Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vad är ”Enhet” – hur skall den ledas?

Gästblogg – S-E Daniel Nilsson

enhet

Jesus bad sin sista kväll före korset om enhet, ’att de skall vara ett, liksom vi är ett’, Joh 17:11. Vad är det då för enhet som resten av NT demonstrerar och lär ut? Och hur yttrar sig ledarskap inom enheten?

Vi ser i Apostlagärningarna och breven att enheten är kroppens enhet. Kristi kropps lemmar är likaberättigade. Om något så är pyramiden uppochned! För 1 Kor 12:22 säger,

’de av lemmar i kroppen som vi anser svagast (är) så mycket mer nödvändiga’.

Vi är nämligen satta att vara varandras tjänare. Ordet varandra är mycket vanligare i NT än alla ’du skall-hierarkins’ ordvändningar tillsammans.

I Gud ser vi vad enhet är, tre personer i ett. Av kärlek och ödmjukhet lyssnar de tre till varandra och ger varandra utrymme. På jorden utgör de som inlemmats i Kristus samma typ av enhet. Vad är då ’enhet’ ibland oss kristna? Det är det organiska sambandet mellan alla dem som är i Kristus, helt enkelt. Vilka är det vi ska ha märkbar enhet med? Det är med alla dem som har Jesus till Herre och Frälsare. Dessa är redan ett och ska samverka med Anden för att göra denna kärlek och detta ömsesidiga accepterande märkbart. Och vilka ska de troende inte synas ha enhet med? Strax något om det.     

Självklarheter? Inte alls! För om vi alla tänkte så, skulle alla sanna kristna på en ort erkänna varandra och söka tillfällen att komma samman trots skillnader i åskådning. Nu söker vi istället åtskillnad. Vi gör det av praktiska skäl – det kräver ju en hel del träning i tålamod och i att vara läraktig, samt gott ledarskap av fäder och mödrar i Kristus. Och vi gör det av högmod kopplat till självupptagenhet – det är ju lättare att ge upp endräktigt diskuterande av läroskillnader och sluta tro på förmaningens kraft än att fortsätta. Och istället då tro att ’om bara Vi Få ledartyper som är ense får bestämma så blir allt så mycket enklare’. Vi gör det även av bristande insikt i Guds Ord. Vi inser inte att om någon är i Kristus så är det omöjligt att avskilja sig från den brodern eller den systern. (Bara synd som man hellre väljer än Kristus kan avskilja, så som Första Johannesbrevet förklarar det.) Den enheten är det som vi äger inom den globala församlingen och den enheten är det vi ska ha på varje ort.

Vad gör vi istället? Vi, somliga av oss, vill inte ha att göra med sådana personer som har konstigheter i sin troslära. Vi, somliga av oss, vill i praktiken ha synlig – men egentligen imaginär – enhet med de personer, som kanske utgör 90%, 60% eller 30% av stora och statusfyllda gamla samfund, som inte kommer in under kriteriet ’i Kristus’ hellre än att ha enhet med själva människorna, de på orten. Det sker när man erkänner påven som sitt överhuvud som t.e.x. en broder, Ulf Ekman, som jag har enhet med, gjorde för ett år sedan.   2 Kor 6:15 säger:

‘Hur kan Kristus och Beliar komma överens?

Vad beror allt det här på? Det är ledarskapet som går fel, inte främst fotfolket – mer än genom att acceptera dåligt ledarskap. De flesta kristna på en ort vill på ett okonstlat och icke-likriktande sätt ha gemenskap med varandra. Men ledare är ofta lika de fårhundar som inte tillåts valla en flock, de vill fösa ihop människors fötter, de vill ha ordning och reda. Sådan är inte den Helige Ande. Får han bara tro, hopp och kärlek tillbaka från oss, så ordnar han saken på samma sätt som han gjorde under de första århundradena – på ett lika ordnat, lika oordnat vis som en funktionell familj fungerar.

Hur ledarskap tecknas i NT är ett annat ämne än enhet, och det bör få en egen artikel. Ledarskap är inget som tas, det ges kontinuerligt av dem som leds. Det finns inga präster och lekmän, bara troende, och bland dem mogna troende, äldste. Se på de brev i NT som inte är personliga brev, de gör inte mycket affär av ledarskapet utan riktar sig envist till församlingarna. Detta är mycket iögonfallande. Något läroämbete annat än Kristi eget finns inte.

S-E Daniel Nilsson

Relaterat i veckans Dagen.se:

a) b) c) d) e)

=>

Ämne: Gästblogg, Kristendomens historia, Ledarskap, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , ,

 • Peter Björk

  Enheten slutade när församlingen skilde sig från och tog avstånd från sina hebreiska rötter. Man förbjöd allt judiskt och mördade dom som ville hålla Herrens högtider. Endast när vi kommer tillbaks till den tro som en gång för alla givits till dom heliga kan vi få enhet.

  Vi kan se från Uppenbarelseboken att de som får Guds beskydd är kvarlevan som håller Guds bud och tror på Jesus.

  Någon annan grund kan inte läggas.

  All mänskligt utformad enhet kommer bara att föra alla samman under den som är störst.

  Kan vi ha gemenskap med homosexuella präster eller barndöpare?

  Vi kan bara vara ett i Kristus och på Ordets grund. Efraim och Manasse ska enas innan Kristus kommer tillbaka. Det är den enhet vi ska sträva efter. Vilken jude vill ha enhet med någon som inte firar sabbat eller håller buden. Hur ska vi kunna provocera Juda till svartsjuka med homosexuella präster eller avgudaikoner? Jesus har ju rivit ner skiljemuren för att skapa en ny människa.( Den är jude som är jude i hjärtat som Paulus säger. Alltså är alla äkta kristna judar.)
  Det är den enhet Jesus bad om.
  Shalom
  S:t Peter

 • Anders G

  Vad vill ni ha sagt?

  Rena gallimattias:en…

 • enkel vandringsman

  Tack S-E Daniel Nilsson, det kändes riktigt bra. Fotfolket har nog inte pucklat på varandra lika hängivet som ”generalerna” och förstår nog inte riktigt vad det är som måste enas.
  Det Du beskriver om de troendes enhet och gemenskap ger mig hemkänsla och tillförsikt.

  Gud välsigne Dig.

 • Lars W

  Enhet enligt värdslig ordning men med ett sken av andlighet är det som finns stadgat i Charta oecumenica och som pingstvänner såväl som katoliker i Europa förbundit sig att verka för. Vi kan urskilja tre huvudpunkter i detta bindande avtal:

  ·
  1) En enda katolsk kyrka i Europa.

  · 2) Ett enat Europa vari denna ”katolska”
  ”kyrka” kan verka

  · 3) Samarbete med islam

  Detta kan urskiljas i de tre realiteter vi ser inför våra ögon idag:

  1) Den nya ekumeniken, i Sverige genom SKR

  2) EU

  3) EUrabien, Euro-Mediterranean Partnership (EMP) samt genom Charta oecumenica

  Man kan inte längre skilja på politik och religion hur gärna man än skulle vilja (apropå kommentarer i ”Kristdemokraterna i Uppsala 1 maj 2013”.)

 • Peter Björk

  Ja, detta är dolt för de visa.
  Men summan av kardemumman är att Constantins morsa hatade allt judiskt så mycket att hon såg till att förbjuda den kristna lördagssabbaten och allt annat judiskt.
  En annan kvinna som fått stor betydelse är Muhhameds katolska hustru. Resultate ser vi i dag med förstörda och nedbrända muslimska förorter i Stockholm.
  But as for me and my house we will follow the lord.
  Vi lämnar den katolska moderskökan och hennes döttrar. Vi lämnar splittringen och förenar oss med Kristi brudekropp i avskildhet från horan.
  Shalom
  S:t Peter

 • Lilly Torva

  Tack, Daniel! Nu skall jag tänka och den Helige Ande skall få uppenbara vad som skall omdirigeras i mitt liv. Vad bra det är att du skriver här!

 • Micael Gustavsson

  Muhammed hade ingen katolsk hustru. På slutet av sitt liv hade han däremot en koptisk konkubin. Eftersom islam redan då var etablerad som religion, så är det svårt att se att hon skulle ha haft något större inflytande på islam.

 • Lars W

  ”Euro-Mediterranean Partnership (EMP)”

  Har förstått att 99% av Sveriges befolkning inte har en aning om vad EMP är för något. Sveriges politiker har inte berättat för dem att de är medborgare i detta sista romerska rike. Tidningarna har bara lämnat små notiser. Daniels bok och Uppenbarelseboken har allt annat än små notiser angående detta rike. Läs dessa böcker noggrant och under Andens ledning.

  Googla: Barcelonaprocessen, Medelhavsunionen och
  Euro-Mediterranean Partnership

 • Lars W

  Påvens prelat predikade under gångna helgen i Ubsola afgudatempel. Googla:

  Förnya kärleken till den helige Ande

  Så kommer det upp.

 • Lars W

  Stäng helst av när Ekman embarkerar scenen. Vilseledande sammanfattning av det förvirrande budskapet.

 • Lars W

  Glömde visst min sedvanliga översättning till Bibelns vokabulär ser jag:

  1) Skökan
  2) Det första vilddjuret
  3) Det andra vilddjuret

 • Lars W

  Pingstvänner i Sverige verkar gilla påvens predikant. Han har ju också ett särskilt uppdrag från vatikanen att förleda frikyrkofolk till katolicism. Han lyckats väl, kanske t o m överträffat påvens högsta förväntningar. Från Tidens tecken:

  ”Även i Norden har en av ICCRS:s främsta representant, Raniero Cantalamessa, gjort många besök. Han är Vatikanens representant när ekumeniska samtal förs med pingstvänner världen över.Därför har han också bl.a. träffat Benny Hinn.”

  Kanske det var Cantalamessa Benny Hinn och ”pastor” Paula White samtidigt tog var sitt privat jetplan till Rom för att träffa. Diskutera förförelsens strategi? Eller kanske bara bikta senaste dygnets synder på det gemensamma hotellet?

  Vidare från Tidens tecken:

  ”Några citat av Cantalamessa:

  2003
  …Andedopet är inget mänskligt påfund; det är ett gudomligt påfund. Det är dopets och hela det andliga livets förnyelse, samt förnyelse av alla sakrament.

  2003
  …den karismatiska förnyelsen är ett mäktig redskap, som Gud har gett kyrkan, så att alla kan uppleva Anden, pingsten, i katolska kyrkan, utan att någon måste lämna kyrkan.

  2005
  …den katolska kyrkan är rik på andlighet. Den har otaliga helgon, läroämbete och fram för allt sakramenten.

  2006
  …vi har läroämbetet, traditionen och sakramenten som andra saknar.

  2009
  …den Helige Ande ledsagar de troende via kyrkans läroämbete.

  2003 …eukaristin är den säkraste platsen att be om andedopet och dess förnyelse.

  2004
  …i eukaristin…ändras substansen, men inte det yttre. Brödet har förvandlats, men inte förändrats; i själva verket yppar det sig som förr (formen, smaken, färgen, vikten), fastän en grundlig verklighet har ändrats, det har blivit Jesu Kristi kropp.

  2004 ..eukaristin…sakramenten, där alla kan tillbe Ordet som blivit kött.

  2005 …eukaristin…är den källa, där en kristens hopp och glädje förnyas dagligen.

  2005
  …Han, som frambär sig själv på altaret i varje eukaristi, är Kristus, inte död, utan som uppstånden och levande.

  2010
  …som kyrkans vigda präst…tror jag att dom (vigda präster) har makt att förvandla brödet till Kristi kropp, och vinet till hans blod.”

  CCR:s egen information kan vi läsa bl.a. följande:

  – Vi poängterar eukaristin & eukaristisk tillbedjan & sakramenten & vårt angagemang för Maria.

  – Äkta trohet till Maria skall växa till

  – Personer som har upplevt denna nåd (andedopet), talar om en ny kärlek till Gud, vill bedja och gå i mässa.

  – Man upptäcker en ny och djupare förståelse för kyrkan, sakramenten, liturgin, påven, välsignade Modern, mässans heliga offer, radbandet, och korsets väg.

  – En ny och djupare väg för katolska kyrkans skatter: böner, sakramenten, speciell lyhördhet för den heliga mässan, trofasthet till påven, biskopar, pastorer och präster, ny och betydelsefullare engagemang för den välsignade Modern.

  – ekumenik …den karismatiska rörelsen har bevisats ha en entydig effekt att förena olika kristna grupper.

  – Det finns tre sakrament som gör en lärjunge fullkomlig: dopet, konfirmationen och eukaristin.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?