Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

En sammanställning av Katolska kyrkans villoläror

Emanuel Sandberg inställer sig i ledet gräsrötter inom Pingströrelsen som inte förstår pingstledningens pilgrimsfärd till påvestolen i Rom. (Se denna insändare i Dagen). Man får onekligen känslan av att vi som inte längtar efter enhet med maktapparaten – vatikanen, är bakåtsträvare, lite enfaldiga och olärda.  Å ena sidan kan man undra över vem det är som inte är påläst och vem som egentligen sticker huvudet i sanden? Å andra sidan, om vi som säger nej tack till enhet med världens största sekt är naiva, enfaldiga eller till synes dåraktiga har vi gott sällskap!  Så säger Paulus;

1 Kor 1:20 Ja, var äro de visa? Var äro de skriftlärda? Var äro denna tidsålders klyftiga män? Har icke Gud gjort denna världens visdom till dårskap?

1 Kor 1:27 Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.

1 Kor 3:19 Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det är ju skrivet: ”Han fångar de visa i deras klokskap”

Innan du fäller några domar över proteströrelsen både inom och utanför Pingströrelsen, ta några minuter och läs igenom Bertil Lundbergs intressanta samanställning av Katolska kyrkans villoläror (Obs lång bloggpost)

300 ca Man började be för de döda. Denna läran har Katolska kyrkan byggt på ett sammanhang ur 2 Mackabeerboken 12:38-44.

302 Vid kyrkomötet i Ancyra / Elvira (Grenada) mellan år 295 och 302, ett provinskyrkomöte i Spanien, förbjöds äktenskap för biskopar, präster och diakoner (Concilium Eliberitanum, Canon XXXIII). Prästerkapet tvingades där till celibat. Där bestämdes att om de fortsatte att leva tillsammans med sina hustrur och avla barn efter sin ordination så skulle de avsättas! Detta var första gången som en celibatslag infördes. ”Påven” Siricius skrev år 383 brev till Spanien och Afrika för att uppmärksamma dem om celibatsreglerna och föreskrev straff för överträdelser.

320 ca Man började bränna vaxljus.

325 Vid det stora kyrkomötet i Nicaea 325 blev kyrkan i praktiken en statskyrka under kejsarens ”beskydd”. De som motsatte sig statskyrkotanken blev förföljda t.ex. donatisterna. Det bestämdes där också att prästerna fick inte gifta sig (men de som redan var gifta fick dock fortsätta i den ställning de var). Redan då gick profetian i 1 Tim. 4:3 om att förbjuda äktenskap i fullbordan. De medverkande uttryckte också sin belåtenhet med förbudet i Canon III som förbjöd mulieres subintroductas. Ingen biskop, präst eller diakon fick ha någon annan kvinna i sitt hus än sin moder, syster, faster, moster eller liknande person som inte någon misstanke kunde riktas mot. Men 39 av Rom-församlingens första ledare hann med att vara gifta! Många präster hörsammade dock inte celibatet. Kyrkomötet i Laodicea 352 backade i celibatsfrågan och förpliktade att präster skulle gifta sig med jungfrur och skicka iväg otrogna hustrur. I kyrkomötet i Kartago 401 svängde det igen och mötet tog en ståndpunkt för celibatet, samt antog att präster skulle skilja sig från sina fruar och leva som ogifta. Bara 19 år efter Kartago prisar dock biskopen i Rom, Honorius, fruarna som stöttar sin präst-makar i tjänsten. 867 valdes Adrian II till påve. Han var en gift man, vilket igen missgynnade förespråkarna för celibatet. På Laterankonciliet 1139 uttalade påven Innocent II alla prästerliga äktenskap som ogiltiga och barnen i sådana äktenskap för oäktingar. Konciliet i Trent (1545-1562) bestämde att gifta präster skulle exkommuniceras. Celibatstvånget ökade de homosexuella aktiviteterna mycket märkbart inom kyrkan. Konciliet i Tours 567 bestämde att munkar fick inte sova två stycken i en säng och att sovsalarna skulle ha ljuset brinnande hela natten.  

336 Kristet julfirande firades första gången. Den 25 december valdes för att anknyta till, eller snarare överta, firandet av ”den oövervinnliga solen”, sol Invictus, en kult som blivit alltmer populär i Rom från 270-talet. Även den persiska Mitraskulten kopplas samman med solen och den 25 december. Kung Konstantin var en hängiven dyrkare av solen före sin kristna omvändelse.

350 ca Ökenfadern, eremiten och munken Antonius (251 – 356), som grundade munkrörelsen spårar ur när han lär att ”All nåd som någonsin har blivit skänkts människor, allt kom genom Maria.” Från Our Lady’s Library. Antonius gick klädd i en stickande skjorta av hästhår, åt aldrig kött och badade aldrig. Blev 105 år. Han lärde sina lärjungar att fly egendom och kvinnor. Han är också viktig för den koptiskt ortodoxa kyrkan. Återuppväckt i svensk kristenhet har han blivit genom bl.a Peter Halldorf som i sin bok ”Jungfrumark” ser denne ökeneremit som en förebild.
Johannes Krysostomos (ca 347-407) fortsatte med att säga att ”Syndare får förlåtelse endast genom Marias förbön”. Krysostomos blev av påven Pius V officiellt utnämnd till kyrkolärare 1568. Också i den Ortodoxa kyrkan är han en av de största kyrkolärarna.
Även Aurelius Augustinus (354-430) förföll till en felaktig Mariasyn genom detta uttalande: ”Vem kan värdigt tacka dig och nöjaktigt prisa dig, o välsignade jungfru, som genom ditt medgivande har frälst en förlorad värld.” Augustinus hävdade att alla människor har del i (arv)synden redan från sin tillblivelse, med ett undantag – Maria. Detta uttalande lade sedan grunden för Concéptio Immaculáta – den obefläckade avlelsen.
Thomas av Aquino (ca 1225-1274) lärde i sin tur att ”Gud har anförtrott Maria himlens nycklar och skatter”. Thomas av Aquino blev av påven Pius V officiellt utnämnd till kyrkolärare 1567. I stället för Reformationen så valde Katolska kyrkan Mariadyrkan.
Höjden av villolära presenterades av påven Benedict XV (1914-1922)som hävdade: ”Alla de som söker Marias beskydd kommer att bli frälsta för all evighet.”

375 ca Man började uttrycka böner till och vördnad för änglar och döda helgon, samt använda bilder.

381 Man började dyrka Maria under bruket av titeln Guds Moder. Maria övertog i själva verket Modergudinnan Diana (Artemis) dyrkan i Efesus (se Apg. 19:23-40 och Apg. 20:28-30).

381 På kyrkomötet i Konstantinopel blev statskyrkan lag.

394 Mässan som ett dagligt nattvardsfirande.

416 Lagen om spädbarnsdop fastslogs. Spädbarnsdop blev nu obligatoriskt. Kejsaren Theodosius II (regerade 408-450) hotade med dödsstraff för omdöparna. Rörelser som förnekade det katolska dopet blev gruvligt förföljda. Främst i de schweiziska alperna fanns det grupper (valdensarna) som överlevde förföljelserna . Augustinus trodde att dop var nödvändigt för frälsningen ”för mänskliga varelser kan återlösas endast inom kyrkan som man kan komma in i endast genom dop” och ”endast genom (spädbarns) dop kan fullständig och omedelbar rening (från synd) utföras.”

420 ca Augustinus kommer med uppfattningen att apostladekretets förbud mot blodmat inte längre gäller, han menade att blodförbudet endast var temporärt. Som skäl till detta anger han i verket Contra Faustum att dekretet tillkom av hänsyn till judarna och att det nu inte längre behövde hållas när förhållnadena förändrats. Luther och övrig kristenhet (förutom vissa avvikande röster ibland) har sedan gått på den samma linjen, det skulle vara alltför stort besvär med att hålla en sådan regel, detta medan judarna räknade blodförbudet till ”det lättaste buden i lagen”. Men faktum är att det under de tre första århundradena av kristenhetens historia inte finns några verkliga vittnesbörd om att förbudet mot blodmat inte skulle gälla. Både Tertullianus, Origenes och Clemens av Alexandria bekräftar att de kristna höll detta dekretet. Beslutet fattades inte bara av apostlarna utan även av den Helige Ande och vem har hört att den Helige Ande upphävt detta dekretet? (Se vidare Informationer nr 4/2002).
Christer Angerbjörn: Blodförbudet gäller nya förbundet. Världen idag 080104.

431 Bruket att dyrka Maria som Guds Moder blev erkänd dogm vid kyrkomötet (det tredje konciliet) i Efesus. Maria ärades med titeln Theotokos (Gudaföderska). Det här blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. Resultatet av detta kan vi idag se i den katolska världen. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”Himmelens drottning”. Kybele titulerades ”alla heligas Moder”. Alla dessa titlar tillämpas numera, med obetydliga variationer, på Maria. Som Himmelens drottning står hon idag i högre rang än alla änglarna och de heliga i Himlen, och endast under Gud i status.
Prästen Filip från Rom, frambär på kyrkomötet i Efesus 431 för första gången tanken att påven biskop Celestinus är Petri efterträdare och innehar hans plats som innehavare av himmelrikets nycklar.

449 På den extra ”rövarsynoden” i Efesus 449 blev biskop Flavian från Konstantinopel misshandlad till döds av biskop Leos prästerskap i Rom. Samme biskop utnämnde sig till Kristi ställföreträdare på jorden. Det var minst sagt en subtil förvanskning som fräckt utgav sig för att vara ”sann kristendom”. (Enligt vår bibel är det den Helige Ande som är Kristi ställföreträdare på jorden. När påvarna tar på sig titeln ”Vicarius Christi” så är det en total urspårning från nytestamentlig tro.)

451 Kyrkomötet i Chalcedon, där bestämdes att ett klosterlöfte gällde för hela livet. Var i Nya Testamentet handlar kristendom om ett klosterliv?

490-496 Maria uppenbarar sig för första gången. Romanus bad gråtande till ”Guds Moder” och hon uppenbarade sig för honom i en dröm.

500-talet. Prästkläder och skrudar togs i bruk.

533 Johannes II blev den första påven som ändrade sitt påvenamn, men praktiken att ändra namn blev inte generell förrän vid tiden för Sergius IV år 1009.

553 Vid det femte konciliet i Konstantinopel fick Maria benämningen Aeiparthenos (ständig jungfru). Man menade därmed att hon hela livet var en jungfru.

593 Läran om skärselden antogs när Gregorius den store (Gregorius I) var påve.

600 Gregorius I inför att det latinska språket ska användas i bön och tillbedjan.

607 Kejsar Phocas ger påvetiteln åt Roms biskop Bonifacius III (påvetiteln har alltså ett hedniskt ursprung).

650 ca Man började med kyrkliga högtider för att ära Maria.

649 Laterankonciliet under påven Martin I fastslog Marias eviga jungfrulighet.

680 Kyrkomötet i Konstantinopel fastslår att dop inte kan förrättas på annan plats än i kyrkan. Genom att barndopet nu var det vanliga (tradition) så räckte det ju med en dopfunt till detta.

709 Man började kyssa påve Konstantins fötter!

750 Frankernas kung Pepin tilldelar påven världslig makt. Påven Zacharias (741-752) var i sin tur behjälpig med att göra Pepin till frankernas kung i nuvarande västra Tyskland och norra Frankrike. Pepin ledde senare sin armé till Italien och besegrade lombarderna, gav sedan deras land till påven, en stor del av centrala Italien. Detta var början på påvestaterna och den världsliga dominansen av påvarna: kontrollen över Rom och centrala Italien, och som erkändes av Pepin år 754 till den nye påven Stephen III. Det hela gick till så att påven visade frankernas kung ett dokument som påstods vara daterat 30 mars år 315, ett dokument som kom att kallas “The Donation of Constantine”. Det falska dokumentet berättar historien om hur kejsar Konstantin (död år 337), efter att ha blivit mirakulöst helad från lepra, gav påven Sylvester I (314-335) regionerna omkring Rom och proklamerade Rom som överhöghet över de andra huvudcentrena för krykan (Konstantinopel, Antiokia, Alexandria och Jerusalem). Dokumentet visar att den romerska katolska kyrkan från Konstantins dagar var fastställd att vara överhöghetskyrkan som hade laglig rätt till regionerna omkring Rom och var högre i rang än kejsaren. Dokumentet gjorde den rätta intrycket på Pepin, han överlämnade dessa regioner till påven Stephen efter segern över lombarderna. Det var på detta sättet som de påvliga staterna kom till och som den katolska kyrkan blev skökan som red på den världsliga makten. Dokumentet är troligen påhittat strax innan Stephen mötte Pepin. Det var först år 330 som staden Byzantium fick namnet Konstantinopel. Dokumentet är inte heller skrivet på den latin som var i användning under Konstantins tid.

787 Kyrkomötet i Nicea: Vördnad av änglar godkändes. Tillbedjan av kors, helgonbilder och reliker auktoriserades, samt rökelseoffer till deras ära. Konturerna av Uppenbarelsebokens sköka blir allt tydligare. Och för att kunna tillbe dessa saker har den Katolska kyrkan medvetet plockat bort det andra budet.

788 Tillbedjan av Maria och helgonen genom avbilder började ta form.

850 ca Heligt vatten, blandat med en nypa salt och välsignat av prästerna uppfanns. Dess verkliga bruk kan dock ha börjat redan på 300-talet. Enligt katolsk tro hatar djävulen Heligt Vatten på grund av dess kraft över honom. Han kan inte förbli länge på en plats eller nära en person som ofta bestänks med välsignat vatten. Seden är dock hämtad från hedniska tempel. Apologeten Justinus Martyren (ca 100- ca 163) skrev: ”Hedningarna bestänker sig själva med vatten när de träder in i sina tempel”.

850 ca Man började med ringklockor i gudstjänsten.

890 Vördandet av Marias man Josef började.

927 Ett råd av kardinaler upprättas.

968 Påven Johannes XIII börjar att döpa kyrkklockor! En döpt kyrkklocka i Lugano meddelar: ”Ljudet av denna klocka besegrar stormar, driver iväg demoner och sammankallar människor.”

993 Helgonförklaringar av döda personer började genom Johannes XV som helgonförklarade St. Ulrich.

998 Fastande på fredagar och fastan före påsk påbjöds.

1000-talet Mässan utvecklades gradvis som ett offer, och att närvara gjordes obligatoriskt.

1000 ca Välsignad aska som sakramentalie började praktiseras som botgöringsmedel. Vid askonsdagen (dagen efter fettisdagen och 40 dagar före påsk) strös vid mässan ut välsignad aska på de troendes huvuden som tecken på botfärdighet. Askan kommer från föregående års palmsöndags palmgrenar. Sakramentalier är välsignade religiösa föremål invigda av Kyrkan som kors, religiösa bilder, rosenkransar, helgonfigurer m.m.)

1079 Celibatet för präster påbjuds av Gregorius VII.

1090 Rosenkransen (ett radband med böner) introducerades av eremiten Peter.

1100 ca Betalning för mässan påbjuds.

1139 Det andra Laterankonciliet upphävde äktenskapet för vigda präster.

1140 Doktrinen att det finns sju sakrament.
Ett sakrament verkar ex opere operato dvs. genom utförandet av akten i sig själv oberoende om den som tar emot handlingen eller den som utför den är rättfärdig. Canon 8 från 1547 säger ”If anyone says that by the sacraments of the New Law grace is not conferred ex opere operato, but that faith alone in the divine promise is sufficient to obtain grace, let him be anathema.”

1171 Alexander III bestämmer att helgonförklaringsprocessen endast får göras av den Heliga Stolen.

1178 Påven Alexander III förbjuder handel med villolärare (dåtidens protestanter).

1184 Inkvisitionen grundas av konsiliet i Verona.

1190 Avlat börjar säljas.

1215 Nattvardsdogmen (transsubstantiationsläran) att brödet under mässan förvandlas till Kristi fysiska kropp för att ätas levande, antogs av påven Innocentius III (Gelasius I som var Roms biskop mellan 492-496 tog avstånd från tanken på transsubstantiation). Påven Innocentius III instiftar genom Laterankonsiliet att synder ska bekännas hörbart till en präst istället för till Gud.

1215 Folket ålades att bekänna sina synder för prästen åtminstone en gång per år.

1220 Tillbedjan av nattvardsbrödet infördes av påven Honaratius.

1227 Handringningen som prästen använder vid mässan som en signal till folket att oblaten snart kommer att förvandlas till Kristi kropp introducerades.

1229 Bibeln förbjöds att läsas av lekmän och blev förbjuden vid kyrkomötet i Toledo (Toulouse). Vid detta möte blev biskoparna förpliktigade till att i alla trakter i sina stift insätta edsvurna män som skulle i alla smyghål uppspåra kättarna och överlämna dem till straff. Varje hus där man fann en kättare skulle jämnas med marken. Alla män från 14 år och alla kvinnor från 12 år skulle med ed lova att bevara tron på den romerska kyrkan och att av alla krafter förfölja kättare. Var och en som inte gick med på detta eller som inte gick till nattvarden varje påsk, pingst och jul, skulle misstänkas för kätteri. Kättare eller sådana som var misstänkta för kätteri, skulle ingen läkare få besöka, inte ens om sjukdomen var dödlig. En uppriktig ångerfull skulle avlägsnas från hemorten, erhålla en skärskild dräkt och förlora alla offentliga rättigheter, till dess han erhållit påvlig dispens.

1234 Bibeln förbjöds att läsas av både präster och lekmän på romanska språket.

1245 Kardinaler ordinerades att bära röda hattar.

1251 Skapularet hittas på av den engelske munken Simon Stock.

1264 Den kyrkliga högtiden Corpus Christi (Kristi Kropp) introducerades. Den heter nu Kristi Kropps och Blods Fest och är en liturgisk högtid för Altarets Sakrament och firas med sakramentsprocession där så är möjligt på den första torsdagen eller söndagen efter festen för den heliga treenigheten.

1414 Folket fick inte längre ta del i kalken i mässan.

1439 Läran om skärselden proklamerades som kyrkans troslära och officiella dogm vid kyrkomötet i Florens.

1439 Doktrinen om de sju sakramenten bekräftades.

1442 Utanför Kyrkan ingen frälsning – Extra Ecclesiam Nulla Salus. Denna dogm ploklamerades i Bullan ”Cantate Domino” av påven Eugenius IV vid konciliet i Florens år 1442. ”Den heliga romerska Kyrkan tror, förkunnar med stadig hand, bekänner och proklamerar att ingen som existerar utanför den Romerska Katolska Kyrkans gemenskap, inte endast hedningar, utan även judar, heretiker och schismatiker, kan bli delaktiga av det eviga livet, utan kommer att gå samma öde till mötes som dem Kristus sade i Matt. 25:42 ”Gån bort ifrån mig, I förbannade till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar”, om de inte före sitt livs slut blivit upptagen i flocken. Ingen, vilket barmhärtighetsverk de än utfört, även om de utgjutit sitt blod för Kristi skull, kan erhålla frälsning, om han inte underkastar sig och är innesluten i Kristi enda Kyrkans fullkomliga enhet”. (Påven Eugenius IV 1442-02-04)
Eugenius IV har dock haft föregångare till denna läran, i bland andra Augustinus.
Augustine (died A.D. 430): ”No man can find salvation except in the Catholic Church. Outside the Catholic Church one can have everything except salvation. One can have honor, one can have the sacraments, one can sing alleluia, one can answer amen, one can have faith in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and preach it too, but never can one find salvation except in the Catholic Church.” (Sermo ad Caesariensis Ecclesia plebem).

1508 Ave Maria börjar användas. Delar av den sista halvan blir inte klar förrän 50 år senare och godkänns av påven Sixtus V i slutet på 1500-talet.

1534 Jesuitorden grundas av Loyola.

1545 Traditionen upphöjs till att ha samma betydelse som Bibeln.

1546 De apokryfiska böckerna lades till i Bibeln och dessa har samma tillförlitlighet som de andra skrifterna. Den som inte ville godkänna dessa som kanoniska skrifter förklarades vara bannlyst (LET HIM BE ANATHEMA). För att få äga en bibel skulle man ha en licens från den katolska kyrkan. Bokhandlare fick inte sälja en bibel till den som inte hade en licens. Bibelöversättare eller bibeldistributörer fängslades eller brändes på bål.

Tobit 6:7-8 påstår att man med rökelse från en fisks hjärta och lever kan befria människor från demoner, Mark. 16:17 och Apg. 16:18 talar om att de kastas ut genom Jesu Kristi namn. Tobit 12:9 säger att allmosor räddar från döden och renar från synder medan 1 Petr. 1:18-19 säger att det sker genom Kristi dyrbara blod. 2 Mackabeerboken 12:43-45 talar om att be för döda människor och att anordna försoningsoffer för de döda så att de kan befrias från sin synd. 1 Joh. 1:7-8 säger att det är Jesu blod som renar från all synd när vi bekänner den inför Gud.

1562 Helgontillbedjan bekräftas.

1816 Pius VII fördömer Bibelsällskapet i Polen och hävdar att distributionen av Skriften underminerar ”religionens grundvalar” och var ”i högsta grad farligt för själarna”. Han säger vidare: ”De Heliga Skrifterna, när de cirkulerar på modersmålet har genom människors dumdristighet orsakat mer ont än gott.”

1824 Leo XII säger att ”om de heliga Skrifterna publiceras överallt utan åtskillnad så kommer det att bli mer till ondo än det är till fördel.”

1825 Leo XII ger mandat till att det Tridentinska konciliets dekret mot distribution av Skriften från 1546 ska efterlevas.

1829 Pius VIII fördömer Bibelsällskapen och den fria distributionen av Skriften.

1836 och 1844 Gregorius XVI fastställer sina företrädares dekret när det gäller bibelspridning. År 1845 upprepar denna påven fördömandet av Bibelsällskapens skrifter och förnekar att Skrifterna fritt ska distribueras till allt folket.

1850 I en encyklika fördömer Pius IX Bibelsällskapen. År 1864 fördömer han på nytt Bibelsällskapen, och klumpar ihop dem med kommunism, hemliga sällskap och annat ont och betecknar dem som ”ohyra av denna sorten”.

1854 Den ultrakatolske Pius IX proklamerar den 8 december dogmen om Jungfru Marias obefläckade avlelse (Maria Immaculata, att Maria blev avlad syndfri). Johannes Paulus II saligförklarade honom 000903. Saligförklaringen kritiserades av inte minst judiska grupper eftersom Pius IX fördömde religionsfriheten och höll Roms judar i ett getto, samt gav sitt samtycke till att en judisk pojke blev gripen och uppfostrad som katolik.

1864 Påven Pius IX ger ut brevet ”Syllabus of Errors”, som också godkänds av Vatikankonciliet. I brevet fördöms bland annat att protestantismen skulle kunna vara en annan form av den sanna kristna religionen och likvärdig med den Katolska kyrkan.

1870 Påvens ofelbarhet proklamerades som dogm av Pius IX vid det första Vatikankonciliet. 532 biskopar röstade för, 2 stycken emot och 140 föredrog att inte vara närvarande. ”Påven, när han uttalar sig ex cathedra eller när han uttalar sig som själarnas överste herde och alla kristnas lärare, definierar han, genom kraften av sitt ämbete läror rörande tro eller moral, som skall hållas av hela den universiella Kyrkan, han besitter genom gudomlig assistans de löften om ofelbarhet som givits av vår Gudomlige Frälsare till Petrus, ett ämbete som vår Gudomliga Frälsare gav åt Sin Kyrka för att säkerställa läror rörande tro och moral.” (Enchiridion Symbolorium, H. Denziger, Freiburg 1908). Ex cathedra betyder ”från påvestolens läroämbete”. När en påve uttalar sig ex cathedra så är det enligt Katolska kyrkan omöjligt att att han kan ha fel, han är då ”behärskad av den ofelbarhet med vilken den Gudomlige Återlösaren ville att Hans Kyrka skulle vara förlänad i att definiera doktriner rörande tro och moral” (Vatican Council I, Session 4, Chapter 4 – The Infallible Teaching Authority of the Roman Pontiff.)

1883 Påven Leo 13:e ger den 1 september ut ett manifest för att främja hängivenheten till Maria genom radbandet Rosenkransen. Där sägs bland annat:
”Vi önskar att samma tillgivenhet skulle offras av hela den Katolska världen med det största allvar till den Heliga Maria, så att genom hennes förbön måtte hennes gudomlige Son bli blidkad och mjuknad i det onda som orsakar oss lidande.”
”Det har alltid varit katolikers vana att i fara och i oroliga tider ila för att finna en tillflykt hos Maria, och för att söka efter frid i hennes moderliga godhet, vittnande om att den Katolska kyrkan alltid har och med rätt satt allt sitt hopp och förtröstan i Guds Moder.”
”Och i sanning är den obefläckade Jungfrun vald till att vara Guds Moder och därigenom förbunden med Honom i frälsningens verk för människan, och har en ynnest och en förmåga med sin Son större än någon mänsklig eller änglalik skapelse någonsin har erhållit eller någonsin kan förvärva.”
”Sök Marias beskydd med en iver som växer dag för dag, låt dem (de kristna nationerna) hålla fast mer och mer vid utövandet av Rosenkransen.”

1893 Katolska kyrkan katekes utgiven i Stockholm detta år förklarar: ”‘På grund af att hon (den romersk-katolska kyrkan) allena af Kristus fått fullmakten och medlen att leda människorna till den eviga saligheten’ och sålunda är den enda vägen, hvarpå salighet kan uppnås, kallas hon ‘den allena saliggörande kyrkan‘.”

1897 Leo XIII förbjuder ”alla versioner av översättningar till modersmålet, såvida de inte är godkända av den Heliga Stolen eller publiserade under biskoparnas övervakning.”

1931 Pius XI bekräftar läran att Maria är Guds Moder.

1950 Den 1 november proklamerar Pius XII dogmen (ofelbar kyrklig lära) Munificentissimus Deus om Marias upptagande med kropp och själ i himmelen när hon var färdig med sitt jordiska liv. Där blev hon sedan upphöjd till att vara Himlens drottning. Läs Jeremia 7:16-18 och Jeremia 44:15-23.

1964 Paulus VI förklarar under Andra Vatikankonciliet Maria för att vara Kyrkans Moder.

 

 

 

=>

Ämne: Nya Ekumeniken, Politik, Ekonomi & Samhälle, Villoläror

 • Lennart Svensson

  – Vi sätter oss i ringen
  – och tar varann i hand
  – Vi är en massa syskon?
  – som tycker om varann

  Är inte det som gäller?

  mvh onessvänson?

 • Kalle

  Tack för en utmärkt sammanställning, det visar hur vilse den katolska kyrkan är i sin lära, skall skriva ut den och spara den och memorera den. Man kan ju undra om det inte är katolska kyrkan som omnämns som skökan i uppenbarelseboken, har svårt att komma på något annat. Ve oss om vi går samman med henne, vi skall dock älska katolikerna och visa dem rätt.Kalle

 • Det är ingen grann lista det där. Kanske skulle Ekmans och Pingst läsa den.

 • Ja, det är mycket som måste vitmålas innan vi går i ok med Rom…

  Min förhoppning är att just pingströrelsens folk har en stor dos andliga antikroppar mot Kyrkans villfarelser…. Men det kan vara blandat med önsketänkade

  /D

 • Andreas.
  Både Ulf Ekman och ledare inom pingströrelsen är tillräckligt pålästa/insatta vad det hela handlar om. Charta Oecumenica- dokumentet känner du säkert till, liksom dom också gör.
  Det är just därför som det är så allvarligt. Dom vet så väl, och ändå…
  Varför?

 • Kära syskon!

  För alla som undrar varför man överger Herren och skriver på det obibliska Charta-dokumentet, finns det en förklaring i Skriften:

  2Tess.2:3 ”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

  Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.

  Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom DE INTE TOG EMOT SANNINGEN OCH ÄLSKADE DEN, så att de kunde bli frälsta.

  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de TROR PÅ LÖGNEN och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”
  …………………………….

  Det drar ihop sig….

 • Kära syskon!

  För alla som undrar varför man överger Herren och skriver på det obibliska Charta-dokumentet, finns det en förklaring i Skriften:

  2Tess.2:3 ….osv.

  ………………..

 • Lennart Svensson

  Deborah.

  Du är snabb du, ha-ha.
  Tony Malmqvist undrar, Varför?
  Vad sägs om;

  ” den Andemakt som är verksam i de ohörsamma”Ef.2:2″

  ”Därför sänder Gud över dem, villfarelsens Makt,
  så att de sätter tro till lögnen” ”2Tess.2:11”

 • Joacim

  1. Om nu kristendomen (katolska kyrkan) lärde fel fram till 1517, enligt er lista, undrar jag om det inte fanns några kristna under 1 517 år? Vilka var de kristna, och hur såg den ut under dessa århundraden?

  2. Enligt listan kristnades inte Sverige med katoliken St. Ansgar utan med vem, Olaus Petri?

  3. Menar ni att kristendomen fanns fram till 300-talet för att sedan försvinna och ”återhittas” först på 1500-talet, eller kanske senare?

  4. Varför är ni rädda, och för vad är ni rädda för? Frälsningen, skriften eller när Paulus vill att de kristna ska följa traditionen: 1 Kor 15:3

  Ni vet väl vad som menas med traditionen?

 • S-E Sköld

  MTC: ”Min förhoppning är att just pingströrelsens folk har en stor dos andliga antikroppar mot Kyrkans villfarelser….”

  Det är säkert så, men någon/några måste resa sig upp och bli talespersoner för antikropparna; och på den punkten är möjligen den avgörande bristen.

  Skulle kunna tänka mig, att även bland antikropparna sticker blöta fingrar upp, för att kolla kolla vindriktningen..

 • Pingback: Skapandet av ett samfund()

 • S-E Sköld

  Skapandet av ett samfund, sa Du ja eller nej? eller kanske någonting mittemellen? Den typen av ljumma basunröster finns det mer än nog av. Det lät som lite dubbelt, kluvet liksom!

 • S-E Sköld

  Joacim, problemet för Ditt resonemang är, att det finns en Bibeln att läsa i, för vem som helst som är läskunnig. Din advokatyr är därför sedan länge överspelad. Den första som använde den sa: ”Skulle väl Gud ha sagt?”.

 • Erik Johnsson

  S-E Sköld, det fanns ingen bibel att läsa i under de första århundradena. Och sedan kyrkomöten till sist slog fast vilka böcker som skulle ingå där fanns den ändå inte att tillgå för gemene man, ja inte ens för de lärda. Gutenberg kom långt senare med sitt bidrag till läsförståelse.

 • Erik Johnsson

  S-E Sköld, kan du inte svara på de fyra frågor Joacim ställer, en och en. Och försök att göra det seriöst. Jag tycker frågorna är högst relevanta.

 • Joacim…

  Vad är det för ‘en tradition’, som tvingar sig på andra till varje pris och prackar på ockulta, orättfärdiga läror?

  Om du sitter i de andligen blindas gemenskap, så får DU göra det.

  Jag vill inte bli förledd och förblindad.

  Jag har tackat NEJ tusen gånger, att böja mig under avguda-guru, påven, och beläten av sten och trä.

  Men hela tiden kommer det någon ‘utsänd’ från detta mörkrets rike och försöker övertyga andra, att det här en ‘kristen tradition’!

  Kan du svara mig på frågan: varför är du sååå angelägen och vill tvinga på folk din ‘tradition’, som strider helt mot Skriftens krav på ett rent, rättfärdigt liv – dvs. enligt Guds vilja?

  (Än en gång till detta: nej, tack!)
  ………………

 • För dig som vill LYSSNA till inspelat profetiskt budskap om Katolska kyrkans villfarelse klicka på länken nedan. Gå till profetisk rapport nr 15.
  Nåd och frid till er alla!

  http://www.bornagain.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=80

 • @Joacim:

  ”Om nu kristendomen (katolska kyrkan) lärde fel fram till 1517, enligt er lista…”

  Den presenterade listan börjar vad jag kan se vid år 300, inte 1517.

  Om påvliga bravader under dessa tider:

  http://www.tidenstecken.se/kkmeriter.htm

 • Det är inte sant, att Skrifterna inte fanns:

  Paulus undervisar i enlighet med Ordet från Herren:

  Rom.1:1 ”Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter I DE HELIGA SKRIFTERNA, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.

  Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull.”
  ……..

  Rom.15:4 ”Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst SOM SKRIFTERNA GER skall bevara vårt hopp.”
  ……

  1 Kor.15:1 ”Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro.

  Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder ENLIGT SKRIFTERNA, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen ENLIGT SKRIFTERNA ….”
  ………….

  2TiM.3:12 ”Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

  Men onda människor och bedragare skall göra framsteg – till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna.

  Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen DE HELIGA SKRIFTERNA som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.”
  ……….

 • @S-E Sköld:

  Immunförsvaret börjad kraftigt reduceras redan någon gång för 25 år sedan. Kanske kom försvagningen med trosrörelsens intåg och de medföljande villfarelserna? Denna liksom New age började göra sig gällande vid den tiden och lockade många inom frikyrkor. De som inte lät sig varnas av Torbjörn Freijs bok ”New age – den nygamla lögnen från Eden”. De som inte reagerade på att regnbågen var dess symbol. Liksom för LO och senare även för gayrörelsen. Att man vid den tiden även började göra avkall på principen att inte ha kvinnliga äldste eller församlingsföreståndare saknar på inget vis betydelse för det försvagade immunförsvaret.

  Att mycket inom New age är svårt att urskilja är välbekant. Men delar av denna florerar inom trosrörelsen, feministrörelsen och gayrörelsen. Utan att dessa för den skull haft inbördes samband. Inga synliga. Det handlar om nätverk med stora osynliga tråddragningar.

 • S-E Sköld

  Erik J. jag går till Bibeln om jag vill ha svar på mina frågor; inte till katolska kyrkans många och olika villoläror: med olika bästföredatum!

  I Bibeln finner jag GT-profeternas och Jesu -och Hans apostlars och profeters läror, och det räcker för mig: och varför skulle de inte göra det?

  Vad har jag att hämta hos Påven och hans relikskrin med dödas ben -och nu också blod, och böner till en Maria som inte återfinns i Bibeln och en kyrka som gömmer pedofiler, vilket är en kriminell handling: gömmande av brottsling!

  Vad har jag hos en UPPENBART kriminell kyrka att göra, med en genomfalsk lära och en högborg byggd med pengar, tillskansade genom det värsta av bedrägerier: AVLATSHANDEL.

 • S-E Sköld

  Ps

  Vakna!

  Ds

 • Lennart Svensson

  Hej Joacim!

  Det är väl klart det måste funnits en hel del kristna
  mellan år 300-1500, t.ex i smågrupper.
  Det var väl de, som den organiserade Katolska kyrkan förföljde som icke ”ren-läriga”.
  Jag har inte varit med i någon kyrka på 25 år.
  Går alldeles utmärkt, eftersom det är jag som är Guds tempel, ”naon” och den Helige Ande bor i mig.
  Abraham hade ingen Bibel och det gick ju alldeles utmärkt. Han blev rättfärdig-gjord genom tro.
  Den rättfärdige ska leva genom tro och inte några traditioner.

  mvh L.S

 • Erik Johnsson

  Deborah, så du menar att alla kristna från den första församlingens bildande hade tillgång till GT och NT. De satt hemma i sina ”stugor” och studerade evangelietexterna, Apostlagärningarna, Paulus brev osv? Eller hur menar du?

 • Är man katolik om man klär sig i munk kläder?
  http://www.youtube.com/watch?v=r1vM-w8z6D0

 • Oj jag glömde skriva vad jag skulle säga.

  En bra artikel! den första på väldigt länge.
  är ingen fan av ny judaismen eller dispensationalismen.

 • Joacim

  Varför skriker ni att mörkret är nära när katoliker inte vill något annat än att följa Jesu Heliga Hjärta?

  Varför anser ni att Gud upphör att existera efter St Johannes, varför tror ni inte på det heliga samfundet och att Gud kan påverka människor även utanför skriften. (Ni vet väl vad som menas med de heliga samfund?)

  Varför är inte St. Augustinus kristen?

  Eftersom ni förnekar allt som inte står i skriften förnekar ni också då Credot?

 • @MyTwoCents: Visst målas det vitt för fullt. Därför är det bra med människor som tvättar bort den förrädiska färgen.

  Tack för inlägget! Finns mer att säga om katolska kyrkan. Exempelvis Hitlers kamratskap med den dåvarande påven. Deras kyrkor och dylikt med väggar av skelett, liknar något ur en skräckfilm.

  För er som är nyfikne, klicka på mitt namn. Kommer snart lägga upp en dröse intressanta bilder.

 • S-E Sköld

  Kristna finns -och har funnits, trots Katolska kyrkans IRRLÄROR!

 • Joacim

  Lennart:

  1. Rekomenderar en läsning av Jakobs brev

  2. Abraham var villig att utföra sin gärning och handling. Han blev således frälst av vad han tänkte utföra i praktiken.

  3. Vad är det för smågrupper du refererar till? Blev Sverige kristet eller inte av Ansgar?

  4. Varför är ni inte bredda att ta reda på vad traditionen är för något?

  5. Är Biblen ett rättesnöre eller inte, nu i faller med Abraham går det bra att utesluta den, men annars inte?

  Snälla protestanter, som alla tycker olika har ni någon gemnsam uppfattning?

 • Joacim

  S-E Sköld?

  Och dessa var?

 • Joacim

  Anser S-E Sköld att St Ansgar med sina irrläror kristnade Sverige?

 • S-E Sköld

  Joacim

  DET HANDLAR INTE OM NAMN, UTAN OM ANDENS VERK NED GENOM ALLA TIDER SOM KRISTENDOMEN FUNNITS.

  INGEN TROR VÄL ATT ANDEN DÖTT UNDER NÅGON TIDSPERIOD, ELLER LEGAT AVSVIMMAD ELLER INSOMNAD?!

 • S-E Sköld

  Att kristna Sverige var ingen Människas verk,
  utan Andens.

 • Joacim

  Så St Ansgar var inte nödvändig för frälsningen av Sverige? Vatten är inte en nödvändig substans vid dopet? Bröd och vin är inte nödvändiga substanser för att förvandla till Kropp och Blod?

 • S-E Sköld

  Det var JESUS som ”frälste” Sverige, kristnade Sverige, och vilka redskap Han använder är alltid Hans val. Han brukar ta av dem som finns och är beredda att gå.

  Bröd och vin blir aldrig ”kropp och blod”, men är symboler för Jesu kropp och blod.

 • Kamau Mweru

  Joacim,

  Det har nog funnits ”frälsta” människor både i och utanför KK även i den tidsperiod du anger.

  I Kina finns det ju kristustrogna fastän de aktivt förtrycks av en despotisk regering sedan många decennia.

  Dessutom har det funnits Judar i alla dessa år. Utan Judarna ingen frälsning, skulle man kunna parafrasera KK’s ställning.

  Så precis hur Gud har verkat kan vara svårt att veta.

  Däremot är det knappast ”tack vare” KK utan mera ”trots” villor och förföljelser.

  Fast KK har ju inte monopol på villolära. Det finns alltför gott om sådant i alla led.

  /Kjell

 • Joacim

  Varför står det i skriften att Bröd och Vin förvandlas, det står inte om att det är enbart symboler?

  Kan JESUS använda sig i av sakrament, påvar, helgon, präster eftersom det är ”Han använder är alltid Hans val. Han brukar ta av dem som finns och är beredda att gå”

 • S-E Sköld

  Men även påvar och präster kan avfalla; och om de gjort det, ser vi i Guds Ord: som är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig.

  Blod kan ju gå att dricka, som vin, men köttet blir ju något ”hårdtuggat”. Vi lever i Andens tid och inte i GT.

 • S-E Sköld

  Joacim, När JESUS talade till folket om att ”äta mitt kött och dricka mitt blod” handlar det om en andlig verklighet. Annars hade det ju handlar om kanibalism!

  Det förstod inte folket, och det förstår inte Du heller, ännu.

 • Joacim

  Men snälla, men vem var sagt att inte påvar kan avfälla. Det har funnits många dåliga påvar (ändock påvar) men dåliga – rent av värdelösa. Johannes Paulus II är ett tydligt exempel (kyssa koranen! Vilken skam)

  Nu talar faktiskt vår Frälsare om att det är nödvändigt att äta och dricka Hans blod. Blev Ordet Kött eller inte?

 • Joacim

  S-E Sköld
  Hur kommer det sig att din egna tolkning av skriften är rätt? Och inte den tolkning som de tidiga kristna gjorde. Ge mig ett namn på en kyrkofader som håller med dig?

 • S-E Sköld

  Joacim, Du skriver: ”Nu talar faktiskt vår Frälsare om att det är nödvändigt att äta och dricka Hans blod. Blev Ordet Kött eller inte?”

  Han talar om vikten av att ”äta” hans ”kött” och dricka Hans blod.

  JESUS/Ordet bev gjord till kött, men talade ”ande och liv”. För det som är fött av kött är kött och det som är fött av Ande är ande. Och köttsliga människor förstår inte andliga ting.

  Därför är den nya Människan i Kristus, ”en ande med Gud”. Och hon kan ta till sig andliga ting, som t.ex. brödsbrytelsens innehåll på ett andligt sätt.

  Utan köttstycken och blod!

 • Lennart Svensson

  Hej Joacim!

  Det var väl ingen skam att JP2, kysste Koranen?
  Han kände ju intim ömhet med den andemakt
  som står bakom islam, nämligen djävulens ande.
  Enligt RKK:s ”Lumen Gentium, så ingår muslimer i Kristi Kropp. Därav JP2:s ömma kyss.
  Skammen för RKK, var att det fastnade på bild.
  Det var nog liksom inte direkt meningen.

  mvh L.S

 • Mannen

  @Lennart Svensson

  Du skrev:
  ”Jag har inte varit med i någon kyrka på 25 år.
  Går alldeles utmärkt, eftersom det är jag som är Guds tempel, ”naon” och den Helige Ande bor i mig.”

  Fråga:
  Hur ser du på bibelordet om att vi är olika lemmar i Kristi kropp som alla behöver varandra?

  Man kan va frälst och leva utan församling, men du kan aldrig få del av fullheten av allt Jesus vill ge dej om du inte lever med dom andra lemmarna i Kristi kropp.
  Ett öga mår bättre tillsammans med ett öra osv.

 • Mannen

  (Varför är jag modererad?)

 • @Mannen:

  Word press får ibland ”hicka” inget personligt mannen 🙂

  Vissa nyckelord orsakar automatisk moderation men jag ser inte att du använt dem…

  Var välsignad!

  /Daniel

 • Mannen

  Gott Daniel 🙂

 • Lennart Svensson

  Hej Mannen!

  Ang: ”Ett öga mår bättre tillsammans med ett öra osv”

  Fast ögat ser inte örat och örat hör inte ögat,
  men fungerar perfekt ändå.
  Tänk om öra, öga, näsa, mun skulle sitta för nära varandra, hur skulle det se ut?
  Inte skulle jag attraheras av ett sådant utseende?
  Så trots jag ej är medlem, har jag ej lemnat.

  mvh L.S

 • Erik Johnsson

  Det rätt Joacim, det finns ingen samlad protestantisk uppfattning, det spretar åt alla håll.
  Det gäller församlingsyn, dopet, nattvarden, ämbetssyn etc. Och alla säger att de står på biblisk grund. Intressant.

 • M S

  @Joacim: Jesu Heliga Hjärta, vad är det för något, var står det i Guds Ord att vi ska följa det?

 • Erik Johnsson

  S-E Sköld, Joacim ställde åter en relevant fråga till dig: Hur kommer det sig att din tolkning av Skriften är rätt? Vad svarar du?

 • S-E Sköld

  Erik J. katolicismens villoläror handlar inte om ”tolkning” av Guds Ord, av det enkla skälet, att det mesta som de predikar/undervisar är fabler/sagor som inte har något som helst stöd i Bibeln, Guds Ord.

  Vi fick ju en bra – gedigen – sammanfattning som början till den här ”tråden”. Räcker inte den?! för ett uppvaknande.

  Tack f.ö. för den redogörelsen.

 • S-E Sköld

  Erik J, moderation hindrar mitt svar..

 • S-E Sköld

  Joacim: ”Hur kommer det sig att din egna tolkning av skriften är rätt? Och inte den tolkning som de tidiga kristna gjorde. Ge mig ett namn på en kyrkofader som håller med dig?”

  Det är kyrkofäderna, som för mig är Jesu apostlar och profeter, som jag citerar/hänvisar till.

 • Inhoppare

  Några korta reaktioner utifrån begränsad tid:

  * Artikelns författare har inte uppmärksammat att Extra Ecclesiam Nulla Salus omtolkades i det andra vatikankonciliet:
  http://www.fragaprasten.nu/html/salvation4.htm

  * ”All nåd som någonsin har blivit skänkts människor, allt kom genom Maria.”
  ”Maria är kyrkans moder”
  – Är detta en villolära? Jesus är all nåd och han kom till oss genom att Maria födde honom. Jesus är kyrkan, Maria är Jesu moder.

  * Man tillber inte Maria eller helgonen. Visst finns det någon av Aletheias läsare som förstår skillnaden på att be om förböner och att tillbedja?

 • Om du har inte gjort det måste du lysnna till det här.

  Här finner du en en föreläsning av Evy Juneswed som i veckan delade med sig av en mycket angelägen undervisning
  om hur nyandligheten och katolicismen infiltrerar kristenheten.

  http://bambuser.com/v/1605769

  Shalom!
  Fred

 • Inhoppare…

  Den katolska tolkningen lägger en mysteriereligiös aspekt på Skriften – dvs. man lägger fertilitetskulten till Ordet, som inte stämmer med hela Skriften.

  Se Astarte-Ishtar-Isis-modergudinne-kulter. = Baals-dyrkan, se också e.r.o.s-dyrkan.

  Fenomenet uppstår, när man överger Moseböckernas klara undervisning om, hur lydnaden enligt Herrens vilja skall se ut.

  Oviljan i katolicismen att böja sig under Abrahams, Isaks och Israels Gud enligt de hebreiska skrifterna har lett till allahanda omskrivningar/tillägg, allt för att undvika Trons Lydnad och i stället syssla med ‘from’ ritualism, mysterier och ockultism. (hedendom)

  Eftersom endast Herren, Israels Gud, är Skaparen av allt med en självklar auktoritet, så kan man inte dra slutsatser att Maria är ‘kyrkans moder’, för Ordet undervisar inte på det sättet.

  Den Maria-fixeringen som finns, började i köttet i första hand och sedan blev den ockult.

  Den andliga dimensionen ligger på en helt annan nivå, som har med lydnad och auktoritet i andevärlden att göra.

  Lyder man inte Herren, då är man blind och är inte av sanningen – säger Ordet klart och tydligt.

  Gal.4:26 ”Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.”
  ……………………………

 • Inhoppare,

  När jag var ung fanns det en ramsa:

  En häst är en potatis!

  Bevis: En häst är en dragare. En dragare är ett stadsbud. Ett stadsbud är en knöl. En knöl är en potatis.

  Officiellt fanns det de som med korrupt logik bevisade att en katt har tre svansar.

  Ingen katt har två svansar. En katt har en svans mer än ingen katt. Alltså har en katt tre svasar.

  En modern variant:

  Inget är bättre än evig salighet.

  En hamburgare är bättre än inget.

  Alltså är en hamburgare bättre än evig salighet.

  Precis så funkar dina och KK’s bevis.

  Ord användes med olika betydelse men man drar likhetstecken.

  Som fikonspråk kan det kanske funka, men det är allt annat än fakta.

  Se: Fallacy of Misplaced Concretionhttp://en.wikipedia.org/wiki/Fallacy

  Finns många flera bra exempel där.

  /Kjell

 • Erik Johnsson

  S-E Sköld, du svarar inte på frågan: Hur kommer det sig att din tolkning av Skriften är rätt? Svara gärna på den enkla frågan. Inga sidospår, helst.

 • rik Johnsson, du kommer inte att få ett tillfredställande svar på din fråga.

  Men jag tror att jag kan förklara.

  I en relation mellan två personer har man ett personligt ansvar att förstå varandra.

  Man kan inte delegera detta till ens en otroligt skicklig medlare.

  Om man inte lär känna varandra personligen blir det helt enkelt ingen relation.

  Herrens uppmaning är följande:

  1 Tess. 5:14 Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man. 15 Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man. 16 Varen alltid glada. 17 Bedjen oavlåtligen. 18 Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. 19 Utsläcken icke Anden, 20 förakten icke profetisk tal, 21 men pröven allt, behållen vad gott är, 22 avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

  Uppmaningen är att verifiera allt mot Skriften och bara behålla det goda.

  Om man gör det, i bön till Herren och absolut vördnad för Guds Ord, då är man lydig i detta avseende.

  Man kan inte delegera detta till någon andlig ledare eller guru eller auktoritetsperson.

  Det handlar, nota bene, om vår personliga relation med Herren.

  Annar kan det bli så att Han en gång säger: ”Jag har aldrig känt er!”

  /Kjell

 • Sorry, det skulle naturligtvis vara Erik Johnsson.

  /Kjell

 • S-E Sköld

  Erik J, därför att jag inte skriver någonting annat än det som återfinns i Bibeln – apostlarnas och profeternas grundvalar, där hörnstenen är Kristus JESUS själv – medan Joacim hävdar katolicismens villoläror; där knappast någonting återfinns mellan Bibelns pärmar.

  T.ex. den JESUS som katolicismen förkunnar, kom inte ”enligt Skrifterna”: d.v.s. det handlar om ”en annan Jesus”. Det motsäger inte, att enskilda människor inom den katolska kyrkan, kan finna Honom; trots de villoläror som förkunnas från påvekyrkan.

  De söker själva och finner.

 • Erik Johnsson

  S-E Sköld, du säger att din tolkning av Skriften är rätt, därför att du ”inte skriver något annan än det som återfinns i Bibeln”. Men så säger ju den varmt troende pingstvännen också, liksom metodisten, baptisten, lutheranen o s v. Ändå kommer de till olika slutsatser om t ex dopet, ämbetet (manliga eller kvinnliga präster/pastorer), församlingssynen, nattvarden. Alla säger sig stå på biblisk grund. Så mot bakgrund av detta måste frågan ställas igen till dig: Hur kommer det sig att just din tolkning av Skriften är rätt?

 • S-E Sköld

  Erik J, läs Bibeln och avgör själv.

 • @S-E Sköld:
  Fast uppenbarligen, så läser många protestantiska samfund samma bibel, men kommer till väldigt olika slutsatser..
  Då är väl snarare frågan ”hur” man läser sin bibel.

  Även teologiska reflektioner ”kring” skriften är också relevanta. Eller frågor som skriften nämner lite om, eller saker som skriften inte alls nämner.

  Hur skall vi utifrån skriften bestämma vad som är synder? Är det syndigt att sminka sig, spela kort? Är det syndigt att vara för atomkraftverk? Är inte syndigt att inte ge församlingen alla sina tillgångar? (Apg 5:1-11)

  Vad innebär helvetet, är straffet evigt, eller tidsbegränsat? Hur skall en vigsel gå till enligt skriften? Får kvinnor vara präster? (som i pingst) Skall kvinnan tiga i församlingen?
  Är preventivmedel ok för en kristen? Är onani syndigt för en kristen? Kan en kristen vara för dödsstraff? (framförallt i ljuset av att Gud ger Israel lagar med dödstraff)
  Får kristna skilja sig?
  Vilka är dödssynderna i 1 Joh 5:16? När har jag begått en sådan?

  Jag kräver inte att du skall svara på dessa frågor, jag vill bara belysa svårigheten med att finna vissa moraliska frågeställningar utifrån skriften..

 • ”Hur kommer det sig att din tolkning av Skriften är rätt? ”

  Vad är mest bibliskt? Skrift tolkar skrift eller tradition tolkar skrift?

 • S-E Sköld

  Den som är ”sammanvigd med Kristus” VILL behaga Honom, och gör därför ingenting som bedrövar Anden, eller stör relationen till ”Brudgumen”, svårare än så är det inte.

  JESUS: ”Den som älskar mig,
  han håller mitt Ord”.

 • Torbjörn S Larsson

  @S-E Sköld:
  Moderationerna kommer att ta dö på aletheia.
  Fånigt att moderera om man inte förolämpar någon.
  Fegt och ushelt.

 • Anders R Pettersson

  Akut Bön

  Jag är ledsen i hjärtat och ända in i märgen. Vår broder och vän Edward Thomas har blivit sjuk.
  Han trillade ihop, och har blivit lam – misst talförmågan etc. Han är en älskad och orädd präst inom EFS i Uppsala. Nu vill jag att vi kommer överens om att be för honom. Gud är den store läkaren och han är trofast. Jesu namn är över alla andra namn. Så be i tro att han blir helad.

  Ps jag vet inte var jag skall skriva detta, så flytta den till rätt plats.

 • Anders R Pettersson

  Högst upp på höns pinnen i pingst.

  Nu har även ledningen för pingst blivit avfällningar. Tråkigt – Ja, men väntat. Man har länge sträckt sig ut mot det okulta, som nu nått sitt mål. Livets ord, Jehovas vittnen, mormoner och pingst etc. Nu måste vi få människor att lämna denna villfarelse kyrka. Och vinna tillbaka dem till Jesus.

 • david

  källor?

 • Inge

  Enligt ett uttalande av Benedictus förklarade han igår sin förgångare Johannes Paulus som ”beato”
  vilket betyder att han får tillbedjas av de troende.
  Enligt: DN 2/5-2011 sid 19.

  Upp 19:10 10
  Och jag föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Och han sade till mig: ”Nej, inte så! Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder, som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande.”

 • S-E Sköld

  Saxat från Dagen: ”En italiensk domare fördömer katolska kyrkan för dess tystnad om en präst som anklagas för att ha begått sexuella övergrepp på barn under 20 års tid och vars fall nu preskriberats.

  Lelio Cantini, nu 88 år och tidigare kyrkoherde i Florens, utnyttjade pojkar och flickor i 10- till 17-årsåldern. Han uppmanade dem att ha sex med honom ”för att växa och rena sig själva”.

  Uppgifterna nådde en kardinal 1992, Vatikanen 2005 medan påven avsatte honom 2008.”

  Ett av många vittnesbörd som talar för sig själv.

 • Joacim ”Men snälla, men vem var sagt att inte påvar kan avfälla. Det har funnits många dåliga påvar (ändock påvar) men dåliga – rent av värdelösa. Johannes Paulus II är ett tydligt exempel (kyssa koranen! Vilken skam)”

  – aha då förstår jag varför han var tvungen att torteras i sex år i skärselden, jag funderade just över vilka synder det kan ha varit som han gjort sig skyldig till. Stackars katoliker som inte får sina synder förlåtna när de ber om det.

  Självklart menade inte Jesus att vi skulle äta hans fysiska kött och blod, bara tanken är vidrig och fruktansvärt oren och obiblisk.
  Om du studerar Bibeln lite så inser du att det finns flera olika tolkningsnivåer och Jesus var ju ordet som blev kött.
  Ta och ät hans kött = ät ordet = studera skriften.
  Drick blodet = lev i den förlåtande strömmen från tronen.
  Nattvarden är en minnesgudstjänst, det är ingen ny ”avrättning” varje mässa.

 • Leif

  @Anders R Pettersson: Och vinna tillbaka dem till Jesus.

  – Anders, kan vi få lite kvartalsvis statistik på dem du vinner tillbaka till Jesus?

 • Leif: – Anders, kan vi få lite kvartalsvis statistik på dem du vinner tillbaka till Jesus?

  – fantastiskt Leif :), du förväntar dig alltså att människor kommer att vakna upp och vilja vända tillbaka till Jesus?
  Personligen tror jag inte att Anders kommer att kunna avlägga rapporter för det är nog bara Gud som vet vad som händer i den andliga världen och även om han kunde hade det inte varit intressant. Är det inte just denna ”jakt” på siffror som skapat kyrkor fulla med gemenskap och föreningsmänniskor men tomma på frälsta bibelälskande människor.
  För du själv statistik och ger ut rapporter på alla SOM DU leder fram till frälsning?

 • Leif

  @Lewanu: Personligen tror jag inte…

  – Du har nog rätt, bedömningen får väl bli att det är intressantare med ”En sammanställning av Katolska Kyrkans villoläror”?
  – måste vi få människor att lämna denna villfarelse… 🙂

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Varsågod Hörnmark; Listan på ”missförstånd och svårigheter som har funnits”()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Stort symbolvärde när Pingstledningen drar till Rom()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Är tidningen Dagens Jaktlund opartiskt?()

 • tornado

  Räddare kan ingen vara än Aletheias lilla skara!

  exklusivitet.andligt högmod.stridigheter.trångsynthet mm mm.

  Förresten är det dom som läst på mest som kommer in i himlen? 🙂

 • Leif

  @tornado: som läst på mest…

  – Historien upprepar sig atydligen. Titus 1:12 En av deras egna, en profet, har sagt: ”Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata.”
  13 Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?