Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Martin Luther gästbloggar på Aletheia!

Jag har under en tid följt era diskussioner kring ekumenik med den Romersk Katolska Kyrkan och protestanters pilgrimsresor till Rom. Det är med stor sorg jag begynt förstå att de uppenbarelser jag fått nåden att förmedla till de heliga troende, verkar ha fallit i glömska. Är därför tacksam att Aletheia Blogg & Tankesmedja nu väljer att publicera några valda delar av de Schmalkaldiska artiklarna. Det är min bön att nya generationer skall upptäcka att det är endast genom nåden vi är frälsta. Jag ser med förskräckelse på att många av er är på väg tillbaka till de villoläror ni en gång befriats ifrån.

mvh Martin Luther

P.s. Jag kan tyvärr inte bemöta eventuella kommentarer då bredbands- uppkopplingen mellan himlen och Sverige för tillfället är bruten. Det verkar vara något från er sida. Vänligen åtgärda snarast. Har hört att Den Helige Ande försöker att nå er. D.s.

MTC: Jag tycker att det kan vara lite uppfriskande och passande med eld och svavel från Martin Luther. Vi bor ju trots allt på luthersk mark. Det här gäller några av de villfarelser inom Katolska kyrkan som reformatorerna vände sig mot. Det är hämtat från Luthers Schmalkaldiska artiklar, främst den andra artikeln (Schmalkalden är för övrigt en stad i centrala Tyskland).

 

Mässoffret

”Mässoffret i påvedömet är ovillkorligen den största och förskräckligaste styggelse…. Ty man har menat, att förrättandet av mässoffret, även om det utförs av en gudlös usling, skulle kunna frälsa människan från synden både i detta livet och i skärselden, vilket endast Guds Lamm förmår göra… såsom Campegius sade i Augsburg, att han hellre ville låta slita sig i stycken än uppgiva mässan. På samma sätt skall ock jag med Guds hjälp hellre låta bränna mig till aska, än jag aktar en mässpräst med dennes verk – han må vara god eller ond – likvärdig med eller högre än min Herre och Frälsare Jesus Kristus. Därför äro och förbliva vi evigt skilda från och motståndare till varandra. De inse tillfullo, att om mässan faller, också hela påvedömet faller. Innan de låter det ske, döda de oss alla, om de blott förmå det….Utöver allt detta har denna drakstjärt, mässan, alstrat mycken styggelse, gift och avgudatjänst av olika slag.”

Skärselden

”Man har med själamässor och dödsvaka på sjunde och trettionde dagen och årsdagen efter någons bortgång och vidare under veckan efter Mikaelidagen och på Alla själars dag och genom själabad sökt åstadkomma verkningar in i skärselden, så att mässan brukas nära nog endast för de döda, medan Kristus instiftat sakramentet endast för de levande. Därför är skärselden och allt därmed samman-hängande prål och kommersande med gudstjänster att anse som blott djävulens bländverk. Ty detta strider mot …. att endast Kristus, men icke människors verk kunna frälsa själarna. Dessutom har Gud icke givit oss något bud eller någon befallning med avseende på de döda. Därför kan man mycket väl lämna allt detta åsido…. blott därför att påven ridits av djävulen, så att han prisar och stadfäster sådant, varigenom människorna hopvis avfallit från Kristus, förlitat sig på sina egna gärningar och blivit avgudadyrkare, vilket är det allra värsta….”   

Helgonrelikerna

”Helgonrelikerna, som givit upphov till så många offentliga lögner och så mycket narrspel med benknotor av hundar och hästar. Redan för sådant bedrägeris skull, varåt djävulen säkert skrattat, borde detta förkastas, även om det eljest hade något gott med sig. Därtill kommer, att det icke har något stöd i Guds ord och att det varken är påbjudet eller tillrått, utan är alldeles onödigt och onyttigt…”

Helgonen

”Åkallandet av helgonen är också ett av de missbruk, som höra den yttersta tiden till. Det …. utplånar kunskapen om Kristus. Det är varken påbjudet eller tillrått, och icke finnes det heller något exempel därpå i Skriften. Även om det vore aldrig så värdefullt, vilket det dock icke är, är det tusen gånger bättre att hålla sig till Kristus. Och ehuru änglarna i himmelen bedja för oss – såsom också Kristus själv gör – … så följer icke därav, att vi skola anropa och tillbedja änglarna och helgonen och dyrka dem med fastor, högtider, mässor, offer, byggande av kyrkor och altare, inrättande av gudstjänster och andra liknande åtgärder och hålla dem för hjälpare i nöden samt tillskriva dem var och en sin särskilda förmåga att hjälpa i olika livslägen, såsom papisterna göra och lära. Ty detta är avguderi; en sådan ära tillkommer nämligen Gud allena….”

Kyrkan

”Vi medgiva icke, att de representera kyrkan eller i sanning äro den. Och vi vilja icke heller lyssna till vad de i kyrkans namn befalla eller förbjuda. Ty ett barn på sju år vet numera, Gud vare lov, vad kyrkan är: hon är nämligen de heliga troende och ‘fåren, som höra sin herdes röst’. Ty barnen bedja så: ‘Jag tror att det finnes en helig kristen kyrka.’ Ty heligheten består icke i kyrkliga skrudar, tonsurer och andra ceremonier, som de utan stöd i den heliga Skrift uppdiktat, utan i Guds ord och den rätta tron.”

Pingst och Katolska kyrkan i Dagen:

 

=>

Ämne: Ändens tid, Gästblogg, Kristendomens historia

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?