Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Kunskapens träd: Sven Reichmann svarar Lars Enarson

Torah - Kunskapens träd?

Är de fem Moseböckerna kunskapens träd? Sven Reichmann svarar Lars Enarsons invändningar mot denna tanke.

Lars Enarson och jag har hamnat i ett tankeutbyte om torah, vad Gud har tänkt eller inte tänkt när han gav lagen. Just denna fråga är full av förbryllande motsättningar. Gud spred ut Israels folk över hela jorden för att folket inte höll torah. Paulus förbannar två gånger de förkunnare som ville värva nyomvända hedningar till att omskära sig och hålla torah. Jag kan inte svara på allt i Lasses inlaga. Men ett par tankar vill jag få belysa.

Paulus förkunnelse bygger på en rad begrepp som är varandras motsatser – kött och Ande, lag och nåd, träldom och frihet – för att nu nämna några av de viktigaste. Dessa skapar en svartvit bild av den andliga verkligheten, en kontrast som många stött sig på. Men Jesus är ibland lika svartvit.

Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. (Luk 11:23)

Dessa motsatser tycks motsvara de två träden i Lustgården där det ena trädet betydde liv och det andra död. Paulus är ju den som introducerar termen syndafall med tydlig hänsyftning på händelserna i Lustgården. Av de par som jag nyss nämnde ser vi lätt att Ande, nåd och frihet hör ihop. Därför måste kött, lag och träldom också bilda en grupp. Den första gruppen hör ihop med Livets träd den andra med Kunskapens. Detta är nu en av de frågor som samtalet gäller. Hör torah ihop med Kunskapens träd? Ja, varför inte? Allt Gud skapade var gott. Syndafallet uppstod inte genom trädets dålighet utan genom människans olydnad – eller uppror. Oavsett vad den första synden än bestod i så säger den inget om trädet utan bara om människan som gjorde det förbjudna.    

Guds avsikt

Gud hade säkert flera avsikter med torah. En av dem redovisas här.

Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. (Rom 5:18-21)

Eftersom syndafallet var ett uppror blev människan upprorisk till sitt väsen. Själv förnekar hon oftast denna grundbult i sin natur. Gud gav åt Israel en andra dos av trädets kunskap och inneslöt dessutom denna i ett förbund där folket lovade att lyda. Lydnad skulle leda till välsignelse och olydnad till tuktan eller – i värsta fall – förbannelse. Detta arrangemang skulle särskilt i Israel skapa en djup självkännedom genom att locka fram den upproriskhet som finns hos oss alla. Folket ska dock vid historiens slut – och i enskilda fall dessförinnan – ha fått en vishet och nåd som vi andra saknar.

Hela tiden växer nåden mer än synden och slutet kommer därför att bli att just nåden får regera genom rättfärdigheten till evigt liv. Tanken kommer väl till synes i den lilla liknelse som Jesus berättade hemma hos fariseen Simon.

”Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?” Simon svarade: ”Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro.” Jesus sade: ”Du har rätt.” (Luk 7:41-43)

Den som fått mest förlåtet älskar också mest. Paulus blev beskylld för att vara libertin – en som släpper syndens alla krafter lösa. Du själv, Lars, skriver: ”Den logiska konsekvensen av detta är ju i så fall att vi som kristna ska fortsätta att leva i synd.” Paulus svarar direkt på din kritik som han tycks ha fått höra till leda:

Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? (Rom 6:1-2)

Varför inte säga: ”Låt oss göra det onda, för att något gott skall komma av det?” Så säger man hånfullt om oss, och så påstår även somliga att vi lär. De skall få den dom som de förtjänar. (Rom 3:8)

Nåden är inte logisk. Principen är därför inte att vi ska synda på högvarv för att desto bättre bli frälsta. Tanken är i stället att Gud som hatar synden likväl tycks använda sig av vår synd för att nå sitt slutresultat. Han tillåter den så till den grad att människan till sist måste erkänna sitt uppror. Under ökenvandringen var det påfallande ofta trubbel. Orden uppror, upproriskhet och hårdnackad nämns ofta i Moseböckerna. Ersättnings­teologin bygger på tanken att hela den judiska historien måste ses som ett fiasko, vilket den naturligtvis inte är. Problemet är bara att vi inte förstår Guds avsikt.

Historiens slut beskriver Paulus så här i en enda mening:

Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. (Rom 11:32)

Uppror

Du, Lars, skriver så här om detta underliga i människan som gör att frälsningen är nödvändig:

Om jag skulle försöka mig på en definition på kunskapens träd så handlar det om människans oberoende av Gud att själv avgöra vad som är gott och ont, dvs motsatsen till Toran, Guds undervisning och instruktion.

Jag instämmer när det gäller oberoendet (= duktighet) men vill få ställa en fråga. Det du definierar är väl inte trädet självt? Allt som Gud hade skapat var ju gott vid den första veckans slut. Både trädet och torah var och är goda. De kommer ju från samme gode Gud. Men effekten kanske ändå kan bli dålig om de läses eller tas om hand av syndiga människor.

Här tror jag att vi måste påminna oss Paulus ord:

Alltså är lagen helig, och budordet är heligt och rätt och gott. Har då det som är gott dragit döden över mig? Inte alls! Utan synden gjorde det, för att den skulle avslöjas som synd, just genom att dra döden över mig genom det som var gott. Genom budordet skulle synden bli syndig utan gräns. (Rom 7:12-13, Giertz översättning)

Låt oss slå fast att budordet (= torah) alltid är heligt, rätt och gott. Detsamma gäller likaså alltid för Kunskapens träd eftersom båda kommer från Gud. Båda innehåller samma slags kunskap om gott och ont. Hur kunde då ett träd som är gott ge upphov till syndafall, fördärv och död? Det var inte trädet utan synden, alltså människans avsikt, som ställde till det. Människan ville – precis som du själv skriver – bli oberoende av Gud. Hon använde det som var gott för att förverkliga en ond avsikt. Guds goda skapade i henne en önskan. Hon ville själv kunna urskilja vad som är gott för att kunna ta det och behålla det för egen räkning, det vi i dagligt tal kallar egoism.

Människan gjorde uppror, kanske utan att förstå det. Med hjälp av kunskap om gott och ont ville hon (och vill än i dag ”med köttet”) bli ”som Gud” – alltså genom skicklighet göra sig till hans jämlike. Detta är något helt annat än att vara hans avbild. Avbilden är minut för minut beroende av originalet på samma sätt som en skugga eller en spegelbild vilket Guds jämlike inte alls behöver vara. Synden fanns därför redan när Eva lät sig lockas av trädet på samma sätt som synden finns fullt ut när en man ser med begär på sin nästas hustru. Det kunde inte trädet rå för.

Synden sa att kunskapen skulle göra det möjligt för oss att bli erövrare, att kunna ta det goda för oss själva och lämna de onda konsekvenserna av vårt tagande till andra. Kunskapen skulle göra oss till (själv-)rättfärdiga gudar (Guds jämlikar) i våra privata små universa för att vi i vetenskapens namn till och med skulle kunna förneka Guds existens. Vi talar nu inte bara om moralisk kunskap utan om all insikt som kan göra livet behagligt för oss själva på andras bekostnad – miljöns om inte annat. Och vilken kunskap kan till sist inte missbrukas?

Det är alltså en svartvit skillnad mellan rättfärdighet och egenrättfärdighet trots att de vid ytligt betraktande kan se så lika ut. Detta betyder som bekant ändå inte att man fritt kan synda på nåden utan att bli slav under den synd man tillåter sig (1 Kor 6:9-12).

Judisk identitet

Låt mig citera en annan tanke ur din inlaga:

Toran är oupplösligt förknippad med judisk identitet.

Vad jag vet har jag aldrig påstått något annat. Skulle jag ha sagt det tar jag det genast tillbaka. Men jag undrar samtidigt hur vi ska ställa oss till det så kallade apostlamötet (Apg 15). Vilket beslut kom Anden och apostlarna egentligen fram till? För hedningarnas räkning tycks det först vara helt klart. Av torahns bud återstod för dem ett förbud mot otukt och tre matregler: förbud mot blodmat, mot hedniskt offerkött och mot köttet av kvävda djur (som har blodet kvar). Betyder det att hedningar fritt kan få mörda eller vittna falskt? Om vi svarar nej på den frågan (vilket jag tror att alla gör) är vi då inte tillbaka på ruta ett? Vad gäller då till sist för oss hednakristna? När många i dag söker sina hebreiska rötter tror jag att det är denna underlighet som man vill komma till rätta med genom att åter aktualisera torah för kristna hedningar trots att man inte vet vilka bud man ska ivra för och vad man kan gå förbi.

Men vad beslutades då för judar? Ingenting, så långt jag kan förstå. Allt förblev vid det som hade förelagts folket vid Sinai. Något annat var inte tänkbart. Torah stod kvar som förut – för judar.

Nu säger de som jag kallar rotsökare att vi hedningar ska leva efter torah eftersom Jesus och Paulus gjorde det och därför att man höll strängt på torah i församlingen i Jerusalem. Ja, konstigt vore väl annars – de var ju judar allihopa. Om man beslutade något vid apostlamötet så var det att hedningar inte är judar – eller hebreer om det ordet föredras. Det man till sist kom fram till var att den fullständiga torah bara gäller för judar, för Abrahams köttsliga ättlingar. Eller för att använda din formulering:

Vi ser här att hedningar som kommit till tro på Israels Messias inte har samma kallelse som det judiska folket när det gäller Toran.

Bättre kan det inte sägas. Vi är helt överens. Men varför har då det utvalda folket blivit kallat till en lydnad som inte gäller på samma sätt för oss andra?

Varför torah?

Låt oss då se på en andra funktion som torah kan ha med Israel. Vi försöker sätta oss i Guds ställe. Vi bestämmer oss för att bygga upp mänsklighetens historia genom att välja ut ett litet folk som redskap. När alla får veta att detta folk är utvalt av Gud kommer en massa saker att hända i det egna folket och ytterligare mycket kommer att ske i gränsytan mellan det utvalda folket och de övriga. Världens historia stämmer väl med denna sammanfattning.

Men vi måste se till så att detta lilla, utvalda folk inte försvinner. Det kan skingras och ingå äktenskap med alla andra folk och mista sin identitet som utvalt. Vi ingår därför ett förbund med folket och ger det en lag som förbjuder ”utrikes” äktenskap. Folket får vidare förbinda sig att inte umgås med hedningar och inte äta deras mat. Det där sista är extra effektivt. Vi bjöd en gång en rabbin på middag, så jag vet.

Ersättningsteologer påstår att Israel har spelat ut sin roll i historien. Enligt dem skulle Israel nämligen bara vara ett folk som Jesus skulle födas och dö i. Deras roll är alltså förbi och nu är det vi som lever efter Anden – säger de.

Naturligtvis är det alldeles tvärtom. Det räcker att bara nämna ordet Harmageddon för att alla ska kunna förstå att folkets största historiska roll ligger framför oss och inte bakom. Mycket som i dag är dunkelt hör ihop med att Gud har många överraskningar beredda inför slutuppgörelsen

Paulus skrev i förtvivlan och ursinne till galaterna för att hindra dem att göra sig till judar. För Israels folk kan ju upphöra att vara ett särskilt och utvalt folk på två sätt

 1. genom att judar får gifta sig fritt med alla andra folk (= assimilering)
 2. genom att kristna ur alla andra folk automatiskt tas in i förbundet från Sinai

Denna fråga kommer jag att försöka belysa senare i den artikelserie som jag håller på med i ”Shalom över Israel”

Det ska till sist bli en hjord och en herde. Frälsningen kommer från judarna.

Sven Reichmann

 

Aletheia admin:   P.g.a. hälsoskäl kommer Sven Reichman troligtvis inte svara på kommentarer eller frågor i kommentarspalten nedan.

Relaterat: 1,2,3,4,5

 

=>

Ämne: Gästblogg, Kristendomens historia, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI, Våra Hebreiska rötter

Nyckelord: , , , , , ,

 • Rolf Lampa

  FORM & INNEHÅLL
  KLARHET & FÖRVIRRING

  Tack Sven Reichman och tack Aletheia för denna dialog.

  Min första reaktion på det som sammantaget kommer fram i denna diskussion är att den faktiskt lyfter fram, och nyanserar, att nytestamentlig kristendom INTE är den nästan totala laglöshet som vi ser breda ut sig i svensk kristenhet idag.

  Detta blir väldigt tydligt i Svens inlägg.

  Tydligheten befrämjas även genom de frågeställningar som väcks av ”rotsökares”, som jag tror, uppriktiga sökande efter någon sorts fasthet och tydlighet i vad som egentligen är Guds värdeskala.

  Risken för sammanblandning av Form och Innehåll, och judars och hedningars roller i Guds plan, är dock viktig att se upp med.

  Om denna diskussion kan tydliggöra skillnaden mellan innebörden (INNEHÅLL) i Guds vilja, och dess olika yttre tillämpning (FORM)* så kan det leda till stor välsignelse, bland annat en återupprättelse av Guds värdeskala bland oss kristna, exemplifierad på så många sätt i Gamla Testamentet (ofta i överförd betydelse, idag ofta benämnt som ”fallstudier, eller ”case studies”)

  Det var ju Gamla Testaments djupaste budskap och löften (INNEHÅLL) som predikades och manifesterades i Nya Testamentet (FORM).

  GT & NT kan alltså med olika Form hysa samma väsentliga Innehåll. Och det som skiljer har med olika roller i Guds plan att göra.

  Där Guds Ande är ökas klarheten i förståelse av Guds ord. Där Guds Ande INTE är, där tilltar istället förvirringen.

  Jag hoppas därför att både Sven Reichmann och Lars Enarson ser vad denna diskussion redan har gett, och möjligheten att låta den leda till ännu större tydlighet, med åtföljande välsignelse över alla som idag känner förvirring.

  // Rolf Lampa

  (Judarna har alltså sin särskilda FORM, på grund av deras särskilda uppgift i Guds plan)

 • Rolf Lampa

  (det fattades ett ord av tack även till Lars Enarson, som här alltså får ett eget tack. Och mest av allt vill jag tacka Gud för denna diskussion.)

 • Christian

  Bra inlägg!

  En kommentar bara, de matregler för hedningar som omnämns i Apg 15; Ni skall avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur, och som vår tids judaister älskar att hänvisa till, var uppenbarligen upphävda några år senare. Paulus skriver ju t ex i Rom 14

  v1-4a Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare?. Den ”starke i tron” kan alltså äta allt utan att låta någon döma sig. Om förhållningsregeln från Apg 15 fortf ägde giltighet skulle nat.vis Paulus inte skriva så.

  Han skriver vidare i v20a Riv inte ner Guds verk för matens skull. Allt är visserligen rent

  Sammanfattningsvis gäller v17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

 • Christian

  F ö skulle det vara intressant att höra Lars Enarssons svar påmin kommentar till hans inlägg.

  Sven Reichman tar ju f ö upp ungefär liknande tankegångar under rubriken Guds avsikt
  i sitt inlägg här ovan.

 • Christian
 • Christian

  För den som är intresserad kan man även följa en del liknande trådar på Kamau Mwerus blogg, bl a: http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/

 • Sam

  Christian.
  Sammanhanget i Rom 14 gäller ju vegetarianer. v 2 De anses tydligen av Pauls att vara svaga i tron.
  Att Paulus skulle ha upphävt matreglerna är osannolikt då han några kapitel tidigare säger:
  ”Göra vi då vad lag är om intet genom tron? Bort det! Vi göra tvärtom lag gällande.”
  V.g v 20 så är diskussionen fortfarande angående vegetarianer. Både grönsaker och kött, som är mat enligt Gud, är rent.
  glöm inte att översättarna har lagt in kommentarer i våra översättningar.
  t.ex i Mark 7.19.
  ”Därmed förklarade han all mat ren” finns inte i grundtexten utan är en kommentar.
  En väldigt missplacerad kommentar så sammanhanget talar om handtvagning. jfr v 2.
  Sam

 • Christian: och som vår tids judaister älskar att hänvisa till, var uppenbarligen upphävda några år senare.

  Christian: Det är en farlig stig att ta som du nu gör att hävda att bibeln skulle säga emot sig själv. Det går ju att spinna vidare på det spåret och hamna i någon form av andlig anarki.

  Hör samma tongångar från liberalteologer där man ställer Paulus och Jesu ord mot varandra e.t.c.

  Apg 15 är taget direkt ur Torahs hjärta. I Apg ställer församlingsledningen ”minimikraven” för de hednatroende som blivit inympade.

  Bara för att lagens förbannelse (om du bryter mot ett bud, bryter du mot alla) är spikat på korset betyder det inte att vi förkastar Guds Ord/bud. (eller borde inte i alla fall).

  En del troende resonerar ungefär som en 10 åring som kommer till sin pappa och säger

  – Pappa, jag har kommit fram till att eftersom jag ändå inte kan följa allt du ber mig att göra som din son så har jag beslutat att strunta i allt du säger.

  Ps 119:97: ’Hur kär har jag inte din [Tora]! Hela dagen begrundar jag den.’ Eller varför inte psalmistens gensvar till Ps 1:1-2: ’Salig är den som … har sin glädje i HERRENS [Tora] och begrundar hans [Tora] dag och natt.’”

  Det finns ingen kontrast i att älska Jesus och älska Herrens bud. Han är ju den som ligger bakom dem.

  Bara när vi fått för oss att någon del av Guds Ord (exempelvis Moseböckerna) är ond eller farlig blir detta ett problem.

  Är det inte precis vad mörkrets makter önskar över Församlingen? – Att vi ska bli rädda för Guds Ord, istället för att älska och bevara dem?

  mvh
  D

 • Lästips: Hur kär har jag inte din Tora HERRE!
  http://thewatchman.org/se/2012/05/hur-kar-har-jag-inte-din-tora-herre

  /D

 • Christian

  @Sam:
  Nej, jag tror du har fel både v g Rom 3:31 och 14.

  När Paulus säger: Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen, så måste detta naturligtvis ses i sitt sammanhang.

  Han har nyss sagt i v27-28: Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Att han då plötsligt i v31 i strid mot detta skulle hävda lagens nödvändighet är helt orimligt.

  Nej, att upprätthålla lagen måste förstås m a p dess verkliga syfte: att ge insikt om, att överbevisa om synd (Rom 3:19-20). Det är trons rättfärdighet som gör just detta inte laggärningar. De senare ger ju tvärsom upphov till eget beröm till skillnad mot; genom tro av nåd. Det är ju vad Paulus skriver när han säger att allt beröm är uteslutet av trons regel/lag men inte av gärningarnas. All egen förtjänst/gärningar ger ju upphov till beröm men det handlar inte om det utan vi står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd… (Rom 3:24).

  Det handlar inte längre om vår lydnad utan om Jesus, Rom 5:19. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad.Vi står nu alltså som rättfärdiga genom hans lydnad. Det beror inte på oss utan på honom som fullbordade allt på korset. Det är det som är evangelium.

  Om Paulus i Rom 3:31 skulle menat att lagen och dess gärningar fortfarande var nödvändig för frälsningen etc skulle han ju säga emot sig själv på ett flertal andra ställen t ex

  Rom 7:4 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud.

  Rom 7:6 Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst

  Rom 10:3-6a De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger…

  Gal 2:14, 19 Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”… Leva på judiskt vis = efter lagen. leva på hedniskt = inte efter lagen.

  Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud.

  När det i Rom 14 heter att allt är visserligen rent och tro till att äta allt så betyder givetvis allt inget annat än just allt och inkluderar t ex det som nämns i Apg 15.

 • Christian

  @MyTwoCents:
  Jag skulle snarare säga att det är du som är inne på en extremt farlig väg, om du i strid med Pauli förmaning till Petrus: Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”… tvärtom hävdar att hednatroende ska leva på judiskt vis, d v s hålla sabbaten och äta kosher etc. Ska vi inte omskära oss också? Var går gränsen menar du? Ska vi stena dem som inte håller sabbaten?

  Till denna frihet (från lagen, min komm.) har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket (lagen). Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

 • Christian

  MyTwoCents: Apg 15 är taget direkt ur Torahs hjärta. I Apg ställer församlingsledningen ”minimikraven” för de hednatroende som blivit inympade.

  Så du hävdar att det skulle vara en allvarlig synd att äta blodpudding…? Tillåt mig tvivla… 🙂

 • Sam

  Christian
  Ingen kan berömma sig genom att leva ett så rättfärdigt liv att man kan kalla sig rättfärdig genom egna gärningar.

  Men det alternativ du framför blir ju lite väl skevt.
  Kontentan blir ju att man som frälst aldrig kan synda, oavsett vad man gör.

  Säger man sig vara en efterföljare till Yeshua så vore det ju logiskt om man levde som Yeshua, va?

  Sam

 • Christian

  Sam: glöm inte att översättarna har lagt in kommentarer i våra översättningar.
  t.ex i Mark 7.19.
  ”Därmed förklarade han all mat ren” finns inte i grundtexten utan är en kommentar

  Ännu en ”laglydig” som fallit offer för MFS-myten att grekiska NT inte är grundtexten. Vem är du att sätta dig till doms över Guds ord, som NT är? I min Nestle Aland står det:

  ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἀλλ’ εἰς τὴν κοιλίαν καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα

  SFB eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat för ren ordagrannt renande all mat

  Man kan nat.vis säga att denna översättning är en tolkning av grundtexten men den är lika fullt grundtxten. Tolkningen är givetvis berättigad och stärks av ett antal andra sammanhang, t ex

  Apg 10:14-15 Petrus svarade:svarade: ”Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent”. Då sade en röst för andra gången till honom: ”Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent.”

 • Christian

  Modererad igen eller…?

  [Admin: automatisk moderation, men nu är din kommentar publicerad.]

 • Christian

  @MyTwoCents:
  F ö tycker jag nästan att din kommentar strider mot vad Paulus skriver i Rom 14 om att inte döma dem som äter. Du försöker indirekt binda samvetena på dem som anser sig kunna äta allt utan att bry sig som kosherregler eller aktar på dagar etc:

  …den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. 4 Vem är du som dömer en annans tjänare?… 5 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne.

  14 Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.

  Paulus säger även i Kol 2 att vi som inte bryr oss om kosher, dagar etc inte ska låta döma oss :
  16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.

 • Magnus

  @Christian:
  Apg 15 angående de tre minimumkraven utgör ett källkritiskt problem inom bibelforskningen eftersom Paulus i sina brev inte räknar med några minimumkrav utan ser apostlabeslutet såsom en total frihet från den judiska lagen för hedningarna per se. Ett noga studium av Paulus ger oss bilden att hedningen är fri ifråga om mat.

  Apostlagärningarnas minimumkrav är snarare betingat av ett provisorium vad gäller en friktionsfri samexistens av judekristna och hednakristna i församlingarna.

  mvh Magnus

 • Christian

  @Magnus:
  Håller med.

 • Christian,

  Jag gör ett undantag för dig (har hållt mig borta från Aletheia pga deras lära angående Mose lag)

  Ville bara säga att det är glädjande att läsa dina kommentarer. Du verkar ha förstått det här med lag och nåd.

  Gud välsigne dig Christian
  Gud välsigne Reichmann

  Med vänlig hälsning, Andreas

 • Ludvig

  @Christian:

  Men varför menar ni er då ha fritt fram att döma de som inte äter vissa saker?

 • Anonym läsare

  @Christian: @Magnus:

  ”Så du hävdar att det skulle vara en allvarlig synd att äta blodpudding…? Tillåt mig tvivla… ”

  Den var bra! Hur man kan läsa Ordet så baklänges är helt otroligt!

  Guds Ande, Jesu egen bror och ledare över de tolv, de tolv Apostlarna som Jesus själv tränat, tillsammans med Aposteln Paulus—som underordnar sitt evangelium inför de som var Apostlar och församlingens pelare före honom— är tillsammans överens att hedningarna inte får äta blod. Men nej, detta är för lagiskt. Det måste ha blivit upphävt någonstans.

  Helt ofattbart.

 • Jan W

  Jag hade hoppats att det var en felskrivning i Reichmanns ursprungliga artiklar när han påstod att kunskapens träd var det samma som lagen
  .Jag hade tydligen helt fel ;för nu skriver Sven R.;citat
  ”Detta är nu en av de frågor som samtalet gäller. Hör torah ihop med Kunskapens träd? Ja, varför inte? Allt Gud skapade var gott. Syndafallet uppstod inte genom trädets dålighet utan genom människans olydnad – eller uppror. Oavsett vad den första synden än bestod i så säger den inget om trädet.” slut citat
  Jo Sven Reichman det säger det visst! Det säger att kunskapens träd var en del av skapelsen
  VILKET LAGEN INTE ÄR En klar skillnad således.

  Den som har lagen i sitt huvud(dvs i sitt förstånd) har lite svårt att förstå detta. Men hav tröst :Gudsfruktan är vishetens begynnelse !

 • Katarina

  @Christian: Min man hävdar att just blodpuddingen måste gälla även kristna. Fast det är bara på grund av smaken, då 😉

  Jag är glad över läsningen av Reichmann och komm er att tänka på syftet med Lagen som naglade synden:

  ”vi friköptes för att den välsignelse som hade givits till Abraham också skulle komma hedningarna till del i det att de unfick den utlovade Anden”

 • Sefast Tronde

  Bra artikel vad gäller lag och nåd, judisk identitet kontra Guds nåd till hedningar!

  Vad däremot gäller livets träd kontra kunskapens träd ser jag främst att analogierna kan leda till ett olyckligt övertolkande av Bibelns ord.

  Gud skapade de båda träden i lustgården, och Han satte däri människan. Skulle då Gud som är såväl allsmäktig som allvetande inte varit medveten om vad som skulle ske? Eller är träden inte träd, utan endast analoga bilder för oss fåkunniga människor? Kanske är det även så att träden även har en annan och långt djupare betydelse?

  Guds nåd till frälsning och Hans slutliga lösning på ondskans problem är inte något som Bibeln avslöjar expicit. Det finns ett stort rum, som inte är avslöjat för människan här i tiden, som innefattar frälsningens hela vidd, för människor, änglaväsen och himmelens hela härskara. Det finns otaliga Guds hemligheter som inte avslöjas här i tiden.

  Att göra en fullständig teologi av ”livets träd kontra kunskapen träd” blir därför olyckligt, och ett sätt att tänja bibelordet intill gränsen för villfarelse. Nu tror jag inte vare sig Sven Reichmann eller Lars Enarsson är omedvetna om vad ordet säger och inte säger ifråga, men av många läsare kan det väl övertolkas. ”Icke utöver vad skrivet är” är alltid den grundläggande tolkningsnyckeln. Och Gud har bevarat många av Sina hemligheter att uppenbaras först när vi får se Honom ”ansikte mot ansikte sådan Han är”.

  Väl kan bilderna av träden bidra till en vidgad förståelse, såsom bildspråk, vilket Bibeln är full utav, men kunskapen om vad träden är och står för får vi inte till fullo förstå här i världen. Kanhända är vårt förstånd ännu för begränsat för att förstå fullheten i detta, eller så är det en hemlighet som Gud behållit av skäl som har med frälsningsplanen att göra.

  Tror i vart fall inte det vore bra om någon ”trädteologi” fick vinna fotfäste bland all annan villfarelse i denna yttersta tid.

  Ser inte heller att de motsättningar mellan de som, så att säga, återupptäckt evangeliets rötter i den hebreiska myllan kontra klassiska lutheraner behöver spädas på ytterligare. De är ju, bevars, i huvudsak en yngre generation som inte med modersmjölken fick del av det gamla evangeliska arv för vilket detta inte är någon ’återupptäckt’.

  Men, tack i alla fall – Sven Reichmann – för en ödmjuk och pedagogisk framställning som väl tecknar det signum du alltjämt haft i din förkunnelse.

  MVH / Sefast Tronde

 • Calle M

  Livets träd i lustgården tror jag var en symbol för Jesus och det eviga livet som finns hos honom, Livets träd återkommer ju i Upp och där står det att vi skall äta av honom dvs Kristus och få evigt liv. Kunskapens träd står som symbol för människans möjlighet att välja att gå sin egen väg i synd och uppror mot Gud, Dessa träd dvs Kristus och det egna upproret mot Gud finns fortfarande i Världen och som en möjlighet för att att ta ställning till.
  Calle M

 • Sam

  Christian.
  Jag är glad att du insett att översättarna har gjort ett tillägg till grundskriften, som du säger; en kommentar.
  Den kommentaren faller ju långt utanför vad som diskuteras i sammanhanget, nämligen handtvagning före måltider.
  Jfr v 1 och 2;”Och fariséerna, så ock några skriftlärde som hade kommit från Jerusalem, församlade sig omkring honom;
  2 och de fingo då se några av hans lärjungar äta med »orena», det är otvagna, händer.”

  Matt 15:20 ”Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan.”

  Det är det som det handlar om; handtvagning, inte att ändra Guds instruktioner om vad som är oren mat.
  Varför skulle Yeshua ändra Guds ord? När Yeshua själv säger att Han bara säger det Han hört från Fadern?
  Jag måste hålla med Petrus som i detta sammanhang säger ;”Ären då också I ännu utan förstånd?”

  Du verkar också ha förvirrat sammanhanget i Apg 10.
  Det handlar det enligt Petrus om: v 28 ”men mig har Gud lärt att icke räkna någon människa för ohelig eller oren.”
  I vers 34 berättar Petrus vidare vad han förstått:”Då öppnade Petrus sin mun och sade: »Nu förnimmer jag i sanning att ‘Gud icke har anseende till personen’,
  35 utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.”

  Fruktar Gud och övar rättfärdighet, hmmm.
  Har inte många som fått erbjudandet att tillhöra Israel missat den punkten?

  Slutfrågan i det här sammanhanget är ju. Började Petrus äta svinkött?
  Svaret är ………..NEJ!

  Christian, du måste se över din grund. Den läcker som ett såll!! 😉
  Sam

 • Christian: Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden.

  Ovan citat är nyckeln till att förstå vad Paulus säger och vänder sig emot. – Rättfärdiggörelse via laggärningar.

  Men du har bestämt dig för att plocka russinen ur kakan och se det du vill se. Du vill stanna vid tro allena bokstavligen. Jag menar att vår tro på Jesus som Herre är början på vår vandring och inte slutet.

  Många verkar vilja sätta sig på en sten strax efter sin frälsningsupplevelse och vänta på Herren.

  Tro i all ära – också djävulen tror.

  Christian: Mitt råd är att du läser lika mycket ur Jakobs brev som Galaterbrevet så får du balans i din vandring med Honom:

  Jak 2:17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

  Jak 2:18 Nu säger kanske någon: ”Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall visa dig min tro genom mina gärningar.

  Jak 2:20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?

  Jak 2:26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.

  Christian: Så du hävdar att det skulle vara en allvarlig synd att äta blodpudding…? Tillåt mig tvivla…

  Du avslöjar att du inte är gammal Pingstvän Christian. De avhöll sig från blodpudding.

  Huruvida det skulle vara en allvarlig synd eller ej får var och en studera i Ordet själv.

  Problemet är att så många slår varandra i huvudet med sina upptäkter och missar en av de största synderna – egenrättfärdighet.

  Jag ser inte ner på dig om du inte läser bibeln på samma sätt jag gör Christian. Indien har sina heliga kor. I Sverige är grisen tydligen helig.

  Tänker inte tvinga på dig något utan jobbar mest på att få folk att respektera att jag följer Herrens Ord därför att jag VILL inte måste.

  Att hela tiden ifrågasätta vad jag måste eller inte måste är köttsligt beteende (säger inte att du gör det C). Jag VILL. Hur kan jag inte vilja? Herrens har ju skrivit sin Lag på mitt hjärta.

  Magnus: Paulus i sina brev inte räknar med några minimumkrav utan ser apostlabeslutet såsom en total frihet från den judiska lagen för hedningarna per se.

  Magnus: Har du någon invänding mot det jag nyss sade till Christian: Jag struntar faktiskt i att hela tiden spekulera i vad jag måste eller inte måste göra som hedning. Jag VILL.

  Ludvig: Men varför menar ni er då ha fritt fram att döma de som inte äter vissa saker?

  Tack Ludvig. Bra poäng. Jag hoppas inte jag anklagar någon som äter fläsk etc. Jag äter ju själv fläsk och räkor om det är vad som ställs fram på en bjudning men väljer bort det när jag själv har möjlighet att välja. Ändå känns det som om jag hela tiden måste försvara min rätt att äta enligt Herrens meny.

  @Sefast Tronde:

  Tack för dina välbalanserade ord.

  mvh
  D

 • Anders R Pettersson

  @ Lagen

  Jag är frälst av nåd, och lagen har lagts som en gåva i mitt hjärta. Torah fostrar mig i gudsfruktan, genom att spegla hans fullkomlighet mot min ofullkomlighet. Min grund är Jesus som är lagen, och utan Jesus hade inte lagen blivit till.

  Joh 1:4 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

  Ordet är till för sinnets förnyelse Rom 12:1-2

  Så förmanar jag er nu mina bröder, Vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga tempeltjänst.

  Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

  1 Kor 2:12-13

  Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått
  av Gud.

  Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig
  visdom lär utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.

  Är då lagen ersatt med nåd och saknar betydelse 1 Joh 3:4

  Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

  Gäller inte detta bara Judar Upp 12:17

  I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

  Men försvann inte lagen när Jesus dog på korset. Matt 5:18

  Amen säger jag er: innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå,
  förrän allt har skett.

  Shalom

 • Christian

  @Andreas Frost:
  Tack!

  @Ludvig:
  Nej det har vi givetvis inte om de inte gör en frälsningsfråga om det eller förslker binda samvetena på dem som har en annan uppfattning. Då reagerar jag. Har du f ö något exempel?

  @Anonym läsare:
  Om du läser ovan ser du att jag skrivit 3-4 kommentarer, före den du reagerar på, där jag visat på skriftstöd för min uppfattning. Se t ex

  Mk 7:19 Därmed förklarade han all mat för ren

  Apg 10:15 Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent
  Rom 14:1-6, …en har tro till att äta allt,… den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom14 Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent 20 Allt är visserligen rent,..

  Kol 2:16-17 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus.

  Heb 9:9-11a Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit…

  Mk 7:19 Därmed förklarade han all mat för ren

  Apg 10:15 Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent

 • Christian

  @MTC:
  Automatisk moderering igen… 🙂

  [Admin: ja och nu är den publicerad.]

 • Christian

  @Sam:
  Nej Sam det handlar inte om några översättare. Grekiska NT är grundtexten. Du har uppenbarligen inte läst min kommentare eller också har du grava problem med läsförståelsen, vilket i så f skulle förklara en del… 🙂

  Att jag kursiverade Därmed förklarade han all mat ren berodde endast på att jag ville markera den del av versen som var uppe till diskussion, grt:s καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα d v s ordgrannt renande all mat.

  Apg 10:13-15 Och en röst kom till honom: ”Stig upp, Petrus, slakta och ät!” Petrus svarade: ”Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent”. Då sade en röst för andra gången till honom: ”Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent.

  Vi vet inte säkert vad Petrus sedemera åt eller inte. Vi vet dock att han åt tillsammans med hedningar, vilket inte var tillåtet och vem vet om det då serverades fläsk? Petrus levde uppenbarligen inte enligt lagen utan på hedniskt vilket den evangeliska friheten tillät honom. Paulus säger ju , Gal 2:12-14:

  Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”

 • Christian

  @MTC
  Du skriver att du VILL. Vad bra, men du VILL tydligen inte förstå vad jag skriver annars skulle du inte ha skrivit som du gör, se t ex vad jag skrivit på Kjells blogg om Andens frukt etc, se t ex http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/ eller den kommentar till Enarsson som jag länkade till ovan. Din kommentar är ju full av retoriska knep allt i syfte att misskreditera mig.

  Problemet i sig är inte att du avstår från blodpudding eller julskinka utan att du försöker binda samvetena på dem som har sett att evangelium säger något helt annat. Det skulle vara lätt att visa på genom enskilda citat från dina kommentarer ovan.

 • Christian

  Som jag skrev på Kjells blogg http://unajuaje.niwega.net/2012/05/05/lagen-ar-god-om/#comment-7746:

  Bäst att åter tillägga, som jag nu poängterar ett antal ggr, nåden ger oss dock ingen rätt att synda.

  Rättfärdiggörelsen beror inte på vår laglydnad etc utan på Jesus, Rom 5:19. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Vi står nu alltså som rättfärdiga genom hans lydnad.

  Lagen kom in för att visa på synden s a s, vilket är vad Paulus säger i nästa vers, Rom 5:20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer,

  Så stor är alltså nåden att man rent hypotetiskt skulle kunna ställa den fråga som Paulus låter en tänkt motståndare göra i Rom 6:1 Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda, för att nåden skall bli större? D v s exakt samma tankegång som Enarsson är inne på i inlägget på Aletheia när han säger:

  Reichman menar vidare att Gud inte har gett lagen för att den skall hållas, utan enbart för att överbevisa oss om synd. (Den logiska konsekvensen av detta är ju i så fall att vi som kristna ska fortsätta att leva i synd).

  Svaret på invändningen från evangeliets motståndare och Enarsson (var står du MTC…?) ges i det följande i kapitel 6 med början i v2 Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? En pånyttfödd kristen kan inte fortsätta att leva i synden, d v s permanent förbli i den. Varför? vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans.

  14 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. 15 Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte!

  Just det faktum att vi inte längre står under lagen utan under nåden är det som gör att vi inte längre behöver ha synden som herre.

  Paulus säger om friheten från lagen i Gal 5:13-14 Ni är kallade till frihet (från LAGEN), bröder. Använd bara inte friheten (från LAGEN), så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

  Lagen ”uppfylls” genom att vi vandrar i kärlek inte om vi håller sabbat, omskär oss eller äter kosher etv. Detta är lackmustestet, att vi tjänar varandra i kärlek.

  Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek D v s det beror inte på om vi håller lagens bud och förbud utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.

  Rättfärdiggörelsen är genom tro allena men denna tro är verksam i kärlek. Alltså, det handlar inte om den genom kärleken formade tron, som katoliker hävdar, utan om den genom tron formade kärleken, som Luther sa. D v s den rättfärdiggörande och pånyttfödande tron är verksam, arbetar eller uttrycker sig genom kärlek.

  Detta kan sammanfattas i vad han säger i Gal 5:16: Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.

 • Christian

  @MyTwoCents:
  Frågor till dig med anledning av din kommentar; tror du att rättfärdiggörelsen är genom tro allena eller genom tro + något annat , t ex laglydnad, kärlek?

  Vad tror du Paulus menar i nedanstående sammanhang med att vara löst från och död i förhållande till lagen? Jag blir inte riktigt klok på hur du tänker. Menar du att det betyder att vi ska leva efter lagen…? Hur kan det betyda det?

  Rom 7:4 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud.

  Rom 7:6 Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst (lagen)

  Gal 2:19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud.

  Paulus säger ju tydligt att vi har dött bort från lagen för att vi ska leva för Gud och kunna bära frukt. D v s förutsättningen är att vi är lösta från lagen att vi är döda i förhållande till den. Hur kan att vara död från lagen betyda något annat än att vi inte ska ha något med den att göra? Hur skulle det kunna betyda att vi åter ska leva efter den som jag tolkar dig?

  Om jag förstår dig rätt ska vi t o m äta kosher, hålla sabbaten och fira judiska högtider. Hur tycker du att det stämmer överens med vad Paulus säger till Petrus i Gal 2:14 Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”
  Paulus säger ju klart och tydligt:

  1. Det var oförenligt med evangeliets sanning att falla tillbaka i lagobservans (inte äta med hedningar) och leva på judiskt vis.

  2. Petrus som var jude levde på hedniskt vis
  och inte på judiskt vis (= efter lagen).

  3. Att det var fel att tvinga hedningar att leva på judiskt vis d v s efter lagen.

  Varför menar du då att vi ska göra det nu?

 • Christian: Problemet i sig är inte att du avstår från blodpudding eller julskinka utan att du försöker binda samvetena på dem som har sett att evangelium säger något helt annat.

  Dyrbare broder (jag menar det!).

  Detta är sannerligen ett problem jag tyvärr är fullt medveten om. Egentligen är jag ju inte ute efter att sprida någon fördömelse. Ty i de fall min tolkning av Guds Ord stämmer med Ordets syfte är det inte min uppgift att övertyga utan den Helige Andes.

  Har haft denna fråga uppe med f.d. bloggkollegan Kjell som å ena sidan tycker det är ok att jag personligen går lite längre än generell kristenhet i vilka bud jag hedrar bara jag inte lägger band på andra att göra detsamma eller evangeliserar med uppfattningen (om jag förstått honom rätt).

  Det blir lite som när man talar med ateister på jobbet som tycker det är ok att jag tror på en Gud bara jag inte pushar min tro på andra.

  Jag försöker välja mina ord Christian men det är inte lätt. Det är ju så att allt jag säger – är hur JAG ser på Guds Ord och hur jag tolkar Guds Ord i MITT liv. Ledsen att det inte alltid framkommer.

  Jag kanske skulle understryka att oavsett om du har skinka eller kalkonskinka på frukostmackan är du min broder och vän i det att du bekänner Jesus som Herre i ditt liv. Jag accepterar att vi inte läser bibeln på exakt samma sätt.

  Min förhoppning är att du gör detsamma med mig. D.v.s. inte störs av att jag VILL följa bud som du inte anser att jag måste eller bör.

  Guds ursprungliga vilja var ju att vi inte skulle äta kött alls. I detta sympatiserar jag med tex adventisterna som är vegetarianer men ”klarar” inte själv att slopa allt kött.

  mvh
  D

 • Magnus

  @MyTwoCents:
  *Du skrev:
  Magnus: Har du någon invänding mot det jag nyss sade till Christian: Jag struntar faktiskt i att hela tiden spekulera i vad jag måste eller inte måste göra som hedning. Jag VILL.

  **Jag har inga problem med troende som vill fördjupa sig i eller t o m följa vissa av de judiska sederna – så länge man har klart för sig att detta inte var Paulus vision för hedningarna på något sätt… Michael Browns enkla råd har jag gjort till mitt eget: Om det ökar din kärlek och relation med Jesus – go for it! Dr Brown har dock ofta funnit det motsatta när det gäller hedningar som börjat med de judiska bruken nämligen att man förlorar sin närhet till Jesus och till 99,9 procent bara undervisar från Lagen på bekostnad av de apostoliska skrifterna..

  När det gäller aposteln Paulus så är denne som bekant radikal ifråga om sin syn på Lagen. Lika radikal är han i sin vision om ”ett folk” i Kristus (d.v.s. Gal brevets tal om att i Kristus är ingen jude eller grek osv.) Pauli nya vision ses alltså i ljuset av uppståndelsen och inbegriper alltså som jag ser det ”ett folk” (i futuralt hänseende en himmelsk etnicitet med nya andliga kroppar jmf med 1 Kor 15) där de etniska markörerna vid uppståndelsen är upphävda (etniska uttryck har ju att göra med temporala och biologiska faktorer).

  Poängen för Paulus är att det i ljuset av Kristus inte längre finns någon skiljemur mellan hedning och judekristen. Det är i ljuset av denna insikt han kan leva som en hedning bland hedningar och som en jude bland judar; eftersom Lagen gör intet ifråga om hans frälsning.

  mvh Magnus

 • Magnus

  @Magnus:
  MTC mfl! Jag ställde en fråga angående Paulus och kosher till den välkände exegeten Darrell Bock (som jag tror är av judisk börd) på hans blogg kolla in denna länk:

  http://blogs.bible.org/bock/darrell_l._bock/book_on_isaiah_53#comment-16634

 • @Sefast Tronde skrev:

  Ser inte heller att de motsättningar mellan de som, så att säga, återupptäckt evangeliets rötter i den hebreiska myllan kontra klassiska lutheraner behöver spädas på ytterligare. De är ju, bevars, i huvudsak en yngre generation som inte med modersmjölken fick del av det gamla evangeliska arv för vilket detta inte är någon ’återupptäckt’.

  Snälla, vill du göra syftningarna tydliga. Jag har försökt förstå vad du menar men lyckas verkligen inte.

  1. Menar du att för oss äldre är ”evangeliets rötter i den hebreiska myllan” något som vi fick med i modersmjölken?

  2. Eller menar du raka motsatsen?

  Om tolkning nummer 1 stämmer håller jag fullständigt med.

  Och här ligger en viktig uppgift i kommunikation och medlande mellan generationernas skenbara motsättningar.

  Den som tror att det handlar om ”nyheter” löper risken att överbetona vissa saker i tron att de står i motsatsförhållande till tidigare ”upptäckter”.

  Och därmed risken att hamna i sammanhang som inte är helt sunda, i entusiasmen över det man tror är ”nyupptäckt”.

  /Kjell

 • @Christian:

  När jag läser din senaste kommentar får jag känslan av att våra olika meningar grundas i följande frågor:

  – Vad är vår uppfattning av vad Lagen [Torah] betyder, vad var dess funktion innan Golgata och efter Golgata.

  I detta samtal representerar du en ganska generell kristen uppfattning såsom den ser ut idag. Det är alltså min syn på Lagen som är i ”underläge” så du kan känna dig förhållandevis trygg.

  Ser man bara lagens förbannelser och sätter ett likhetstecken mellan lagen och lagens förbannelse så skulle jag ropa ja och amen till allt du säger. Men vill vi veta vad Paulus talar om i skrifterna du citerar måste vi även läsa Gal 3.10 och Gal 3.13;

  Gal 3:10 Men alla som håller sig till a) laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: b) *Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.

  Gal 3:13 Kristus friköpte oss från c) lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.

  samt d) Jos 8:34 Därefter läste han upp alla lagens ord, välsignelsen och förbannelsen, allt så som det var skrivet i lagboken.

  a) I vilket syfte sysslade Galaterna med laggärningar? – För att bli frälsta

  b) Var får Paulus denna mening från? Jo, den kommer faktiskt från Torah. Han hänvisar bl.a. till 5 Mos 27:26 ”Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem.”. Alltså – försöker vi vinna rättfärdighet genom lagen (laggärningar) och inte genom Messias måste vi göra det genom att följa ALLA bud. Annars drabbas vi av ”Lagens förbannelse”. Eftersom Paulus av erfarenhet visste att detta är en omöjlig uppgift är hans varning korrekt. Lagens förbannelser kommer som ett brev på posten för alla dem som faller i Galaternas fälla, därmed alla knivskarpa varningar.

  c) Här kommer ordet lagens förbannelse och förklaringen varför den inte gäller för Messiastroende. Han tog alltså förbannelsen på sig. De är alltså inte upphävda eller borttagna utan Messias valde att ta vårt straff. Det innebär onekligen att för oss som är en ny skapelse i Kristus kan vi inte drabbas av lagens förbannelser.

  Min poäng är dock att lagen är mer än ”bara” förbannelser. 5 Mos 27:26 var kärnan i det som gjorde lagen till ett ok. Ett av många ställen som förklarar enkelt vad jag säger är d) ”lagens ord, välsignelsen och förbannelsen,”

  Någon här som vill bli löst från Lagens välsignelser? – Löften? Positiva sidor generellt sett? Tror inte det. Därmed får vi läsa de bibelcitat du nämner med kunskapen om att lagen är mer än bara förbannelser:

  Rom 7:4 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud.

  Rom 7:6 Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst (lagen)

  Gal 2:19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud.

  När Paulus talar om att vara död från lagen i generella termer får vi läsa vidare och se vad han åsyftar. Kan inte se annat än att vi måste i detta avseende koppla till de bibelord jag citerade kring lagens förbannelse som summeras lite slarvigt för den som inte är uppmärksam endast med beskrivningen ”lagen”.

  Så är lagen god eller ond för dig Christian?

  Min grundinställning är att Guds Ord är alltid gott. Han vill vårt bästa. Instruktionerna i Lagen är goda. Straffet för överträdelser var till synes ont (eller åtminstone gjorde ont). Det är alltså inget fel med Torah (som f.ö. bl.a. betyder instruktioner) men vägen har täppts till en gång för alla att försöka bli rättfärdiggjord genom laggärningar. Framför allt är lagens förbannelse borta.

  Låt oss dra följande parallell: Är manualen för din Volvo S60 ond i sig? Nej, den är skriven för att Volvon skall rulla så länge som möjligt. Din bilhandlare ställer antagligen vissa krav för att garantin ska gälla. Om motorn havererar och det visar sig att du aldrig bytt olja under 10 000 mil blir straffet att du får betala själv för den nya motorn.

  Men även om bilhandlaren tog bort denna klausul och du fick en ersättningsmotor även om du skulle ha slarvat med oljebytet ligger det väl ändå i ditt intresse att försöka följa instruktionerna?

  Över till lagen som ”manual” från vår egen tillverkare [skapare]. Straffet har Jesus tagit på sig i det fall vi bryter mot manualen. Men det tar ju inte bort det faktum att manualen är god i sig eller som Paulus säger till Timoteus:

  2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.

  Slutligen: Jag fruktar alltså inte lagen i sig eftersom jag är noga med att inte blanda ihop lagen och lagens förbannelse. Det jag fruktar är i så fall att inte vandra i anden eller förbli i Kristus. Om vi ska tro Paulus så är vi då tillbaka under lagen [lagens förbannelse].

  Det tydligaste exemplet på att hamna under lagens förbannelse är vad jag kan se att försöka vinna rättfärdiggörelse via laggärningar.

  mvh
  D

 • Magnus: Michael Browns enkla råd har jag gjort till mitt eget: Om det ökar din kärlek och relation med Jesus – go for it! Dr Brown har dock ofta funnit det motsatta när det gäller hedningar som börjat med de judiska bruken nämligen att man förlorar sin närhet till Jesus och till 99,9 procent bara undervisar från Lagen på bekostnad av de apostoliska skrifterna..

  Detta är ett samtal i sig. Har tyvärr uppmärksammat detta inom den s.k. Hebreiska rörelsen och jag tror det är många även här i Sverige som hamnat i detta.

  Tyvärr är detta ”bara” diket på ena sidan av vägen. Den negativa syn på Guds bud som idag råder inom kristenheten är ett lika stort problem i sig (kanske större) som sällan tas upp. Alltså – i ändens tid kommer vi kämpa med laglöshet.

  Magnus: Poängen för Paulus är att det i ljuset av Kristus inte längre finns någon skiljemur mellan hedning och judekristen. Det är i ljuset av denna insikt han kan leva som en hedning bland hedningar och som en jude bland judar; eftersom Lagen gör intet ifråga om hans frälsning.

  Måhända är det detta han kallar för ”Friheten i Kristus”.

  Tack för ditt bidrag Magnus…

  /D

 • Sam

  Christian
  ”Att jag kursiverade Därmed förklarade han all mat ren berodde endast på att jag ville markera den del av versen som var uppe till diskussion, grt:s καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα d v s ordgrannt renande all mat.”

  Och du står fortfarande fast vid att detta sammanhang gäller ren eller oren mat, inte handtvagning?

  Ser du att sammanhanget i Apg 10 gäller om frälsning för hedningar, inte mat?

  Kom ihåg att ofta när judiskt nämns så gäller de mänskliga traditioner, inte vad Skriften säger. Som t.ex med handtvagningen.

  Sam

 • Sefast Tronde

  @Kamau Mweru:

  Givetvis menar jag alternativ 1.

  Och jag håller fullständigt med om dina slutsatser: ”Den som tror att det handlar om ”nyheter” löper risken att överbetona vissa saker i tron att de står i motsatsförhållande till tidigare ”upptäckter”.

  Och därmed risken att hamna i sammanhang som inte är helt sunda, i entusiasmen över det man tror är ”nyupptäckt”.” Slut på citat.

  Då överentusiastiska upptäckare börjar snickra på sin egen teologi blir det lätt tokigt. Eller som vi säger här uppe i Jämtland: – De rann bygge ha vörte e rektut e lamboversk (fuskbygge).

  Det jag lärde mig i söndagsskolan kan knappast anses vara någon bortglömd nyhet, förutom de övertoner som en del entusiaster vill ta med i bara farten. Evangeli sanningar har alltid varit ett och de samma, och jag menar att det i huvudsak funnits enighet om detta bland alla bibeltroende kristna – oavsett samfundstillhörighet.

  Trots att överentusiastiska upptäckare i denna yttersta tid kommit fullständigt vilse, och med all iver försöker vilseför andra med brinnande frenesi. Ett av de mest avskräckande exemplen börjar på M och dess sektguru på K – och frukten luktar illa, smakar ruttet och är mycket giftig. Den vedervärdiga erfarenheten finns det många som kan berätta om.

  MVH / Sefast Tronde

 • Ärligt talat. Denna förvirring ifråga om det gamla och nya förbundet. En följd av Biblisk undervisning?

  ”HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen.” Ps
  19:9

  Klarhet och tydlighet, signum på Guds undervisning (Torah om man så vill). Förvirring är väl villolärans kännetecken?

  Vi kan ju tycka precis bad vi vill i dessa frågor men Bibelns auktoritet måste väl ändå vara avgörande?
  Hos Aposteln Paulus tycks ju inte råda någon större tvekan. Skulle ett inlägg från honom i debatten kanske kunnat se ut så här:?

  ”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.” Gal 1:7

  Är benägen att tro att aposteln skulle rikta ganska så skarp kritik mot de som förkunnar ett evangelium i strid mot ”evangeliets sanning”.

  @ Christian

  Bra kämpat! Skriver under till fullo på dina inlägg.

 • Pingback: Sven Reichmann svarar Lars Enarson angående Kunskapens träd | Vakna Sverige()

 • En fråga till någon ”lärd”; MTC kanske?

  ”Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land” Jer 31:31

  Det nya förbundet. Vilka konsekvenser för det med sig för det gamla?(Mose lag)
  Försvinner det? Ska Israels hus leva i två förbund samtidigt, parallellt?

 • @Sefast Tronde skrev: ”Givetvis menar jag alternativ 1.”

  Tack för det.

  Om du visste hur jag har sökt och ägnat tid åt att förstå varför de som tror att det är ”nytt” förkastar samma lära som uttalades för några decennier sedan.

  Tänk om vi kunde nå den enheten att vi istället tillsammans försökte överbrygga detta helt onödiga missförstånd.

  /Kjell

 • @Sam:

  Om det nu inte gällde mat, varför säger Jesus som han gör? det som går in i munnen orenar inte….Utan har sin naturliga väg ut. Däremot orenar det som går ut ur munnen.

  Mat 15:11 Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan.”

  Mat 15:17 Insen I icke att allt som går in i munnen, det går ned i buken och har sin naturliga utgång?

  – Helt klart talar Jesus om det som går att äta och om nu inget som går in i munnen kan orena, då är det väl så, eller skall du säga emot Jesus?

  Bb

 • Christian,

  Det vore intressant att veta hur du reagerar angående ”bud” i Nya Testamentet. Se Bud, lagar och dogmer.

  Välkommen att reagera här. Jag vill sannerligen inte sidospåra denna bloggpost.

  /Kjell

 • Magnus

  Får jag bara rekommendera herrskapet följande förträffliga program (har visserligen gjort det förr men det är värt)

  http://www.lineoffireradio.com/
  mvh Magnus

 • Sam

  BB
  ”Om det nu inte gällde mat”
  Kanske början av kapitlet kan ge dig insikt om vad det är man diskuterar?
  ”Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade:

  2 »Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta.»”

  Frågan som fariseerena ställde är:
  ”Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta.”
  Hur kan du tolka det att gälla mat?

  Sen så följer Yeshua sitt eget uttalande från Matt 5:”I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.”

  Så vi kan lugnt gå ut ifrån att Yeshua talar utifrån begreppsramen att mat är mat som den definieras i ”Lagen”, Torah.

  Försöker du göra Yeshua till en lögnare nu igen??

  Sam

 • Sam: de äldstes stadgar?

  Låter som Jesu lärjungar struntade i människobuden i detta kapitel…

  Det är genom att plocka de verser som synes passa vår egen teologi ur bibeln vi hamnar i så många märkliga slutsatster.

  @Magnus:

  tack för tipset!

  /D

 • @Sam:

  Jag är nog korkad, men visst är det mat man stoppar i munnen? Och nu är jag inte utbildad på människokroppen, men om jag inte uppfatar saken fel, så får jag gå på toa och i toan hamnar det som jag innan stoppat i munnen.

  Jesus sa, inget som går in i munnen kan orena en människa och för mig är inget, just inget.

  En sak kan jag dock erkänna, lammkött är godare än kulltingen, köpte nyligen ett helt lamm och gjorde i dag lammfiol i ugnen, smaskigt värre! 🙂

  Bb

 • Sam

  MTC
  Fokusera lite, ok ! 😉
  Visst är det de äldstes stadgar, men inte de äldstes stadgar om att svinkött skulle vara ren mat, utan det handlar om netilat yadayim, vilket är rituell handtvagning före man äter.

  BB vill göra sammanhanget till en fråga om att all mat förklaras ren. Dvs Yeshua skulle undervisa om att gå emot sin Faders ord i Torah.
  Tycker du är ett rimligt sätt att se på sammanhanget?

  Sam

 • Sam

  BB
  Varför kan du inte haka upp dig på Matt 5:17 och Luk 16:17 istället för ordet, inget?
  Inser du inte att om Yeshua säger att oren mat är ren så går Han emot Faderns ord och bryter mot Torah?
  Följden, igen, som när du argumenterade att Yeshua bröt Sabbaten, är att ingen kan bli frälst, inklusive dig själv!

  Sam

 • Tordan

  Så här säger Sven R: ”Paulus förbannar två gånger de förkunnare som ville värva nyomvända hedningar till att omskära sig och hålla torah.”

  Det visar för mig hur grund Svens förståelse av Galaterbrevet är.

  Paulus förbannar ingen, men han går i skarp polemik mot ‘sådana’ som försöker addera judisk konvertering till förutsättningarna för frälsning, för omvända hedningar.

  Vilka var dessa ‘sådana’?

  Svaret är att det handlar om proselyter som ursprungligen nedlagt det oerhörda priset att genomgå Shammais extrema krav på hedningar för att få släppas in i judendomen (på tiden då Messias uppenbaras). När de gått vidare med denna uppenbarelse, ville man rädda kapitalet och infoga detta i frälsningen.

  Det är mindre troligt att det är verkliga judar, som blivit pånyttfödda, som vill bevara en judisk identitet genom att avkräva hedningen konvertering. För dessa senare måste Messias-uppenbarelsen ha varit så dominerande att laggärningar inte vore av större betydelse.

  Sven citerar traditionell Luthersk syn på Toran och judendomen.

 • @Sam:

  Angående Matt 5:17 kan du läsa om det på min blogg.

  Att skärpa en lag är att ändra den och om Jesus ändrade lagen så kan han faktiskt förklara all mat ren. Jesus sa: Men jag säger eder, om ni ser på en kvinna med begärelse, var står det i lagen, att se på en kvinna är äktenskapsbrott, nej så står det inte, utan Jesus la till något till lagen om äktenskapsbrott vilket innebär att ändra!

  Kan då Jesus säga att all mat är ren, ja absolut, för skall man ta honom på orden så kan ju inte mat orena, därför måste all mat vara ren. Detta är ren logik! Samma sak är det med sabbaten, om Jesus är herre över sabbaten så borde väl han bestämma hur och om den skall hållas, eller?

  Bb

 • Sam

  BB
  Du är nog den ende som försöker resonera bort frälsningen din! 😉

  Frälsningen kom genom att Yeshua levde ett syndfritt liv och blev vårt felfria offerlamm.
  Synd är att överträda Lagen, Torah, enligt Skriften.
  Nej Yeshua kunde inte ändra Torah. Om Han hade gjort det så var Han en lögnare!
  Eftersom Han sa att INTE hade kommit för att upphäva Lagen!

  Detta är också ord från Yeshuas mun:
  ”Då sade Jesus: »När I haven upphöjt Människosonen, då skolen I första att jag är den jag är, och att jag icke gör något av mig själv, utan talar detta såsom Fadern har lärt mig.”

  Sam

 • Säkert var trädet liksom Guds övriga skapelse – förutsatt att man följde givna instruktioner för dess rätta bruk (dvs lagen) – gott, men när människan ändå trotts Guds kärleksfullt varnande ord ändå valde att äta dess frukt så visade det sig givetvis att trädets frukt var precis så dödligt giftigt som Gud genom sitt Ord upplyst dem om, även om det sedan dröjde närmare 1000 år innan Adam dog därav.

  Att vi inte i det här sammanhanget kan sätta likhetstecken mellan kunskapens träd och lagen dvs Guds instruktioner, borde väl vara rätt uppenbart för var och en som läser och närmare begrundar berättelsen i Genesis om vad som tilldrog sig i lustgården.

  Ormen som var ute efter att så fiendskap var listig nog att inte direkt ifrågasätta Guds välvillighet gentemot människan.
  I stället förledde han kvinnan att äta av trädets frukt genom att förneka Gud som laggivaren och därmed det giltiga och berättigande i varningen.
  Detta var som vi förstår en dubbel lögn som indirekt förtalade lagens givare.

  Något att betänka för alla dem som ännu fortsätter med att förtala lagen med dess bud!

  Shalom!
  Fred

 • @Sam:

  Hur vet du att Jesus levde i allt ett syndfritt liv?

  Det står inte så mycket om Jesu barndom, inte heller om hans ungdom, så frågan är om Jesus syndade någon gång innan han var 12 år, han kanske var lite olydig, smet iväg till templet utan att fråga om lov som exempel. tänk om Jesus sneglade lite på flickor efter att han fyllt tolv, det vore väl inte otänkbart, eller? och vad han tänkte då vet ingen.

  Bb

 • I missionsbefallningen får lärjungarna, de blivande Apostlarna strax före Jesu himmelsfärd uppdraget att förkunna Evangeliet för alla folk och undervisa de därvid omvända (judar och hedningar) att hålla allt vad Jesus undervisat dem att hålla. Riktigt intressant blir det därför att läsa om vilken undervisning lärjungarna fått beträffande lagobservans!

  Matt. 5:14
  Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.
  15 Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.
  16 Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.
  17 ¶ Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda.
  18 Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.
  19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.

  Matt. 28:
  18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
  20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

  Shalom!
  Fred

 • Sam

  BB
  ”Hur vet du att Jesus levde i allt ett syndfritt liv?”
  Heb 4:15
  ”Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd.”

  Sam

 • Sam

  Fred
  Vad enkelt det blir när man läser som det står skrivet.
  Sam

 • Sam

  Jovars.

  Enkelt äro det att läsa det som skrifvet varder, i en öfversättning med anor, av en toktolkning utan anor.

  Vi anar ruggugglor i mössan…

 • ”Torah stod kvar som förut – för judar.”

  Israeliten och benjaminiten Paulus såg liksom jag sin frihet i Yeshua Messias:

  ”Allt är mig lovligt”; ja, men icke allt är nyttigt.

  Att akta på Lagen är att hålla sig beroende av YHWH och erkänna att Han vet vad som är gott för människan. Att strunta i den är ett försök att göra sig oeberoende av YHWH.

 • @Björn bloggaren:

  ”Det står inte så mycket om Jesu barndom, inte heller om hans ungdom, så frågan är om Jesus syndade någon gång innan han var 12 år,…”

  Varför tror du inte på Guds Ord?

  Citerat ovan:

  ”Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock UTAN synd.”
  (Hebr. 4:15)

  ”I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit ‘lösköpta’ från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm UTAN fläck.”
  (1 Petr. 1:18-19)

  Skulle inte detta vara sant är du förlorad, tror du inte på vad som är skrivet gäller detsamma.

  (Men positivt att du föredrar lamm. Prova s k lammdetaljer från Nya Zeeland och grilla kebab, välmarinerat och klassiskt kryddat. När tillräckligt många upptäcker samma sak kanske svenskt lammkött blir mer tillgängligt + svenska beteshagar öppnas åter upp)

 • Sam

  LarsW
  Med dansk grönmögelost……………… 🙂
  Sam

 • Linnea

  Om nu några hellre firar Herrens högtider än följer det kejsar Konstatin pådyvlade oss genom katolska kyrkan varför bli så upprörd över det?

  Säger inte Paulus att om vi i något stycke tänker olika ska Gud ge klarhet?

  Eller Jesaja 45:11:
  ”Lämna åt mig omsorgen om mina söner, mina händers verk”

  ”Alla som lever i ett öppet och ärligt gudsförhållande har en bit av sanningen.Hela sanningen uppenbaras först hos mig, Herren, på domens dag. Slåss inte! Bits inte inbördes! Stirra er inte blinda på gruskornen, när berget står bredvid i allt sitt majestät! Lärostrider är åderlåtning på Kristi kropp. Lärostrider är strider i köttet. Jag behöver tjänare och tjänarinnor som strider i andens kraft mot ONDSKAN och inte mot sina trossyskon eller trätobröder!
  När jag nu med min Ande vill ena er mot en enda front – Ondskan, verkar lösningen jag, Herren, ger er alltför enkel och okomplicerad. Ikläd er Guds vapenrustning och drag ut i striden med MOD! Modet måste få plats i era sinnen och det får det först när allt bråte, som nu ligger där och pyr, får renas av min Andes eld. Faror lurar på varje stridsman varje ögonblick, men med ögonen fästa på mig, Jesus allena, skall varje kämpe få den framgång i striden, som jag, Herren, vill ge åt var och en av er.
  Bönen på knä inför mitt ansikte är slagfältets centrum.Ni skall bära fram allt inför mig och jag, Herren, skall utföra verket. Vänta tills jag ger befallning! Innan är det inte lönt att rusa åstad. Då blir ni nerknäppta av fienden ögonblickligen. Ska ni lära något snart, av allt detta jag i denna tid vill säga er?”
  ”Splittring och missämja är själafiendens fröjd. Ska ni unna honom det mycket längre?”

  ”Skenfäkteri föredrar de alla framför att föra strid med Andens svärd mot ondskan. Dessa strider har varit förödande. Men nu vill jag ta bort fjällen från edra ögon. Jag kommer att avslöja allt det som för mitt rike framåt. Det innebär nya tvister, nya utfall bland farise’er och skriftlärda.”
  Ur ”Gudsuppenbarelser i vår tid. Del 3:2” genom Britta Hyllstam

 • @Sam:

  Vet du inte att NT är manipullerad?

  Bb

 • S-E Daniel Nilsson

  Det är ett fascinerande utkast till förklaring av Guds förbundslags relation till oss som Sven Reichmann lagt fram. Nu har jag bara skumläst trådens alla små inlägg och riskerar att upprepa vad någon annan kan ha sagt, men så här tänker jag:
  Undviker man inte många av de svåra följdfrågorna om man istället förstår lagens roll så att det är Guds förhållningsregel för tjänaren, medan det som Paulus förkunnar utifrån Jesu ord är Guds ordning för sonen och dottern, Guds barn?
  Abrahams högra hand Elieser kunde inte bli hans arvtagare sa Gud. Det skulle vara en son till det. Som Isak är vi arvtagare, medarvingar med Kristus. I och med att vi blir adopterade av Gud genom Kristus är vi insatta i en relation med Herren då vi visserligen fortfarande är hans tjänare, men där vi befriats från att ha trohet mot ett tjänsteschema som relationskriterium. Det enda kriteriet är barnaskapets trohet till en Fader.
  Gamla förbundets barn var kallade till det: Rom 9:4 ”De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Men flertalet levde inte i det.” Gamla förbundets lagar var till för att väcka dem till insikt om att ingen trohet mot tjänstescheman kunde ersätta det enkla som Abraham hade, att vara Guds trofasta vän, hans barn.
  Genom försoningsdöden har ett folk dött och uppstått, och relaterar inte till Gud genom lagen. ”Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ’Abba! Fader!’” Rom 8:15. Men sonskapets trohet bevisas genom att vi håller oss till skapelselagen, samvetets lag som finns förklarad rakt igenom Skriften.

 • Christian

  @S-E Daniel Nilsson:
  Håller med!

  Generellt menar jag att vi inte ska fokusera på lagen utan på Jesus. Som jag har skrivit ett antal ggr nu är vi dödade från lagen, d v s vi ska egentligen inte ha med den att göra längre. Vi lever inte efter lagens bud, d v s vi frågar oss inte ängsligt är det här tillåtet eller förbjudet, utan vi vandrar i Anden, och då kommer vi inte att göra vad köttet begär (Gal 5:16). D v s så länge vi vandrar i Anden…

  Rom 7:4-6 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst

  Förutsättningen för att bära frukt åt Gud är alltså att vi är dödade från lagen och nu tillhör Kristus, inte lagen. Vi står nu i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla, d v s i lagens tjänst. Andens nya tjänst är vad Paulus bl a beskriver i Gal 5.

  Paulus sammanfattar Gal 2:17-21 Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, och åter nej! Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner (lagen), då står jag där som en överträdare (av lagen). Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves

  Att leva för Gud förutsätter alltså att man har dött bort från lagen, som Paulus skriver, ja, han är korsfäst med Kristus. Han har alltså inget med lagen att göra längre. Lagen kan inte ställa några krav på eller fördöma en död människa. I stället lever Kristus nu i honom. Nu lever Paulus i tro på Kristus inte efter lagens bud och förbud. D v s Kristus är vår rättfärdighet och laglydnad etc. Vi har ingen egen. Ja, han är allt. Han går så långt så att han säger; att återvända till lagen är att förkasta Guds nåd och då hade Kristus dött förgäves.

  Han fortsätter i Gal 4:4-7 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!” Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Se även Rom 8:15 som citeras ovan.

  Vi har nu fått söners rätt och står inte längre under lagen. Vi är inte slavar utan söner och arvingar. Det ni, det kan man kalla evangelium!

 • Christian: d v s vi ska egentligen inte ha med den att göra längre.

  Hur kopplar du ovan tolkning med Paulus ord till Timoteus?:

  2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.

  eller varför inte GT’s profetior som tex

  (Bibeln) ja, många folk skola gå åstad och skola säga: ”Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.” Ty från Sion skall lag [*torah] utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

  *
  H8451
  תּרה תּורה
  tôrâh tôrâh
  to-raw’, to-raw’
  From H3384; a precept or statute, especially the Decalogue or Pentateuch: – law.

  Kan det vara så att Jesaja missförstod Gud?

  Skämt åsido – så är det intressant vilka olika tolkningar man kan dra av Guds Ord.

  Enligt Jesaja skall Torah gå ut från Sion och enligt dig skall budskapet nu basuneras ut att ”vi ska egentligen inte ha med den att göra längre”

  Christian – någon har feltolkat här.

  mvh
  D

 • P.s.

  Många kanske undrar om jag och några med mig lider av tvångstankar kring frågan om Herrens bud (Torah/Lagen) är något gott eller ont i våra liv.

  Anledningen att korrigeringen av vissa kristna tolkningstraditioner är så viktiga är att hedningarnas tid snart är förbi och det judiska folket kommer att börja inse vem Yeshua (Jesus) är.

  Eftersom en rad profetior kring Messias talar om att han skall undervisa ur Torah (lagen) krockar extrem-nådesförkunnarnas undervisning med bilden av Messias.

  Alltså – En Messias som mer eller mindre föraktar eller förringar Lagen kommer aldrig att accepteras av rättrogna judar.

  Att säga att lagen är ond eller farlig på det sätt många kristna fått om bakfoten är att jämföra med om någon skulle säga till oss att Jesus är ond och farlig.

  Nej, Lagen är inte upphävd. Vi har fått en ny relation till lagen. I detta håller jag med Christian i meningen ”vi frågar oss inte ängsligt är det här tillåtet eller förbjudet, utan vi vandrar i Anden, och då kommer vi inte att göra vad köttet begär ”

  Eftersom lagens förbannelse inte längre har någon makt över dem som är i Kristus har vi i det avseendet ”blivit dödade från lagen” eller blivit ” lösta från lagen” som vissa gillar att citera.

  Men bara för att Jesus tog lagens förbannelse på sig betyder det inte att lagen är satt ur spel eller borttagen.

  Därmed får vi ihop Pauli ord jag inledde förra kommentaren med.

  2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.

  mvh
  D

 • Sam

  BB
  ”manipullerad?”
  🙂
  Jo jag vet det.
  Och jag vet också att du struntar i Skriften helt och hållet till förmån för din ande, så det är nog meningslöst att citera GT?
  ”Och bland de ogudaktiga fick hans in grav bland de rika kom han först, när han var död fastän han ingen orätt hade gjort och fastän svek icke fanns i hans mun.”
  ” Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.”

  Sam

 • Christian

  @MyTwoCents:
  Har självklart inga invändningar mot vad Paulus skriver i 2 Tim 3:16. Vi får dock skilja på lag och evangelium i Skriften. Att det annars kan leda till fixering vid lagen en helt felaktig syn på dess funktion i nya förbundet vittnar inte minst du och din blogg om… 🙂

  Paulus skriver dock även till Timoteus (1 Tim 1) lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare… detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig

  Att vi som troende inte ska ha med lagen att göra, att den inte är till för rättfärdiga genom tro, betyder givetvis inte att vi inte ska läsa Bibeln, utan att vi inte längre lever som slavar under den. Vi fokuserar inte på bud och förbud utan på Jesus Kristus. Han är trons objekt.
  Men att man kan komma till någon annan slutsats av Pauli klara ord är för mig näårmast obegripligt i varje fall om man anser att NT är Guds ord och inte som MFS och dess hangarounds avfärdar det. Att ha dött bort från lagen, vara dödad, löst från lagen etc etc kan omöjligt betyda att vi åter ska leva efter och under den utan att vi nu lever i Andens nya tjänst.

  V g Jesajacitatet så är det givetvis undervisningen (=torah) om evangelium som med börja från Jerusalem ska gå ut till alla folk. I någon mening omfattar det givetvis även lagen eftersom det är svårt för en oomänvänd att fatta nåden annars, se t ex Rom 3:19-20 om lagens rätta funktion.

  F ö kan jag inte se att du har svarat på en enda av mina frågor i min kommentar

 • Christian

  ”Automatiskt” modererad igen… ?

  Hur kommer det sig att detta alltid inträffar när vi inte är ”helt överens”, MTC….?

 • Christian

  @Christian:

  Eftersom en rad profetior kring Messias talar om att han skall undervisa ur Torah (lagen) krockar extrem-nådesförkunnarnas undervisning med bilden av Messias.

  Ursäkta men först menar jag att dina premisser är felaktiga. För det andra, vad är extrem-nådesförkunnare för något? Det t ex jag och Daniel Nilsson skriver här i fråga om lag och evangelium är knappast något annat än det t ex Luther och Rosenius skulle kunna ha skrivit, d v s (luthersk-) evangelisk tro.

  Vad du m fl gör är att ni tror er kunna stå under både lagen och nåden, även om ni aldrig skulle erkänna det. Det är omöjligt. Antingen står vi under nåden eller lagen. Det finns inget mellanting eller både och. Antingen nåd eller lag. Det du kallar för extrem nådesförkunnelse existerar alltså endast i sinnevärlden. Men självklart visst är nåden extrem men man kan inte säga att man förkunnar mer eller mindre nåd. Antingen evangeliets nåd eller lagens krav.

  V g lagens krav så är det ju tvärtom vad ni hävdar evangeliet som upprätthåller dessa i dess fulla stränghet. De som tror att det finns några kryphål i den har aldrig varit vid Sinai och erfarit lagens stränghet. Evageliet säger ju att vi inte kan uppfylla lagen. det finns inget utrymmer för egen förtjänst eller beröm. Det är utelsutet genom trons regel. Rom 3:27 Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. 28 Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 29 Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas, 30 lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. 31 Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen

  Nej det handlar inte bara om lagens förbannelse när Paulus skriver att vi blivit dödade från lagen. I så fall hade han givetvis skrivit det. Var har du fått det ifrån kan man fråga sig.

 • Sam

  Christian
  Du måste läsa vad MTC skrev igen.
  Som jag förstår honom så menar han att Torah gäller fortfarande i sin helhet.
  Den som accepterar Yeshua blir fri från sin synd och efterföljande förbannelse.
  Den som lever efter de instruktioner som YHWH gav oss människor lever i Torahs välsignelser.

  Det som verkar vara svårt att inse är att Torah måste gälla för att vi ska kunna anse oss frälsta från Torahs förbannelser(som ju beror på att synden fick inträde).
  Yeshuas offer skedde ju efter Torahs mönster. Frälsningen blev på så sätt ”laglig” för hela världen.

  I min mening är det att såga av den gren man sitter på om man annullerar Torah.

  En fråga. Om man ratar Torah, vad kan vi läsa för att få reda på vad som klassas som synd?

  Sam

 • Christian: ”Automatiskt” modererad igen… ?

  Hur kommer det sig att detta alltid inträffar när vi inte är ”helt överens”,

  Broder – tro mig, nyckelord som läggs in för att utlösa moderation är statiska. Har inget smart program som bara modererar obekväma åsikter 🙂

  /D

 • Ok Christian. Ska kika på frågorna du säger att jag inte svarat.

  Tror jag hittat en gemensam grund att stå på… Kan vi kanske komma överens om nedan tolkning av lagen?

  Att förkasta Guds nåd är att vilja rättfärdiggöras av lagen. Men det innebär å andra sidan inte att vi genom att uppfylla lagen skulle förkasta nåden. Är det att synda när vi uppfyller lagen? Nej. Men däremot förkastar vi nåden, när vi uppfyller lagen med motivet att rättfärdiggöras genom den. Lagen är god, helig och nyttig (Rom. 7, 12), men den rättfärdiggör oss inte. Den som alltså ”gör lagen” med motivet att bli rättfärdiggjord genom den, han förkastar nåden, säger nej till Kristus och hans offer och försöker istället genom lagens rättfärdighet förtjäna nåden.

  Är detta en acceptabel summering av vårt samtal?

  mvh
  D

 • Christian: Frågor till dig med anledning av din kommentar; tror du att rättfärdiggörelsen är genom tro allena eller genom tro + något annat , t ex laglydnad, kärlek?

  Daniel: Tro allena.

  Christian: Vad tror du Paulus menar i nedanstående sammanhang med att vara löst från och död i förhållande till lagen?

  Daniel: Har svarat på denna fråga i omgångar. D.v.s. om vi skulle identifiera oss med f.d. rättrogna judar under gamla förbundet så får ”vi” en ny relation till lagen men den försvinner inte utan är som sagt av Paulus fortfarande efter Golgata ”god, helig och nyttig”

  Till saken hör ju (du som gillar att dela in bibeln i vad som sades till judar och vad som sades till hedningar) att vi hedningar aldrig stått under lagen. När vi tar emot Messias i våra hjärtan så behöver vi inte byta relation till lagen (dö bort från den) på det sätt som judar gör när de kommer in i det nya förbundet utan går direkt till att få lagen inskriven i våra hjärtan via den Helige Ande.

  Hes 36:25-27: ”Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.”

  Christian: Hur kan att vara död från lagen betyda något annat än att vi inte ska ha något med den att göra?

  Genom att gräva vidare i Pauli ord som specificerar att också han (liksom jag önskar göra) skiljer på lagen och lagens förbannelse. Det blir ju tydligt att det främst är lagens förbannelse han menar att vi dör bort från genom att läsa vad han säger här:

  2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.

  Christian: Om jag förstår dig rätt ska vi t o m äta kosher, hålla sabbaten och fira judiska högtider. Hur tycker du att det stämmer överens med vad Paulus säger till Petrus i Gal 2:14 Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”

  Daniel: Galaterna lade till konvertering till Messias som krav till hedningar som kom till tro inte bara som möjlighet eller förslag utan som krav. I detta reagerar Paulus kraftfullt med rätta.

  I övrigt har du delvis redan förlorat slaget om att stoppa hedningar från att äta kosher, hålla sabbaten och fira judiska högtider.

  Kristenheten äter delvis kosher idag (vi äter inte råttor, hundar eller en rad olika djur såsom grävlingar, hamstrar etc.

  Konstantin flyttade urkyrkans sabbat till söndagen och den ”hedrar/firar” de flesta fortfarande.

  Konstantin behöll även påskt och pingst som är ”judiska högtider”.

  Så egentligen är det inte allt detta du reagerar på (har aldrig hört dig ondgöra dig över att hela kristenheten firar de judiska högtiderna påsk och pingst) utan du ondgör dig över att jag tror att det kan vara en del av återupprättelsen i ändens tid att gå tillbaka till HERRENS högtider istället för Konstantins.

  Jag är inte säker på att vi MÅSTE men jag VILL. När Messias inleder tusenårsriket (jag tror till skillnad från Kjell att jag kommer vara med i det) tror jag inte för ett ögonblick att vi kommer fira Katolska Kyrkans högtider utan dem som HERREN befallde prototypen till Ekklesia vid Sinai berg.

  Således kan det jag håller på med mycket väl vara det Pastor Mark Biltz gärna kallar en generalrepetition.

  Vad MÅSTE vi då göra eller vad BÖR vi göra? Det är inte upp till MIG att övertyga någon om utan den Helige Ande. Jag upplever PERSONLIGEN att den Helige Ande lett mig in i att söka urkyrkans rötter men eftersom vi lever i slutskedet av ”hedningarnas tid” är frågan inte busenkel.

  Det finns dock en hel del sekulär historieberättelse som bekräftar att den pre-Konstantinska församlingen fortsatte fira/hedra sabbaten i stor utsträckning fram till Konstantin. Bara det faktum att Konstantin inte bara förbjöd sabbatsfirande utan lät Kyrkan uttala en förbannelse över dem som gjorde det bevisar min uppfattning.

  För mig som ”ultra-protestant” är det en del i att avsluta reformationen att trotsa den ogudaktige Konstantin och frivilligt ta på mig Kyrkans anatema. Har inte förlorat en minuts sömn över detta och är hedrad över ”förbannelsen”.

  Kanske springer några av oss i förväg, vad vet jag. Men jag har frid över mitt beslut och avviker inte på denna väg.

  Min kärlek till Torah och återgång till HERRENS högtider har dessutom lett till en underbar gemenskap med en f.d. affärskontakt (född jude) som blivit Ortodox jude på äldre dagar.

  Han är mycket nyfiken på varför jag börjat fira sabbat och det har lett till en rad mycket intressanta samtal och en ingång i hans liv jag djupt värdesätter.

  Christian: 1. Det var oförenligt med evangeliets sanning att falla tillbaka i lagobservans (inte äta med hedningar) och leva på judiskt vis.

  Daniel: Detta berör främst Messiastroende judar och de får svara på denna punkt (om vi nu har någon i forumet)

  2. Petrus som var jude levde på hedniskt vis
  och inte på judiskt vis (= efter lagen).

  Daniel: Allt för om möjligt vinna någon. Lagen tillåter överträdelse av densamma av barmhärtighetsskäl. Alltså att betjäna hedningar/leda dem till frälsning kan liknas med att dra upp en oxe på sabbaten…

  3. Att det var fel att tvinga hedningar att leva på judiskt vis d v s efter lagen.

  Daniel: Det var fel då och fel nu.

  Varför menar du då att vi ska göra det nu?

  Daniel: Var och en må leva efter det ljus han har.

  Vad i Torah är då intressant för mig som hednatroende? – Det är och förblir en del av min helgelseprocess och jag litar på att den Helige Ande fortsätter att väcka till liv de delar som är relevanta i mitt liv på det sätt Han gjort allt sedan jag döpte mig till Messias 1978 i Norrtälje Pingst.

  mvh
  D

 • Christian

  @MyTwoCents:
  Ja typ.

  Men om vi nu är rättfärdiggjorda genom tro vad menar du att lagen skulle ha för funktion för oss efter det? Varför ska vi nu leva efter lagen? Vi kan inte bli mer rättfärdiga än vad vi är. Vi är redan nu söner och arvingar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: ”Abba! Fader!” Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud

  Lagens verkliga syfte är ju att visa på synd, se Rom 3:19-20, 5:20. Menar du att lagen har en helgande funktion?

  Det är ju inte vad Paulus undervisar. Han säger ju tvärtom att Rom 7:4 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud. 5 Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. 6 Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst

  Han säger ju tvärtom att syftet med att vi blivit från lagen är vi ska kunna bära frukt åt Gud, d v s den frukt som Anden producerar, Andens frukt. Att döma av det Paulus skriver här så kan det inte vara lagens uppgift att helga oss. Det är ju Anden som gör det.

  Det heter t ex i Rom 2:29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven (lagen). En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud Det är Anden som omskär våra hjärtan inte lagen.

  Rom 8:2-3 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Lagen kan inte åstadkomma detta utan det är livets Andes lag, eller Andens lag för livet i Kristus.

  Paulus skriver i Gal 5 om att vi ska vandra i Anden inte efter lagen. Är inte det märkligt om helgelsen, Andens frukt hade något med lagen att göra. Han säger Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.
  Och vidare
  22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden
  Det talas alltså om Andens frukt inte lagens och om att vi ska följa Anden inte lagen.

  Summa summarum om lagen inte har något med vår rättfärdiggörelse att göra och inte heller kan helga oss, varför ska vi då leva efter och under den? Jag förstår inte.

 • Christian

  @MyTwoCents:
  1. Tro allena. OK bra men varför då lagen se ovan?

  2. Död i förh till lagen. OK läste kanske för snabbt. Ja god, nyttig etc förutsatt att man använder den rätt men Paulus skriver ju att lagen inte är till för rättfärdiga. V g Hes 36 så handlar det om att Anden producerar frukt i oss inte lagen även om Andens frukt givetvis står i överensstämmelse med lagen sammanfattning, kärlek etc. Alla människor som inte kommit till tro står under lagen, jude som hedning alltså tycker jag inte den åtskillnad du gör stämmer.

  3. Död från lagen. Nej håller inte alls med om att Paulus med lagen skulle mena enbart lagens förbannelse. Det är bara att sätta in det uttrycket i st f lagen på de aktuella ställena så ser man att din exegetik inte kan stämma. Förstår inte varför 2 Tim 3:16 skulle vara ett argument för din tolkning att död från lagen skulle vara begränast till lagens förbannelse. Självklart ska vi läsa hela bibeln men vi står inte under lagen och fo´kuserar inte längre på den utan på Jesus.

  Återkommer till resten av svaren senare (ikväll?)

 • Christian

  @MyTwoCents:

  4. kosher sabbat etc. Konvertering till Messias? Menar du till judendomen? Kristendomen äter inte alls kosher. Vi har full frihet i nya förbundet att äta blodpudding, julskinka och räkmackor för att nu nämna några.

  Vad är vitsen med att börja efter judiska matregler när Paulus säger att Petrus inte ska tvinga hedningar att leva som judar?
  Därmed renade han all mat
  Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent.
  Paulus sägre vidare: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 17 Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Om vi som äter vad som helst inte ska låta döma oss visar det ju att matreglerna inte längre äger sin tillämpning i nya förbundet. Varför alltså befatta sig med skuggbilder när verkligheten själv Kristus har kommit?

  hebrbrevets förf säger vidare: Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit… Detta är nu överspelat.

  Du skriver att du dHA lett dig till att söka urkyrkans rötter men ursäkta hur skulle dessa kunna skilja sig från vad den hedniska urkyrkans apostel Paulus undervisade?

  5. Gal 2:14.
  a) Nej det berör inte bara judar utan alla som faller tillbaka under lagen. Det är ju just idet syftet som Paulus skriver Gal.brevet, för att varna galaterna för just detta. Evangeliets sanning följdes inte av Petrus som därmed äventyrade densamma. Därmed fanns ju risken att hedningarna skulle ha fått uppfattningen att det var nädvändigt för frälsningen att följa lagen, vilket det alltså inte var.

  b) OK men om varken Petrus eller Paulus för den delen levde på judiskt vis utan på hedniskt varför skulle i så fall någon messiastroende jude göra det? Nej, att Petrus levde på hedniskt vis och inte efter lagen hade nat.vis inget med det du nämner om att försöka vinna så många som möjligt utan att han hade upptäckt den frihet som evangelium ger. Hade det varit tvärtom att han som Paulus tillfälligt åter visade lagobservans hade det du säger varit giltigt men inte tvärtom när det heter att han levde utan lagen på hedniskt vis. Det visar ju att inte ens judar var tvungna att leva efter lagen.

  c) Om inte ens judar behövde leva efter lagen, inte ens de judiska apostlarna Petrus och Paulus gjorde det, varför skulle då hedningar behöva göra det? Varför tvinga hedningar att leva efter lagen om inte ens dessa gjorde det? Varför gör du det nu då som sagt? DU menar ju att vi ska göra det även om du kanske inte tvingar någon. Det kan man väl egentligen inte heller beskylla Petrus för ändå gjorde Paulus det. Han ansåg alltså att Petrus tillbakagång kunde likställas med ett tvång. Varför ser du inte hur tokigt det blir?

  OK du säger på slutet att lagobservans är en del av din helgelseprocess. Var hittar du stöd för den uppfattningen i Skriften? Jag har ju ovan försökt visa på att det är Andens uppgift.

 • @Christian:

  ”Vi har full frihet i nya förbundet att äta blodpudding, julskinka och räkmackor för att nu nämna några. ”

  Beaktar du inte alls Apostlarnas och Den Helige Andes beslut, förmedlat i Apg kap 15?

  Så här går det då:

  ”…de som äta svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skola allasammans förgås, säger HERREN.”
  (Jes. 66:17)

  Några motspänstiga hedningar som kallades filistéer ( numera palestinier) ska bli räddade undan det fördärvet och aktas värdiga att tjäna i det Messianska Riket:

  ”Men när jag har ryckt blodmaten ur deras mun och styggelserna undan deras tänder, då skall också av dem bliva en kvarleva åt vår Gud, de skola bliva såsom stamfurstar i Juda, och Ekrons folk skall bliva såsom jebuséerna.”
  (Sak. 9:7)

 • Torbjörn S Larsson

  BEFÄNGD TANKE

  Att lagen skulle vara kunskapens träd är en befängd tanke. Dekalogen, 10 Guds bud är enbart gott, välbehagligt och nyttigt. Det finns ingenting av ont eller dåligt eller vrångt med den. Att den hos syndiga människor väcker upp än mer synd och gör synden avskyvärd är inte ont utan gott. En total missbedömning av en annars god bibellärare.

  10 Guds bud finns inom ALLA människor, mer eller mindre. Och har alltid funnits där. Före det skrivna ordet var den allmänna rättgärdighetskänslan stark, men synden gjorde att den avtog och degenererade. Slutligen avfallet gått så långt att lagen behövde nedtecknas och befästas. Detta gjordes på Mose tid, åtskilliga tusentalet år senare efter syndafallet. Allt som Gud gör är gott och lagen är inte på gott och ont. Kunskapen däremot är på gott och ont. Vi tänker bara på till exempel kärnkraften som antingen energi alternativt atombomber. eller järnet* som kan vara både ett svärd att döda med eller en lie att ta in säden med.

  BEFÄNGD TANKE

  Att hela hopen som är emot ersättningsteologin skulle definiera vad ersättningsteologi är. Det vore ju helt oriktigt att be en kommunist att först klassa ned kapitalismen och sedan definiera vad kapitalismen är. Men det är just vad Enarsson eller Reichman sysslar med för att förstärka sina egna argument. Ta tex. i texten ovan:

  ”Ersättnings­teologin bygger på tanken att hela den judiska historien måste ses som ett fiasko, vilket den naturligtvis inte är”.
  Vem har påstått nåt så dumt. Att judarnas heliga historia skull vara ett fiasko när den leder fram till Kristus. Hela gamla testamentet är full av praktisk och andlig visdom. Och inympningen av det vilda olivträdet i det ädla ger varje kristen en tacksamhetskänsla till Israel.
  Det finns hur många dumma påståenden som helst.
  Man gör vad som helst för att inte vilja slakta sina heliga kor.
  Vill man läsa något mer om en nyanserad bild av ersättningsteologin är så se mitt lilla inlägg här:
  Annars går det bra att ha kvar sina försdomar.
  http://erevna.nu/?p=4084

  Torbjörn S Larsson

  *) Järnet fanns enligt bibeln redan tidigare än mänsklighetens 8:e generation. I Mos 4:22 Vetenskapens snack om stenålder osv. är bara dålig slutledningsförmåga. Dom fattiga hade sten och den finns självklart kvar. Dom rika hade järnföremål flera tusen år före Kristus. Järn rostar ju och i och med detta finns ingenting kvar. Vi har ju knappt kvar svärd från vikingatiden på tusentalet efter Kristus. Vetenskapen har fel igen. Stenåldern har inte funnits överallt. Bibeln vet bäst. Det vore bättre om vetenskapsmännen kollade lite först i Bibeln innan dom hittade på sina teorier så dom slipper stå där med skam.

 • Så vem /vilka är det då som ”ställer till förvirring?” i denna fråga för att nu låna Paulus ord i Gal 1? Utan att vilja döma – en bedömning från min sida:

  Christian?
  Tycker inte så för egen del. Klargörande;

  ”Vad du m fl gör är att ni tror er kunna stå under både lagen och nåden, även om ni aldrig skulle erkänna det. Det är omöjligt. Antingen står vi under nåden eller lagen. Det finns inget mellanting eller både och. Antingen nåd eller lag. Det du kallar för extrem nådesförkunnelse existerar alltså endast i sinnevärlden. Men självklart visst är nåden extrem men man kan inte säga att man förkunnar mer eller mindre nåd. Antingen evangeliets nåd eller lagens krav.”

  MTC?

  ”Att säga att lagen är ond eller farlig på det sätt många kristna fått om bakfoten är att jämföra med om någon skulle säga till oss att Jesus är ond och farlig.

  Nej, Lagen är inte upphävd. Vi har fått en ny relation till lagen. I detta håller jag med Christian i meningen ”vi frågar oss inte ängsligt är det här tillåtet eller förbjudet, utan vi vandrar i Anden, och då kommer vi inte att göra vad köttet begär ”

  Eftersom lagens förbannelse inte längre har någon makt över dem som är i Kristus har vi i det avseendet ”blivit dödade från lagen” eller blivit ” lösta från lagen” som vissa gillar att citera.

  Men bara för att Jesus tog lagens förbannelse på sig betyder det inte att lagen är satt ur spel eller borttagen.

  Därmed får vi ihop Pauli ord jag inledde förra kommentaren med.”

  Nån mer än jag som tycker detta känns förvirrat?

  Med all respekt MTC för din vilja att nalkas våra judiska ”bröder” eller fäder, så tror jag ändå inte vägen är att göra avkall på evangeliets sanning ifråga om det nya förbundets väsen och karaktär. Vilket jag inte tror du gör medvetet, men ändå likväl.

  Mvh

 • mikael svensson

  Tänka sig att alla dessa religiösa ”snillen” i nådens år 2012 utifrån samma galna källskrifter lyckas komma fram till alla de sins emellan helt diametrala uppfattningar!

  Kan det ev. bero på att bibeln är en rätt schaskig historia utan vare sig rim eller reson och att dess nutida uttolkare i sina magiska föreställningsvärldar är lika galna allihopa?

  Vore ju lite läckert om dessa sjuka ”icke frågor” skulle nå en allmän publik!

  Troligtvis skulle eder tokdåre-stämpeln befästas till det yttersta bland vanligt hederligt folk”

  /MS

 • Patrick Oelund

  Björn bloggaren: @Sam:
  Hur vet du att Jesus levde i allt ett syndfritt liv?Det står inte så mycket om Jesu barndom, inte heller om hans ungdom, så frågan är om Jesus syndade någon gång innan han var 12 år, han kanske var lite olydig, smet iväg till templet utan att fråga om lov som exempel. tänk om Jesus sneglade lite på flickor efter att han fyllt tolv, det vore väl inte otänkbart, eller? och vad han tänkte då vet ingen.Bb

  Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. (Hebreerbrevet 4:15 SFB)

  Björn, det blir sådana här konstiga tankar när man som du tror att Guds Ord inte är så viktigt. Du har sagt många gånger att det är viktigare att följa Anden än Guds Ord men Guds Ande leder oss inte i kollisionskurs med Guds Ord. I denna vers från Hebreerbrevet säger det att Jesus var frestad i ALLT men UTAN synd, detta betyder att Jesus inte syndade varken vid 12 års ålder eller då Han var 30 år. Han syndade inte i vare sig ord, handlingar eller tankar.

  Med vänlig hälsning,
  Patrick

 • @mikael svensson:

  Ja du Mikael inför valet att vara en dåre inför människor eller att vara det inför Gud föredrar jag det förra. Enkelt val. Den hybris som kännetecknar den ogudaktiga människan kommer endast att föra henne till ett brutalt uppvaknande förr eller senare.

  ”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.” Rom 1:18

  Evangeliets ”dårskap” men underbara sanning är dock att Gud har utgivit son Son för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Joh 3:16 Ett erbjudande och löfte som gäller även dig Mikael.

  ”Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. ” Kol 1:18

  Kul att du tittade in på denna ”galna” sida.

 • Olof

  Av kommentarernas längd och mängd att döma, verkar man varken ha barn eller jobb att sköta. Att ni orkar! Ni slåss mot varandra som om ni var i närkamp med hin håle själv. Lugna ner både tempo och temperatur.

 • Katarina

  @mikael svensson: Vad gör då DU här??? 😉 Touché!

 • Mikael

  Att tolka Bibeln efter eget huvud är just så huvudlöst som du beskriver.

  Än o-roligt blir det om du sätter dig själv i centrum ty ditt hjärta är oroligt tills det finner vila hos Gud (Augustinus)!

  I want that old time religion (som missionerat världen o byggt upp vår kultur o hela civilisationen)!

 • Observer

  Att fira Herrens uppståndelsedag gjorde dom kristna långt före Konstantin gjorde söndagen till en helgdag. Han stadfäste bara vad dom kristna redan länge hade gjort.
  I boken ”Den kristna friförsamlingen genom tiderna” av Gunnar Westin utgiven på -50- talet står att läsa: ”I sin berömda Apologi berättar Justinus Martyren i Rom på 150-talet: ”På den dag man kallar söndag församlar sig alla som bo i städer eller på landsbygden, och då föreläsas apostlarnas berättelser eller profeternas skrifter, så länge detta räcker. Då föreläsaren slutat, giver föreståndaren (proestos) i ett tal en förmaning och uppfordran till efterföljd av allt detta goda. Därefter resa vi oss alla tillsammans och uppsända böner”. Sedan följde kommunionen”. Slut citat.

 • Genom den hebreiska rörelsen har en dörr öppnas till nya upptäckter och givande undervisning. Tråkigt nog har den seglivade debatten om lag och nåd parkerat på tröskeln till denna dör och blokerar ingången för många som skulle bli berikade av all den goda undervisning som finns i den hebreiska rörelsen. Håkan N.

 • @mikael svensson:

  Sett ur dagens perspektiv kan du tillsammans med majoriteten i denna tidsålders avslutning synas ha rätt. Men en ny tid närmar sig då man kommer att hålla inne och svälja tal av det slag du framför.

 • Leif

  @mikael svensson: Troligtvis skulle eder tokdåre-stämpeln befästas till det yttersta bland vanligt hederligt folk

  Bibeln säger:
  1Kor 3:18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis.
  1Kor 3:19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 3:19
  1Kor 3:20 och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma.

  Vad ”hederligt” folk säger känner vi redan till. 😉

 • Christian

  På tal om lag och evangelium

  ”The law detects, grace alone conquers sin.”- Augustinus

 • Åsa

  MyTwoCents: P.s.
  Många kanske undrar om jag och några med mig lider av tvångstankar kring frågan om Herrens bud (Torah/Lagen) är något gott eller ont i våra liv.Anledningen att korrigeringen av vissa kristna tolkningstraditioner är så viktiga är att hedningarnas tid snart är förbi och det judiska folket kommer att börja inse vem Yeshua (Jesus) är.Eftersom en rad profetior kring Messias talar om att han skall undervisa ur Torah (lagen) krockar extrem-nådesförkunnarnas undervisning med bilden av Messias.
  Alltså – En Messias som mer eller mindre föraktar eller förringar Lagen kommer aldrig att accepteras av rättrogna judar.Att säga att lagen är ond eller farlig på det sätt många kristna fått om bakfoten är att jämföra med om någon skulle säga till oss att Jesus är ond och farlig.Nej, Lagen är inte upphävd.Vi har fått en ny relation till lagen.I detta håller jag med Christian i meningen ”vi frågar oss inte ängsligt är det här tillåtet eller förbjudet, utan vi vandrar i Anden, och då kommer vi inte att göra vad köttet begär ”Eftersom lagens förbannelse inte längre har någon makt över dem som är i Kristus har vi i det avseendet ”blivit dödade från lagen” eller blivit ” lösta från lagen” som vissa gillar att citera.Men bara för att Jesus tog lagens förbannelse på sig betyder det inte att lagen är satt ur spel eller borttagen.Därmed får vi ihop Pauli ord jag inledde förra kommentaren med.2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.mvh
  D

  Right on, Daniel, vi behöver vänja oss vid tanken att lagen är undervisning och riktlinjer för hur vi skall leva, en manual. En broder i en baptistkyrka istan fick av Herren häromdagen: ”Du skall leva av lagen”. Den Helige Ande kommer att fortsätta detta verk i alla möjliga sammanhang. Gud håller på att förbereda sin brud och upprätta sina ordningar och sitt ord! Häng med vetja!

 • Häng me på påskparty…

  Sveriges näst största friKyrka (störst om du i stan räknar mässor/helgdag o besökare) visar en mässa kl 10 (går även 14:e i 5:e och på SvT-play).

  Kan vara bra för er som inte ens sett världens största mysterium ens på film (ni verkar onekligen vara ”legio” här)!

  Glad påsk. De som missar en mässa, missar en ”mass”/massa.

  Och ”Merry x-mas” ty allt sammanfattas i universums största mysteriösa händelse; Ära vare Fadern o Sonen o dHA. Nu o alltid o i evigheters evighet. Amen!

 • Christian

  @Åsa:
  ja DHA säger säkert emot Guds ord, evangelium, visst.. 🙁

  Fattar du inte hur allvarligt det är att ant nt. så befängt.

  Paulus skriver
  Galaterbrevet 1:6-9 SFB

  Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

 • Åge Åleskjär sa något väldigt bra i en predikan härförleden, citerandes Yongi Cho:

  ”Du måste flytta predikostolen från Sinai berg till Golgata!”

  Uppmaningen får väl då ses riktad till en förkunnelse som lämnat trons väg till frälsning och helgelse till förmån för lagen och det gamla förbundets väsende.

  ” Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.” Gal 3:5

  Shalom

 • Christian

  @Åsa:
  Jag menar så här, Herren kan ju inte nu säga Du skall leva av lagen. Det skulle ju stå i strid mot Guds ord, evangeliet som säger Rom 1:17 Den rättfärdige ska leva av tro. DHA kan ju inte motsäga Skriften som han själv har inspirerat.

  Paulus säger, Gal 1:11-12 Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Det evangelium Paulus förkunna har han alltså fått genom en direkt uppenbarelse från Herren. M a o kan ju inte Herren nu säga emot sig själv och plötsligt hävda. Nej grabbar nu gäller inte det Paulus lärde, utan nu ska ni minsann leva av lagen igen. Ser du inte hur bakvänt detta skulle vara?

  Paulus skriver ju i Ga 2:19-20 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

  Paulus har dött bort från lagen för att han ska leva för Gud. D v s syftet med att han dött bort från lagen är att han ska leva för Gud. D v s har vi inte dött bort från lagen kan vi inte leva för Gud. Det sägs alltså här vara en förutsättning.

  Paulus lever alltså inte längre av lagen utan som även Rom 1:17 säger det liv han nu lever som människa lever han i och genom tro på Guds Son. Att hävda att vi åter ska leva av lagen står alltså i motsats till vad han här skriver.

  Se även Rom 7:4-6 Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst

  Att vi inte längre ska leva av lagen framgår även av Rom 10:3-6 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger

  Först säger Paulus att Kristus är lagen slut, d v s lagen har inget att skaffa med vår rättfördiggörelse, den är genom tro för var och en som tror. Sen säger han att den människa som håller lagen ska leva genom den. I motsats till detta sätter han sen den rättfärdighet som kommer av tron. Det inledande Men betyder alltså att det som följer står i motsats till det föregående, d v s trons rättfärdighet står i motsats till lagens rättfärdighet.

  Enligt Gal 1:6-9 finns det inget annat evangelium än det Paulus förkunnade och som vi har sett säger att vi har blivit dödade från lagen. Att hävda att vi åter ska leva efter lagen, hur kan det stämma överens tycker du?

 • Sam

  ””The law detects, grace alone conquers sin.”- Augustinus”

  ”Åge Åleskjär sa något väldigt bra i en predikan härförleden, citerandes Yongi Cho:”

  Är inte detta att bygga på sand?

  Sen undrar jag vad man menar med att leva av, i , genom tro.
  Vad definierar man tron som?
  Tror man att man kan döda, ljuga, stjäla osv ?

  Sam

 • Torbjörn S Larsson

  @Observer:
  DU ÄR SMART OBSERVER, fast du är anonym.

  Men har ändå inte riktigt fattat galoppen här på bloggen.
  Den stora skurken är Konstantin. Det är hans fel att alla kristna firar söndagen. Och allt annat som är fel i kristenheten. Nådesförkunnelsen bland annat. Konstantin och den där Paulus. Mördaren kejsar Nero var en ängel mot honom fastän Konstantin var den förste påven som blev frälst.
  Dom kristna hade stått emot med sina liv till blods i över 250 år för sin tro. Men så fort Konstantin kom till tro så brydde dom inte sig om nåt utan började vips fira söndagen som vilodag i stället för judarnas lördag. I vanliga fall när någon blir frälst och får ett underbart liv så brukar dom acceptera allt i läran och vilja övertyga andra. Men Kontantin hade tydligen inga problem att ändra på mycket utan protester.

  Att Jesus, förlåt Jesshua red i Jerusalem på palmsöndagen och avslutade judendomen som frälsningsväg med att uppstå på söndagen är bara en katolska kyrkans myter. Att fira söndagen som vilodag är bara en av Konstantins många förbrytelser.

 • Sam

  Skriften talar om att de som trodde på Yeshua kallade sig de som följde ”den vägen.”
  Paulus säger:
  Apg 24:”Men det bekänner jag för dig att jag, i enlighet med ‘den vägen’, vilken de kalla en partimening, så tjänar mina fäders Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i profeterna,”

  De blev kallade kristna av andra.
  Apg11:”Och det var i Antiokia som lärjungarna först begynte kallas »kristna».”

  Att det var ett skällsord förstår vi när vi tittar på definitionen av kristen i SAOB:
  ”KRETIN kreti⁴n, m.||ig. ; best. -en. vard. (utom i södra Sv.) äv. ==; pl. -er. (förr äv. skrivet cr-)
  [jfr t. kretin, kretine, eng. cretin; av fr. crétin, kretin, biform till chrétien, kristen (se KRISTEN); anledningen till benämningen oviss]
  [KRETIN 0]
  i sht med. person behäftad med kretinism; äv. (vard.) i allmännare anv.: ”idiot” ”

  Så de troende ansåg sig följa den vägen. Jfr Yeshua som säger, Jag är vägen, sanningen och livet.

  Häcklarna kallade vägföljarna idioter.

  Intet nytt under solen!

  Sam

 • @Torbjörn S Larsson:

  ”…Konstantin var den förste påven som blev frälst…”

  Vilka imponerande historiekunskaper.

 • Derek

  @Staffe: ””Du måste flytta predikostolen från Sinai berg till Golgata!””

  Ännu ett naivt och ogenomtänkt uttalande. Den kraft och manifestation som uppenbarades vid Sinai hade gjort att en talarstol försvunnit på bråkdelen av en sekund.

  Abrahams tro stod inte i motsatsförhållande till att han ”tog vara på det jag förordnat; mina befallningar, föreskrifter och lagar”, 1 Mos 26:5

 • Derek: @Staffe: ””Du måste flytta predikostolen från Sinai berg till Golgata!””Ännu ett naivt och ogenomtänkt uttalande. Den kraft och manifestation som uppenbarades vid Sinai hade gjort att en talarstol försvunnit på bråkdelen av en sekund.

  Ok Derek, må synas naivt i dina ögon men verkar som du missar poängen ändå? Sinai berg representerar ju lagens förbund. Det gamla. Hur mäktigt det än var.. Jesu verk på Golgata är grunden för det nya förbundet.:) Har du aldrig reflekterat över problematiken Paulus tar upp i Galaterbrevet där tendenser fanns att vilja sätta predikostolen ”på Sinai”? Eller är det kanske din utgångspunkt och verklighet? mvh

 • Vad innebär det nya förbundet i praktiken?Innebär det att Moseböckerna på nytt mysko sätt opereras in de troendes hjärtan ..?
  Eller kastar kanske evangeliets sanning ljus över frågan? Först löftet:

  ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” Hes 36:27

  Nytt hjärta och en ny ande vilket då skall leda till en vandring efter Guds vilja, något som inte är möjligt för stenhjärtat..

  Från lag ristad på sten till lag ristad på hjärta?

  I ljuset av evangeliet blir det tydligt vad det handlar om. Det nya förbundets oerhörda verklighet uttrycker Paulus så här:

  ”För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp” Kol 1:27

  Det nya förbundet är en fantastisk ”uppgradering”
  jämfört med det gamla. Från paragrafer och statuter till Kristus själv boende i den troendes hjärta genom Anden.

  ”I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda” Kol 2:3

  Det är klart att det som kommer ur Guds hand är gott. Mose lag, ämnad för stenhjärtat.

  Men evangelium avslöjar en större och härligare verklighet; Kristi egen närvaro i den troendes hjärta till förvandling och för ett fruktbärande liv.

  ”Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er”
  Joh 14:19

  ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.”Joh 15:5

  Ef 1:17 visar ju också på det nya förbundets verklighet som inte är bokstav utan ANDE:

  ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga”

  Att utifrån denna verklighet vilja återvända till Mose lag för att bli rättfärdigjord genom den och därmed falla ur nåden (Gal 5:4) är väl lika klokt som att lägga i backen om man har för avsikt att komma framåt.. Nej ”bort det” ..

  ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” 2 Kor 5:17

 • Sam

  Staffe
  Har du rivit ut GT och evangelierna ur din bibel?
  Sam

 • Torbjörn S Larsson

  @Sam: Den som verkligen börjat förstå nådens stora verk behöver ägna än mer tid åt GT än någonsin förr. Ty där är de formulerade i bilder.

 • Derek

  @Staffe: ”Har du aldrig reflekterat över problematiken Paulus tar upp i Galaterbrevet där tendenser fanns att vilja sätta predikostolen ”på Sinai”?”

  Jag är väl medveten om vad Galaterbrevet vill varna för, nämligen att man måste omskära sig och hålla Mose lag för att bli frälst. Galaterbrevet varnar alltså varken för omskärelse (Paulus omskar Timoteus) eller för lagen, Paulus levde efter Mose lag enligt Apg 21.

  Det uttryck som Åleskär myntade speglar inte biblisk förståelse utan hans obibliska nådesförkunnelse. Därför är det ett naivt och ogenomtänkt uttalande.

 • @Sam:

  Nej har du?

 • @Derek:

  Vad är obiblisk nådesförkunnelse???

  Bb

 • Derek: @Staffe: Det uttryck som Åleskär myntade speglar inte biblisk förståelse utan hans obibliska nådesförkunnelse. Därför är det ett naivt och ogenomtänkt uttalande.

  Tror tvärtom Åleskjär slår huvudet på spiken i det han slår fast att frälsningen och trons vandring är av nåd genom tro.

  Lagens ”övervakande ”funktion är ju klart och tydligt överspelad i och med Jesu Kristi fullbordade verk.

  ”Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.”

 • Christian:

  Är tacksam för den goda tonen och ditt tålamod men jag tror inte vi kommer så mycket längre.

  Låt mig summera samtalet i det vi är eniga kring:

  1.) Att försöka bli rättfärdiggjord via laggärningar är att förkasta nåden.
  2.) Vår rättfärdiggörelse sker genom tro allena
  3.) Lagen är god (om den brukas rätt)

  Det vi i princip inte är eniga kring är lagens funktion och nytta efter vår rättfärdiggörelse, samt huruvida vi kan dela upp lagen i löften, profetior, välsignelser, bud och förbannelser eller bör dra allt över en kam med beskrivningen (framför allt förståelsen) kort och gott ”Lagen” som något vi bör hantera på samma sätt som en flugsvamp.

  Personligen har jag försökt (och kanske misslyckats?) lyfta fram att jag sista åren önskat sätta mig in i vad Paulus menar med att ”bruka lagen rätt”. Har även börjat läsa Jakobs brev jämte Paulus.

  Att jag nu o då stämplar dig som extrem-nådesförkunnare är inte för att vara elak utan därför att jag inte tycker din uppfattning (och många med dig) harmoniserar med reformatorerna som ingalunda förkastade Herrens bud i något avseende. Jag summerar min förståelse av tex Luther så här:

  * Uppfylla lagen i syfte att bli rättfärdiggjord – NEJ TACK
  * Uppfylla lagen av rätt motiv, i Kristus – JA TACK

  Evangelium enligt Christian (min tolkning): Uppfylla lagen, oavsett motiv, oavsett hur – NEJ TACK. (Missförstår jag?)

  Lagen har gjort sitt som övervakare och denna uppgift har enligt Guds Ord tagits över av Anden. Tyvärr kan allt i Guds Ord överbetonas där man hamnar i laglöshet. Anden kommer aldrig att leda oss att synda. Definitionen på synd är att bryta mot lagen.

  Du citerar Gal 5: 22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

  – Alltså; Lagen harmoniserar med Gal. 5:22 Dubbla kärleksbudet likaså. Jag vill framhäva att lagen i sig inte står i kontrast till Kristus. Däremot att söka rättfärdiggörelse genom lagen står i kontrast till Kristus och är att falla ur nåden, det absolut värsta vi kan göra.

  Du skriver även; Lagens verkliga syfte är ju att visa på synd, se Rom 3:19-20, 5:20. Menar du att lagen har en helgande funktion?

  Såvida du inte tagit in någon form av syndfrihetslära (vilket det ibland låter som) har den ju en ”helgande” funktion i det att den fortsätter att peka på synd och vårt behov av Kristus även efter det att vi blivit frälsta.

  Även om fokus i NT är på Anden så behöver vi kalibrera (du är väl ingenjör?) det vi tror är Anden mot något nu och då. Hade kristenheten i stort en större respekt för Ordet skulle vi inte behöva drabbas av så mycket märkliga inslag, speciellt dem vi har i s.k. karismatiska kretsar.

  Som sagt – jag tror inte vi kommer så mycket längre Christian. I den viktigaste frågan som berör vår frälsning är vi eniga. Hur man brukar lagen rätt får vi kanske gräva vidare i samt huruvida du och jag är syndfria numera. 🙂

  MIN uppfattning av kristenheten är som sagt så många gånger i alla fall inte att vi överbetonat Herrens bud utan tar allt för lätt på det skrivna Ordet, överfokuserar på nåden och har på så sätt fött fram en hel generation av s.k. kristna som inte vill eller tror att de behöver böja sig under Ordet.

  Observer: Att fira Herrens uppståndelsedag gjorde dom kristna långt före Konstantin gjorde söndagen till en helgdag. Han stadfäste bara vad dom kristna redan länge hade gjort.

  – Det ena måste inte ta ut det andra. Parallellt med att de träffades på söndagar finns rikligt med historiska underlag att urkyrkan fortsatte att hedra sabbatsbudet. Vi är fria att prisa och lova Herren alla dagar i veckan 🙂

  Staffe: Åge Åleskjär sa något väldigt bra i en predikan härförleden, citerandes Yongi Cho:

  ”Du måste flytta predikostolen från Sinai berg till Golgata!”

  Uppmaningen får väl då ses riktad till en förkunnelse som lämnat trons väg till frälsning och helgelse till förmån för lagen och det gamla förbundets väsende.

  Citatet tror jag kommer från Åges bok ”Fullständig Frihet” som Andy här på Aletheia översatte. Om jag förstått Andy rätt har Åge ”tvingats” göra en del korrigeringar i sin nådesförkunnelse efter boken kom ut. Vad de består i vet jag ännu ej.

  Eftersom jag inte vet i vilket sammanhang vår käre Yongi sade detta lämnar jag denna kommentar okommenterad men jag ogillar din svepande dom över dem som håller Herrens Bud kära Staffe. Jag har inte sett någon kommentar här som pekar på att det finns någon fåra inom kristenheten som upprepar Galaternas misstag…

  mvh
  D

 • Äh – jag kan inte låta bli….

  Att bygga en teologi kring Yongi Chos önskan att flytta predikstolen från Sinai till Golgata är att motsäga Jesu egna Ord att hela lagen och profeterna hänger på de dubbla kärleksbuden.

  D.v.s. det framhäver missförståndet att det skulle ligga en konflikt mellan GT och NT och att Guds Ord inte harmoniserar.

  Det är ju högst märkligt att vi kommer sjunga Mose och Lammets sång i Upp 15:3 om Mose nu är ”the bad guy”…

  Gamla gardet pingstpredikanter förstod detta. George Gustavsson skulle inte predikat ett helt år ur Moseböckerna om han a) trodde de var farliga b) trodde att det fanns en konflikt mellan Mose och Jesus.

  Nej, den stora konflikten ligger i vårt förhållande till Guds Ord. Ena fallgropen ligger i att följa Galaterna. Andra fallgropen att förkasta Herrens bud. Mitten av vägen som jag tror alla VILL vandra på kallas Jesus Kristus.

  Låt oss förbli i honom! Må detta vara vårt fokus!!!

  mvh
  D

 • En sista sak kring frågan om vårt förhållande till lagen och varför Paulus säger att lagen är god om den brukas rätt.

  Låt mig dra en lite annorlunda parallell:

  Sex är någonting gott i äktenskapet.
  Utanför äktenskapen är det en förtärande eld.

  Likaledes är lagen något gott i Kristus
  Utanför Kristus en förtärande eld.

  Nu är jag snuddande nära Reichmanns teori om lagen som god och ond men det betyder ändå inte att jag skulle våga sätta likhetstecken mellan kunskapens träd och lagen.

  Däremot så leker vi med elden om vi tror att vi kan följa lagens alla bud och bli rättfärdiggjorda genom den och på så vis är lagen ”farlig”. I sitt rätta sammanhang är den enbart god.

  Jag har hittills misslyckats att förmedla något till Christian. Finnes någon annan här i forumet som förstår vad jag försöker säga?

  mvh
  D

 • micro

  @Staffe:

  Läs Sams fråga igen så ser du vad han har rivit ut ur Bibeln.

 • MyTwoCents: Äh – jag kan inte låta bli….Att bygga en teologi kring Yongi Chos önskan att flytta predikstolen från Sinai till Golgata är att motsäga Jesu egna Ord att hela lagen och profeterna hänger på de dubbla kärleksbuden.

  Nej käre MTC, att flytta predikostolen från Sinai till Golgata syftar på att förkunna de glada nyheterna om frälsning av nåd genom tro ! Där lagen har spelat ut sin roll i förhållande till Kristi verk .

  ”Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften,och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. [

  När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.”

  Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem:

  I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” Men alla vittnade mot honom* och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: ”Är inte han Josefs son?” Luk 4:17

  ”Ett nådens år…häpnade över de nådens ord..”

  Att flytta predikostolen från Sinai till Golgata är att komma in i den trons vila som Hebreerbrevets författare talar om, genom tron:

  ”Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade de mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar under fyrtio år. Därför blev jag vred på detta släkte och sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan. De vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud.” Hebr 3:1-12

  Att flytta predikostolen från Sinai till Golgata är att förkunna uppfyllelsen av Guds löfte till Abraham om en son, Isak och inte Ismael.

  ”Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. Gal 4:24

  ”Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun”. Gal 4:31

  Värt ett Halleluja!! Eller?

  Ha en bra dag!

 • @micro:

  Ja det blir ganska tydligt! 😉

 • Derek

  @Staffe: ”Lagens ”övervakande ”funktion är ju klart och tydligt överspelad i och med Jesu Kristi fullbordade verk.”

  Den funktionen har lagen uppfyllt för en enskild människa när tron kommit till denne, men lagen har inte bara en uppgift. Du måste räkna med alla texter och även vad Paulus säger i övrigt hur han lever. Att focusera på en aspekt av någonting ger ensidighet och en förvriden uppfattning.

 • Sam

  Derek
  Precis
  Det var därför jag frågade om man använde bara Apg och framåt i Skriften.
  Problemet, som jag anser är tydligt, är att om man argumenterar att Torah, är upphävd, avslutad, upphävd, m.a.o utan giltighet, så är även frälsningens grund ogiltig.
  Yeshua levde ju efter Torah till 100%. Han syndade inte. Därför kunde Han bli vårt felfria offerlamm och offras i enlighet med YHWH’s instruktioner i Torah om offer.

  Alltså är vår frälsning beroende på att Torah fortfarande är giltig.
  Om inte så är inte heller Yeshuas offer, som skedde med Torah som grund, giltigt.

  Det är precis som om man skulle göra anspråk på ett arv samtidigt som man ansöker om att få testamentet annullerat.

  Sam

 • Staffe: Nej käre MTC, att flytta predikostolen från Sinai till Golgata syftar på att förkunna de glada nyheterna om frälsning av nåd genom tro !

  Allright. Ge mig några exempel ur GT där de inte blev frälsta av nåd, genom tro så ska jag visa dig att frälsningen ALLTID varit av nåd genom tro.

  Det är just detta ”lilla” missförstånd några av oss jobbar med som gett många av oss bilden av två olika Gudar. En i GT som var grym och elak och en i NT som korrigerad av Jesus ”bara” är kärlek. Slutstationen för denna linje leder till Jonas Gardells evangelium (säger nu inte att det skulle vara ditt!)

  I mina studier av Ordet har jag inte kunnat dra några andra slutsatser än att det var bara nåd, från början till slut. Från 1:a Mosebok till Uppenbarelseboken är Guds folk totalt beroende av nåden.

  I övrigt har jag inget emot att avge ett halleluja till högläsningen av Guds Ord om det är fritt från egna tolkningar och tankar.

  mvh
  D

 • Derek: Den funktionen har lagen uppfyllt för en enskild människa när tron kommit till denne, men lagen har inte bara en uppgift. Du måste räkna med alla texter och även vad Paulus säger i övrigt hur han lever. Att focusera på en aspekt av någonting ger ensidighet och en förvriden uppfattning.

  – Ungefär vad jag försökt förmedla fast Derek fick till mina ca 3000 tecken på endast 5 rader 🙂

  /D

 • Anders R Pettersson

  @Lagen

  Två konsekvenser av lagen

  1. Orättfärdighet
  2. död.

  Dessa vann Jesus seger över på golgata. Detta visar att lagen gäller – eftersom det var två konsekvenser av lagen som förändrades – inte hela lagen. Rättfärdighet och liv får vi endast genom tro på Jesus. Så synd är fortfarande brott mot lagen. Men genom tron på Jesus kan vi få förlåtelse för våra synder.

  Rom 8:2 Ty livets Andes lag* har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

  1 Kor 15:56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

  Anden är vår hjälpare, som talar och vägleder oss. Inte i strid med lagen, utan tillsammans med dess goda mål – så att vi kan utföra det goda som Herren vill.

  Gal 5:18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

  Rom 2:13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga

  Rom 2:14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen

  Rom 2:15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.

  Shalom

 • @Björn bloggaren:

  Avskaffande av lagen. (Det är bara jurisprudensen, tillämpningen, som har blivit helt annorlunda.)

  En alldeles egen andlig GPS. Tro på en ofelbar tolkning av Andens ledning.

  Guds Ord mindre viktigt än flum. (Se ovan.)

  Göra Guds Ord till en Schweitzerost.

  /Kjell

 • Rekommenderar ”nådesförkunnarna” att läsa Pingstpastor Karlendals utmärkta bloggpost som berör just missförståndet kring att man inte blev frälst av nåd i GT.

  Så inleder han:

  ”Frälsning av nåd i Gamla testamentet
  Det händer ibland i samtal mellan olika männskor, att man glider in på hur en människa blir frälst. Ofta dyker då tanken upp, att det är tur att vi lever i det nya förbundets tid och inte i det gamla. Tankegången ser då i regel ut som sådan, att i gamla förbundets tid (GT-tiden) så var Gud hård och ställde orimligt höga krav på människor för att överhuvudtaget ha med dem att göra och än mindre behandla dem nådigt. På den tiden blev man frälst genom sina goda gärningar och framförallt genom att man höll Mose lag med alla dessa stränga regler. Nu är det helt annorlunda, sägs det, nu blir vi frälsta genom nåd. Nu finns det inga krav på det eller det. Kom som du är, var som du är… Gud är kärlek, han är nådig, han frälser utan krav! De flesta har väl hört om den svart-vita kontrasten mellan Lag och Evangelium! Men hur är det egentligen?”

  Läs resten här:
  http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=339

  mvh
  D

 • @MyTwoCents skrev: ”Jag har hittills misslyckats att förmedla något till Christian. Finnes någon annan här i forumet som förstår vad jag försöker säga?”

  Motargumentet lyder nästan alltid att man inte kan bli rättfärdigförklarad genom att lyda lagen.

  Och hur ofta du än upprepar att du inte tror det heller kommer man ändå inte att höra det.

  Nådesförkunnarna har blinda fläckar i öronen.

  /Kjell

 • @Kamau Mweru:

  Kjell: Vad säger du om följande analogi?:

  I min bil sitter en GPS med hela Europas kartor inlästa. Data i denna GPS bygger på samma data som finns i min kartbok. Det finnes med andra ord ingen konflikt via den gamla kartboken och den nya (såååå mycket lättare att följa) GPS:en såvida jag inte gjort någon felaktig uppdatering eller har något programfel vilket är sällsynt.

  Om nu Anden representerar GPS:en och min kartbok Lagen så bör de ju harmonisera?

  Kanske med vetskapen att själen och anden bor vägg i vägg och att ”felaktiga uppdateringar” måhända är vanligare i det kristna livet än med min TomTom i bilen?

  mvh
  D

  P.s. Kan bara tillägga för egen del att oavsett om jag läser kartboken eller följer GPS:en är det bara nååååd att jag kommer fram med tanke på hur splittrad jag är vid ratten 🙂

 • @MTC

  Kul att du också omfattar nåden, på ditt eget lilla vis? 😉 Karlendal i all ära, jag ber att få hänvisa till aposteln Paulus ord 🙂

  ”Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta,* nämligen trons ord som vi predikar.” Rom 10:5

  Nu måste j till jobbet!

 • Nåd o gärningar, ett klassiskt protestfyllt dike. Tänk om Jakob har rätt, då bygger hela Butherdomen på en toktolkning av Paulus o hela Skriften…

  Tänk om, vänd om o tro HELA evangeliumet (att gärningar är nödvändiga, men en del av nåden, som får oss att växa och bli fruktrika)!

  (fd) Fader Martin Buther R.I.P.!

 • @Kamau Mweru:

  Du skriver: Avskaffande av lagen. (Det är bara jurisprudensen, tillämpningen, som har blivit helt annorlunda.)

  En alldeles egen andlig GPS. Tro på en ofelbar tolkning av Andens ledning.

  Guds Ord mindre viktigt än flum. (Se ovan.)

  Göra Guds Ord till en Schweitzerost.

  -Kära Kjell!

  Jag vet att du inte gillar att ha en andlig gps, men jag är faktiskt beroende av min.
  Att förkasta gpsen till förmån för lagen, principer och doktrinen är att förkasta Gud själv, för det är han genom sin ande som är gpsen.

  Det pratas om att bibeln är vår karta och denna karta känner gpsen väl till, det är ju enlighet till denna karta han leder.

  Jag är stolt över min Andliga GPS, utan honom hade jag gått på mycket av pratet vissa av er kommer med, tyvärr verkar inte du förstått vikten av denna GPS trots att Jesus själv sände honom.

  Tyvärr verkar det som att flera av er satt er på läromästarstolen och utifrån den tala om för oss andra dumhuvuden hur man skall tro. tolka, tänka och leva. Men just tack vare min gps, så känner jag igen det äkta och det kommer inte från denna ovanposition.

  För att sedan avsluta dessa rader vill jag hänvisa till skriftens ord: 2Ko_3:6 som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande;

  2Ko 3:7 Om nu redan dödens ämbete, som var med bokstäver inristat på stenar, framträdde i härlighet, så att Israels barn icke kunde se på Moses’ ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilken dock var försvinnande,
  2Ko 3:8 huru mycket större härlighet skall då icke Andens ämbete hava!

  Nya förbundet är inte ett bokstavsförbund, utan just ett Andens förbund (GPS förbund) 😉

  Bb

 • @Björn bloggaren skrev: ”Att förkasta gpsen till förmån för lagen, principer och doktrinen är att förkasta Gud själv, för det är han genom sin ande som är gpsen.”

  Att förkasta Guds Ord och eviga bud till förmån för gps-en, är att förkasta Gud själv, för det är han som genom sin ande givit oss Skrifterna.

  /Kjell

 • Hoaah, en hel rad nya begrepp myntas här och nu:

  Kjell: ”blinda fläckar i öronen.”
  Björn: ”GPS förbundet”
  Anders: ”toktolkning av Paulus”

  🙂

  Ibland är det underhållande att läsa kommentarer på Aletheia…

  /D

 • @Kamau Mweru:

  Tror Todd Bentley, Benny Hinn, Helge Fossmo m.fl. är levande bevis på att när man glömmer att kalibrera ”den andliga GPS:en” mot Ordet går det åt skogen.

  Men visst – jag har en viss förståelse för vad Björn försöker säga. Gud ger sina barn (vill ge) en ”andebedömning”. Den har skyddat också mig från en rad märkliga förkunnare/läror. ”Lagiska” läror florerar i alla sammanhang.

  Visste ni att det finns lagiska nådesförkunnare 🙂 D.v.s. dem som på ett överdogmatiskt sätt river ut vissa bibelord, gör dem till mantra och sedan förpassar oliktänkande till att ha fallit ur nåden…

  mvh
  D

 • @MyTwoCents:

  För något år sedan myntade jag detta med andligt gps, jag menade ju självklart att det är den helige Ande. En del vill använda detta för att håna och de verkar inte förstå vad de håller på med.

  Kjell!

  Vem pratar om heliga eviga bud? Jo de finns, de är tio stycken och de är skrivna i hjärtat, ändå är det ingen av oss som håller dem allihop.

  Bb

 • Andliga kalibreringar av GPS:n sker inte i ensamhet. Sånt frifräseri är helt främmande i GT o NT (o de deuterokanonska böckerna)!

  Antingen fås ”småpåvar” som Bentley, Forsmo o Hinn o CO eller så får man inrätta sig mer kyrkligt, bibliskt och historiskt.

  ”Every Church needs it’s pope.” St Newman (den mest betydande personen i CoE, senare konvertit o kardinal)!

 • Jan W

  ”Lite surdeg syrar hela degen (Gal 5:9).
  Blanda en enda prestation (=surdeg) tillsammans med nådens budskap (= osyrad deg) så dröjer det inte länge förrän nåden är bortglömd och bara prestationen är kvar. Vi älskar prestationer och tävlingar och därför älskar vi lagen. …………… Men vi står inte under lagen. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus och därför heller ingen rädsla och inga jämförelser.
  Sven Reichmann”

  Ovanstående är ett utdrag,citat ur Sven R nr 3 om Kyrkan och Torah
  Att Reichmann vill förkunna att kunskapens träd är Torah/Lagen/Buden har stött på patrull i många inlägg ofta med viss förundran eftersom Reichmann ofta omnämns med respekt och tacksamhet.

  När jag nu läser ovan citerade rader måste jag ta mitt ansvar och ifrågasätta all förkunnelse av Sven R Han skriver och jag citerar på nytt:

  ”Vi älskar prestationer och tävlingar och därför älskar vi lagen.”

  Kanske tänker Sven R så om de människor och det han inte förstår.Tankarna går lätt till Nikodemus

  Gudsfruktan är vishetens begynnelse och inte någon prestation eller tävling
  Paulus skrev att lagen stod som fiendskap och att Herren tagit bort fiendskapen
  En blind som har ett täckelse när Mose föreläses kan inte se detta utan hävdar att Jesus tog bort Lagen Tvärtom Han gjorde Lagen gällande för alla folk

  Gud skall i sin tid ta bort folkens täckelse
  Då blir Ordet tydligt även för de falska förkunnarna som idag förleder människorna med sina hemvävda spekulationer
  Detta har jag nu skrivet med sorg

  Vi behöver verkligen be för Sven R och alla andra vilseförda i vårt land,speciellt för alla Israelvänner

 • @Jan W:
  ”Tvärtom Han gjorde Lagen gällande för alla folk”
  Jaha då fattade deltagarna på apostlamötet i Jerusalem (apg 15) ett helt galet beslut?”

  ”Några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sade att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag..” Överläggning följde och detta i somligas ögon extrema (?) slutsats drogs:

  ”Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd.”(apg 15:11?)

  ”Lagen gällande för alla folk” Jan W?

 • Apropå ”pingstförkunnare och lagen”

  Några, bl a MTC har ju hävdat att de gamla pingstförkunnarna minsann predikade lag. Hur det var med den saken är ju svårt för undertecknad att uttala sig om trots att man inte är nån ungdom längre.

  Men om än så var fallet, vad är det som säger att det var en Biblisk förkunnelse? Råder det alltid likhetstecken mellan ”pingstförkunnelse” och det evangelium som Paulus förkunnade? (Tillhör själv en pingstkyrka, så lugn alla pingstvänner)

  Något som man nog kan slå fast är att det förekommit LAGISK förkunnelse i pingströrelsens historia. Syndakatalog med uteslutningar för petitesser finns det ju många exempel på. Tycks ha legat en och annan fariseeisk surdeg och grott nånstans. Kanske baserat på en felaktig förståelse av lagens varande i det nya förbundet?

  Åge Åleskjärs ”vittnesbörd” är ju också intressant i sammanhanget, då han upplevt hur han fick omvända sig från en lagisk och fariséisk kristendom till en mer Biblisk sådan. Hans slutsats att det skulle behövas en ny reformation gällande dessa frågor kan man bara hålla med om, som jag ser det.

  Shalom

 • Jan W

  Staffe mfl
  Här är varken Jude eller grek ung eller gammal Nåden och Lagen gäller alla men genom täckelset kan inte alla ta det till sig utan vill få till en egen förkunnelse med en egen hednisk konung som inte liknar Jeshua ett dugg och som försöker tvinga dig att välja mellan nåd och lag Men det är en annan ande som är bakom sådan förkunnelse :Laglöshetens ande
  Nej vi förkunnar med glädje att även hedningarna är medarvingar och att de inte är utestängda från gemenskapen även om de till en början behöver mycket mycket mjölkmat innan de kan förstå en undervisning om rättfärdighet Detta insåg de vid mötet i Jerusalem .
  Även detta mötets innebörd försöker falska lärare omformulera för att fortsätta att upprätthålla fiendskapen och dra bort nåden såsom den verkligen är.
  Därför vänner behövs alltfort mycket förbön!

 • Staffe: Råder det alltid likhetstecken mellan ”pingstförkunnelse” och det evangelium som Paulus förkunnade? (Tillhör själv en pingstkyrka, så lugn alla pingstvänner)

  Är det inte självklart?

  🙂

  Skämt åsido – Lewi hade höga ambitioner (vad jag förstår) att utgå från Apg’s församlingsmodell. Men visst – varhelst du kommer i kontakt med människor finner du bräckliga kärl och en kunskap som är ett styckverk.

  Staffe: Något som man nog kan slå fast är att det förekommit LAGISK förkunnelse i pingströrelsens historia. Syndakatalog med uteslutningar för petitesser finns det ju många exempel på. Tycks ha legat en och annan fariseeisk surdeg och grott nånstans. Kanske baserat på en felaktig förståelse av lagens varande i det nya förbundet?

  – Jag är glad att du tog upp detta. Oftast är den lagfobi som växer sig allt starkare baserad på gamla minnen från tiden under syndakatalogen.

  Skulle vi sätta oss ner och gå igenom alla regler är jag övertygad om att en stor majoritet hade lite eller inget att göra med Herrens lagar utan kan nog mer liknas vid Fariséernas muntliga lagar och traditioner.

  Således får Gud [lagen/torah] ofta felaktigt hundhuvudet för frikyrkans ”muntliga lag”.

  Jag har läst fullständig frihet av Mr Åleskjaer och vad jag kan minnas gör han ungefär samma sak. Alltså – han inleder boken med att lyfta fram frikyrkans alla bud och regler och prata om allt som tynger oss, stjäl vår glädje och bildar träldomsok.

  Sedan går Åge till full attack mot Gamla Testamentet. GT får skulden för allt som tynger och med hjälp av Yongi Cho vill han nu flytta fram predikstolen från Sinai till Golgata.

  Men han attackerar fel mål. Ungefär som att Sverige skulle bli attackerad av Norge och sedan svara på elden fast skjuta mot Finland.

  Problemet i dagens kristenhet, speciellt min egen generation (70 talist) och framåt är inte för höga doser GT utan låga eller inga alls. Ju mer jag studerar GT, ju mer ser jag hur det är en enda bok, en Gud, en församling vars prototyp vi hittar just vid Sinai berg.

  Finns mycket att säga om detta som hamnar långt utanför ämnet men att ge Gud / Lagen skulden för frikyrkans eller pingströrelsens alla tidiga människobud stämmer inte helt överrens med verkligheten hur vanligt denna tanke än är.

  mvh
  D

 • Staffe: Åge Åleskjärs ”vittnesbörd” är ju också intressant i sammanhanget, då han upplevt hur han fick omvända sig från en lagisk och fariséisk kristendom till en mer Biblisk sådan.

  P.s. Fariséisk kristendom är något illaluktande som vi givetvis ska göra upp med. Jag vill dock vidhålla att lagen i sig inte är problemet utan människans missförståelse och pervertering av den (muntlig lag/människobud).

  Vi har nu fått Anden att hjälpa oss förstå Herrens bud och Han skall leda oss rätt på ett sätt som inte var möjligt när Lagen var kvar på tavlor av sten.

  mvh
  D

 • Christian

  @MyTwoCents:
  Du skriver bl a

  därför att jag inte tycker din uppfattning (och många med dig) harmoniserar med reformatorerna som ingalunda förkastade Herrens bud i något avseende

  Som en avrundning på vår diskussion kanske det kan vara passande med några kommentarer i ämnet från Reformatorn, Martin Luther. Så här skriver han t ex i Stora Galaterbrevskommentaren över 2:19
  Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud.

  …om man icke är död för lagen, lever man icke för Gud. Våra dagars svärmare ha samma lära som den tidens falska apostlar. Om du vill leva för Gud, säga de, det är, vara levande inför Gud, så lev för lagen eller enligt lagen. Vi däremot hävda. Den som vill leva för Gud, måste helt och hållet dö från lagen. Denna lära fattar icke det mänskliga förnuftet och dess vishet, och därför lär det ständigt motsatsen…

  Men han talar om hela lagen. Därför är hela lagen, vare sig den är ceremoniallag eller tio Guds bud, avskaffad för den kristne, emedan han har dött ifrån den.

  Han säger nämligen icke, att han till en tid är fri eller befriad från lagen eller att han är lagens herre, utan han säger rent ut, att han är död från lagen, det är, han har absolut ingenting att göra med lagen. Något kraftigare hade icke kunnat sägas mot rättfärdiggörelsen genom lagen än detta som Paulus säger: »Jag är död från lagen», det är» jag bryr mig inte alls om lagen» alltså blir jag icke rättfärdiggjord genom den

  Att dö bort från lagen är att icke låta sig bindas av någon lag utan vara fri från lagen och icke veta av den. Den som vill vara levande inför Gud bör alltså sträva efter att befinnas vara utanför lagen

  Men det kristna samvetet bör ha dött från lagen, vara fritt från lagen och icke ha något som helst att göra med den. Och detta är den viktigaste och förnämsta artikeln i den kristna läran, en artikel, som har en stor förmåga att trösta bedrövade samveten.

  …du tror på Kristus, segervinnaren över lag och synd, och i denna tro skall du stiga över lagen och gå in i nåden, där det icke finnes någon lag eller någon synd. Och även om lagen och synden finnas, angår det dig icke, ty du har dött bort ifrån lagen och synden

  Att leva för lagen är alltså att vara död för Gud, och tvärtom, att dö från lagen är att leva för Gud. Att leva för Gud är att rättfärdiggöras genom nåden eller tron för Kristi skull, utan laggärningar. Om du därför vill leva för Gud, måste du dö från lagen. Lever du för lagen, är du död för Gud.

  Om man skall definiera en kristen exakt och klart, är han alltså ett nådens och syndaförlåtelsens barn, som alls icke har någon lag utan står över lagen, synden, döden och helvetet

  Sedan, då tron i denna mening tillägnat sig Kristus, då jag dött bort ifrån lagen, då jag är rättfärdiggjord från synden och befriad från lagen, djävulen och helvetet genom Kristus, då gör jag goda gärningar, älskar Gud, tackar honom och övar kärlek mot min nästa. Men det är icke denna kärlek eller de på tron följande gärningarna som forma eller pryda tron, utan det är tron som formar kärleken och pryder den.

  Detta är vår teologi. Men för förnuftet är det orimligt, underligt, ja, absurt, att jag icke endast är blind och döv för lagen och fri ifrån den utan helt enkelt död för den.

  Jag har ingenting att göra med den lagen. – Varför det? – Emedan jag har en annan lag, som tvingar den lagen att tiga, nämligen friheten – Vilken frihet? – Kristi, ty genom Kristus är jag befriad från lagen.

 • @Christian:

  Frågan är vilken vi skal bära frukt åt enligt Rom 7, lagen, eller Jesus.

  I det ena fallet handlar det om människan och hennes förmåga att bära frukt, i andra fallet handlar det om Gud och hans förmåga att förvandla till frukt.

  Jag håller med dig i vad du skriver, vi skall inte befatta oss med lagen på det sättet som Mose beskriver.

  3Mo_18:5 Ja, I skolen hålla mina stadgar och rätter, ty den människa som gör efter dem skall leva genom dem. Jag är HERREN.

  Gal_3:12 Men i lagen beror det icke på tro; tvärtom heter det: ”Den som gör efter dessa stadgar skall leva genom dem.”

  – Om det skall bero på tro då kan vi inte syssla med lagen. Skriften säger i GT att man där skall leva genom lagen, men Jesus säger i Joh 6 att vi skall leva genom honom. Breven säger att vi skall leva i Jesus, vandra i honom och det är en viss skillnad.

  Skall vi då inte läsa GT, jo naturligtvis, men det är skillnad på att läsa och börja leva av och vandra utifrån. Det blir att vandra utifrån och in, istället för innifrån och ut och det är väl där skillnaden ligger, yttre påbudsvandring, eller en vandring i Kristus där anden leder.

  Bb

 • @Christian:

  Roligt att du gräver fram Luther. Har ett möte i Strängnäs och måste kila men ber att få återkomma.

  Var välsignad

  /D

 • @MyTwoCents:
  Ja vi får nog vara överens om att inte vara överens i dessa frågor ..Sen tror jag det tyvärr finns missförstånd när man diskuterar ämnet. Att uttrycket ”vara under nåden och inte lagen”( som ju är ett nytestamentligt begrepp) t ex skulle vara liktydigt med att förkasta Gudsuppenbarelsen i GT. Skulle aldrig komma på fråga för min del. Läser GT regelbundet. Kan inte heller se att Åge menar så i sin bok. Ser det som att det snarare handlar om en FULLBORDAN av det som profeterna och lagen vittnar om så som Paulus uttrycker det i Rom 3:21

  ”Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om”

  Vidare Rom 7:4

  ”Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud.”

  mvh

 • Sam

  Hur ska vi som troende se på Sabbaten?
  Sabbaten avskildes som vilodag och Skaparen vilade på den dagen.
  Sen kom fallet.
  Sen kom Yeshua och återställde det som fallet medförde, för vem som vill.
  Om man accepterar Yeshua och blir återställd, återköpt, borde man då inte fira Sabbat precis som det var före fallet?

  Sam

 • Christian

  MyTwoCents:
  Du skriver även; Lagens verkliga syfte är ju att visa på synd, se Rom 3:19-20, 5:20. Menar du att lagen har en helgande funktion?
  Såvida du inte tagit in någon form av syndfrihetslära (vilket det ibland låter som) har den ju en ”helgande” funktion i det att den fortsätter att peka på synd och vårt behov av Kristus även efter det att vi blivit frälsta

  Lagen har ingen helgande funktion. Det är Anden som helgar oss och producerar frukt, det är därför det heter Andens frukt. Lagen kan bara visa på och ge insikt om synd, ja, den t o m uppväcker synden och medför därmed död. Läs gärna Rom 7. Rubrikerna kan ibland vara lärorika:

  v1-6 Friheten från lagen
  v8-13 Lagens makt att framkalla synden
  v14-15 Lagens vanmakt att framkalla det goda

  Om nu lagen inte kan framkalla det goda hur kan du då säga att den har en helgande funktion?

  Paulus skriver vidare i Rom 15:16 jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande

 • Sam

  Christian
  ”Lagen kan bara visa på och ge insikt om synd,”
  Det är väl lite begränsat?

  ”Lagen” ger ju också kunskap om hur man får sin synd förlåten och hur man ska leva för att bli välsignad.
  ”Lagen” förklarar även vad förbannelser kommer från.
  ”Lagen” möjliggjorde ju att Yeshua kunde bli vårt syndoffer.
  Därför säger Paulus att ”Lagen ” är god.

  Sam

 • Sam

  Christian
  ”Lagen har ingen helgande funktion.”
  Det hebreiska ordet qodesh har översatts till;helig.
  Tittar vi på betydelsen av qodesh så finner vi att det betyder separation, avskild.
  Även det grekiska hagios har den betydelsen.
  Varför användes ordet holy eller helig?
  Ordet holy har sitt ursprung i den gudomliga solen.( G.Joebs, Dictionary of mythology folklore and symbols)
  Jfr soldisken som finns på avbilder av heliga; Jesus, änglar helgon osv. Jfr eng; halo.

  Den helige and är Ruach HaQodesh på Hebreiska.
  Det betyder inte solanden utan den separerande anden, enligt hebreiskan.

  Just ”Lagen” separerar YHWH’s folk från världen, och Ruach HaQodesh hjälper till med det:

  ” And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws.”

  Sam

 • Torbjörn S Larsson

  REFLEKTION

  Såg en snutt av Enarsson på kanal 10 idag.
  Tycker det är tveksamt med personer som fått möjlighet att föra ut evangelium och sen för fram sin egen agenda.

  Jag tycker det känns fel att använda tiden till egen propaganda. Hade han varit 25 hade det varit helt ursäktligt. Jag var någon gång varit likadan själv i den åldern.. Men jag tycker man man kan fordra mer mognad av en vuxen..

  Sedan till Reichman. Han skulle aldrig göra en sådan grej. Det där med lagen som kunskapens träd är bara ett försök av en äldre snäll gammal man att vilja komma med något nytt. Eller ska vi säga nytt debattinlägg. För det verkar knappt att han tror på det själv.

 • Derek

  Läste något som jag tycker passar in i denna debatt.

  ”Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa?” Jak. 4:11-12

  Jag uppfattar det som att Reichmann har gjort sig till lagens domare. Det är någonting som inte stämmer med denna negativism mot lagen. Man ser den aldrig i den bibel som var Jesu bibel. Profeterna manade ju hela tiden folket att återvända till att lyda lagen. Det måste finnas en antilagattityd som finns nedärdv i kristendomen som tar sig dessa uttyck som vi ser hos Christian och även hos Reichmann.

 • @Christian:

  Den som leds av Anden aktar på Lagen. Anden påminner denne om vad som står skrivet.

 • Lars W: Den som leds av Anden aktar på Lagen. Anden påminner denne om vad som står skrivet.

  Detta är i linje med vad Gud sade till mig. Ni finner detta i Hes 36:25-27:

  ”Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

  – Hesekiel

 • @Hesekiel:

  Tack Hesekiel

  Tänkte på en annan profet, tillika konung, när jag skrev min kommentar:

  ”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.”
  Ps 51:12-13

 • Simson

  Sven Reichmanns olycksaliga artikelserie i SHALOM tidningen har orsakat mycket stor skada.

  1. Eftersom det är vanligt att kristna människor tror på pastorer och kristen litteratur än på Bibeln, så kommer Reichmanns ord att vara avgörande.
  2. Reichmann har på detta sätt i praktiken tagit ställning för ROM, mot Jerusalem.
  3. Detta ser vi tydligt på årets konferans i Alingsås där en NUNNA skall stå för undervisningen tillsammans med Reichmann.

 • Torbjörn S Larsson

  @Derek:

  KLAGA INTE PÅ REICHMAN FÖRRÄN DU LÄST
  ROSENIUS

  Jag har inte läst allt på denna tråd, men någon som verkar fattat det där med lagen är Christian och Steffo. Jag har personligen gett upp att försöka förklara skillnaden efter många försök.

  Det märkliga är är att folk kan sitta och blogga i tiotals timmar om lagen men orkar inte läsa en ( svårtuggad) kommentar av Rosenius (eller Luther)om Romarbrevet. Konkordieformeln har också en del bra att säga, fastän tyska furstar hade ett ord med i laget.

  Alla som verkligen fattat friheten från lagen ärar lagen och Gamla testamentet än mer än tidigare. Den är ju lika inandad av Guds Ande som Nya testamentet. Gud har talat.

  Man får verkligen respekt för Guds Ord i GT. När man tex. läser om Manoa, Simsons far att hans hustru som skulle bli gravid skulle avhålla sig från vin och starka drycker och oren mat så förstår ju var och en att detta är oerhört viktigt för att få en stark avkomma och ett livsdugligt foster. Ja, till och med vindruvor. Men inte för den skull inbillar man sig att man är mer rättfärdig inför Gud för att man går omkring och håller dessa bud.

  10 Guds bud är en sak. Detta påvisar den absoluta
  rätten och rättfärdigheten. Den ger dock inte kraften att hålla dom.
  Dom andra buden och cermoniallagen visar även dom på sidor av Kristus, men många är självklart uppfyllda i Honom.

 • Christian

  @Torbjörn S Larsson:
  Amen till det!

  Man skulle som sagt önska att lagivrarna först hade läst en evangelisk kommentar innan de uttalat sig om det de inte verkar begripa… 🙂

  Har själv C-O Rosenius skrifter att tacka för mycket, inte minst kan jag rekommendera hans kommentar över Romarbrevet som är mycket bra.

  Även Luthers stora Galaterbrevskommentar är verkligen bra och klargörande i ämnet.

 • Christian

  Luther och Rosenius, Där kan man minsann tala om det som här nedsättande kallas extrema nådesförkunnare, ja vad ska man för resten säga om Paulus då… 🙂

 • Jag har läst både Luther, KF och Rosenius. Jag fattar bara detta allena; det är själavårdande (ibland) men utan djup, kyrklighet eller biblisk förankring. O ofta extrempolemiskt mot Kyrkans tro.

  Ad fontes.

  Kyrkans tro är större, mer själavårdande o precis det Jesus, Paulus och Jakob m fl alltid, överallt o av alla lärts, trotts o bekänts.

 • Pingback: Skyldig att hålla hela lagen()

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?