Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Peter Halldorf och Ekumeniska Kommuniteten skapar splittring i Linköpings Pingstförsamling

Halldorf

Skärmdump Google

[TRADITION & TEOLOGI, NYA EKUMENIKEN]

Mångåriga slitningar mellan medlemmar och ledare i Sionförsamlingen Linköping och dess styrelse kring Peter Halldorfs arbete på Bjärka-Säby har nu nått vägs ände. Under förra församlingsmötet tog bland annat ordförande för Informationsrådet och församlingens webbansvarige, jämte en mångårig pastor i församlingen till orda och berättade att de nu anmäler sitt utträde ur församlingen. Ytterligare ett antal ordinarie medlemmar anmälde samtidigt också sitt utträde.

Enligt uppgift lämnar initialt upp emot ett tjugotal personer, varav flera mångåriga medlemmar. Församlingens webbansvarige har varit medlem sedan 30 år tillbaka och en annan av dem som nu lämnar, har varit medlem i närmare 70 år!

Den tragiska utvecklingen i församlingen är konsekvensen av att många medlemmar upplevt en otydlighet när det gäller förhållningssättet till och hanteringen av Ekumeniska Kommunitetens verksamhet och undervisning på Bjärka-Säby. Redan 2007 uppvaktades församlingsledningen med en rad skriftliga frågor, vilket innebär att reaktionerna kring den kände pastorns teologiska inflytande i församlingen sträcker sig långt tillbaka i tiden.

I ett 34 sidor långt öppet brev till församlingsledningen förklarar före detta ordförande för informationsrådet hur han ser på läget i församlingen.

Kära äldste, vänner, syskon. Jag skriver det här brevet med tungt hjärta, men på grund av det bakomliggande allvaret känner jag mig manad och tvungen att göra det. Jag upplever att församlingsledningen inte på ett tillfredsställande och tydligt sätt följer Guds Ord, när det gäller förhållningssättet till och hanteringen av Ekumeniska Kommunitetens verksamhet och undervisning på Bjärka-Säby. Jag vill därför härmed avsäga mig mina förtroendeuppdrag i församlingen som ordförande i Informationsrådet och som webbansvarig.

Nuvarande föreståndare Marcus Sönnerbrandt som fått ärva den olösta kontroversen från tidigare föreståndare, gjorde till sist ett försök att bemöta frågeställningarna inför församlingen. Frågan som det ytterst handlar om  är huruvida församlingens nuvarande ledning övergett församlingsgrundarnas visioner om att förankra all undervisning på Guds Ord, Skriften allena.

Den 19 oktober 2013 anordnades det i församlingen ett forum, där det samtalades om den verksamhet, liturgi och teologi som bedrivs på Bjärka-Säby och som relateras till Ekumeniska Kommuniteten. Forumet inleddes med ett 50 minuters anförande av församlingens föreståndare, där han presenterade var församlingsledningen står i ett antal konkreta teologiska frågor, som t.ex. synen på helgon och Maria, gränsdragning mot andra religioner, liturgi m.m. Föreståndaren tog även upp församlingsledningens ”linje” för hur man har tänkt sig framtiden för Bjärka.

I flera år har det förts samtal i församlingen i allmänhet och i församlingsledningen i synnerhet, om Ekumeniska Kommunitetens i Bjärka-Säby verksamhet och undervisning. Det har även under
åren skrivits artiklar ‒ och görs fortfarande ‒ i kristna medier och webbplatser, där man ställer sig frågande till hur Sionförsamlingen i Linköping kan hyra ut sin församlingsgård till verksamheter och gudstjänster med en liturgi och teologi grundad i ortodox och romersk-katolsk tradition.

Föreståndarens anförande lovprisades av bland annat av en pastor och bibellärare i församlingen och Bjärka-Säby, men togs inte emot med samma entusiasm av alla. Många upplevde nu istället att en outtalad otydlighet kom att bli den officiella linjen i församlingen och ser nu alltså ingen annan utväg än att lämna församlingen.

Den infekterade kärnfrågan summeras av Lasse Alfredsson med en enda mening:

 ‒ Hur långt kan vi som protestantisk/evangelisk församling sträcka oss när det gäller att omfamna eller acceptera ortodox och romersk-katolsk teologi och liturgi i eller nära vår egen församling?

Den närmare tio år gamla frågeställningen har medfört en rad svåra problem för dem som öppet ifrågasatt hur församlingen skall förhålla sig till fenomenet. Äldstebröder och trotjänare har tidigare lämnat gemenskapen uppgivna över läget i församlingen. Många upplever att i takt med att Peter Halldorfs popularitet som författare, föreläsare och retreat-ledare ökat, har intresset i församlingsledningen minskat att över huvud taget ifrågasätta de teologiska strömmar som bara ett par decennier tidigare varit fullständigt otänkbara för en pingstförsamling att acceptera.

Daniel Forslund

Aletheia Blogg & Tankesmedja

Bilagor [pdf]:

1.) Läs hela det Öppna brevet till Sionförsamlingens ledning från Informationsrådets ordförande. [34 sidor]

2.) Församlingsledningens svar på det öppna brevet.

3.) Slutreplik från Informationsrådets ordförande.

Relaterat på Dagen.se

=>

Ämne: Ledarskap, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?