Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekman: ”Ett synligt Petrusämbete räddar mänskligheten!”

I måndags (21 maj 2012) var det en konferens på Bjärka-Säby med titeln ”Kyrkan, Anden och ämbetet”. Aletheia var naturligtvis närvarande. Här följer en kort redogörelse av vad som avhandlades. En djupare analys kommer så småningom. Inbjudna talare var:

 • Samuel Rubenson, Professor vid Lunds universitet
 • Metropoliten Ambrosius, Finlands ortodoxa kyrka
 • Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
 • Biskop Martin Modéus, Svenska kyrkan vid Linköpings stift
 • Pastor Liselotte J Andersson, Svenska Missionskyrkan
 • Fader Caesarius Cavallin, Östanbäcks kloster
 • Pastor Ulf Ekman, Livets Ord Uppsala
 • Biskop Biörn Fjärstedt, biskop emeritus i Svenska kyrkan

 

Panelen i Nya Slottet på Bjärka-Säby som svarade på frågor om biskopar och annat

Ulf Ekman höll ett föredrag där han talade om biskopsämbete och Petrusämbete. Rubriken till denna artikel är något parafraserad och sammanfattar Ulfs huvudbudskap i hans föredrag. Själva föredraget kan laddas ner eller lyssnat till direkt här: http://tinyurl.com/dyagre5

(P.g.a att många lyssnar kan det gå trögt. Använd då denna spegel på youtube)

Här följer ett utdrag från Ulfs anförande.

Jag ska tala om uttrycket episkope enhet och framtid.

Föredraget kretsade kring

…frågan om biskopsämbetets legitimitet och autenticitet och därmed också dess auktoritet i förhållande till de yngre samfund och speciellt pingst-karismatiska rörelser och deras syn på ledarskap.

Ulf formulerade frågor kring detta

Behövs verkligen biskopen och i så fall hur? Intresset för dessa frågor hänger ihop med en allt större Kristologisk insikt inom pingst-karismatiska kretsar, om behovet av legitima strukturer, om djupare historisk förankring samt frågor vad som egentligen konstituerar autentisk auktoritet i kyrkan idag.

Mao frågor kring ledarskap som berör både sammanhållning i och mellan olika församlingar och rörelser…

Och angående reformationens barn (”skriften allena”) och att man personligen mött Jesus som Frälsare

Moderniteten har fostrat oss rejält till att försöka vara självständiga till att vara moderna människor. …Eller kan det var så att det bakom fromma, även om det är moderna fraser, det faktiskt finns något av ett dolt uppror emot Gud som vi genom att peka på andras felsteg, andras maktmissbruk och andras synder – och ämbetet verkar nästan vara som upplagt för maktmissbruk – men då glömmer vi att det faktiskt finns ett äkta bruk. Är det så att vi tvättar oss själva rena genom att slippa ta ställning, slippa böja våra hjärtan och inte behöver inse vårt behov, vårt praktiska behov, även av yttre strukturer för vård, för beskydd, för hjälp.

Och Ulf gav en del svar på detta.

Om biskopsämbetet är ett ämbete av översyn, av beskydd i lära, i liv, i kraft och även av ordningar då finns det ett behov av det i alla tider. Då skapar detta ämbete beskydd och djupare enhet byggd på kärlek och sanning….[det handlar] om insikten om hur Gud faktiskt kan ha strukturerat kyrkan och att Han har strukturerat den på ett sätt som kommer skydda oss och rädda oss och hjälpa oss att överleva… har Gud gett oss eviga strukturer för att rädda mänskligheten?

Petrus fick av Jesus uppdraget att vara herde för fåren, inte några av fåren utan dom alla. …om vi tror på apostlarna och apostlarnas uppdrag som något som går vidare i kyrkan…ja då har också Petrusämbetet rimligen sin fortsättning, sin funktion som talesman, som en enande och övergripande och beskyddande funktion i kyrkan genom tiderna…

I gemenskap med andra biskopar skapades en kultur där man bevarade kyrkans apostolicitet, dess enhet, dess helighet, dess katolicitet. Trots mängd friktioner, lärostrider, personkonflikter så har kyrkan ändå på olika sätt utifrån olika sammanhang hållit samman. Det började och slutade inte med enstaka starka karismatiska personligheter utan ämbetsinnehavare som ställdes in i en autentisk kedja av tjänare som hade apostoliskt ursprung.

Är detta gångbart även i pingst-karismatiska rörelser idag? Jag tror faktiskt det. Behövs det idag? Ja jag är övertygad om det. Hur ska det ske då? Inte minst i sammanhang där man med stor skepsis ser både på strukturer och auktoritetsförhållanden och på ett sakramentalt liv? Jag tror att svaret måste bli – genom Den Helige Ande. När vi tillåter Honom att visa oss behovet av beskydd, av stabilitet, av kontinuitet i Kristi kropp och vi vågar djupare gensvara på detta då kan det bli till.

Här finns mycket att analysera och kommentera!

I denna artikel låter vi Ulf komma till tals men vi kommer att syna Ulfs teologi och historiebeskrivning lite närmare:

 • Hur brukas begreppet episkope/biskop och hur förhåller det egentligen sig till begreppen pastor/herde och presbyt/äldste?
 • Petrus uppenbarelse om Jesus som Messias och Petrus uppenbarelse om Klippan. Missar vi det centrala genom kyrkopolitikens färgade glasögon?
 • Vilka var fåren Jesus talade om och vilka insatte Jesus att vårda dem?
 • Vilka strukturer, hierarkier och  tolkningsföreträden berättar Bibeln om när det gäller Petrus och andra apostlar?
 • Hur förhåller sig påståendet om ”en autentisk kedja av tjänare som hade apostoliskt ursprung” till kyrkans faktiska historia?
 • Förmedlas ledarskap inom kyrkan i första hand av andra ledare?
 • Är det Gud som ger tjänstegåvan bakom en biskops ämbete eller kan kyrkoledare göra det?
 • Är det strukturer som räddar/frälser mänskligheten?
 • Vilka moderna exempel finns på när de ”beskyddande strukturerna” inte fungerar i kyrkan?
 • Varför fallerar de ”eviga och beskyddande strukturerna” och är detta Guds fel eller beror det på ett inbyggt systemfel i kyrkosystemen?
 • Vilka konsekvenser får dessa händelser för kyrkans lära, tro och vittnesbörd bland ickekristna?
 • Är vi motståndare till Den Helige Ande om vi inte övertygas om behovet av dessa kyrkostrukturer och dess beskyddande egenskaper?
 • Ska kristna underordna sig ledare som lever i uppenbar synd? Är det ett undantag om den fallna ledaren innehar ett särskilt ämbete? Gäller förmaningen i Ef 5:11-12 inte för t ex en biskop?

 

På återseende!

 

/Marcus & John

 

PS! Om ni vill höra Ulfs utläggning om Petrusämbetet så kan ni hoppa 16 minuter in på föredraget i länken ovan.

a b c d e

=>

Ämne: Kristendomens historia, Ledarskap, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?