Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Nikolaiternas lära

Gästblogg – Håkan Nilsson/Teckning: Håkan Nilsson

Petrus var fiskare när han kallades och han fick en mäktig fångst redan på första pingstdagen. Johannes ordnade näten då han blev kallad och fick en speciell kallelse att reparera församlingen, att föra den tillbaka till sitt ursprung. Paulus var tältmakare och fick uppdraget att bygga församlingen.

När vi läser Johannes evangelium, brev och uppenbarelseboken kan vi se att han hela tiden strävar efter att föra kristenheten tillbaka till grunden som Jesus givit församlingen både i GT och när Han vandrade här på Jorden. I en tid som denna gör vi därför klokt i att ta del av Johannes undervisning och ta den till oss. I uppenbarelseboken 2:15 skriver han;    

“Så har du också några som håller sig till nikolaiternas lära, som jag hatar.” och i uppenbarelseboken 2:6 skriver han till församlingen i Efesus.” Men detta har du att du hatar nikolaiternas gärningar, som jag också hatar”

Nikolaiterna gärningar, en villolära som kom att påverka församlingen för all framtid genom att upphöja prästerskapet över de vanliga människorna och därmed lägger grunden för den kyrkliga hierarkirerena. Trots Johannes varning kom den här läran in i församlingen redan vid den första tidsåldern och har präglat församlingen i alla tider ända fram till dagens trosförsamlingar. Det började med att församlingsledaren Clemens i Rom skrev ett brev till de kristna i Korint och förklarade att biskopen i Rom är Petrus efterträdare och därmed har en gudomlig auktoritet som ärvts från Jesus själv. I den Katolska kyrkan (all kyrkors moder) fick denna villolära ett starkt fäste som gick vidare till hennes döttrar.

Reformationen förmådde inte heller att göra upp med nikoaliternas lära som man ärvt ifrån den Katolska kyrkan. Varför hatar Gud nikoaliternas lära? Den delar upp människor i klasser så att massorna leds av ett prästerskap och helig gemenskap har blivit tråkigt föreningsliv och bildandet av samfund, som det inte finns något stöd för i Bibeln. Gud har lagt sin församling i händerna på av Gud ordinerade andefyllda människor och inte i händerna på ett politiskt sinnat och av människor utvalt ledarskap. När den här villfarelsen smög sig in i församlingarna blev ämbetena en karriärspost, där utbildning mänsklig kunskap och program ersatte gudomlig vishet och Den Helige Andes ledning. Riterna och ceremonierna blev viktigare än karaktär, ett heligt liv och Guds närvaro. Ledarna blev herrar över folket  istället för tjänare.

Större delen av Sveriges andliga ledare arbetar i dag, både i smyg och öppet på att föra svensk kristenhet in under den katolska kyrkan, där nikolaiternas lära råder i sin fulla kraft. Vi gör därför klokt i att på fullaste allvar ta Johannes varning till oss. Vi bör inte underordna oss något som Gud hatar.

Håkan Nilsson

=>

Ämne: Gästblogg

 • Tack Håkan! Till mig kommer osökt ett stycke ur Daglig Kraft för 20.7 av ”två lyssnare” i -30 talets England.
  Så farligt och allvarligt att låta sig styras av människor hur visa de än må anses vara:
  ”Min måttstock
  Utför mina befallningar och lämna resultatet åt mig. Gör detta lydigt och troget likt ett barn, som när det räknar ut ett tal följer en given regel utan att ifrågasätta annat än att om räkningen utföres enligt den föreskrivna regeln, så kommer slutsumman att bli riktig.
  Betänk att de föreskrifter jag givit eder har av mig utarbetats i Andens värld för att i edert speciella fall och under edra förhållanden frambringa det önskade resultatet. Följ därför troget mina föreskrifter. Häri ligger det fullkomliga i den gudomliga ledningen, medan det att följa de föreskrifter, som gives om så vore av världens visaste män, kan leda till katastrof.
  De senare måste ju i någon mån sakna kännedom om den enskildes liv, karaktär, förmåga, förhållanden och frestelser, under det att om man följer min direkta ledning, så innebär detta att de befallningar man följer har givits med full kännedom om den enskilda människan och om det önskade resultatet.
  Varje individ var ämnad att på detta sätt vandra med mig och att, styrkt av gudomlig kraft, handla under gudomlig ledning.
  Har jag kanske icke lärt eder att älska det enkla? Vad världen än må tänka, så är dess målsättningar och ävlan icke för eder. O, mina älskade barn, lär av mig. Enkelheten skänker vila – sann vila och kraft. Detta är kanske dåraktighet för världen men för mig en försmak av det gudomliga. Låt eder aldrig ledas av världens normer, endast utav mina.”

 • Johan

  Det grekiska ordet för nikolaiter, består av två grekiska ord vilka tillsammans betyder ”erövring, eller seger över lekmännen”.
  (Källa: ‘FUTURE CHURCH’ av Timothy Sheaff)

 • Intressant då det jämt står: Pastor xx. på den här sidan. Dvs man upphöjer och titulerar på amerikanskt maner. Det är marigt att leva som man lär …

 • En intressant reflektion och analys! Frågan är bara om det är ett medvetet eller aningslöst närmande till Katolska kyrkan och övrig hierarkisk ämbetsmannasyn. En annan intressant upptäckt utifrån det väckelsekristna perspektivet är hur 100-procentig utvecklingen verkar vara för varje väckelserörelses cykel vad det gäller uppvaknande, växande, förvaltande och förkyrkligande.

  En befogad fråga skulle kunna vara: Går det att förbli i ett andelett och andedrivet skeende i en väckelserörelse, det Frank Mangs kallade för ständig väckelse, eller är den ovan beskrivna utvecklingen mot ”kyrka” och ämbeten oundviklig? En följdfråga uppstår vid det senare alternativet: Var kan vi i så fall ana det första embryot till Andens väckande maning idag?

  Krister

 • En bra förklaring av begreppet ”nikolaiter” i Nya Testamentet.

 • L. Ove S.

  Bra…myckert bra..!

 • Håkan Nilsson

  I Sverige är valet att underordna sig Katolska kyrkan fullt medvetet. Förutom Livets ord som har sin egen fil till Rom har Sveriges kristna råd redan beslutat att underordna sig RKK. Vilket de tydligt deklarerar i en skrift som heter Carta oecumenica, där man på flera ställen skriver ”Vi förbinder oss att fira en eukaristisk gemenskap.” Eukaristisk betyder den katolska kyrkans obibliska nattvardssyn. Detta beslut har fattats i bästa Nikolatisk anda över huvudet på vanliga människor.Bruden och den människoorganiserade kyrkan har i alla tider levt sida vid sida. Men jag tror att nu i ändens tid kommer bruden att resa sig i en mycket stark kraft.
  .

 • Håkan Nilsson

  Charta skall det vara inte Carta

 • Inhoppare

  Ja det är hemskt! Jag blev ännu mer förvånad när jag upptäckte att Nikolaiternas villolära till och med finns i Bibeln! Jag brukar därför hoppa över Paulus brev och Hebreerbrevet, de är överfulla av nikolaiternas galna heresier:

  Hebr 13:17
  Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar
  och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er

  1 Tess 5:12
  Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er.

  1 Tim 5:19
  Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen

  Tit 1:5
  När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna
  det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina
  anvisningar.

  Som ett själklart nästa steg funderar jag på att sluta evangelierna också. Det har mer och mer gått upp för mig att även Jesus blivit lurad, han satte både 72, 12 och 3 av sina lärjungar i en särställning. Det är ruskigt hur långt nikolaiternas villoläror har nått, även bakåt i tiden till Jesus!
  Tillbaka till ursprunget! Tillbaka till den heliga anarkin där alla tolkar Skriften själv vad än de där apostlarna och den där Jesus säger!

  Hoppas ingen tar illa upp av denna kavalkad av ironi. Faktum är väldigt lite är känt om nikolaiterna utöver vad Johannes nämner i sin Uppenbarelse. Eusebius av Caesarea (263-339) skriver i sin bok ”Kyrkohistoria” att sekten hade sitt ursprung i Nikolaos, en av de sju församlingstjänarna i Apg 6. Skälet till att sekten kritiseras var att de föraktade kroppen på typiskt gnostiskt vis. Epiphanius av Salamis (315-403) bekräftar i sin bok Panarion att gnostiker och nikolaiter hade samröre. Med detta i åtanke måste jag säga att det är mycket märkligt att skribenten med säkerhet uttalar sig om något som hände för 2000 år sedan, enbart utifrån namnets svenska översättning.

 • Jesper

  I mer kyrkohistoriska kretsar brukar man (utöver tolkningar av bibeln) se Ignatius av Antiokia som fadern för det kyrkliga hierarkin. Han förordade bl.a. att Biskopen var församlingens ledare och att han (Biskopen) skulle vara med att förrätta nattvarden. Ignatius syn är den vi möter i bl.a. Romersk katolska kyrkan.

  Dock uppstår ett litet problem med att angripa den kyrkliga hierarkin med hjälp av aposteln Johannes skrifter. Ignatius av Antiokia var nämligen hans lärjunge. Och skriften där han säger att Biskopen ska förrätta nattvarden skrevs bara ett par decennier efter att aposteln Johannes dog.

 • Håkan Nilsson

  Det är inte fel att vara ledare och inneha ett ämbete om man utövar det som en tjänare och inte missbrukar sin ställning för att utöva makt över människor. Gällande slutet av din kommentar får jag hänvisa till vad Johan skriver i sin kommentar.

 • Ulrika Jansson

  Okej,
  ”Nästa nivå”
  Vilka nikolaiter har vi inom den sk.frikyrkan, dock utan påvestrutar?

  (Det är ju inte struten eller titeln i sig som gör någon till nikolait. Strutarna och hierarkierna finns ju tex. även inom svenska kyrkan)

 • Håkan Nilsson

  Jag är bara en gästbloggare ( en fin titel ) och har inget ansvar för vad som i övrigt skrivs på Aletheia, men jag tycker inte att det är fel att ange en titel det behöver ju inte vara samma sak som att upphöja någon.

 • Stigacke

  Man vet mycket lite om Nicolaiternas sekt, som Inhoppare också påpekade. De två grekiska orden ”nici” och ”laos” betyder mycet riktigt seger (över) folket, men det kan lika gärna vara så att nicolaiternas sekt kallas så efter dess ledare Nicolas.

  Mycket tyder istället på att det handlar om en extrem gnostisk sekt som mycket markant skiljde mellan kropp och själ (ande), så att man kunde synda med kroppen i allsköns sexuella utsvävningar utan att anden berördes. När Johannes skriver om ”nikolaiternas gärningar, så ligger det närmare förståelsen av det det handlar om (syndiga)gärningar istället för ett prästerskaps dominans över folket. Att det handlar om detta är en uppfattning som stöds av många teologer.

  Trots att jag riskerar att få ett fång rosor av Anders Gunnarsson, så är nog Håkan Nilssons förklaring något som reformatorerna förde fram som argument mot rKK.

 • Lars W

  Intressant artikel. Denna ”sekt” känns lite som en ”vit fläck” för undertecknad. Har tidigare förknippat nikolaiter med Jesebel (Upp 2:20) och levernet runt henne. Fann nu beteckningen antinominism viket tycks vara en del av nikolaiternes lära liksom det var Jesebels. Beteckningen antinominism sägs betyda ”mot lag” vilket även för tanken till laglösheten* i den romerska kyrkan och hos hennes döttrar. Så återanknyter vi till den hierarkiska kyrkan..

  *Avser då inte kyrkans egen lag, Codex iuris canonici, med sina tusentals sidor mer eller mindre meningslös lagtext. (Bara EU-kommissionen i Bryssel är värre…)

 • Håkan Nilsson

  En lärjunge kan väl inte genom sitt uttalande omintetgöra vad hans lärare skrivit. Dessutom var det inte Johannes egen åsikt, han höll bara i pennan.

 • Ulrika Jansson

  ”…som är era ledare i Herren”

  ”I Herren” är den avgörande skillnaden.

  (Inte ens runtomkring påståendes ”I” räcker för att vara i)

 • Ulrika Jansson

  Det där var riktigt bra kan jag tycka,

  Givetvis ska vi tex lyda samhällets lagar o regler med det är någonting annat än att låta sig ledas av dem. Vi behöver t.o.m följa kommentarregler utan att ledas av dem. ”Din käpp o stav…”

 • Där har du fel. Titulerar du henne i kassan eller busschauffören? Nej. Man gör det för att visa någon form utav respekt. I det här landet slutade vi med det under Ni-reformen men det smyger på igen rakt avkopierat från usa.

  Har du inte uppmärksamma det nya otyget. Dr xx Istället för xx läkare. Till och med inom vården så skriver man numera på skyltar Dr. xx.

 • enkel vandringsman

  Det är väl bra att veta vilken funktion personen har inom vården. Sverige var f ö väldigt ensamma om att införa du-reformen och att avskaffa vanlig ”bonnhyfs”. Att titulera äldre med Sir och andra med Mister, captain eller doctor finns i hela den anglosaxiska världen inte bara i USA, tyskarna gör det och inte minst alla i fjärran östern. Svenskarna utmärker sig tyvärr utomlands med att vara töntigt handfallna när man ska tilltala och närma sig nya bekantskaper på ett taktfullt och respektfullt sätt.

 • Anders Gunnarsson

  Tala om att läsa in vad man bill i Skriften…

 • sungaMagnus

  En läsvärd bok i sammanhanget och som jag kan rekommendera herrskapet är Geza Vermes nyligen utkommna bok”Christian Beginnings from Nazareth to Nicaea AD 30-325″.

  Vermes är inte helt okontroversiell men har många poänger (messianerna i denna tråd lär gnugga sina händer över Vermes slutsatser dock).

  Mvh Magnus

 • Håkan Nilsson,

  Intressant inlägg. Jag håller med i mycket som du skriver. Men jag har trots detta en nyfiken fråga. Du beskriver nämligen nikolaiternas lära så här:

  ”Nikolaiterna gärningar, en villolära som kom att påverka församlingen för all framtid genom att upphöja prästerskapet över de vanliga människorna och därmed lägger grunden för den kyrkliga hierarkirerena.”

  Jag är mycket nyfiken på hur du har kommit fram till att det är just detta som är nikolaiternas lära? Du hänvisar nämligen inte till någon källa.

  Upp 2:15 verkar ju snarare sammankoppla nikolaiterna med avgudaoffer och otukt, något som även Irenaeus verkar göra:

  The Nicolaitanes are the followers of that Nicolas who was one of the seven first ordained to the diaconate by the apostles. They lead lives of unrestrained indulgence. The character of these men is very plainly pointed out in the Apocalypse of John, [when they are represented] as teaching that it is a matter of indifference to practise adultery, and to eat things sacrificed to idols. Wherefore the Word has also spoken of them thus: ”But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate.”

 • Stefan

  Hej Håkan! Men nu får du berätta varför din förklaring av NIkolaiternas lära skulle vara den rätta.

 • Stigacke

  Låter intressant! Jag skall läsa en presentation om boken på nätet. Jag kommer ihåg att salig avsomnad Haggaj tog upp en del av Verme.

 • Håkan Nilsson

  Nikolaiterna är två grekiska sammansatta ord som betyder seger över lekmännen. Det är grunden till min slutsats, som jag ingalunda är ensam om, men inte heller som jag säger är den absoluta och enda sanningen. Men oavsett betydelsen av detta ord så är den kyrkliga hierarkiererna av ondo det är jag säker på.

 • Håkan Nilsson

  se på svaret till Christian Mölk.

 • Mannen

  Jag gillar att du är villig att korrigera även när det gynnar din meningsmotståndare.
  Det vittnar om ödmjukhet och äkthet. Och det är det viktigaste man kan vinna.

 • SefastTronde

  Träffande bild (som vanligt, Håkan).

  Kommer osökt att tänka på det enda genuina väckelsesammanhang jag deltagit i här i Sverige (det enda jag öht hört talas om). Det bröt ut en verklig väckelse i en liten by mitt ute i skogsbygden mellan Jämtland och det inre av Medelpad på 70-talet. Byn var inte stor, låg långt in i skogen längs milslånga dåliga tillfartsvägar, men nästan alla i byn tog efter kort tid emot Jesus som Herre i sina liv, byggde tre olika gudstjänstlokaler och höll möten, som ofta höll på uppemot 6-8 timmar. I så gott som vart möte lämnade sig någon till Gud, av de besökande som kom utifrån. Mötena påannonserades aldrig, och väckelsen var (är) nog heller inte känd utanför den informella kedjan av budbärare, trots att den pågick i mer än tio år.

  Tårar, skratt, profetior och helanden, under och tecken är minnen som blivit bestående. Så var det i varje möte!

  I vart fall kommer jag ihåg att den lilla pingstförsamlingens äldste högtidligen och myndigt blev kallade till Östersund för att tala med en skara ledande pingstpastorer från Östersund och Sundsvall. Man kallades in till pastorsexpeditionen, och Östersundsförsamlingens pastor, ’kraftkalle’ som han kallades bakom ryggen för sin kraftfulla gestalt, sin dånande stämma och sin självpåtagna myndighet var den som förde ordet. Kontentan blev att man strängeligen förbjöds att ha egen församling i den lilla byn, man förbjöds strängeligen att hålla nattvard, och åthutades för att ha bett med människor till frälsning och helande, då man varken hade ordinerad pastor eller annan vigd ledare. Man uppmanades att antingen ansluta sig till Sundsvalls eller Östersunds pingstförsamling, vilket var villkoret för att fortsätta.

  Kraftkalle var så myndig och sträng och sade så många hårda ord att den lilla äldstekåren av tre stora vuxna karlar grät när de lämnade pastorsexpeditionen. Man var fullkomligt tillintetgjorda av det pastorskollegium man kallats att möta för samtal.

  Givetvis rättade man sig inte efter åthutningarna. Man fortsatte ha möten, och långt fler blev frästa och helade. Till sist blev de många spontana vittnesbörden de grötmyndiga pastorerna övermäktigt, och man lämnade den lilla väckelseförsamlingen i fred. Men olust och en känsla av iskyla blev en bestående skugga för all framtid.

  Skulle ha återgett långt fler av alla de dråpligheter som ägde rum i väckelsen i Kroksjönäset om utrymmet tillåtit. Men, det var en genuin väckelse, och motståndet var inledningsvis lika genuint från de ledande pingstpastorer som givetvis helst velat ta över bestämmanderätten för den Andliga källa som flödade i Kroksjönäset.

  MVH / Sefast Tronde

 • Stigacke

  Håkan, du ger en subjektiv åsikt utan referenser. Dessutom, att förstå deras lära utifrån betydelsen av ordet nicolait när denna sekt följde en man som hette Nicolas, blir som att förstå Russilianarnas (JV) lära utifrån vad ordet ”Russel” betyder.

  Det finns betydligt mer stöd för att nicolaiternas lära handlar om en gnostisk sekt som legitimerade ett omoraliskt liv. Dessa tankar florerar också idag mer eller mindre.

 • SefastTronde

  Ps.
  Visst har det funnits andra väckelsesammanhang i Sverige någon gång under de senare decennierna, och jag har även bevistat några, men inget som varat mer än en kortare tid. Oftast inte mer än ett år. Väckelsen i Kroksjönäset varade under mer än tio års tid! Jag var inte med under de första åren, men hela församlingens medlemmar var mina nära vänner, och jag känner till det mesta från början genom dem.

  MVH / Sefast Tronde

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Avser då inte kyrkans egen lag, Codex iuris canonici, med sina tusentals sidor mer eller mindre meningslös lagtext. (Bara EU-kommissionen i Bryssel är värre…)”

  Försökte finna sidan som berättar om denna lagsamling men den är borta. Vatikanen städar allteftersom Aletheia avslöjar (?) sanningen om påvedömet… städar nätet med hjälp av vissa femtekolonnare som huserar här (?). Bara katolska Signum berättar något om den förfärande lagsamlingen, Codex iuris canonici, efter en sökning på Google. Det handlar om många tusen sidor – att jämföra med de enkla budord YHWH gav Moses på två enkla stentavlor och som enkelt sammanfattades i två meningar av HERREN – YHWH – själv:

  ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”

  Bara EU-kommissionen (f n regeringen i påvens Europa, EU) klarar att slå vatikanens lagsamling med sina 20 000 lagar eller 100 000 sidor lagtext (2007).

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Bara EU-kommissionen (f n regeringen i påvens Europa, EU) klarar att slå vatikanens lagsamling med sina 20 000 lagar eller 100 000 sidor lagtext (2007).”

  Såg just att Bryssels lagsamling även reglerar avfallet:
  ”Sverige införde 2011 EU:s avfallsdirektiv i svensk lagstiftning. ” (Källa: Naturvårdsverket)

  Inget att skämta om egentligen. Det avfall som ofta benämns ”det stora avfallet” och som nämns i 2 Tess 2:3 pågår omkring oss.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Jag kommer ihåg att salig avsomnad Haggaj tog upp en del av Verme.”

  Salig eller ej, han har väl vaknat till liv igen om jag ej tar fel.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”…om jag ej tar fel.”

  Dedicerat till er som förkastar min ”tvärsäkerhet” och efterfrågar min ödmjukhet på div bloggar. 🙂

 • Mannen

  Att upphöja människor.

  Är det sunt att vara allt för personfixerad i kyrkan?

  Man kan bli det på olika sätt. Även fokuset på villoläror
  kan bli för personfixerat.

  Vi ska pröva alla profetior och falska läror ska vi avslöja.
  Men man kan gå på en nit om man blir allt för personfixerad i sin kritik tror
  jag.

  ”Den personen säger fel”, ”han är en falsk profet”. ”Hon är
  en villolärare”. ”Se upp för honom, det är med onda andars kraft som han gör
  under”, osv.

  Det kan bli att man blir paranoid, så att man inte kan ta
  emot det Gud vill hjälpa dej med i ett sammanhang.

  Kom ihåg att även Herrens smorde kan få för sej något som är
  fel.

  Jag blev välsignad av att se på möten från Lakeland på GOD
  tv, jag tog inte emot allt men jag minns att jag lovsjöng och tillbad Gud när
  dom lovsjöng.

 • Menar du att bibeln är falsk?

 • Anders Gunnarsson

  Vad är så obibliskt med eukaristi?

 • sungaMagnus

  Bortsett från att Vermes inte tror att Jesus är Messias skulle han lätt kunna misstagas för att vara en krypto-MFS:are (skämt åsido).

  Här har ni åtminstone en forskare som är villig att vandra en bit på vägen med er i postulerandet att Jesu Gudom inte förfäktades av den historiske Jesus eller Paulus.

  mvh Magnus

 • Micael Gustavsson

  Jag blev också imponerad av detta. Alltför ofta tar folk bara fram fakta som gynnar den egna saken

 • Micael Gustavsson

  Lekmännen är en anakronistisk översättning, eftersom begreppet inte fanns på Johannes tid. Ordet laos översätts med ”folk” i NT, inte med ”lekmän” . Sedan är det ju rimligare att tro förklaringen att nikolaiterna är uppkallade efter någon Nikolaos.

 • Håkan Nilsson

  Tack för den berättelsen Sefast. Det finns tyvärr många liknande berättelser, själv har jag också mött det här maktmissbruket.

 • Johan

  Tack Micael, för upplysningen!

  Som du mycket riktigt påpekar, så hade det grekiska ordet ”laos”, ännu inte fått betydelsen ”lekmän”. Anledningen till det torde vara att uppdelningen av församlingen i prästerskap och lekmän, ännu ej hade skett, när Bibeln skrevs. Detta i sig är väl ett bevis på hur obiblisk denna uppdelning är i NT?

  ”Laos” översätts med ”folk”, ”folkmassan”, ”folket” till skillnad från GT-prästerna (t ex Heb 5:3) samt ”Guds folk” Israel (t ex Mt 2:6) och ”Guds folk” de kristna (t ex Apg 15:14).

  Jag tror att den riktiga förståelsen av ”nikolaiter” om man ska vara noggrann, är seger över Guds folk de kristna, eftersom det Uppenbarelseboken står i breven till de 7 församlingarna.

  Att det skulle vara någon obskyr sekt, vars existens ej ens är bevisad (?), tycker jag verkar vara långsökt. När man läser om detta så finns det historiskt en hel massa olika spekulationer om vilka nikolaoterna var. Dessutom är uppfattningarna om (stackars?) Nikolaus diametrala. Vissa påstod att han skulle ha promototat otukt, medan andra påstått att han levde i kyskhet.

 • Håkan Nilsson

  Min avsikt med den här artikeln var inte att starta en djupsinnig debatt om ordet nikolaiternas lära. Jag ville belysa problemet med maktmissbruket och den rådande hierarkin som är så utbredd i kristenheten. Och till detta behöver jag inte några källor att hänvisa till förutom Bibeln, för den varnar på många ställen för detta exempelvis Matteus 23. Nu är Jesus återkomst nära och Katolska kyrkans döttrar borde äntligen göra upp med denna synd, men istället fördjupar man problemet genom att sätta sig i knäet på kyrkornas moder.

 • Stigacke

  Om du inte ville starta en debatt, varför då skriva en bloggpost? Du är ju dessutom ganska bestämd i dina uppfattningar, varför inte presentera den andra uppfattningen av vad som är ”Nikolaiternas gärningar”. En tankesmedja borde heller inte vara rädd för att bli djupgående.

  Det smärtar mig lite att inte kunna hålla med dig i ditt argument mot rKK´s präster, men sanningen är viktigare för mig (som vanligt). 🙂

  Sök på ordet nicolaitans så finner du bl a detta citat. Det någon skrev att ingen känner till denna Nicolas sekt, är inte sant. De tidiga kyrkofäderna skriver detta:

  ”According to the writings of the Early Church leaders, Nicolas taught a doctrine of compromise, implying that total separation between Christianity and the practice of occult paganism was not essential. From Early Church records, it seems apparent that this Nicolas of Antioch was so immersed in occultism, Judaism, and Christianity that he had a stomach for all of it. He had no problem intermingling these belief systems in various concoctions and saw no reason why believers couldn’t continue to fellowship with those still immersed in the black magic of the Roman empire and its countless mystery cults.

  Occultism was a major force that warred against the Early Church. In Ephesus, the primary pagan religion was the worship of Diana (Artemis). There were many other forms of idolatry in Ephesus, but this was the primary object of occult worship in that city. In the city of Pergamos, there were numerous dark and sinister forms of occultism, causing Pergamos to be one of the most wicked cities in the history of the ancient world. In both of these cities, believers were lambasted and persecuted fiercely by adherents of pagan religions, forced to contend with paganism on a level far beyond all other cities.

  It is significant that the ”deeds” and ”doctrines” of the Nicolaitans are only mentioned in connection with the churches in these two occultic and pagan cities. It seems that the ”doctrine” of the Nicolaitans was that it was alright to have one foot in both worlds and that one needn’t be so strict about separation from the world in order to be a Christian. This, in fact, was the ”doctrine” of the Nicolaitans that Jesus ”hated.” It led to a weak version of Christianity that was without power and without conviction – a defeated, worldly type of Christianity.”

 • Johan

  Är det inte lite ironiskt eller betänkligt att källorna till upplysningar / spekulationer om nikolaiterna är ”kyrkofäder”, vilka var de som var upphovet till de läror som gjorde att församlingen kom ur funktion.
  D v s de var upphovet till de läror som ger seger över lekmännen.

  Då ”kyrkofäderna” säkerligen var kunniga i grekiska allihop, så kände de sig kanske tvungna att hitta någon annan förklaring till begreppet nikolaiter, än det logiska, att vad namnet betyder är vad de är (Det är ju Herren Jesus som kallar dem för nikolaiter).
  Begreppet skulle ju kunna motsäga deras läror.
  OBS! Jesus kallar dem inte för ”nikolaiternas sekt”, utan han låter oss förstå att det handlar om människor i församlingsgemenskapen som håller sig till ”nikolaiternas lära” (Upp 2:15).

 • Håkan Nilsson

  Att jag inte ville starta en debatt har jag inte skrivit, men däremot att jag inte ville starta en debatt om ordet nikolaiternas lära. Min målsättning var att belysa maktmissbruket i kristenheten., men där är Bibeln så tydlig så det blir inte mycket att debattera om. Jag har heller inte argumenterat mot katolska präster utan mot Katolska kyrkans hierarki och jag är inte ensam om den åsikten.
  Ibland ger djupgåendet i debatterna ett intryck av tillfredsställelse över sina teologiska kunskaper vilket inte sprider någon väldoft. MVH Håkan

 • Johan

  Jag tror att du är ganska träffsäker, vad det gäller nikolaiterna Håkan.
  Samtidigt borde du kanske från början, berättat om hur du kommit fram till dina slutsatser.

  Backa nu inte onödigt mycket från vad du skrev, ty betydelsen av ordet nikolaiter är sannolikt avgörande för förståelse av vilka de är. Anledningen till ”att man vet mycket lite om denna sekt”, är troligen för att den aldrig har existerat, utan att det enbart handlar om människor i församlingen, som anammat denna villolära (nikolaiternas lära).

 • Johan

  Hej Inhoppare!

  Fler viktiga verser ang. ledarskap i NT:

  ”Men Jesus kallade dem till sig och sade: ”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Mt 20:25-28).

  ”Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.” (1 Pet 5:3).

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Tack för de orden Johan. Ord i rättan tid. Ser man på den romerska kyrkan har den en omvänd ordning mot den ordning Messias undervisar om, vilket inte i sig är märkligt då den är tydligt antikristlig. (Se kopplingen mellan den romerska skökan och Antikrist i Uppenbarelseboken kap 17)

  När alla underordnar sig varandra i en oändlig och gudomlig ordning blir Guds Rike en allomfattande verklighet. I ”tusen år” på denna jord och i evigheters evighet på den kommande Jorden

  Den omvända ordningen, den som romerska kyrkan har praktiserat i åtminstone ett årtusende, leder till krig och våld (korståg, inkvisition etc). Folkmordet i Rwanda hade som grundorsak den romerska kyrkans ambitioner att skapa ett ”gudsrike” i det lilla afrikanska landet. Sådant klarar inte en antikristlig organisation, hur fredligt det än kan verka för en kort tid. Vi vet hur det slutade. Det som förvånar är att det fortfarande finns de som är katoliker och kristdemokrater i landet.

  Samma experiment men i gigantisk skala pågår i Europa sedan 1950-talet. Katolska kristdemokrater låg bakom Kol- och stålunionen liksom senare EG, det som nu är EU och som är på väg att bli EUrabien. Projektet har under denna tid understötts av vatikanen (även om ”vilddjuret” numera bit för bit vänder sig mot ”skökan”). Det hela kommer att sluta i den förskräckelse vi kan läsa om i Uppenbarelseboken.

  Översitteri -> Krig, våld, kaos
  Underordnade -> Frid, fred, frihet

 • Tack Sefast Tronde! Var välsignad!

 • Tackar varmt Ulrika! Du gör mig mycket glad!
  För mig har detta blivit en ledstjärna.
  Var välsignad!.

 • Peter Björk

  Ja, vi behöver flera sådana här inlägg för att belysa vikten av att lämna skökan.
  Med en jesuitpåve som vill ena alla världens religioner under påven och den antikristliga katolska heresin.
  Vi måste tillbaka till den tro som en gång för alla har givits till oss heliga och inte underordna oss nicolitpåvar som kräver absolut underkastelse till deras ockulta perversa lära.
  Församlingen ska ledas av enkla fiskare som herren har kallat att leda fåren. Petrus hade fått lära sig lagen sedan barnsben och fått undervisning av Jesus skälv om hur den ska tolkas. Han fick dela församlingsledningen med Jakob som var Jesu broder.
  Allt påveväsende är av djupaste ondska.
  Människorna i församlingen ska fostras i en egen relation till Herren genom att följa Herren och hans bud.
  Tänk om Herren skulle komma på oss frälsta med att fira hädisk
  eukaristi.

 • Peter Björk

  Tack Håkan för den fina teckningen. Bergoglio är fångad på pricken.

 • Tack för svar Håkan. Jag instämmer i dina intentioner; att bemöta det negativa i kyrkliga hierarkier osv. Men samtidigt är det alltid viktigt att grunda sina påståenden i Bibeln på ett rätt sätt, annars riskerar man att få en debatt som far iväg åt fel håll.

  I dessa tider finns det många sk ”Bibel-lärare” som kommer med nya häftiga påståenden om sanningar de har hittat i Bibeln och som de nu vill att alla ska tro på. Men för oss ”väckelsekristna” så har det alltid varit viktigt att inte ogenomtänkt lyssna på varje ny lärare bara för att det ”kliar i öronen” som Paulus skriver (2 Tim 4:3-4). Det sitter i ryggmärgen att när någon kommer med ett nytt påstående, att instinktivt ställa frågan ”Vart står det skrivet?” och om det då visar sig att påståendet inte är speciellt väl förankrat i Skriften, ja då faller ju argumenten ganska snabbt, även om de kanske egentligen var ganska goda argument.

  Jag tycker det är bra och viktigt att ifrågasätta kyrkliga hierarkier och därför skulle jag vilja rekommendera dig att grunda din argumentation i andra Bibelord som på ett mer tydligt sätt belägger dina påståenden.

 • Inhoppare

  Helt klart viktiga verser, vilka katolska kyrkan också anser.

 • Inhoppare

  Läs hela inlägget, jag använde mig av ironi för att få fram en poäng. Bibeln är inte falsk.

 • Micael Gustavsson

  Anhängare av Ekman är inte anhängare av läror av en lära om ett ekträd i mansgestalt. På samma sätt är det rimliga ang nikolaiter, så länge det inte finns några historiska argument för något annat, att de är uppkallade efter en Nikolaus. När man ska utröna vad tex franciskaner, lutheraner eller marxister tror på, så analyserar man inte vad grundarnas namn betyder.

 • Johan

  Å ena sidan inleder du (som flera andra, vilka genom historien uttalat sig i frågan), genom att säga ”Man vet mycket lite om Nicolaiternas sekt”, i nästa andetag säger du att ”Mycket tyder istället på att det handlar om en extrem gnostisk sekt … När Johannes skriver om ”nikolaiternas gärningar, så ligger det närmare förståelsen av det det handlar om (syndiga)gärningar istället för ett prästerskaps dominans över folket.”

  Vad har du för belägg att säga ”Mycket tyder…på…” samt ”så ligger det närmare förståelsen…”, när det som sagt handlar om något som ”man vet mycket lite om”?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Alltför ofta tar folk bara fram fakta som gynnar den egna saken”

  Ett intressant uttryck i sådana här sammanhang. Vad är egentligen ”den egna saken”? Får SÅ honorar från MFS i förhållande till antal lyckade inlägg på diverse bloggar?

  Några kommer med påståenden om att undertecknad agerar i ”egen sak”. Vilken är min sak? Tjänar inte ens två cent på allt jag skrivit och skriver…

 • Johan

  Tyder inkvisition, religionskrig (korståg m m), otukt, mörkläggning av pedofilövergrepp (samt omplacering av förövarna som då ostört kunde fortsätta sin kriminalitet) för att skydda ”Kyrkans” rykte, en instutition med ett världsligt hierarkiskt system o s v, på att Rkk i praktiken anser att dessa verser är viktiga, tycket du?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  På vilket sätt visar din ”kyrka” att de anser det? Då de hyllar sin romerske biskop med titeln ”Kristi sons ställföreträdare”…?

 • Micael Gustavsson

  Nej det är klart du inte tjänar någonting, det har väl ingen hävdat heller. Men om A Gunnarson skulle plocka fram fakta som missgynnade RKK, eller du plocka fram fakta som gynnade den, så skulle det imponera av samma skäl.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  En sökning på Google med sökorden:
  ”En sammanställning av påvliga meriter”
  …ger mer svar än man önskar på frågan.

  Finns oerhört mycket att hämta på Tidens tecken. Bertil Lundberg bör honoreras för sin kamp mot villfarelse och orättfärdighet.

 • Håkan Nilsson

  Tack för visa råd Johan.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Du har en point där…

  Skrev i 500-salen om hur svenska katolska kyrkan roffar åt sig mångmiljonbelopp av skattemedel. Hoppas du läst det? Kanske ”avemariastella” får sin beskärda del av miljonerna i proportion till lyckade kommentarer på div bloggar? Pengarna kan användas till både hot och mutor mot dem som vågar säga sanningen, de som ropar ut att ”kejsaren är naken”

 • Johan

  Den ekmanitiska villfarelsen om ”ett ekträd i mansgestalt”, vill man ju höra mer om! 😉

  Skämt åsido!

  Skillnaden på Franciskus, Luther, Marx samt en eventuell man vid namn Nicolaos, är att när det gäller de tre förstnämnda, så råder det ingen tvekan om 1. Att de har funnits 2. Vilka de var 3. Vad de stod för och vad de lärde. 4. Att de blivit upphov till läror / rörelser som bär deras namn.

  När det gäller nikolaiternas lära, så är de historiska personer som uttalat sig i frågan, oense om vem han skulle ha varit, samt vad han skulle ha lärt. Dessutom finns det väl inga historiskt vederlagda bevis för att det funnits någon ”nikolaiternas sekt” över huvud taget? Visa mig gärna dessa i s f.

  Vi ser att betydelsen av namn i Bibeln (om nu nikolaiterna härstammar från någon Nikolaos) kan vara av betydelse, när det t ex gäller namnet Jesus som betyder, ”Herren är frälsning”. David betyder ”älskad”, vilket han verkligen var av Gud, som gav vittnesbördet angående honom att han ”var en man efter Guds hjärta”. Adam betyder passande nog ”människa” osv.

  Att betydelsen av ordet nikolaiter, som tydligt kan belysa utbredd villfarelse i kristenheten, skulle vara en slump, är väl knappast troligt? När det dessutom ej finns några historiska bevis (?), som motbevisar detta, så borde väl saken vara klar, dvs att det är ordets betydelse och inte historiska spekulationer, som leder oss till rätt förståelse?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Behöver man berätta att det hela var ironi har man misslyckats.

  Lär av Jonathan Swift och hans ironiska ”bloggpost” ”A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People From Being a Burden on Their Parents or Country, and for Making Them
  Beneficial to the Publick”. Han sa aldrig att det var ironi vilket medförde en hel del lidande för honom personligen. Men han roade desto fler och hjälpte många bland de fattiga. Vad är din ambition?

 • Johan

  Tack för uppmuntran och tips! Googlade som du skrev och hittade en hel del intressant.

 • Johan

  Tillägg:

  Även om de grekiska lexikon jag kollat, inte föreslår översättningen ”lekmän” för ordet ”laos”, så indikerar översättningen av ordet som ”folket” till skillnad från GT-prästerna (Heb 5:3), att en sådan förståelse av ordet är möjlig. Israel i GT är ju en skuggbild av den kristna församlingen i NT.

  Uppdelningen prästerskap-folket har då sin motsvarighet, i uppdelningen prästerskap-lekmän i den kristna församlingens tidsålder.

 • Inhoppare

  Det är ungefär lika ironiskt som att Bibeln är sammanställd av dem 😉

 • Inhoppare

  Genom att påven är den som tjänar hela kyrkan med sitt liv, liksom vår Herre Jesus Kristus blev allas tjänare?

 • Inhoppare

  Det tyder på att det finns syndare och vargar inom den Katolska kyrkan precis som det gör överallt i världen. Jag har mött vargar även inom frikyrkan. Att falska och onda människor gärna smyger sig in och förstör innebär inte att helvetets portar fått makten över församlingen. Kyrkan kommer att utsättas för många vargar än, men den kommer att bestå för evigt.

  För att rätt ska vara rätt: Den spanska inkvisitionen var inte beordrad av Kyrkan, utan av de spanska regenterna.

 • Inhoppare

  Då jag i slutet av nämnda inlägg skrivit ”Hoppas ingen tar illa upp av denna kavalkad av ironi” borde det vara bortom alla tvivel tydligt att det rör sig om ironi. Jag kan tycka att det i sammanhanget är ett större misslyckande att inte läsa färdigt ett inlägg innan man besvarar det.

  Ambitionen var som sagt att få fram en poäng. Om poängen inte var tydlig kan jag säga den rakt ut om du vill: Artikelförfattarens påstående är enligt min åsikt byggt på lösan sand.

 • Micael Gustavsson

  Fast det är väl snarare så att det a)inte finns någonting i bibeltexten som tyder på att nikolaiterna skulle stå för det som bloggposten lägger i namnet b) inga historiska källor som ligger nära i tiden anger att det skulle vara så och c) det finns historiska källor som anger något annat. Hade inte abc ovan förelagr, så hade det kanske funnits skäl att spekulera utifrån ordbetydelse. Ireneus var för övrigt bara ett led (Polykarpos) från Johannes själv, så det finns anledning att lyssna till honom ang. detta. Så vitt jag vet fanns det inte någon utbredd nikolaitisk rörelse som var känd i fornkyrkan men vi får anta att de som mottog brevet visste exakt vad det gällde.

 • Torbjörn S Larsson

  SOM VANLIGT
  Här på Aletheia när någon meddelat något profetiskt riktigt, så pratas det genast sönder…

 • Johan

  Jag tror att det ytterst är Gud som har sammanställt Bibeln. Att han sedan har använt s k ”kyrkofäder” i denna process, har jag inga problem med. De hade sina förtjänster, precis som Luther hade sina. Allt är inte svart eller vitt, så ej heller ”kyrkofädernas” eller Luthers verk.

 • Johan

  Hur kan man skylla på enstaka ”syndare och vargar” och samtidigt undgå att se att det är hela institutionen med sitt religiösa system, som är ond, när det gäller Rkk? Det vore för mig en gåta, om det inte var så att jag visste att människor är benägna att tro det de vill tro. Det verkar som att Rkk kan falla i hur mycket ondska som helst, utan att dess medlemmar i någon större omfattning säger ”nu är det nog, denna institution kan inte vara liktydigt med, den av Jesus instiftade Guds församling”.

  Dessutom: inkvisitionen är en institution inom Rkk, eller hur?

 • Anders Gunnarsson

  Det är lösare än ett fett, skånskt ”ålaskinn”.

  Det finns inte ens en soppa, än mindre en spik.

  Man skäms åt att ni publicerar sån dynga. Tröttande, illaluktande, totalt substanslöst o pinsamt (t o m antikatoliken SÅ, sågar er).

  It speaks volumes…

  Glad påsk på er alla av god vilja (omm det finns någon här)!

 • Inhoppare

  Och jag tror att traditionen ytterst sett är sammanställd av Gud 🙂

 • Inhoppare

  Det är inte en så särskilt stor gåta. Kyrkan är inte en ond organisation. Det finns ingen ond agena och inga ondra metoder angivna i kyrkans lära. Pedofilskandalerna som hänt går emot kyrkans egen lära.
  Angående korstågen, läs Machiavellis bok fursten så förstår du hur rutten politiken var på medeltiden och att även kyrkan blev rutten. Korstågen är förresten inte helt olika Invationen i Irak och Afghanistan, ledda av en frikyrklig amerikan.

  Mitt råd till dig är: Lär känna ett X antal katolska präster och medlemmar. Studera läran och gå regelbundet i mässan. Ganska snart inser du att det är skillnad mot vad du ser på TV och vad du läst om medeltiden. Medeltiden var en mycket svår tid i kyrkans historia.

  Troskongregationen är inkvisitionens nuvarande namn. Och som sagt, sära på inkvisitionen och den SPANSKA inkvisitionen. Får jag fråga om våra svenska Lutherska häxbränningar på 1600-talet får dig att tänka likadant om protestantismen, eller särar du på äpplen och päron här?

 • Johan

  Församlingen i Efesus som blev prisad av Jesus, för att de hatade ”nikolaiternas gärningar”, hade ”prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och funnit att de är lögnare”(Upp 2:2,6).
  Det ligger nära till hands, att efesiernas hat av nikolaiternas gärningar samt deras avslöjande av dessa falska apostlar, hänger ihop.

  Du har nog rätt i att mottagarna visste vad det gällde, när de fick breven. Samtidigt så övertygar de motstridiga spekulationerna, under de följande århundradena, föga.

 • Tack Sefast Tronde!

 • SefastTronde

  – Du har många bra kommentarer, Johan!

  Fortsätt följa Guds röst, och bry dig inte så mycket om de som upphöjer människor och mänskligt förstånd. Om man skall lyssna till någon är det då bättre att lyssna till dem som ärar Gud.

  MVH / Sefast Tronde

 • Ulrika Jansson

  Ja, nu läste jag den igen.
  Den är lika bra idag:)

  Gud välsignar och bevarar dig.

 • Johan

  Jag förstår att du menar väl, men min tro är alldeles för väl förankrad i Bibeln, för att jag någonsin skulle kunna ge den romerska katolicismen, någon chans.

  Mitt råd till dig blir istället, att pröva Rkk’s läror gentemot Bibeln. Gör det ärligt, utan att lägga till något eller att dra ifrån något (Ords 30:5-6; 1 Kor4:6, Upp 22:18-19, 5 Mos 4:2). Då kommer du att se, att det är mycket som skiljer sig åt.

  Ildåd av protestanter eller vem det än är, finns det självklart inget försvar för. När det gäller protestanter, kan man dock tala om enskilda individers eller enskilda rörelsers ansvar, ty det finns som bekant ingen övergripande protestantisk institution, som är gemensam för alla protestanter.

  Själv kallar jag mig inte för protestant, men jag tackar Gud för Hans verk genom Luther.

  Har noterat att katoliker ofta försvarar sig med att peka på fel hos protestanter. Man skyller ifrån sig och undviker därmed fokus på den egna rörelsens ondska.

  F ö så finns det väsendet med uppdelningen i prästerskap och lekmän, där lekmännen ej kommer in i sin gudagivna funktion och kallelse, även i frikyrkliga sammanhang. I frikyrkor är det förhållandet pastorer och lekmän eller ”Guds tjänare” och lekmän, som har samma funktion, att förlama församlingen.

  De som ska vara ledare i Guds församling, ska vara kristna bröder och inte någon egen klass som står över församlingen. De ska vara vara andligt utrustade till att i sin tur (tillsammans med de övriga tjänstegåvorns) utrusta de heliga till sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp (Ef 4:11-13). Det ska vara män som uppfyller Bibelns krav (vilka vi kan hitta i 1 Tim 3 och Tit 1), på församlingsmedare.

  Guds frid!

 • Johan

  Tack Sefast för uppmuntran! 🙂

  I den mån jag kan skriva något vettigt, så tillhör äran helt Jesus. Utan Honom kan vi ingenting göra (Joh 15:5).

  Peace!

 • Inhoppare

  Tack för dina ord. Jag har varit pingstvän i 28 år, varav 7 som pastor, så prövat utifrån Bibeln har jag gjort många gånger. Jag har dock sett de problem Skriften allena orsakar från insidan så att läsa Bibeln utan apostlarnas tradition blir det inte tal om. Jag sätter punkt här, allt gott Johan!

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Många påvar dödade sina undersåtar. Särskilt om de utgjorde ett hot mot hans ställning. Är det att ”tjäna kyrkan med sitt liv”?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Jag kan tycka att det i sammanhanget är ett större misslyckande att inte läsa färdigt ett inlägg innan man besvarar det.”

  Jag läste hela inlägget. Bara två rader. Inte särskilt betungande.

 • Stigacke

  Ja det var dumt uttryckt, att vi vet lite. Det man får fram från källor som ligger nära den tiden, talar alla om att det handlar om omoraliskt liv och inte om prästerskapets förtryck. Har du eller Håkan någon historisk referens eller är det bara privat tyckande?

 • Stigacke

  Vad är profetiskt i detta? Är inte sanningen mer intressant än egna tyckanden?

  Jag anser inte att det katolska prästerskapet agerar efter bibelns mönster, men nikolaiternas lära tror jag har att göra med gnostisism i dess värsta form.

 • Stigacke

  Om du inte vill starta en debatt om nikolaiternas lära, varför skriver du då en artikel som handlar om nikolaiterna lära?

  Jag är ingen försvarare av katolsk prästerlig hierarki, men varför göra det utifrån nikolaiternas lära när du inte kan ge en enda referens som styrker detta?
  Eller helgar ändamålet alla medel, även de osanna?

  Sefast Tronde, jag brukar ha stor respekt för dina åsikter, men nu förstår jag dig inte. Vad är det för bra i Johans egna subjektiva tyckande om nikolaiternas lära, när han inte har en enda historisk eller biblisk referens till det han säger? Om bloggposten kallats ”Den katolska ämbetssynen är obiblisk” så hade det varit en annan sak. Men nu är det nikolaiternas lära som det handlar om. Har det med prästväldet att göra, så bevisa det.

 • Din uttydning av ordet nikolaiternas lära är också bara ett tyckande. Om jag istället använt Jesu ord i Matteus 23:1-12 som utgångsläge för min artikel så hade du förmodligen ändå inte kunnat ta till dig budskapet.

 • Stigacke

  Vad har Matt 23:1-12 med nikolaiternas lära eller katolska präster att göra?

  Jag grundar nikolaiternas lära utifrån de historiska källor som finns, d v s kyrkofädernas uttalanden och beskrivningar.

  Om du vill klämma till det katolska prästerskapet, så gör det då. Varför gå omvägen via nikolaiternas lära när du inte kan styrka dina åsikter? Kan du inte medge att du inte har något på fötter?

  Kan en tankesmedja ta fel?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Jag grundar nikolaiternas lära utifrån de historiska källor som finns, d v s kyrkofädernas uttalanden och beskrivningar”.”

  Sedan när sätter SÅ ”kyrkofäderna” i högsätet?

  För mig finns bara 12 kyrkofäder.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Jag har mött vargar även inom frikyrkan.”

  De femtekolonnare som helt tydligt huserat i frikyrkorna och t o m innehavt ämbeten i frikyrkorna och som nu missleder frikyrkorörelsen mot lejonets gap i Rom.. De är definitivt ulvar i fårakläder.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Angående korstågen, läs Machiavellis bok fursten så förstår du hur
  rutten politiken var på medeltiden och att även kyrkan blev rutten.”

  Hur kunde en lång rad ”ofelbara” påvar bli ruttna?

  Den påve som blev först att inneha titeln ”ofelbar” emotsatte sig beslutet att påven ska anses som ofelbar. Var denne påve ofelbar?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Traditionen…Sammanställd av Gud? Gud i form av ”guds ställföreträdare” i Rom då förstås…?

  Ni framstår som allt suspektare, ni femtekolonnare.

 • Stigacke

  Man sätter inte kyrkofäderna i högsätet genom att ta del av deras beskrivningar om historiska företeelser. Vilka historiska källor har du som förklarar vad nikolaiternas lära är?

 • Tyvärr ser jag att min förmodan var riktig, Varken du eller jag kan säga att vi har rätt när det gäller betydelsen av nikolaiternas lära, men en sak vet jag, Jesus har rätt i det han säger i Matt. 23: 1-12, och behöver ingen bekräftelse från kyrkofäder och han vänder sig inte bara till katolska präster utan till hela kristenheten. En tankesmedja kan inte ta fel, men de som skriver där kan ta fel, både de som skriver artiklar och de som kommenterar.

 • SefastTronde

  Nu är det här inte min artikel, utan Håkan Nilssons, så jag är ingen svaret skyldig. Men, jag känner väl till referenser som skulle kunna ges, dokumenterade både av mkt kända skriftutläggare under de senaste hundra åren och även av tidigare dato. Har till och med hunnit med att höra en predikan där utläggningen i stort följer ovanstående artikels innehåll. Men jag tänker inte gå förbi Håkan, och därmed inte lämna några.

  Därtill ser jag det som överflödigt att komma med bibelcitat på ett forum där debattörerna anser sig själva som läsare. De som läst Bibeln några år borde själva vara väl bekanta med vad som står där.

  För min del ser jag med glädje att många ändå hamnar rätt och tydligen har lyhördheten i behåll.

  Uppfattar jag att syftena främst är polemik och ett dissekerande med grumliga syften står jag hellre över.

  MVH / Sefast Tronde

 • Stigacke

  Bra att du backar från din säkra åsikt i artikeln, det hedrar dig. Vad gör du med de tidiga kyrkofädernas vittnesbörd om nikolaiternas sekt?

  Åter igen vad har Matt 23:1-12 med nikolaiternas lära att göra?

 • Inhoppare

  Läs på vad ofelbarhet är och när den tillämpas, du verkar inte känna till det. Over and out.

 • Inhoppare

  Då läste du med största sannolikhet helt fel inlägg.

 • Torbjörn S Larsson

  Fattar ni inte att det inte handlar om katolska kyrkan, det handlar om en ande att vilja bestämma och styra på ett felaktikt sätt. Att inte lämna rum för dem som Gud talar just nu. Och det finns lika mycket i frikyrkan. Där Herrens Ande är är frihet. Det handlar om att låta Gud verka och tala oavsett position och status och utbildning.

 • trots att jag backar något är det min fasta övertygelse att min tolkning av ordet nikolaiteernas lära är mycket närmare sanningen, för jag har inte frågat några kyrkofäder utan jag har frågat Gud. jag har droppat dina kyrkofäder för mig finns det också bara 12 kyrkofäder. Jag har aldrig skrivit att Matteus 23 har med nikoaliternas lära att göra, utan med budskapet i min artikel.

 • Micael Gustavsson

  Jag tror inte du förstod vad jag skrev; jag har ingenstans hävdat att någon får pengar. däremot likställde jag dig och gunnarsson vilket du omedelbart bekräftade med ditt svar. Jag har inte läst din post, men jag antar att de ”roffar åt sig” på samma sätt som andra religiösa organisationer som utnyttjar den nya demokratiska rätten för andra än svenska kyrkan att ta ut kyrkoskatt. Knappast unikt för dem, men visst vore det bättre om all trosutövning var baserat på frivilligt givande.

 • Stigacke

  Jag ger mig direkt. Har Gud sagt det till dig så är det SÅ. Varför inte säga det från början då hade vi sluppit allt onödigt skrivande.

  Aha, så budskapet i din artikel har inte med nikolaiternas lära att göra även om den har rubriken ”Nikolaiternas lära”.
  Bra att du klargör.

 • Stigacke

  Det är väl inget som hindrar att du hjälper Håkan med referenser. Att det finns skriftutläggare under de senaste århundradena säger inte så mycket, men ge dem ändå. Det som kan ge information är vittnesbörd från antiken, från sådana som levde samtidigt eller kort tid efter det att nikolaiterna uppträdde med sina läror.

  Jag är bara intresserad av det som är sant. Några grumliga syften har jag verkligen inte. Vad skulle det vara för anledning av mig att försvara katolska kyrkans präster, när jag i övrigt varnar starkt för den utveckling som pågår när det gäller närmandet till katolsk tro.

 • Anders Gunnarsson

  Vem gav dig auktoritet att vara Guds språkrör?

  Är du den Han sagt man ska följa? Varför ska jag tro på dig?

 • Johan

  Att dåligt fungerande frikyrkomiljö, får dig att gå med i Rkk, kan jag bara beklaga. Jag tycker att alltihopa är tragiskt.

  Om Skriften allena förorsakar problem, så beror det på att det finns människor som inte vill underordna sig Ordet (=Jesus). Skriften allena är inte problemet. Att säga det innebär ju att man skyller på Gud och ger Honom vittnesbördet, att Bibeln inte räcker till. Problemet i frikyrkorna, så länge jag har varit troende, har varit den fatala och alltmer tilltagande bristen, på Skriften allena.

  Den tradition däremot, som du kallar ”apostlarnas”, sätter Skriften ur spel och har förorsakat mycket problem. Hur mycket får vi antagligen se först vid den yttersta domen.

  Blir påmind om Paulus ord till Timoteus:
  ”Du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.” (2 Tim 3:15).

  Bibeln räcker!

  Sköt om dig!

 • Anders Gunnarsson

  Att leta efter sanning på TT är som att leta efter puritaner bland kardinalerna.

  Tror du på ufonauter också?

 • Dessa satans hantlangare som kallas pastorer och präster, visar med all tydlighet vem de tillhör när de tror att de kan motarbeta Guds vilja. En fet höger rakt i pannbenet är vad de behöver. Till er känsliga homoerotiker som tycker att språkbruket inte passar, ta en paus på församlingen arken.

 • SefastTronde

  Om man inte förut upplever Sanningen i sitt hjärta är det nära nog fruktlöst att finna sanningen i aldrig så förment goda källor.

  Eller menar du att du sätter tilltro till allt vad Eusebius eller Josephus Flavius skrivit, enär de är några av våra äldsta s.k. kyrkohistoria källor? Eller är det teologerna du söker?

  Börja du med att meditera över ordet ”kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger” så kommer nog källorna så småningom med tiden.

  MVH / Sefast Tronde

 • Representanten för påvehelvetet har gjort ett uttalande wow

 • Du flum nisse som tror dig veta både det ena och andra. Hur vore det om du kniper igen emellan åt.

 • 5 5 känns det bekant.

 • Stigacke

  Jag sätter inte tilltro till ALLT som historiska källor som Josephus och andra gett oss, men de är i många fall de enda vi har och därför oerhört viktiga. Vad hade vi vetat om det första århundradet utan juden Yosef ben Mattityahu också kallad Josephus Flavius, förutom det vi kan läsa i NT?

  De enda historiska källor vi har ang. nikolaiterna är det som kyrkofäderna beskriver. Om detta är fel så får du väl ge dina referenser från predikningar som är 1500 år senare som väger tyngre.

  Som sista utväg tar Håkan till det kraftigaste argumentet, att Gud har berättat vad nikolaiternas lära är. Detta är tydligen inte tillräckligt för dig att nyktra till.

 • Inhoppare

  Jag har sett både goda oxh dåliga frikyrkomiljöer. Jag växte upp i en utmärkt sådan, gick vidare till en tveksam sådan, sedan vidare till en usel sådan innan jag till sist hamnade i en utmärkt fungerande igen. Det som verkligen är problemet är Skriften allena. Det finns bråk och gräl överallt, men utan den apostoliska sucessionen kan det helt spåra ut. Jag har sett osämja i katolska kyrkan, men den löstes genom respekten för biskopsämbetets beslut. Utan den prästerliga auktoriteten blir varje strid en potentiell ny splittring och ny församling. Bibeln räcker alltså inte eftersom den tolkas på olika sätt av olika personer. Jag konverterar pga realism, och bred erfarenhet, pga att jag ser igenom systemet och dess brister. Inte pga en enskild dålig erfarenhet. Den fria församlingens läror kan inte överleva postmodernismens individualism.

 • Lars W

  Som jag nämnde är detta med nikolaiternas lära en slags vit fläck på kartan för min del. Det jag vet står att läsa i Upp kap 2. Kopplar det jag läser där, såsom nämnts, till Jesebels verksamhet (v 20) liksom andra gjort förr.
  På alltombibeln[dot]se skriver man ungefär såsom Håkan skrivit. Men det ena utesluter inte det andra.

 • Om man är kristen och inte tror att man kan höra Gud tala är man verkligen ömkansvärd. Du uppträder som mannen på illustrationen till min artikel. Svaret på din slutfråga är, Du skall varken följa mig eller någon annan människa, du skall följa Jesus.

 • Johan

  Så när Paulus sade till ledarna från Efesus, att ”nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.” (Apg 20:32), så visste han egentligen inte vad han gjorde, enligt dig.
  Han borde ha gjort en av dessa ledare till överledare och sagt till de andra att ”nu överlämnar jag er åt denna överledare”, istället då eller hur tänker du?

 • Johan

  Och som sagt. Problemet är inte att vi har en hel massa kristna som är fulla av nit att följa Skriften allena. Tycker du verkligen det?
  Nej, problemet är de som inte vill följa vad Skriften säger och därför försöker att tolka in egna åsikter, omtolka eller borttolka det som står skrivet, så att det ser ut som att de är bibeltrogna, fast de inte är det. Dessa människor lurar både sig själva och många andra. De behöver omvända sig.

  Frieden!

 • Johan

  Hej Stigacke!
  Har ingen intention att starta något gräl med dig.
  Du skriver att du bara är intresserad av sanningen, så då trodde jag att det innebär att du är mer intresserad av den, än av att själv ha rätt. Fast nu tycker jag inte att det verkar så.

  Du säger att jag och Håkan inte har något att komma med. Låt mig ställa upp det som framkommit:
  1. Ordet nikolaiter består av 2 grekiska ord som betyder seger över folket eller seger över lekmännen.
  2. Församlingen i Efesus hatade nikolaiternas gärningar och det ligger nära till hands att tro att detta drev dem att avslöja de falska apostlarna (Upp 2:2,6)
  3. Av de motstridiga och fåtaliga historiska källorna förstår vi, som du mycket riktigt skrev, att vi får erkänna att vi därifrån vet ”mycket lite”, om dem.

  Jag vill lägga till en fjärde punkt. Vi vet hur Rkk handskas med fakta som är ofördelaktig för dem, genom t ex mörkläggningen av otaliga pedofilövergrepp. Vi har all anledning att misstänka att de handskas med historiskt material, på liknade sätt, samt att de har sysslat med historieförfalskning, dessutom. Vi vet ju att det finns stängda arkiv i Vatikanen. Om det finns historiskt material i Vatikanen, som skulle avslöja något om något om nikolaiterna som är till nackdel för Rkk, så kommer de se till att det hålls gömt. Det kan du nog vara helt säker på.

  Med detta sagt så anser jag att det mest logiska är att vad ordet nikolaiterna betyder, det är vad deras lära innebär och det tycker inte du, vilket jag respekterar.

  Shalom!

 • Inhoppare

  Förståelsen av vad Guds nåderika ord innebär var 1. Jesus 2. Gamla testamentet och 3 Apostlarnas egen muntliga undervisning. NT- kanon fanns ännu inte och alla skrifter fanns ännu inte. Paulus skriver därför i kap 1 att ett evangelium i strid med Paulus evangelium (både muntligt och skriftligt) placerar den troende i förbannelse. Paulus lämnade absolut inte de troende med en färdig bibel. Hans brev var bara fragment av allt han undervisat, inte hela tron. Hela tron fördes vidare genom de äldste på varje ort, insatta enligt Paulus anvisningar. Titta på Timoteus uppdrag från Paulus.

 • AletheiaAdmin

  Anders R Petterson. Kommentarer där du ber meningsmotståndare att ”knipa ihop” eller föreslår ” En fet höger rakt i pannbenet ” på vissa pastorer är borttagna med hänvisning till http://aletheia.se/kommentarsregler/ Admin

 • Lars W

  Googla på: Påvens ofelbarhet alltombibeln[dot]se
  Där får du veta mer om ofelbarhetsdogmen.

 • Johan

  Så vad är det du försöker att säga?
  Visste Paulus vad han gjorde eller inte?

 • Inhoppare

  Eller hur

 • Inhoppare

  Ja det visste han säkert. Frågan är bara om du tolkar denna vers såsom Paulus avsåg när han skrev som han gjorde.

 • Inhoppare

  Märkligt. Vad är det som är så intressant med sandlådenivån? Den känns märkligt lockande just nu, men jag står över.

 • Johan

  Du skriver: Huruvida jag ”tolkar denna vers såsom Paulus avsåg”?
  Han menade väl vad han sade ”nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord…”?
  Finns väl knappast något utrymme för tolkning? Det är bara att läsa vad som står!

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Kommenterade det inlägg där du bekände ironi, var det inte rätt??

  Långa inlägg av katoliker ödslar jag inte tid på. De är tröttande. Långa inlägg av femtekolonnare gör mig dessutom illamående.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Menar du att påven då och då säger med högtidlig stämma: Nu talar jag ”ex catheter”.. och därefter med hög röst delger en ny doktrin… Därefter slår han av på tonfallet och säger sedan avslappnat ” så var den skiten avklarad..” (el likn)..?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Menar du att påven då och då säger med högtidlig stämma: Nu talar jag
  ”ex catheter”.. och därefter med hög röst delger en ny doktrin…
  Därefter slår han av på tonfallet och säger sedan avslappnat ” så var
  den skiten avklarad..” (el likn)..?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Laos förknippar jag med norsvästra Thailand och Isaan musik. Härligt att lyssna till 🙂

  Goggla inte… sök på Youtube.

  Molarm Sing’ is an Isaan thing North East Thailand Street Festival

  Shabbat Shalom!

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Att leta efter sanning på TT är som att leta efter puritaner bland kardinalerna.”

  Ur barns och dårars mun får man höra sanningen.

 • Anders G

  Men hur vet jag att du för Guds talan o kan tolka Skriften rätt?

  Du påstår ju det. Jag tror du fetljuger. Jag tror du har lika fel som alla andra, som i sin ensamhet tror sig sitta inne med hela sanningen.

  Försvara dig. Eller kan du inte, eller förstår du inte hur befängd du låter, eller fattar du inte vad du skriver?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Sitter här med ”Svenska Landskapslagar” redigerad av Åke Holmbäck och Elias Wessén. Boken utgör ca 300 sidor och innehåller allt en människa behöver veta om relationen till sin medmänniska. Liksom den av Yeshua på Sinai givna Lagen, den som Mose fick. Vad kommer det sig att vatikanen anser sig behöva skriva ned tusentals sidor med lagtext för att försvara sitt revir? Varför behöver dess bundsförvant EU skriva 100 000-tals sidor lagtext för att försvara sitt romerska rike?

  Vad Sverige behöver idag är en Birger Jarl, en Gustav Wasa och en Karl XII som återupprättar det folkhem de arbetade för att bygga upp under tusen år och som alliansens vandaler m fl lyckats riva ned under ca 20 år. Vi behöver ett triumvirat som kan befria oss från ”danskarna” (EU). Som förstår den lilla människans behov och rättigheter. Som enligt Robin Hoods princip tar från de rika och ger till de fattiga (är det bara Tage Danielsson och Karl Bertil Johnsson som förstår den principen?). Följ britternas exempel och kräv folkomröstning om utträde ur EU. Leve Konungariket Sverige!

  (Nämnas bör att Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme försvarade det Folkhem ”Konungarna från förr” byggde upp).

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Jag tror inte du förstod vad jag skrev; jag har ingenstans hävdat att
  någon får pengar. däremot likställde jag dig och gunnarsson vilket du
  omedelbart bekräftade med ditt svar.”

  🙂

  På vilket sätt?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Känner du till din historia? Vatikanens historia? Påve Borgia?

  (Ni papister känner nog till honom som påve Alexander VI, en av edra ‘papas’).

  Vill du ha tips om fler blodtörstiga påvar?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Tack för dina ord. Jag har varit pingstvän i 28 år, varav 7 som pastor, så prövat utifrån Bibeln har jag gjort många gånger.”

  ”Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig, och efter dina ord skall du dömas skyldig.” (Matt. 12:37)

  ”Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom.”
  (Jak. 3:1)

  Stackars dig, herr Inhoppare…på den Dagen (Mal. 4:1).

 • disqus_wtAiYWYZg4

  TT har en mycket strikt och trovärdig nyhetsrapportering.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  På det enorma tempelområde som beskrivs av Profeten Hesekiel kommer alla folk/nationer att ha sitt område ( alla folk kommer att fira Lövhyddohögtiden i Jerusalem under ”de tusen åren”)

  Min önskan…min bön är att de som ger oss sådan kultur, underbar musik, sådana läckra maträtter m m som detta folk, får ett särskilt stort utrymme på det enorma Tempelområdet när tiden är inne (Dan. 7:22) .

 • Micael Gustavsson

  Genom att återigen harva på vanligt sätt

 • Inhoppare

  Det blir din lilla uppgift att ta reda på det.
  En ledtråd är att det är bra att kolla på en katolsk sida.

 • Inhoppare

  Nej, jag har levt under en sten hela mitt liv. Min klädsel består av skygglappar, öronproppar och dumstrut. I övrigt är jag lika naken som kejsaren. För det är väl vad du antyder? Bah. Dina insinuanta dumförklaringar klarar jag mig utan.
  Du får leka ensam i sandlådan.

 • Anders G

  Så om alla bara läser som det står, tror alla som du?

  Men SÅ säger alla; JV, EFK, EFS, SveK, PK, MFS, Cfgtrhu, ASFX(r) osv, osv ad infinitum

 • Anders G

  Endast en person med en grandios självbild – o total okunskap – kan skriva så.

  Är du Lars W?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”…eller du plocka fram fakta som gynnade den, så skulle det imponera av samma skäl.”

  En helt omöjlig uppgift. De som jobbar med att försöka plocka fram ”positiva fakta” om påvedömet och vatikanen har ett evigt träldomsok, likt Sisyfos.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Läste du minn kommentar om SVRKK i 500-salen? Finns mycket att ”harva” i där.

 • Micael Gustavsson

  Det ifrågasatte jag inte om det fanns. Men poängen var att SÅ faktiskt tog strid för fakta som inte gynnade hans käpphästar. Det har jag aldrig sett dig, eller Gunnarson eller de flesta andra här. Men om du inte vill förstå så behöver du inte.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Det är allt annat än ”sandlåda” för de miljoner som drabbats av er maktfullkomlige och egenmäktige ”gudfader” i Rom genom århundradena. De som plundrats och dödats under korstågen, torterats till döds under inkvisitionen, fått sina liv förstörda av era pedofila präster biskopar och kardinaler.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Ja 🙂

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Din lilla uppgift blir att checka ”catheter” på Google bilder 😉

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Skriver aldrig i egen sak på någon blogg.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Nej, jag har levt under en sten hela mitt liv. Min klädsel består av skygglappar, öronproppar och dumstrut.”

  Frestad att tro på vad du skriver för en gångs skull.

 • Johan

  Här talar vi om HISTORIA ifrån Bibeln och så börjar ni katoliker tala om tolkning. Det säger en hel del om hur ni läser och förhåller er till den Heliga Skrift.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Jag växte upp i en utmärkt sådan, gick vidare till en tveksam sådan,
  sedan vidare till en usel sådan innan jag till sist hamnade i en utmärkt
  fungerande igen.”

  Att den frikyrkomiljön var usel är inget att förundras över. Med en halvhjärtad femtekolonnare som föreståndare. En katastrof för Sveriges frikyrkor detta, dessa kollaboratörer och femtekolonnare som huserat i kapellen de senaste decennierna.

  Läs mer om dessa och andra i Stig Andreassons utmärkta artikel på BibelFokus (googla ”Femtekolonnare inom svensk kristenhet”)

  Det verkar bara vara pingströrelsen i katolska länder som Italien, Polen m fl som förstår och varnar för den avgrund som är förestående. Vi uppmanas i profetian att ”draga ut”, pingstledarna m fl ”drager in”.

 • Inhoppare

  Jag beklagar din själsliga sjukdom.

 • Micael Gustavsson

  Whatever…. De flesta andra tänker nog likadant om sina käpphästar.

 • Lars W

  Så typiskt katolskt bemötande. Du har snart lämnat en fullständig provkarta över argumentationsfel till oss.

  Du behöver på inget vis oroa dig för min själ, den sörjer min Herre för i tid och evighet. Det du ska oroa dig för är din själ och dess eviga öde och än mer alla de själar du drar med dig i fallet mot avgrunden.

 • Inhoppare

  Vad som är verkligt beklagansvärt är din blinda fläck inför ditt eget sätt att uttrycka sig. Du får gärna tro att du vinner stora retoriska poänger när du beter dig som elake Måns. Dessvärre får du bara med dig enfaldiga Bill och Bull, om ens det. Verklig kristen apologetik bygger på ett fokus på att försvara tron, inte på fega utfall och hånfulla omdömen om den man talar med, eller dess tro. Du kanske ser dig själv som en stor retoriker, men ordet demagog ligger närmare till hands. Sånt unket beteende bottnar ofta i någon form av själslig sjukdom. Jag tycker uppriktigt synd om dig, här verkar bitterheten ha slagit rot på djupet. Det finns ingen anledning för mig att försvara min argumentationsteknik inför dig, du kvalar liksom inte in som expert och domare. En vettlös bespottares omdömen väger lättare än helium.

  Tala förresten för dig själv, du är inte ”oss”. Hoppas jag.

 • Lars W

  ”Tala förresten för dig själv, du är inte ”oss”.”
  Det är nog fler än undertecknad som läser dina tafatta försök att med hjälp av personangepp, halmgubbar och andra klassiker på området försöker slingra dig förbi sakfrågorna.
  Förövarna i den romerska kyrkans många pedofilhärvor, präster, biskopar och kardinaler, hänvisade även de, likt dig, till vittnens och offers begränsade själsliga resurser. En taktik som gick hem i decennier, ja kanske i sekler. Nu har det hela styrts in på sanningens vägar, pris ske Gud!

 • YOTHI_TARZAN

  Finns det något ställe i bibeln där det står att du ska använda hjärnan och att du i själva verket har en hjärna så du kan tänka själv,

 • Inhoppare

  I rest my case

 • Anders G

  Ad hominem o strawman är din paradgren. Inte ett vettigt argument har du kommit med. Red herrings är din vanligaste ”argumentationslinje”.

  Man skäms å dina vägnar!

 • Shmuel

  5 Mos 30;19;”Så må du då välja”

 • Ulrika Jansson

  Förlåt mig Birgit men jag kan inte längre stå för min uppmuntran gällande denna text. Det är inte i den vi ska hämta kraften.

  Förlåt mig, jag visste inte bättre.

  Gud välsignar dig.

  Ulrika

 • Ulrika Jansson

  Hej Maria,

  Den här texten slukade jag med hull o hår men idag får jag se den med andra ögon. Vi ska inte hämta kraft ur den boken.

  Förlåt om jag bidrog till ditt intresse för den.

  Åter till den sanna skriften.

  Ulrika

 • Lars W

  ”Genom att återigen harva på vanligt sätt”

  Ju mer ogräset växer desto mer harvning krävs. Ett monotont arbete men nödvändigt och bättre än att använda bekämpningsmedel.

 • Ulrika Jansson

  Ovanstående kommentar gäller inte längre. Idag fick jag hjälp att se hur samma ord som vi använder när vi talar om Gud används i texten för att få oss att tro att den är från Gud men innehållet är annorlunda än Guds. Ja, är det lömskt så är det lömskt och då trillar vi dit mellan varven.

 • Lars W

  Gud har t o m lovat att ge oss hela sanningen genom Sanningens Ande. Tror man inte på Bibeln är man omedveten om löftena och de möjligheter Gud ger sina barn (men inte till påvens d v s Djävulens barn vilket är självskrivet och skall inget ha).

 • Den finns på Nya Musik och för mig är den fortfarande högaktuell och jag hör också Guds röst.

 • Jag delar inte Din uppfattning och kunde förklara varför men det är oviktigt för mig att offentligt få rätt i alla sammanhang. Gud känner mitt hjärta.

 • Du får gärna kontakta mig på min privata mailadress birgit@clubtele.se för närmare förkaring.

 • Ulrika Jansson

  Men vem menar du är ”jag” i texten?

 • Ulrika Jansson

  Hej igen,

  Fortsätter att försöka förstå den text som lurade mig. Lägg märke till hur den uppmanar till att ”stänga av hjärnan”

  Vi vet att Gud tvärtom uppmanar oss att älska Honom med hela vårt förstånd, förutom med hjärtat. Han vill ha en tvåvägsrelation, denna text beskriver en envägs.

  Sedan tror jag inte att Gud gör den här typen av kompletteringar eftersom Bibeln ger oss allt vi behöver när det gäller tex lydnad och föreskrifter och som sagt, i den är alltid förståndet, det medvetna och ansvarsfulla på oss var och en närvarande. Att lita på och att överlåta är inte detsamma som att stänga av sig själv.

 • Johan

  Tillägg: Samtidigt som det Paulus sade till församlingsledarna från Efesus, att ”nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord…” (Apg 20:32), är historia, så är det naturligtvis vägledande för Guds församling.

 • Lars W

  Det är ni, två katoliker, som här gång på gång avger omdömen om mitt psykiska tillstånd istället för att bemöta frågorna i sak. Har ni utbildning på området? Kanske edra kommentarer i själva verket vittnar om ert eget psykiska tillstånd? Det kanske verkar lovande och gott för er, nu och i detta livet, framgång, familj, rikedomar… detta räknas dock som intet och t o m som en ren förlust i den kommande tidsåldern. Vi som inte tänker underordna oss Er påve eller dennes ”kungadöme” har den kommande tidsåldern i fokus.

 • Enligt Matt.7:6 utsätter jag mig inte för att låta mig sargas. Har fått nog av sånt i bloggvärlden.
  1 Tim.6.4-6
  2 Kor. 6:8
  1 Joh.1:7

 • Anders G

  Gud uppenbarar hela Sanningen till Kyrkan, det har Han lovat.

  Du kan också se det, men det kräver tyvärr öppenhet o studier, vilket du till dags dato; helt saknar.

  Krya på dig.

 • Ulrika Jansson

  Birgit,

  Jag är inte det minsta arg eller besviken eller så. Jag är mest förvånad över hur lätt jag slukade texten.

  Det bekymrar mig att du blir sargad över att syna en text utanför Bibeln. När började boken betyda så mycket för dig?

  Som sagt, jag känner ingen ilska eller frustration eller så.

  Att man kan bli sargad av bloggvärlden har jag full förståelse för men tror att för varje sak som man ändå väljer själv att ta upp får man vara beredd att i någon mån möta.

 • Johan

  ”Min son, bevara klokhet och eftertänksamhet, låt dem inte vika från dina ögon. De skall ge liv åt din själ och bli ett smycke för din hals.
  Då skall du vandra trygg på din väg,
  din fot skall inte slinta.
  När du lägger dig skall inget förskräcka dig,
  och när du lagt dig skall du sova gott.
  Du behöver inte frukta för plötslig skräck,
  eller för ovädret som kommer över de ogudaktiga.
  Ty HERREN skall vara din förtröstan,
  han skall bevara din fot för snaran.” (Ords 3:21-26).

 • Inhoppare

  Spelar du ut martyrkortet direkt efter att du spelat ut svarte petter? Intressant strategi.

  Sedan den första dag jag skrev något på den här sidan har du gjort det till din personliga hobby att läsa alla mina inlägg och sabotera alla pågående diskussioner genom fega personangrepp och sandlåderetorik. Sist kallade du mig halvhjärtad femtekolonnare. Halvhjärtade femtekolonnare blir inte utbrända och sjukskrivna Lars. Som vanligt passade du på att döma mig till helvetet också när du varnade mig för domens dag. Du uppvisar tydliga tecken på bristande empati.

  Att du sedan kallar en fattig student på CSN för framgångsrik och rik är ju bara löjligt. Den dag du bevisar att du faktiskt är intresserad av att diskutera och inte bara munhuggas och komma med höftade personpåhopp och hån ska jag omvärdera min ståndpunkt.

  Det vore intressant att veta vilka frågorna i sak är, de som du säger dig vilja diskutera. Är det hur förtappad, halvhjärtad och dömd till evig pina jag är som är ämnet?

  En sak till: Jag har definitivt evigheten som fokus.

 • Inhoppare

  Läser du Joh 6:53 som det står?
  – 1 Tim 2:12?
  – 2 tess 2:15?

 • Det är alltför privat att lägga ut svaret på Din fråga hur Daglig Kraft kom i min väg men jag har ju lagt ut min mailadress och möter Dig gärna där.
  För mig är texten inte utanför bibeln utan en profetisk text som uppbygger också i djupaste nöd, enligt mångas erfarenhet i Kristi Kropp, som Du inte bara kan rata..
  Jag rör mig bland många Guds barn och har 42 års erfarenhet av att frukten är god. ”Av frukten känner man trädet”

 • Ulrika Jansson

  Tack men jag får uppfattningen att vi båda bestämt oss i för hög grad för att komma vidare.

  Önskar till sist framföra att även den som inte tar emot boken är ett Guds
  barn när man tagit emot Jesus och att Han känner allas hjärtan.

  Gud bevarar oss.

 • Det har jag aldrig förnekat att Du inte skulle vara ett Guds barn.
  Också ett bevingat ord av W. Nee (som betydde mycket för mig som nyandedöpt) att det är en nyttig övning för kärleken att tampas med andras åsikter.
  Dispyter leder aldrig till något gott och jag är inte ute efter att få rätt utan önskar bara lite respekt för en annan erfarenhet.

 • Ulrika Jansson

  Det är så sant,
  Dispyter leder aldrig till någonting gott. Hoppas att du inte upplevt denna dialog som en sådan, har försökt att visa normal respekt.

 • Johan

  Tack för frågan!

  Det känns som att vi riskerar att hamna lite OT, om vi ska börja debattera de bibelverser du nämner (de kan var o en vara föremål för en egen bloggspost).

  Men för att läsa och förstå Bibeln måste vi t ex kunna säga som Jesus själv sade: ”Det står skrivet” samt ”det står också skrivet” (Mt 4). Detta innebär att summan av Guds Ord är sanning (Ps 119:160).
  Alltså! Lärofrågor måste förstås, i ljuset av det Skriften i övrigt, har att säga i den specifika frågan.
  Så, som svar på din fråga: Ja, jag kan säga ”det står skrivet” samt ”det står också skrivet”, till var o en av de verser du nämner.

  För att kunna förstå Bibeln behöver man dessutom ha koll på om det är historia, bud, andlig sanning eller profetia man läser. Sist men inte minst, så behöver man den Helige Ande, för att få sanningen uppenbarad.

  När det gäller Apg 20:32, så är det som sagt för det första historia (första delen av versen), dessutom är det andlig sanning (andra delen). Vidare är det Paulus gör o säger här i enlighet med resten av NT ( t ex 1 Kor 4:6), däremot finns det i NT inget stöd för prästvälde eller biskopsvälde. Tvärtom!

 • Johan

  Jo, jo! Kultur är härligt och det är ifrån Gud, även om fienden har lyckats att depravera de olika kulturerna till viss del. Men, är vi inte lite OT, nu? 😉

  Frid!

 • Inhoppare

  Bra Johan! Då är vi i stort sett överens så långt. Det enda jag inte delar är din tro på att du och jag är kompetenta nog att göra en rätt bedömning kring varje enskilt Bibelställe. En helt egen bedömning gör vi ju inte heller om vi ska vara ärliga, vi får ledande tankar genom bibelstudier, böcker och predikningar vi tagit del av. Vad som är historia, bud, andlig sanning eller profetia kan man nog många gånger förstå genom logik. Men inte alltid. Den teologiska oenighet som finns i världen vittnar om detta.

  Vad som är ännu ett snäpp svårare att förstå är hur man ska uppfatta ett brev som är en del av en korrespondens med någon annan. Ett brev som innehåller svaren men inte frågorna. En del brev är dessutom försvunna för oss. Det andra korintierbrevet är egentligen det fjärde korintierbrevet. Korrespondentens brev har vi inte tillgång till. Vi känner heller inte till alla sakförhållanden i staten Korinth, även om vi kan läsa oss till en hel del. Inte ens en teologie doktor kan tolka det helt utom alla tvivel rätt, döpt i Anden eller inte.

  Här menar jag att vi också måste stödja oss på hur den tidiga kyrkan tolkade Bibeln. Kyrkofäderna hade själva den apostoliska läran ibland bara 1-2 generationer bort. De kände själva till församlingarna i de städer som Paulus skrev till. Bibeln kan aldrig läsas isolerad, som en ö utanför historien. Ju längre vi kommer från traditionen, ju fler villoläror kommer det att bli: framgångsteologier, kristen reinkarnation, dumhet på dumhet.
  Tillbaka till källorna – skriften och fäderna!

 • Johan

  Kort o gott! Du tror att Gud utser EN person (påven) som är ofelbar i sin tolkning av Bibeln och att vi alla ska följa honom. Jag tror att det i enlighet med Ef 4:11-13, handlar om en utveckling där Gud använder sig av tjänstegåvorna för att ena, utrusta och uppenbara sanningen i församlingen. På så sätt lär Han oss oxå att följa KRISTUS.

  Alltså! Jag har aldrig sagt att jag ensam har hela sanningen, eller till skillnad från dig, någon annan, ensam besitter ofelbarhet.

  Däremot kommer man väldigt långt om man tror på Bibeln, som det står. Ty mycket betyder bokstavligen, det som står.

  ”Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå” (2 Kor 1:13)

  Bye the way, traditionen innehåller en mängd villoläror, vilket man lätt ser m h a Skriften.

 • Nej det har jag inte men återvänder till ”min” poetersajt där jag trivs bäst och har min huvuduppgift i evangelisation.

 • Lars W

  ”personangrepp”.. hur ska det gå till? Känner dig ej. ”Personangrepp” på påven får tas av samtliga bedragare i Rom det senaste millenniet.

  ”Som vanligt passade du på att döma mig till helvetet också när du varnade mig för domens dag.”

  Att varna någon är helt skilt från att döma någon. Att inte varna är cyniskt och kärlekslöst och ett tydligt bevis på brist på empati.

  Har du evigheten i fokus ska du läsa Uppenbarelseboken noggrant. Hämta stödfakta i Daniels bok. Läs särskilt på Upp kap 13, kap 17, kap 18 och kap 19. Hämta stödfakta i Dan kap 2 och kap 7 (först och främst, finns andra böcker).
  Lycka till med studierna 🙂

 • Lars W

  ”Gud uppenbarar hela Sanningen till Kyrkan”

  Så står det inte.

 • Lars W

  ”Ignatius av Antiokia var nämligen hans lärjunge.”

  Säger den katolska traditionen… Vad säger historien?

 • Inhoppare

  Nix! Jag även påven ska rätta sig efter traditionen. Tron och apostlarnas lära 🙂

 • Johan

  Var snäll och försök igen! Förstod inte vad exakt det är som du nekar till. Förtydliga gärna resten oxå, tack! 🙂

 • Lars W

  Frid till dig med, Johan. Jo, lite OT kan det vara, ja, men en motvikt till påvedömets ”himmelrike”. Skadar inte att påminna om vad som väntar och ha blicken fästad på det.

  Vi kan inte bli mer OT än de två som diskuterar min personliga hälsa här.. eller snarare ohälsa enligt dessa två. Två främlingar som inte vet något om vare sig mig eller den Herre som helar mig från all ohälsa i både tid och evighet.

 • Lars W

  Läs om de tio förlorade stammarna på Yair Davidy´s site. En del överraskande överensstämmelser som förklarar likheter bland folk världen över, även i fjärran östern.

 • Ulrika Jansson

  Glad att det inte uppfattades som en dispyt. Ja, vi får avrunda här.

 • Inhoppare

  Jag ber om ursäkt, jag vet inte riktigt vad som hände med texten i föregående inlägg, den kom bort 🙂

  Vad jag säger är att även påven måste följa traditionen. Påven kan t.ex. inte kliva ut och säga något som går tvärt emot traditionen. När påven hittills uttalat sig ex cathedra har han uttalat sig i enlighet med vad som tidigare skrivits i en fråga:

  1. Marias obefläckade avelse är en urgammal kristen tanke även om den aldrig fastställts officiellts som kyrkans lära förrän 1854. Ändå finns bevarade texter ända från 200-talet som hävdar hennes obefläckade avelse.

  2. Marias upptagning till himmelen har på samma sätt spår tillbaka till 300-talet.

  Vad påven alltså gjort ex cathedra är att bekräfta vad kyrkofäderna tidigare skrivit. En sorts sammanställning som ger svar på viktiga öppna frågor i kristenheten. Men påven kommer aldrig att gå ut och säga att (exempelvis) treenigheten är fel eller att man inte behöver gifta sig innan man lever tillsammans som man och kvinna.

  Tro det ellre ej, men kyrkan är större än påven. Påvar kommer och går. En del påvar lyfter kyrkan, andra påvar får kyrkan uthärda.

 • Anders G

  Vad är sanningens grund o pelare enligt Skriften.

  Tu es Pethros…

 • Johan

  Bra exempel på det inom traditionen som är villfarelse, i form av tillägg till Guds Ord.
  Det står skrivet: ”Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn.” (Ords 30:6).

  Det var därför som också (traditionen enligt dig) den samlade kristenheten kom fram till att breven i NT skulle kunna härledas direkt till apostlarna (och inte till de övriga som ni kallar ”kyrkofäder”), för att de skulle kanoniseras och alltså få status som Guds Ord. D v s flera brev som idag räknas till traditionen och därigenom fått en status jämförbar med Bibeln (eller i praktiken högre status än Bibeln), blev av ”traditionen”, ratade vid kanoniseringen av Skriften.

  Tron på påvens ofelbarhet ställer till det eftersom det omöjliggör korrigering av läran, när påvarna varit ute och cyklat.

  Det är nog dags att avrunda?

  Tack för ett givande meningsutbyte.

  /J

 • Ja, Olle du har en poäng här.

  Varför tituleras inte Gud? Vi sjunger tex

  ” Men du o Gud, som ger ditt ord…… , och ber ” Gud hjälp mej med det ena eller det andra”, men skriver pastor xx när vi annonser någon talare. men titulerar inte sångaren, med ex kyrkosångare xx.

  I sammhällsreportage säger man Fredrik Reinfeldt, statsministern , som förklarar hans roll. Men jag hörde Linda Bergling vid ett tillfälle säga offentligt ” att pastor Gunnar berättade för mig…” men jag tor nog att hon säger bra Gunnar privat.

  Kanske något att tänka på!

 • Lars W

  Skulle Petrus utgöra sanningens grund?
  Var står det?

  Joh 14:6 kan vara bra för dig att känna till.

 • ”Tack att du har uppenbarat det för de enkla och inte för det visa
  ( teologerna )” sa Jeshua!

 • Anders G

  Lars W

  Du lyckades inte förstå frågan, än mindre besvara den…

  Symptomatiskt.

 • Ulrika Jansson

  Hej Anders,

  Om man tror olika kring ett visst bibelord så är det inte lönt att försöka förändra det. Man klargör sin tro och överlåter sedan till varandra att se om man vill ompröva eller inte. Protestanten och katoliken vet om varandras olika tolkningar om det där, ”de är in´t lönt å tjôta” mer om detta.

  Hur är vädret hos dig?
  Jag ser den sista snödrivan för den här vintern tvingas kapitulera i solljuset framför mig.

 • Shmuel

  Menar du verkligen att dra likhetstecken mellan visa och teologerna????

 • Shmuel

  1 Mos 4:7:

  ” Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne.”

 • Lars W

  Det som är symptomatiskt är ditt ständiga undanglidande från sakfrågorna. Ett undanglidande som praktiskt taget alltid slutar med din och dina gelikars frågeställningar om min personliga hälsa. Helt sjukt.

 • Lars W

  ”Fattar ni inte att det inte handlar om katolska kyrkan, det handlar om
  en ande att vilja bestämma och styra på ett felaktikt sätt.”

  Din beskrivning av påvedömet och katolicismen är lysande!

  🙂

 • Lars W

  Har deltagit i gudstjänster i katolska kyrkor i tropiska Asien. Trivdes mestadels bra men deltog inte i nattvarden. Gick på kvällsmöten i en kyrkobyggnad som formellt tillhörde landets katoliker (vilka då låg i dispyt med vatikanen eftersom de villa använda sitt lands språk som gudstjänstspråk m m vilket påvedömet förbjöd). Inne i kyrkan fanns inte ett enda skuret eller gjutet beläte. Endast en står väggtäckande oljemålning föreställande Yeshua vandrande i ett sädesfält med sina apostlar. Klara skarpa förger, precis som i Ordet. Mycket bön, mycket förbön för sjuka m m, inga katekeser, inga mässkrudar eller rökelse, bara enkla människor med en enkel tro. Som i pingströrelsens små mötestält på 1970-talet i Sverige. Det var väl positivt?

  🙂

 • Lars W

  ”Jag har dock sett de problem Skriften allena orsakar…”

  Behöver vi fler vittnen?

  Förstår du Vem Ordet i Joh 1 är? Att ni inte känner min Herre och min Gud står helt klart sedan lång tid… men på ett rent intellektuellt plan menar jag…

 • Micael Gustavsson

  Ja, faktiskt. Respekt!

 • Lars W

  Anar även ett ”reductio ad Hitlerum” (och en del annat) i den kommentaren. Provkartan är strax komplett…

 • Lars W

  ”Man skäms å dina vägnar!”

  Det är jag glad för att du gör. Det ökar min förhoppning att stå upprätt på Domens dag.

 • Lars W

  Kan de inte ordna en sån där ”like” funktion här? (Många felstavningar som så ofta i mina inlägg… jag ber ödmjukast om ursäkt för dessa)

 • Lars W

  (Hittade ”like” -funktionen till sist 🙂 )

 • Anders Gunnarsson

  Nog kan man svara på raka frågor för det. Vad är sanningens grund o pelare; enligt Paulus?

  Mvh
  Anders

 • Anders Gunnarsson

  Får man som pietist, skriva ”påvehelvete”.

  Eller helgar objektet alla medel. Känns som dubbla standarder.

 • Inhoppare

  Märkligt! Det har varit tillåtet att fira mässa på folkspråken sedan andra vatikankonciliet. Säker på att det inte var trubbel med vatikanen av andra skäl än det rent språkliga?

 • Inhoppare

  Va? Jag har definitivt inte kopplat samman dig med Hitler?

 • Inhoppare

  Ja det kan vara dags kanske, tack själv! Tycker det var ett gott samtal faktiskt.

  Ett sista svar på ditt inlägg är att inte ens GT fanns i färdig form när Ordspråksboken skrevs. ”Guds Ord är levande och verksamt” står det skrivet. Därför ser jag ingen konflikt i Ords 30:6, både GT, NT och traditionen har tillkommit sedan dess.

  Allt gott Johan!

 • Ulrika Jansson

  Tror att första gången du och jag talade om det var i tidningen Dagens kommentatorsfält. Sedan vet jag att vi har gjort det i Swärdsbloggen. Om du vill kan vi redovisa våra olika tro i frågan en vända till men oss emellan stannar det nog vid ”tjôt”

  Ja,

  Människan Petrus bekände för Guds Son Jesus att Jesus är Messias och på denna bekännelse vill Jesus bygga Sin församling.

  Och du tolkar texten som att människan Petrus skulle fått i uppdrag att ersätta Jesus genom att bygga ett kyrkosystem.

  Du tror en sak o jag en annan, det är det minsta vi kan stå för?

 • Lars W

  ”Va? Jag har definitivt inte kopplat samman dig med Hitler?”

  …skrev herr Inhoppare.

  Nej, du verkar lyckligt eller olyckligt omedveten om det mesta av det som är viktigt eller oviktigt i både tid och i evighet.

  Du skrev tidigare:

  ”Du kanske ser dig själv som en stor retoriker, men ordet demagog ligger
  närmare till hands. Sånt unket beteende bottnar ofta i någon form av
  själslig sjukdom.”

  samt:

  ”Jag beklagar din själsliga sjukdom.”

  ..vilket föranledde mig att nämna ”reductio ad Hitlerum”.

  Katoliken Hitler var definitivt själsligen sjuk (förutom det att han var besatt av de avgrundens demoner som behärskar den romerska kyrkan).

 • Johan

  Mose, skriftprofeterna samt apostlarna hade unika uppdrag ifrån Gud att nedteckna Guds Ord. Det är ljuset av detta som Ords 30:6, ska läsas.

  Om människor hela tiden i a f, kan komma med tillägg och kalla det ”tradition”, så sätter det Ords 30:6, ur spel.
  Men, det är därför den s k ”traditionen” är till, för att sätta Guds Ord ur spel.

  Vi har olika tro helt enkelt o får kanske nöja oss med att konstatera det.

  Må väl!

 • Inhoppare

  Det är i så fall din koppling i mitt namn, inte min egen. Demagogi är ett välkänt begrepp sedan antiken.

  Dina övriga angrepp lämnar jag obesvarat, vi har diskuterat Hitler förr. Jag åberopar Godwis lag och lämnar sandlådan för idag.

 • Inhoppare

  Vi får göra så, jag bjuder på sista ordet.
  Allt gott!

 • Lars W

  Googla ”Återinförandet av latinska mässan upprör” så får de veta mer.

  Påvedömet behandlar inte fattiga folk i Asien på samma sätt som de behandlar t ex rika svenskar. Att påvedömet bryter sin tradition (den som enligt dig är ”gudagiven” och fastställad av ”ofelbara” påvar) för att tillfredsställa Europas ekumeniskt sinnade protestanter och återerövra landområden för katolicismen är inte att förundras över.

 • Lars W

  När den av traditionen och ofelbara påvar fastställda mässordningen
  avskaffades skedde detta enligt artikelförattaren (goggla enl nedan om
  du ej gjort det redan):

  ”Resultatet lät
  inte vänta på sig. Folk slutade att gå i mässan. Präster och nunnor i
  hundra tusentals lämnade sina kall, det största avfallet i historien.”

  En
  för mig ny definition på ”det stora avfallet”.. Nej, det är glädjande
  att många ”avfaller” i den riktningen. Liksom att majoriteten katoliker i
  Dublin lämnade katolska sammanhang efter alla pedofilhärvor på Irland –
  men behöll tron på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

  Hallelujah!

 • Johan

  Hej igen Lars!

  Du skriver många bra kommentarer (kanske jag tycker så för att vi tror detsamma, i mycket 🙂 )

  Samtidigt vill jag säga att jag aldrig förstått varför det ska behöva gå till personangrepp, hån eller dömanden i debatter som dessa. Tyder inte det på svaghet och brist på efterföljelse? Jesus sade ju ”älska era fiender”, ”be för dem som förföljer er”, samt talade om att vända andra kinden till.
  Dessutom har ni efter vad jag förstår aldrig träffats. Jag har svårt att tro att någon av er skulle ha behandlat varandra på det sättet, ansikte mot ansikte.

  ”Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.”
  (1 Joh 2:6)

  Mvh Johan

 • A G

  Du kan din Paulus dåligt.

  Slå på sanningens grund och pelare. Rätt svar är Kyrkan (inte min tolkning eller omtolning av Skriften)…

 • Ulrika Jansson

  Ja, inte är jag någon expert på Paulus men det är inte heller det som det går ut på.

 • Både på påven och helvetet hör ihop. Villolärare hamnar som bekant i helvetet. Läs din bibel så förstår vart du är på väg.

 • I sitt sammanhang inget fel. Jag förstår att aletheia valt en mjuk väg av snällism, vilket betyder missriktad empati under stark förvirring. Ni kanske behöver lite mer ryggrad och sluta bry er om tokstollarna tycker.

 • Påven är det inte, så kanske du funnit någon att lägga till dina samlingar av helgon:)

 • Anders Allard

  Upp 2:14-15 ”Men något har jag emot dig, att du har några där som
  håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla
  för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.
  15 Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.”

  Fundera
  lite över frasen i vers 15: ”på samma sätt”. Jag tror att den refererar
  till vad som sagts i föregående vers. Det handlar i så fall om
  vilseledande till ätande av avgudaofferskött och till otukt. Jesus hatar
  detta, enligt vad som skrivs till församlingen i Tyatira, och det kan
  alltså vara vad han hatar med nikolaiternas lära (se brevet till
  församlingen i Efesus).

 • Anders Allard

  Bara för att förtydliga: Jag håller med Håkan, men inte utifrån hans syn på vad nikolaiternas lära är. Jesus (och Petrus i 1Pet 5:3!) talade om att vi inte ska uppträda som herrar över varandra och inte låta någon kalla oss för fader eller lärare. Mitt medhåll bygger jag på dessa och liknande uttalanden.

 • Bo Berg

  Håkan Nilson har helt rätt.

  Nikolaitism är ett sätt att sätta sig över lekfolket.
  I Strong´s Exhaustive Concordance står det: 3531 Nikòlaïtès från 3532 Nikòlaòs från 3534 och 2994; victorious over the people; att styra över ”lek”folket, ta auktoritet över folket.
  Man blandade ihop herde/lokal församlingsföreståndare som var en av tjänsterna i den lokala församlingen med begreppet äldste som en man av folket gammal i tron i församlingen (en klok äldre, helt enkelt). Denna lära och tankesätt ”utvecklade” sig så att herdar uppstod som var styrande över de andra istället för tjänande. Sedan blev det regionalstyre med biskopar och slutligen kardinaler och Påvar, vilket är totalt obibliskt, givetvis.

 • Marianne

  Ja!

 • Marianne

  Nja, det där kallas för andligt övergrepp/ kontroll. Att binda människor som öppet lägger fram Sanningen under fruktan och falska anklagelser. Det kommer inte från Guds Ande utan från en annan ande nämligen brödernas anklagare.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?