Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dokument Livets Ord Ukraina Del 7: Haverirapport A

[TRADITION & TEOLOGI, Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle]

Padun Ekman slutrapport

Slutrapport i tre delar på serien
’Dokument Livets Ord Ukraina’

I de inledande artiklarna lät vi ledningen, medlemmar och en rysk journalist säga sitt. Nu kommer slutrapporterna i tre delar. I denna post ger vi vår analys av vad som ledde upp till försöket att avsätta biskop Leonid Padun. 

I nästa post analyseras metoder, språkbruk och tillvägagångssättet vid svenska Livets Ords besök november 2012. Analysen görs av en kommunikationskonsult och baseras på 100% tillförlitligt källmaterial.

Till sist publiceras en kort slutrapport kring hanteringen av den brustna relationen mellan Uppsala – Donetsk fram till idag. Som vi tillkännagav i inledningen har vi inte velat färga ukrainarnas vittnesbörd med egna analyser och har därför låtit sammanlagt sex personer från ledarskapet, medlemmar och en rysk journalist, föra sin egen talan före vår egen rapportering.

På grund av det gedigna källmaterial vi har i form av transkriberingar, ljudfiler och emellanåt både ljud- och bild, föreligger ingen tvekan om att angivna skäl till brytningen som Livets Ords ledarskap via Fredrik Lundqvist i år publicerar [I], inte överensstämmer med det som var tyngdpunkten i samtalet när svenska teamet talade med församlingsledningen 2012. Därmed kommer större fokus i vår slutrapport läggas på det som framkom under ett av de faktiska mötena med ledningen under närmare tre timmar, agerande under och efter brytningen, än vissa frågor som tillkommit.

Bakgrund till Dokument Livets Ord Ukraina

I det att vi i slutet av 2013 publicerade ett herdebrev från Biskop Leonid Padun där han reflekterar över Ulf Ekmans ”nya” katolska doktriner och sorgen över brytningen mellan Livets Ord Sverige och Livets Ord Ukraina, svarar Missionsdirektor Christian Åkerhielm med att publicera en lång lista grova anklagelser mot biskopen.

Denna lista anklagelser, jämte ytterligare detaljer som framkommit från ”utbrytarförsamlingen”, ansåg vi det relevant att låta Leonid Padun med flera själva svara på. Speciellt med tanke på att flera av anklagelsepunkterna berör områden Ulf Ekmans eget ledarskap ofta beskyllts för under trettio år i Skandinavien. Att Ulf Ekmans pilgrimsresa mot romersk katolicism hade en inverkan på biskop Paduns egen resa mot självständighet, råder det ingen tvekan om. Däremot överbetonade vi dess betydelse i vår initiala rapportering kring brytningen.

Upprinnelsen till Uppsala-teamets försök att avsätta biskopen

1.) Analys – tidig församlingshistorik

Svenska Livets Ords beskrivning av tidig historia skiljer sig inte i större utsträckning från Pastor Leonid Paduns egen beskrivning. Skillnader i historiebeskrivning får lov att kopplas till den uppkomna beklagliga situationen. Det vill säga från svenskt håll betonar man gärna sin egen del i arbetet och vice versa.

Det är vår uppfattning här att sanningen ligger mitt emellan. Alltså – Leonid Padun hade inte varit den han är idag, ej heller arbetet i Ukraina, utan svenska Livets Ords hjälp på ett tidigt stadium med att organisera och strukturera upp verksamheten, ”marknadsföring” och kampanjer. Det poängteras också i den tacksamhet mot svenska Livets Ord som framkommer i samtliga intervjuer med ukrainarna själva.

Å andra sidan var arbetet i Ukraina beroende av en stark ledare med goda lokala och nationella kontakter, vilket Leonid Padun utgjorde. I det att meningsskillnader uppstår pekar pastorns son båda parterna i rätt riktning. I samtalet med Carl-Gustaf Severin gör Alexsey följande uttalande då han anser Carl-Gustaf lägger för stor tonvikt vid just svenskarnas betydelse:

C-G: ”- Vi har lett din far från första början. Det är tack vare oss han är den han är nu.”

Pastorssonen: ”Då frågade jag; Var är Guds plats i allt detta?”

2. Analys – början till slutet

Från grundandet av församlingen fram till brytningen 2012 varierar svenska Livets Ords engagemang i församlingen. Under den period då Leonid tackat ja till att bli en så kallad ”Centerledare” (Ulf Ekman säger sig få ett ”gudomligt tilltal” att skapa 15 Livets Ords Center på strategiska platser runt om i världen), ökar om möjligt svenskarna engagemang något under den senare delen av perioden. Ledare från Uppsala griper nu och då in och ”styr upp” verksamheten i olika situationer.

Något som dock framkommer och bekräftas av både nuvarande ledning och avhopparsidan är att ekonomiskt stöd från Sverige upphörde tidigt och att ukrainarna istället varit en intäktskälla för svenska Livets Ord i mångmiljonklassen under årens lopp. Huruvida risken att förlora stora bidrag från Öst påverkat svenska teamets iver att behålla kontrollen över arbetet är svårt att styrka, men en möjligt tes.

Exempel på praktisk hjälp från Sverige är när interna (lokala) frågetecken uppstår runt 2007 kring finansieringen av pastorns husbygge. Då hjälper ekonomiansvariga från Sverige till att reda ut situationen. Samma person, jämte missionär Carl-Gustaf Severin, undertecknar ett dokument som försäkrar församlingsmedlemmar att allt är i sin ordning. Detta dokument sätts upp på församlingens anslagstavla under en tid och Aletheias team har tagit del av dokumentet med underskrifterna från de nämnda personer.

Med tanke på att Livets Ord Uppsala skrivit under en gemensam, offentlig deklaration, kring husaffären är det anmärkningsvärt att Fredrik Lundqvist tar upp detta igen då svenska ledare tidigare försvarat biskopen i samma fråga. Mer om detta i sista delen.

Ett andligt IKEA

Åren innan brytningen ökar fokus från svenskt håll att ”Centeranpassa” verksamheten. Det vill säga fullfölja Ekmans vision/uppenbarelse om ett ”andligt IKEA” vilket innebär en anpassning till en svensk hantering av gudstjänstliv (exempelvis nya nattvardssynen) och församlingsstruktur, inklusive hantering av ekonomi.

Även om den ”andliga IKEA visionen” och verkställandet av så kallad ”uppenbarelsekunskap” kan diskuteras ur en biblisk och teologisk synvinkel, förefaller Uppsalaledningens intentioner goda. Att en rad praktiska frågor uppstår i en församling som började med enkla gatumöten och slutade som en ”megakyrka” med närmare 5000 medlemmar är förståeligt. Även eventuell växtvärk i administrationen av församlingen som kom att bli större en ”moderkyrkan” i Sverige med cirka 2000 medlemmar (3300 inklusive barn, enligt svenska Livets Ord).

Rent praktiskt är det ingen lätt uppgift att verkställa Ulf Ekmans församlingsbygge utifrån Ingvar Kamprads modell. Varje lands kulturella och andliga arv arbetar emot ett ”Livets Ord franchise”. Så säger en kontakt i Donetsk som är medlem i en annan församling, men med mycket goda personliga kunskaper om Livets Ord Uppsala:

”Det har väl alltid varit uppenbart för mig att Livets Ord i Donetsk går i otakt med Livets Ord i Uppsala. Den ukrainska mentaliteten kommer alltid att sätta sin prägel på församlingen”. (Fritt citerat från samtal)

Om personer utanför församlingen såg att Leonid Padun och Ulf Ekman inte alltid var ”synkade” är det svårt att tro att svenska ledningen inte uppfattade samma signaler. Enligt Paduns eget vittnesbörd var även han fullt medveten om att han under årens lopp öppet ifrågasatt vissa beslut av ”Aposteln” och även stadgarna för nya styrorganet ”Livets Ord International” Ekman försökte sjösätta månaderna innan brytningen. Därmed går det inte att utesluta att Ulf Ekmans ledare inte hade helt egna motiv för att ”göra sig av med” biskopen och egna skäl att inte bara ta ett lokalt uppror mot biskopen på största allvar utan rent av uppmuntra det.

En rad vittnesbörd från ledare i andra Livets Ord-församlingar som hamnat i onåd hos ”Aposteln” styrker denna teori och kommer publiceras längre fram.

Att döma av majoriteten intervjuer med nuvarande församlingsledning och Pastor Padun själv, försöker de efter bästa förmåga uppfylla diverse krav/önskemål på förändring som Ekmans team ställer på församlingsledningen för att kunna kalla sig ett Livets Ords Center. I redan publicerade personliga vittnesbörd med både Pastor Padun och nära ledare framstår dock att de inte till fullo förstod vad exakt som skulle förändras genom en mer intensiv kontakt församlingarna emellan, åren innan brytningen.

Kulturella skillnader

Ett försök att ändra på lönehanteringen i församlingen tycks öka motsättningarna, istället för tvärtom. I Ukraina där man tillämpar plattskatt finns en djupt rotad kultur i de flesta sammanhang att redovisa en symbolisk summa lön, mest för att ”ge kejsaren det kejsaren tillhör”.

Försök att tillämpa ett svenskt synsätt vid lönesättning tycks skapa mer oreda än nytta, trots att förändringarna från svenska Livets Ord verkar ske med goda intentioner. I Sverige talar Jonathan Ekman om ”skattefusk”, men enligt en lokal källa utanför församlingen kan man inte applicera svensk skattemoral över natt (om alls) i landet. Hela skattesystemet skiljer sig markant för både privatpersoner och företag. Säkerligen något Jonathan Ekman borde känna till innan han svärtar ner biskopens anseende.

I efterhand upplever biskopen att delmotiv var att samla bevis mot honom, vilket givetvis är svårt att styrka idag och inte nödvändigtvis var fallet om vi utgår från att svenskarnas intentioner var goda. Måhända styrker förra pastorn i Livets Ord Huskvarna (Stefan Salomonsson) omedvetet ukrainarnas vittnesbörd när han i norska Dagen medger att ”kommunikation har aldrig varit vår starka sida”. [II]

Runt 2010 byts flera styrelsemedlemmar ut, inklusive pastorsfrun Yuliya Padun, och representanter från Uppsala gör tätare besök i Donetsk. En möjlig förklaring är för att hjälpa till att strukturera upp megakyrkan att bli likt originalet i Uppsala. Här går meningarna isär kring vem som ”beordrade” utbytet av styrelse. Det vill säga enligt biskopen bad svenskarna honom byta ut ledningen. Enligt svenska Livets Ord var det Padun själv som hela tiden valt sin styrelse, utan deras inblandning.

Ulf Ekman skickar sina ledare att avsätta Padun

Inkvisatorerna

Från vänster: Robert Ekh, Christian Åkerhielm, Carl-Gustaf Severin, Mats-Ola Ishoel, Jonathan Ekman & Magnus Westergård. Foto: Livets Ord (Westergårds bild från Twitter)

När biskopen blickar tillbaka minns han ett specifikt möte med Ulf Ekman han själv tror orsakade ett större engagemang [kontroll] i församlingen från svenskt håll, än tidigare år. Det var ett möte där Ekman och Padun inte var helt överens i vissa frågor.

I Sverige bejakar man inte denna bild, utan vidhåller som sagt att Leonid hela tiden själv väljer styrelsemedlemmar utan deras inblandning. Oavsett detaljer förefaller de församlingsdokument vi tagit del av styrka biskopens underordnande framställda önskemål från Uppsala ända fram till omorganiseringen av styrelsemedlemmar strax innan svenskarnas oanmälda blixtbesök.

Missnöjet mellan främst två personer i styrelsen och Pastor Padun ökar åren innan 2012. Enligt Padun själv upplever han att flera medlemmar ”lyssnar” mer till Uppsala än till honom som lokal pastor och ledare vilket leder till att frustrationen ökar. De missnöjda styrelsemedlemmarna ifrågasätter i sin tur Leonids ledarskap. ”Personkemin” fungerar inte och friktionen ökar stadigt. Det är inte omöjligt att andra än styrelsemedlemmar hjälper till att lägga grunden för beslutet att byta ut hela ledningen i församlingen.

Undertecknande fick erfara hur snabbt osanna rykten tillkom via en nyckelperson [anställd som representant för och av Livets Ord International stationerad i Donetsk] i kommunikationen mellan Sverige och Ukraina. Personen ifråga var tidigare medlem och nära medarbetare i Paduns församling. Redan under vår vistelse i Donetsk publicerade lokala Ekman-anhängare rena lögner kring vem som sponsrade vår resa e.t.c. i sociala medier.

Efter ett misslyckat försök att försonas med Ulf Ekman lyfter biskopen fram det faktum att mycket tyder på att en förhållandevis stor del av det infekterade läget uppkom i kölvattnet av skvaller och förtal som sedan blev en del av beslutsunderlaget i Ulf Ekmans agerande. Så skriver församlingen på sin hemsida efter pastorns sista försök att nå en uppgörelse med Sverige misslyckats i januari 2013:

”Under mötet med pastor Ulf [Ekman] nämnde han inte någon anklagelse från listan över synder som enligt Skriften [Bibeln] bör ligga till grund för avsättandet av Leonids biskopsämbete. ”[…] i broderlig kärlek bekräftade han [Padun] sin önskan till pastor Ulf att ha en fortsatt dialog och svara på alla frågor, dock utifrån fakta och inte skvaller och lösa kommentarer.” [III]

Pastor Paduns lösning på situationen är att be de mest kritiska styrelsemedlemmarna att lämna styrelsen, alternativt ta en timeout lite beroende på vem som återger det inträffade. Från biskopens horisont förbättras situationen genom detta beslut. Styrelsemedlemmarna som fick gå är naturligtvis missnöjda och skickar en uppgiven begäran om hjälp till Sverige.

Huruvida Ulf Ekman och hans team har juridiska rättigheter att avsätta en biskop i Ukraina är tveksamt. Det är närmast omöjligt att svenskarna inte känner till den strikta lagstiftningen i Öst kring utländsk styrning och är troligtvis anledningen att de under fem dagar i Donetsk tvingas upprepa ord som ”vi vädjar till dig” och istället använda andra högst märkliga påtryckningsmedel.

Svenska ledningen, som enligt eget vittnesbörd inte tidigare lagt sig i val av styrelsemedlemmar, accepterar dock inte omorganiseringen i styrelsen. Uppsalaledningen ”går i taket” över biskopens beslut. Huruvida biskopens agerande strider mot lokala lagar framkommer inte. Med tanke på den förhållandevis korta tiden mellan omorganiseringen och det att svenska ledarskapet dyker upp oanmälda i Donetsk var handlingen tydligt en utlösande faktor till beslutet att försöka avsätta Padun.

3. Analys – Uppsala-teamets mörka bild av läget

Att döma av svenska teamets agerande (nästa avsnitt) uppfattades läget i församlingen som totalt nattsvart. För att få någon slags förståelse för nästa post som är ett ämne i sig, måste det tydliggöras.

I det svenska teamets sinnesvärld reste man dit med goda intentioner och de menar och tror sig agera för församlingens och arbetets bästa intressen. Huruvida man i något avseende misstagit sig förefaller inte finnas med i resonemanget ett drygt år senare och därmed har de svårt att processa ukrainarnas vittnesbörd som publicerades tidigare i år.

En kombination av faktorer låg till grund för beslutet som förefaller ha fattats redan i Sverige – Leonid Padun måste avgå omedelbart. I en önskan att visa opartiskhet vill Ulf Ekmans ledare att samtliga styrelsemedlemmar avgår, inklusive de som skriftligen kallat på hjälp (redan åsidosatta av Leonid själv). Enligt den information Ulf Ekman och hans ledarskap tagit del av på olika sätt, inklusive egna frågetecken kring pastor Padun, ansågs läget så allvarligt att om en blixtåtgärd inte utfördes skulle hela församlingen sättas på spel, även systerförsamlingar påverkas och därmed hela rörelsen i Ukraina.

Ett par decenniers arbete skulle gå förlorat, eller åtminstone skadas rejält, förefaller vara ett av många motiv till det bryska beslutet av Ulf Ekman och den innersta kretsen. Ovanpå detta framkommer det i vittnesbörden i tidigare intervjuer att parterna hade olika syn på vem arbetet egentligen ”tillhörde”. Det kan inte uteslutas att parternas egna motiv i detta avseende starkt påverkade låsningen mellan Sverige-Ukraina.

Hot om tsunami

Någon förmedlade inre visioner om församlingen som Titanic med vattnet forsande in i fartyget och att en katastrof var oundviklig. Robert Ekh varnade för en tsunami om inte biskopen klev åt sidan.

Även församlingshaveriet i Norge med pastor Enevald Flåten skulle komma att lyftas fram som argument och varnande exempel (Norges största frikyrkoförsamling på närmare 3000 personer som mer eller mindre imploderade) kring vad som skulle hända om ingenting görs åt saken.

Allt hopp var nu ute enligt svenskarna och svaret på den uppkomna situationen var från Ulf Ekmans sida sett att;

A) Hela styrelsen avgår.

B) Leonid Padun avgår.

C) Svenskarna utser ett helt nytt ledarskap för arbetet, bland annat med hjälp av Mats-Ola Ishoel som är pastor för Livets Ord i Moskva jämte andra.

Problem och frågetecken inför svenskarnas agerande (framkommer i nästa post)

För att visa hänseende till båda sidor i ett infekterat läge använder vi frågetecken här i största möjliga utsträckning och låter er läsare dra era egna slutsatser.

 • Med tanke på att så pass få medlemmar (500-700 av 5000) följer med de missnöjda styrelsemedlemmarna (nu aktiva i ”avhoppar-församlingen”) och medlemmarna, stämmer verkligen Uppsala-teamets Titanic-liknelser och Tsunamivarningar?
 • Stämmer utgången av Donetskförsamlingen idag med Uppsala-teamets ”krisrapporter” och bild av biskopen som maktmänniska och osund ledare?
 • Stämmer svenska Livets Ords bedömning om ett osunt ledarskap med de sex intervjuer vi tidigare publicerat?
 • Är det svenska ledarskapet som i omgångar under trettio år här i Sverige själva anklagats för osunt ledarskap, maktmissbruk m.m. verkligen kapabla att se det i andra?
 • Kan en församling och ledarskap i Ukraina verkligen prövas utifrån en svensk församlingskultur i fråga om hantering av löner, ekonomi och arbetssätt?
 • Vilka slutsatser hade en utredning resulterat i från tredje part i Ukraina? Vilka lokala/nationella lagar hade biskopen egentligen frångått, med tanke på församlingens nationalitet?
 • Vilka juridiska rättigheter hade Ulf Ekman och Uppsala-teamet att byta ut hela ledningen i Donetskförsamlingen?
 • Var Ulf Ekman själv lämplig att vara delaktig i en så pass radikal aktion efter den egna psykiska kollapsen tidigare under året? (Ursäkta men frågan är relevant)
 • Varför framkomer inte listan anklagelser Fredrik Lundqvist på vägna av Livets Ords ledarskap publicerat i år tydligt när Robert Ekh, Jonathan Ekman, Christian Åkerhielm, Carl-Gustaf Severin, Magnus Westergård och Moskvapastorn Mats Ola Ishoel talar med församlingsledningen?
 • Varför försvinner det huvudsakliga argumentet för avsättandet under svenskarnas fem dagar i Donetsk i den officiella versionen som sprids av svenska Livets Ord? (Att Leonid Padun var mer eller mindre nära en kollaps om han inte hoppade av)
 • Om svenskarna inte tidigare valt ut styrelsemedlemmar, av vilka skäl godkänner de inte 2012 biskopens omorganisering?

I nästa post låter vi en kommunikationskonsult analysera mötet mellan svenska Livets Ords representanter och Pastorsparet Padun samt församlingens ledarskap. I grova drag kommer problematiken kring Ulf Ekmans agerande i Donetsk, utöver metoderna i sig, påvisa två uppenbara problemområden:

Att svenskarnas beslut fattades utifrån kraftigt överdrivna rapporter från en mindre del av församlingen än vad som senare framkom, fanns inte med i deras tankevärld. Därmed fanns inget som helst utrymme för en konstruktiv dialog kring beslutet i sig, vilket biskop Padun omedelbart uppfattar och förgäves försöker förmedla. Biskopen som över lag tidigare alltid underordnat sig Ulf Ekmans ledarskap, drabbas nu av en plötslig ”ofrid” vi alla känner igen. Pastor Padun framför i detta skede fyra högst rimliga önskemål:

 1. Tid att be och söka Gud.
 2. Att få tala direkt med sin mentor och pastor Ulf Ekman själv, då han upplever att Ulf Ekman är felinformerad.
 3. Svar på vilka bibliska underlag som finns för beslutet.
 4. Att skriftligen få Livets Ord i Uppsalas beslut om sin avgång

Samtliga önskemål nekas med undantaget att biskopen till slut får några timmar att be en av kvällarna med instruktioner att lämna besked morgonen därefter.Oavsett om svenska teamet hade uppfattat det eller ej (en eventuellt överdriven krisrapportering), eller låt oss för sakens skull säga att de hade 100% rätt i sitt beslut, saknades en så kallad B-plan.

I företagsvärlden, vilket Livets Ords församlingsstruktur bäst liknas vid, går ingen in i förhandlingar utan alternativa lösningar på eventuella krav eller åtminstone viljan och möjligheten att framförhandla en godtagbar kompromiss med motparten under resans gång. En ”B-plan” hade aldrig varit nödvändig förut i någon större utsträckning och därmed fanns det bara ett val: Lyd Ulf Ekman och svenskarnas ”vädjan” [order].

Summering, del 1 av 3 ’Dokument Livets Ord Ukraina’

Det är undertecknandes mening och uppfattning att det på grund av Livets Ords dåvarande uppbyggnad med en så kallad ledande apostel [Senior Apostel] i toppen, helt enkelt inte fanns utrymme för några ändrade planer. Hur goda intentioner ledar-teamet från Sverige än ansåg sig komma med – kommer de till Donetsk med en ej förhandlingsbar ”executive order” från, eller åtminstone i samråd med, ”Pastor Ulf”, punkt slut.

De hade förväntat sig att biskopen skulle underordna sig beslutet som han alltid gjort tidigare, speciellt med tanke på att Ulf Ekman skickade hela ledande gardet i en blixtmanöver den lokala ledaren aldrig tidigare varit med om. Men det är just det kraftfulla agerandet som bidrar till pastorns ”ofrid”. Så hade de aldrig betett sig tidigare, uttrycker han sig i mötet med ledningen.

Ett möte som för övrigt aldrig hade ägt rum om svenskarna fått bestämma. Första två dagarna kallas han ensam till deras hotell och bearbetas i timmar att underordna sig deras ”önskan”. Möten som i något fall höll på till 01:30 på natten och för en utomstående närmast uppfattas som Guantanamo Bay-liknande förhörsmetoder.

Till slut får han nog av de hemliga mötena på svenskarnas rum på Hotel Victoria och omber Ekmans representanter att komma till församlingens konferenslokal istället. De visar öppet sitt missnöje att han nu sammankallat hela församlingsledningen, men biskopen påminner dem om att de själva instruerat honom att alltid lita på det samlade ledarskapet i svåra situationer. Två av dessa ledares intervjuer publicerade Aletheia.se tidigare i serien. En parentes i denna rapport, ändå intressant för någon, är att den ledare som suttit kvar mitt i stormen och knyter ihop gamla och nya ledarskapet är församlingens förebedjare.

Daniel Forslund & Andréas Glandberger
Aletheia Blogg & Tankesmedja
Logga Aletheia_se - Kopia

Nästa avsnitt:

Mötet med församlingsledningen som inte riktigt gick enligt förhoppningarna. En kommunikationskonsult analyserar metoder, språkbruk och tillvägagångssätt vid svenska Livets Ords besök november 2012.

Länkar

[I] www.blogg.livetsord.se

[II] Norska Dagens intervju med Stefan Salmonsson

[III] http://wolua.org/en/church-life/meeting-uppsala.html

Dokument Livets Ord Ukraina

Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst

Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?

Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!

Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna

Tredelad summering – Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf Ekmans nattsvarta bild av läget. Dokument Livets Ord Ukraina Del 7 – Haverirapport A

Robert Ekh om ukrainarna: ”- Cementhjärnor”. Dokument Livets Ord Ukraina Del 8 – Haverirapport B

Relaterat:

Pastor Leonid Padun skriver om Ulf Ekmans katolska teologi i bland annat boken ”Andliga Rötter” och sorgen över splittringen i sitt herdebrev ett år efter brytningen

Svenska Livets Ord reagerar med att publicera en lista grova anklagelser mot Pastor Leonid Padun

Livets Ord Ukraina svarar på Livets Ord Sverige:s anklagelser efter brytningen

Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

Världen idag om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

Norska Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

© RISU – Analys av Padun-affären och Livets Ord International på Katolska Universitetet i Ukrainas hemsida [ENG]

Växtvärk – möte med Livets Ords Center i Ukraina – Livets Ords egen bild av församlingen innan relationen havererade.

Pastor Leonid Padun´s APPEAL TO PASTORS, MINISTERS AND CHURCH MEMBERS

Appeal of the Ukrainian Churches and Religious Organizations on the Occasion of the Foreign Aggression

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle, TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?