en.”

 • ”Kyrkan tror på en treenig Gud och att Jesus är Gud – vad säger du om de frågorna?- Jag tror inte på treenigheten, det är svårt att tänka sig att Gud är tre personer när Yeshua slog fast att det viktigaste budet i lagen är att Gud är en. Och frågan om Yeshuas gudom är svår. Jag tror att han är en uppenbarelse från Gud och intar en plats över allt annat, han är Messias. Jag lutar åt att han faktiskt är Gud, så där skiljer jag mig lite åt från Messianska föreningen Shalom. Men det är en svår fråga att med säkerhet slå fast svar kring, den tillhör det som finns i det fördolda. Det centrala för mig i min tro är den plats vi har i förbundet genom Yeshua, som bland annat innebär att lagen inte är upphävd”
  – Jan Olof Sundvall
  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=144009

 • @SJ:

  Ja alltså Puritanerna med Bla Jonathan Edwards. Trodde att det var synd att tjäna pengar på en Söndag. Dock trodde man inte på judisk form av Sabbat

  ja brukar dra berättelsen om Spurgeon.
  Som en söndag stod och predikade och så plötsligt pekade han på någon i sin predikan och sa förra söndagen hade du öppet din sko affär och du tjänade 4 penny. Du har sålt din själ till satan för endast 4 penny.
  Mannen blev överbevisad för han hade gjort så helt utan att Spurgeon visste det och han vände om.

 • @Rickard:

  ”Dessutom är det inte ens ett judiskt bud. Precis som inga andra av de tio budorden är specifikt judiska”

  I dagligt tal kallar man israeler judar. Buden överlämnadesa till Israel med överlämningsorden:

  ”Hör O Israel…”

  Men Lennart S anser sig höra till det sanna Israel … eller hur var det?

 • Rickard.

  Den som innehar Andens ämbete har dessa bud INRISTADE i sitt hjärta.

  Och har alltså inte en tanke på, att bryta buden, för hans onda tankar är spikade på korset genom tro till > trons lydnad!

  …………………

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 2:05 e m said:

  @Björn Jönsson:

  Ingen kan bli frälst av att följa lagen på samma sätt som ingen kan slippa böter genom att ”inte mörda” en massa gånger. Efter man begått ett enda lagbrott är man en ”brottsling” som är skyldig. Ingen mängd ”hjälpa tanter över vägen” ändrar detta!
  Jesu offer löser oss från vår syndaskuld och därmed betalar vår böter

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 2:04 e m said:

  Älska Gud: Första fyra budorden (första tavlan)
  Älska sin nästa: Sista sex budorden (andra tavlan)
  Matteus 22
  37 Då svarade han honom: »’Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.’
  38 Detta är det yppersta och förnämsta budet.
  39 Därnäst kommer ett som är detta likt: ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv.’
  40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.»
  Sa Jesus att ”jag har två NYA bud” eller sa han ”lagen och profeterna bygger på detta”? Jesus ändrade inte en prick i lagen, isåfall vore han både en lögnare och en falsk profet. Och det var han verkligen inte.
  Matteus 5 (bergspredikan)
  17 I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
  18 Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.
  19 Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.

 • Björn Jönsson on 23 mars, 2011 at 2:02 e m said:

  @Rickard:

  Frälsningen beror inte på laggärningar, inte rättfärdigheten heller, vilket gör omintet att bli utkastad!

  Bb

 • Rickard…

  Det handlar inte om att felcitera Paulus utan citera honom i sitt sammanhang.

  Paulus predikade den korsfäste OCH uppståndne Herren – till frälsning och TRONS LYDNAD = PÅ DESSA TVÅ BUD hänger hela lagen och profeterna! > vilket upprätthåller lagen.

  Han predikade Andens ämbete – inte bokstavens.

  Paulus undervisar i stället om att DÖ tillsammans med Herren till att bära rättfärdighetens frukt.

  Rom.3:21 ”Men nu har UTAN LAGEN en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,
  en rättfärdighet från Gud GENOM TRO på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.

  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

  Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod.

  I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig SOM TROR PÅ Jesus.”
  ………………….

 • micro on 23 mars, 2011 at 2:00 e m said:

  @Rickard:

  ”Va bra att du säger så 🙂 Just precis det är ju vad som händer runt om i världen. Gud kallar tillbaka sitt folk till att faktiskt lyda buden, Upp 14:12 Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.”

  ”I sista tiden kallar Gud tillbaka sitt folk”…..innan var det tydligen inte så noga med buden.

  Dom som inte känner kallelse ska dom tänka:
  1. Äh, sista tiden är nog inte börjat än….
  2. Sista tiden håller säkert på ett tag till.
  3. Jag tillhör inte Hans folk 🙁

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 1:57 e m said:

  Och tvivlar man på att det kanske inte är så viktigt ändå…

  Lukas 13:26-28
  26 Och I skolen då säga: ‘Vi hava ju ätit och druckit med dig, och du har undervisat på våra gator.’
  27 Men han skall svara: ‘Jag säger eder: Jag vet icke varifrån I ären; gån bort ifrån mig, alla I ogärningsmän.’
  28 Där skall då bliva gråt och tandagnisslan, när I fån se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, men finnen eder själva utkastade.

  ”gån bort ifrån mig, alla I ogärningsmän.”
  ”men finnen eder själva utkastade.”
  De som är ”ogärningsmän” (pysslar med synd, dvs bryta mot Guds lag) blir utkastade från Himmelriket. Menar Han allvar? Alltid

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 1:52 e m said:

  ”OM det är en Guds angelägenhet” (Min betoning)

  2 Mosebok 31:16 Och Israels barn skola hålla sabbaten, så att de fira den släkte efter släkte, såsom ett evigt förbund.

  Vill du inte vara inympad i Israel så förstår jag att du inte vill hålla Sabbaten. Dock hör det ihop. Evigt förbund är ”ganska länge” trots allt

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 1:49 e m said:

  @Björn bloggare:

  ”Det gäller även sabbatsfirandet, för om det är en Guds angelägenhet, så kommer han att övertyga var man och kvinna om detta, allt som är viktigt för Gud, övertygar han om!”

  Va bra att du säger så 🙂 Just precis det är ju vad som händer runt om i världen. Gud kallar tillbaka sitt folk till att faktiskt lyda buden, Upp 14:12 Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»

  Håller buden, och har tron.

  Fler verser från NT (GT fullständigt kryllar av exakt samma budskap, NT innehåller ju faktiskt inte en ny religion)

  1 Johannesbrevet 5:3 Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga. (that we keep his commandments)

  Uppenbarelseboken 12:17 Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd. (which keep the commandments of God)

  1 Johannesbrevet 5:2 Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn. (when we love God, and keep his commandments)

  1 Korinthierbrevet 7:19 Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han håller Guds bud. (but the keeping of the commandments of God)

  Matteus 19:17 Han sade till honom: »Varför frågar du mig om vad som är gott? En finnes som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden.» (but if thou wilt enter into life, keep the commandments.)

  Sen kan man felcitera Paulus hur mycket man vill, det omintetgör inte dessa tydliga texter

 • Björn bloggare on 23 mars, 2011 at 1:37 e m said:

  J.O Sundvall säger med en tydlighet att Jesus är Gud, vilket många messianskt troende förnekar och jag undrar, varför de förnekar detta, men vill eftersträva sabbatslydnad?

  Sen säger J.O Sundvall att de kristna följer lagen i stort, den lag som är skriven i hjärtat är torahs lag.
  Han säger att det är en hjärtesak och jag håller med.
  Vi följer alltså lagen utifrån en övertygelse i hjärtat, dvs hjärtats tro, tron gör ju lagen gällande, men om övertygelsen/tron inte infunnit sig, får vi vänta tills man blivit övertygad, annars bryter man mot trons lag. Det gäller även sabbatsfirandet, för om det är en Guds angelägenhet, så kommer han att övertyga var man och kvinna om detta, allt som är viktigt för Gud, övertygar han om!

  Bb

 • Rickard on 23 mars, 2011 at 1:32 e m said:

  @Lennart Svensson:

  Att aldrig arbeta (är lathet), och ”hålla alla dagar heliga” (som Sabbat) är något du absolut inte kan finna någonstans i Bibeln.
  Dessutom är det inte ens ett judiskt bud. Precis som inga andra av de tio budorden är specifikt judiska.

 • Kära syskon!

  Det finns en risk, att man börjar sila bort mygg och svälja kameler!

  Herren är Herre över shabbaten, så det är Han som bestämmer:

  VEM predikar Herrens död OCH uppståndelse till frälsning?!

  Det får vi inte glömma bort!

  …………

  Mvh. 😀

 • @Lewanu:

  ”Men menar du att om jag klipper gräsmattan så kan jag be till Jesus under tiden och då helgar jag ändå vilodagen?”

  Jättebra idé. Så gör jag nog i sommar. Annars blir det ofta inte klippt i tid. På Lördagen vill man ju vila.

 • @Lewanu:

  ”- Jag undrar var du hittar de som verkligen vilar på söndagen mer än sabbatsfirande messianer?”

  Nja, de är nog inte lätta att finna numera kanske men har närliggande exempel från förr.

  Om man ska nämna något som förargade mig då var när någon förbjöds plocka några svampar personen ifråga fann vid vägdiket under söndagspromenaden. Det skulle visst vara någon slags förvärvsarbete. Men det var nog vanligare förr och i vissa kretsar.

 • @Josef:

  ”Vilodagen dvs det 4:e guds bud skall vördas.”

  Jag är helt överens med dig om detta. Observera bara, att ”vilodagen” som du refererar till är sabbatsdagen, veckans sjunde dag, det vill säga lördagen. I det fjärde budet skulle det lika gärna i våra moderna översättningar kunna stå: ”Tänk på lördagen, så att du helgar den.”

 • micro on 23 mars, 2011 at 1:10 e m said:

  @Josef:

  ”men det är nog som de gamla puritanerna sa att jobba på en söndag eller lördag eller vilken dag man nu jobbar på är synd.”

  Va?

 • Vilodagen dvs det 4:e guds bud skall vördas.
  på söndagen skall man ge gå till kyrkan om man har någon, umgås med troende och vila i från att tjäna pengar. Det kan man göra gott på vilodagen.
  men det är nog som de gamla puritanerna sa att jobba på en söndag eller lördag eller vilken dag man nu jobbar på är synd.

  ”Ingen människa kan varken genom gärningar (laggärningar eller ”nådesgärningar”) eller något annat bidra till sin frälsning. Frälsningen är till 100% ett verk sprunget ur Guds ofattbara och obegripliga NÅD! Ingen människa har något att berömma sig av. ALLT i frälsningen är initierat av Honom och utfört av Honom! Den kärlek till Gud som denna OFÖRTJÄNTA NÅD skapar i oss”

  bra att han insett Calvins läror till slut 🙂

 • Söndagar ser jag som ”kyrkomöte”……man kan gå eller vara hemma….valfritt.

  Sabbat ser jag som ”du får icke göra något på denna dagen”…….

  Det finns dom som måste jobba på lördagar.

 • @Lennart Svensson:

  Hej Lennart!

  Vad gör du på söndagar? Har du någon speciell respekt för den dagen? Är det en helt vanligt dag för dig? Hur är det med dem som menar, att vi måste återgå till att helga söndagen som vilodag?

  Enligt ditt resonemang är söndagsfirandet helt ovidkommande, det går lika bra att ha vilodag någon annan dag i veckan. Tala om det för pastorn i din församling! Slopa söndagsfirandet!

  Du skrev: ”Sabbat 24 tim/dygn, hela veckan lång, är de kristnas melodi.”

  Se bara upp så att det inte blir på veckans sjunde dag/dygn. Risken är då stor, att du blir lagisk!

  Nej broder! Vakna och se, att Guds ord talar om, att vi av nåd får fira sabbat på veckans sjunde dag – lördagen!

 • Lennart Svensson on 23 mars, 2011 at 12:04 e m said:

  @Lewanu:

  Hej Lewanu!

  Jag undrade givetvis vad J.O Sundvall vill med sitt ”budskap”.
  Ok, då fattar jag.
  Han vill tala om att Bibelns ”sabbat” är på lördagar.
  -So what?,
  som vi brukar säga i Småland.
  Jag har alltid älskat lördagar och är faktiskt född på en lördag.
  J.O Sundvall säger det, som jag sagt hela tiden.
  Det är Jesus Kristus som ÄR Herrens Högtider.
  Det handlar inte om någon veckodag i det nya förbundet.
  Den Riktiga Sabbaten beskrivs i ”Hebr.4:9”.
  Det är den som gäller.
  Sabbat 24 tim/dygn, hela veckan lång, är de kristnas melodi.

  mvh L.S

 • S-E Sköld on 23 mars, 2011 at 12:01 e m said:

  Om Börje Claesson UPPFATTAR, att det handlar om en VILLOLÄRA, är han SKYLDIG sin Mästare – Sin Uppdragsgivare – att stänga ned utsändningen:

  DÅ DET HANDLAR OM OGRÄSSÅDD
  I GUDS ÅKER.

 • Bröder och systrar ”strider ni för HERREN eller för er själva” , låt oss bara hålla HERREN helig i våra hjärtan alla dagar.

  Tack Jan-Olof för denna underbart berikande undervisning om Shabbath !

 • Lars W ”Mycket intressant förresten ang t ex Kol 2 hur översättare förvrängt genom att komplettera Guds Ord. De har ju faktiskt med detta gjort svart till vitt. Hur man väver in påvliga och mänskliga traditioner i översättningsarbetet. Mycket farligt om man t ex ger sig på att översätta Uppenbarelseboken felaktigt genom sådana metoder”

  – Håller helt med dig!!

 • Lars W ”Många följer slaviskt kalendern med söndag som vilodag. Ibland med större nit än sabbatsfirande messianer håller sabbaten som vilodag. ”

  – Jag undrar var du hittar de som verkligen vilar på söndagen mer än sabbatsfirande messianer? Under hela min uppväxt så var vilandet på söndagen hänvisat för männen i första och ofta enda fall. De ”behövde” inte arbeta men kvinnorna stod för allt hushållsarbete som skulle göras och omhändertagande av barnen.
  Du säger också:
  ”Vilket man inte behövar bara man tänker på den och helgar den d v s skiljer av den som en dag ägnad åt HERREN åtmnstone i tanken och i anden.”
  – Jag undrar vem som bestämmer att det ”räcker” med att ägna dagen åt Herren i tanken och anden..
  Trots allt så är Gud tydlig med vad HAN menar med att helga vilodagen.
  Men menar du att om jag klipper gräsmattan så kan jag be till Jesus under tiden och då helgar jag ändå vilodagen?
  Kanske menar du att jag på vilodagen kan åka och göra mina veckoinköp och vid mjölkdisken samtidigt som jag lägger ner paketen i vagnen, läser bibeln?
  Förlåt om jag ”överdriver” och jag vill inte vara tyken,, men jag vill vara tydlig

 • @Lennart Svensson:

  ”Då undrar Gud och alla vi andra;

  Vari ligger budskapet?
  Vad handlar det hela om?”

  Gud undrar inte. Förkunnelsen bygger på vad Han själv sagt och vad Hans tjänare skrivit ned.

  Om du undrar får du läsa igen. Det är mycket läsvärt och tål att läsas många gånger.
  ______

  Mycket intressant förresten ang t ex Kol 2 hur översättare förvrängt genom att komplettera Guds Ord. De har ju faktiskt med detta gjort svart till vitt. Hur man väver in påvliga och mänskliga traditioner i översättningsarbetet. Mycket farligt om man t ex ger sig på att översätta Uppenbarelseboken felaktigt genom sådana metoder:

  ” ’För var och en som hör de profetians ord som stå i denna bok betygar jag detta: ”Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.

  Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.’

  Han som betygar detta säger: ’Ja, jag kommer snart. ’ Amen. Kom Herre Jesus!

  Herren Jesu nåd vare med alla.”

 • Lennart Svensson ”Då undrar Gud och alla vi andra;

  Vari ligger budskapet?
  Vad handlar det hela om?”

  – Nej Lennart det är jag säker på att Gud inte undrar,, han om någon känner väl till sina egna bud som han har gett till evig tid.

  Men eftersom du har missat det,, (tror att ”alla andra” inte har missat det) vilket är helt märkligt om du har sett på filmen och läst denna och tidigare artiklar och sist men inte minst, läst bibeln, så vet du väl att det är sabbat på lördag,, eller hur?
  Och att Guds bud (de som gäller för oss) är där för oss att följa så länge himmel och jord består.
  Jag tyckte i alla fall att det verkligen kom fram med all tydlighet.

 • Lennart Svensson on 23 mars, 2011 at 11:19 f m said:

  Hej Vänner!

  Jan-Olof Sundvall skriver ang. sitt ”syfte”:

  ”Att presentera ett för mig mycket underbart och välsignat budskap.
  Många skulle ha gått miste om detta budskap som jag tror är ett budskap från Herren själv i dessa upprättelsens dagar”.

  Då undrar Gud och alla vi andra;

  Vari ligger budskapet?
  Vad handlar det hela om?

  mvh L.Svensson

 • Anelehy on 23 mars, 2011 at 11:00 f m said:

  Tack Jan-Olov Sundvall att du är en av dem som leder oss tillbaka till de urgamla stigarna! Gud välsigne dig och din familj.

 • Linnea on 23 mars, 2011 at 10:58 f m said:

  Hjärtinnerligt tack för detta Ditt klargörande och ödmjuka inlägg broder Jan-Olof Sundvall!

  Det är ju inte mot varandra vi ska strida utan mot vår gemensamme fiende Satan som gnuggar sina händer av förtjusning då han lyckas åstadkomma så onödig splittring som här.

  ”Lärostrider är åderlåtning på Kristi Kropp” profeterade Britta Hyllstam i ”Gudsuppenbarelse i vår tid” redan för många år sedan nu.

  Var välsignad!

 • Anelehy on 23 mars, 2011 at 10:54 f m said:

  Det är tragiskt att kristensheten i dag är så förblindad att de inte ser summan av Guds Ord, sanningen. Hur vågar vi människor förvränga Guds bud!?! Han säger ju tydligt i 2 Mos. 20:8 att också vi som är ”främlingar” som bor innanför Israels Guds portar(tror på Israels Gud), ska hålla den sjunde dagen (Lördagen) helgad åt Herren. Hur i hela världen har vi kommit hit där vi är i dag? Vissa av oss bryr sig inte alls om att hålla sabbaten och andra bestämmer själva att gå på gudtjänst på söndag och säger att det är deras sätt att fira sabbat. Vi ska inte fira sabbat som det passar bäst för oss själva. Vi ska hålla sabbaten så som det passar och är bestämd av Gud, Israels Gud!

 • ”Så som vi förstår summan av Bibelns ord, när det gäller kristologin, så är Jesus 100% Gud uppenbarad i en 100% människa – Människosonen. Våra mänskliga hjärnor förmår inte fatta längden, bredden och djupet av detta ofattbara uttryck för en gudomlig Gud. Om en människa kunde förklara Gud i hela sin gudomliga fullhet, då vore Han inte Gud! ”

  Ett fint vittnesbörd.

  Man borde inte travestera på det men man kunde även säga att om EN människa kunde förklara Gud i hela sin gudomliga fullhet, då vore Han Gud!

  Och det var vad Människosonen var och är.

 • Ett mycket bra initaitiv.

  Det bör verkligen komma upp i dagen (för i Dagen kommer det inte upp) vad som skett och vilka som ligger bakom.

  Många följer slaviskt kalendern med söndag som vilodag. Ibland med större nit än sabbatsfirande messianer håller sabbaten som vilodag. Vilket man inte behövar bara man tänker på den och helgar den d v s skiljer av den som en dag ägnad åt HERREN åtmnstone i tanken och i anden.

  Dessa som strikt håller sig stilla på söndagen, förutom promenaden till kyrkan, iakttar gamla påvliga lagar medan sabbatsfirande messianer håller Guds bud . (Upp 12:17)

 • Runo Strömmare on 23 mars, 2011 at 10:03 f m said:

  Broder Jan-Olof Sundvall!

  Vill instämma i det du avslutar ditt brev med:
  ”Tänk att vi av nåd får vara med !”

  Ps.
  Det är inte första gången kanal 10 censurerar och tar bort program
  ds

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?