Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ett allvarsord om Sverige – del 1 av 4

[OPINION & DEBATT]

Isis i SverigeDenna artikelserie handlar om valet i Sverige detta år och en del av de ödesmättade frågor som florerat under valrörelsen. Vart är Sverige på väg? Bör vi ha ett gränslöst samhälle där mångkultur och andra religioner blandas samman i ’det nya Sverige’? Är det svenskarna som håller på att ’integreras’ (bort från det svenska?) in i det nya mångkulturella och multireligiösa samhället som vuxit fram sedan 70-talet?

Enligt den nya grundlagen som röstades igenom 2010 av alla riksdagens partier utom Sd, skall Sverige vara ett sådant samhälle, men är det verkligen bara positivt?

Är verkligen de 13% (ca 800 000 personer) av Sveriges befolkning som röstade på Sverigedemokraterna rasister och har Stefan Swärd rätt i sitt påstående att kristna på inget sätt bör stödja Sverigedemokraterna? Swärds artikel borde i och för sig bemötas för sig, men en del av det han tar upp i sin kritik belyser Daniel S. i denna serie.

Jag vill poängtera å det starkaste att jag absolut är för att Sverige skall hjälpa flyktingar i nöd och att vi inte skall stänga vare sig hjärtan eller gränsen för dem. 

Frågorna är nog fler än svaren, och det som tas upp i denna artikelserie väcker säkerligen ännu fler frågor. Jag anser att det artikelförfattaren belyser i sin artikel är viktiga frågor att diskutera utan att polarisera eller sätta etiketter på varandra. Våldsvänstern, representerade i Expo och Researchgruppen, borde inte få tillåtelse att driva på  och sätta agendan i det politiska Sverige.

Jag vill tillägga att jag inte vet vem Daniel S. är och att jag inte frågat honom om det är ok att publicera hans artikel. Den sprids via e-post och jag kan inte se att den inte skulle få spridas.

Uppsala 22 september 2014
Andréas Glandberger

 

Ett allvarsord inför höstens val i Sverige

Stockholm panorama

Av Daniel S.

Sverige har i tusen år varit ett kristet land som välsignats med en enastående välfärd. Reformationen som kom till vårt land för fem hundra år sedan innebar att alla svenskar i århundraden uppfostrades utifrån Luthers Katekes till respekt för Tio Guds Bud. Väckelserörelserna på 1800-talet förde med sig en andlig resning med gudsfruktan, frihet och demokrati och la grunden till ett av de mest välmående och framgångsrika länderna i hela världen.

Sverige genomgår emellertid idag med rasande fart en mycket radikal och djupgående förändring. Om några år kommer Sverige att se väldigt annorlunda ut. Det Sverige som de flesta av oss växt upp i kommer att vara ett minne blott. Morgonen den 7 september, 2013 vaknade jag med ett allvarligt varningsord till Sverige:

”Förberedelserna för antikrists maktövertagande sker nu med hast i Sverige genom införandet av ’det mångkulturella samhället.'”

Vad ligger bakom det som nu sker i Sverige?

Det är viktigt att stanna upp och med hjälp av Guds ord ta tid att analysera den utveckling som nu pågår. Vad är det för krafter som ligger bakom den stora förändringen i Sverige? Har Guds Ord något att säga oss om detta och hur bör vi förhålla oss till det som nu pågår?

Olof PalmePå 1970-talet införde den då sittande socialistiska regeringen med Olof Palme i spetsen en ändring i Sveriges grundlag, till att Sverige i stället för att vara ett kristet land, ska vara ett mångkulturellt samhälle. Så här sa Olof Palme senare i DN 1985:

“Naturligtvis är det mångkulturella samhället en revolution. Den är oundviklig. Men eftersom jag är reformist vill jag att denna revolution skall ske gradvis”.

Under de senaste fyrtio åren har denna revolution genomförts gradvis utan nämnvärda protester, framför allt inte från kristet håll.

Den 24 november, 2010 fick Sverige en ny grundlag vilken röstades igenom i Riksdagen med bred majoritet utan i princip någon debatt. Det enda parti som röstade mot den nya grundlagen var Sverigedemokraterna. Den nya grundlagen fastslår liksom tidigare att Sverige inte enbart bör uppmuntra mångkultur utan ska vara ett mångkulturellt land. Ett nytt tillägg till regeringsformen lyder emellertid: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla en egen kultur och samfundsliv ska främjas.” (Fetstil tillagt)

Tidigare stod det att mångkulturen ”bör” främjas. Nu handlar det om något tvingande.

Frasen ”varje medborgare” har också i den nya svenska författningen konsekvent bytts ut mot uttrycket ”var och en”. Det innebär att i den nya författningen är svenska medborgare likställda med utlänningar bosatta i Sverige utan medborgarskap, legala såväl som illegala.

Vad handlar det mångkulturella samhället egentligen om? Bibeln talar tydligt om att i den yttersta tiden kommer det att uppstå ett världsrike med en ledare, vanligen kallad antikrist, som kommer att förleda hela världen i ett uppror mot Gud och hans bud. Även de tidiga kyrkofäderna efter apostlarna talade enstämmigt om detta.
l Didache, det äldsta utombibliska kristna dokument vi känner till, står det:

”Ty i de sista dagarna skall de falska profeterna och villolärarna mångfaldigas, och fåren skall förvandlas till vargar, och kärlek skall förvandlas till hat. Och när laglösheten ökar skall de hata varandra och förfölja och förråda varandra. Och sedan skall han som bedrager världen framträda som en Guds son och göra tecken och under och jorden skall lämnas över i hans händer; och han skall göra avskyvärda ting, värre än något ont som gjorts sedan världens begynnelse.” (Kap 16 vers 3-4, fetstil tillagt)

Kyrkofadern lreneus skrev:

”För alla dessa och andra ord skrevs otvetydigt med tanke på de rättfärdigas uppståndelse, som kommer att ske efter antikrists ankomst och besegrandet av alla nationer under hans herravälde.”
(lreneus, Mot heresierna V, XXXV, 1, fetstil tillagt)

Det antikristliga upproret är tydligt uttryckt i den andra Psalmen:

”Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: ”Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.”” (Ps 2:1-3)

Kristus betyder ”den Smorde” och det är bland annat utifrån denna psalm som talar om dem som rådslår ”mot HERREN och hans Smorde” som uttrycket antikrist kom- mer. ”Anti” betyder ”mot” eller ”i stället för”. Antikrist blir då ordagrant ”mot den Smorde”, eller ”i stället för den Smorde”. Han vänder sig mot Kristi regering på jorden och vill ersätta den med ett rike inspirerat av Satan i uppror mot Gud.

Bibeln förutsäger att i den yttersta tiden kommer jordens ledare att vilja slita sönder och kasta av sig de lagar och förordningar som Gud har fastställt. Både Jesus och Paulus talar om att laglösheten kommer att öka i den sista tiden för att bereda vägen för antikrist, vilken Paulus kallar för ”den laglöse”. (Matt 24:12, 2 Tess 2:3-12)

Det grekiska ord som Paulus använder i Andra Tessalonikerbrevet om ”avfallet” är apostasia, vilket egentligen betyder ”upproret”.

”Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste apostasian [upproret] komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.” {2 Tess 2:3)

Avfallet handlar om ett uppror mot Guds bud och lagar. ”Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.” (Ps 2:3) Vi ser idag tydligt hur detta uppror tar sig olika uttryck över hela världen inom många olika områden i allt mer våldsamma upplopp mot lag och ordning. Jesaja varnar för det samhälle där man gjort sig av med Guds normer av rätt och fel och samtidigt tror att man själv vet vad som är rätt:

”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka!” (Jes 5:20-21)

Sverige har i århundraden varit uppbyggt på ett kristet kulturarv utifrån Tio Guds Bud. Det mångkulturella samhället handlar framför allt om ett uppror mot detta kulturarv!

Babylon är genom hela Bibeln en symbol på upproret mot Gud, vilket kommer att blomma ut för fullt strax innan Kristus kommer. Vi läser redan i Första Moseboken om detta:

”Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”

Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden.” (1 Mos 11:5-9, fetstil tillagt)

Här ser vi att Gud delade upp mänskligheten i olika nationer och språkgrupper för att stoppa detta uppror och för att försvåra liknande uppror i framtiden. Paulus förklarade i sitt tal på Areopagen i Aten att Guds syfte med att dela upp mänskligheten i nationer med olika språk var att de ska söka Gud i stället för att göra uppror mot honom.

”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.” (Apg 17:26-27 fetstil tillagt)

Gud har alltså inte bara skapat alla individer utan även alla nationer. Nationerna med olika språk och fastställda gränser är Guds verk.[1]

Profeten Daniel beskriver det sista världsriket under antikrist och hur det kommer att krossas av Kristus. Det står i 1917 års översättning:

”Ett fjärde rike skall ock uppstå och vara starkt såsom järn, ty järnet krossar och sönderslår ju allt; och såsom järnet förstör allt annat, så skall ock detta krossa och förstöra. Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn vara där, blandat med lerjord. Och att tårna på fötterna voro
delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra lika litet som järn kan förbinda sig med lera. Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen.” (Dan 2:40-44 fet stil tillagt)

Här ser vi att det kommer att ske en uppblandning av olika folkslag i det sista världsriket. Det talas idag om att vara världsmedborgare i ett universellt samhälle och om en ny världsordning utan nationsgränser. Detta utslä- tande av nationernas särart och gränser tjänar till att underlätta skapandet av en övergripande världsregering för alla nationer. Daniel profeterade emellertid att denna uppblandning av nationerna inte kommer att kunna hållas samman, lika lite som järn kan blandas med lera.

Människan är en social varelse som är beroende av relationer. Det finns två viktiga grundfundament som Gud skapat för att ge människan social trygghet och harmoni. Det första är familjen och det andra är samhörighetskäns- lan inom en folkgrupp eller nation med ett gemensamt språk och en gemensam kultur. Det är utifrån en lojalitet till dessa sociala grundfundament som ett sunt moraliskt beteende med osjälviskhet, medmänsklighet och om- tänksamhet om andra utvecklas. Så har det varit i alla tider. Fosterlandskärlek och nationalkänsla är positiva, sunda instinkter som Gud lagt ner i människan och som
hjälpt till att skapa ett välmående samhälle i generationerna före vår.

Antikrist gör uppror mot dessa ordningar som Gud skapat. För att han ska kunna upprätta sitt globala välde i den yttersta tiden måste han först bryta sönder så mycket han kan av dessa grundfundament. Det pågår idag i vårt land ett frontalangrepp både mot familjen och mot Sverige som nation. Detta sker dels genom en militant feminism med en påtvingad jämlikhetspolitik och dels genom införandet av det mångkulturella samhället. Det är utifrån familjens och nationens sammanbrott, vilket leder till kaos och otrygghet, som antikrist kommer att ta kontrollen och införa sin världsregering.

l Jesaja kallas ”kungen i Babel”, dvs Lucifer, för ”folkens förgörare”. ”Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!” (Jes 14:12, 1917 års översättning) Satan är ute efter att förgöra de nationer som Gud har skapat. Det mångkulturella samhället ingår i hans strategi i den yttersta tiden att förgöra och utplåna nationer. Det är det som nu sker i vårt land.

Det mångkulturella samhället handlar om den kulturmarxistiska visionen om framtidens universella babylonsamhälle i uppror mot Gud.

Vänsterextrema Expo är en organisation som använder sig av totalitära maktmetoder och som arbetar på olika sätt för att införa detta samhälle i Sverige. De har samar- betat med en rad vänsterorganisationer som förespråkar våld mot oliktänkande. En av deras grundare, Tobias Hubinette, har vid flera tillfällen dömts för en rad olika våldsbrott. De bedriver även åsiktsregistrering för att med klassiska KGB-metoder hota, mobba och attackera politiska motståndare. De som hyser invändningar mot deras mångkulturella samhälle utpekas som fascister och rasister och förföljs på olika sätt. Trots detta finansieras Expos verksamhet till stor del med hjälp av skattemedel bl a genom bidrag från statens kulturfond. De anlitas ofta av massmedia och även av skolor, kommuner och landsting.

Expo skriver på sin hemsida:

”Ett mångkulturellt samhälle är iden om att ett samhälle fungerar och utvecklas till det bättre genom att människor med olika kulturella influen- ser bygger upp det samhället.”[2]

Vetenskaplig forskning visar emellertid väldigt tydligt att det är precis tvärtom. Ett samhälle som är kulturellt homogent leder till trygg- het, välstånd och fredliga förhållanden. Ett mångkulturellt samhälle leder däremot till spänningar, våld, splittring och så småningom upplösning.

Det enda som kan hålla samman ett mångkulturellt samhälle är en diktatur. När diktaturen upphör, faller det mångkulturella samhället ihop. Listan på exempel där en nation med mångkulturalism redan spruckit eller är på väg att upplösas kan göras lång: Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Sovjetunionen, lndien, Pakistan, lrland, Belgien, Mexiko, Sudan, Spanien, Libanon, Chile, Storbritannien, Kanada, Naghorno/Karabakh/Tjetjenien, Etiopien/Eritrea, Tibet/Kina, Burma, Sri Lanka, Filippinerna, Afrika, etc. Det finns inte ett enda positivt exempel i hela världen på en fungerande mångkulturalism utan en övergripande diktatorisk sammanhållande faktor!

De som protesterar mot det mångkulturella samhället anklagas för att vara rasister, främlingsfientliga, fascister och nazister med ”en annan människosyn” som inte erkänner allas lika värde. Det är oerhört viktigt att kunna genomskåda och avslöja dessa falska anklagelser. Bara för att alla människor har lika värde betyder inte detta att det därmed är en bra ide att människor från olika kulturer klumpas ihop i ett enda samhälle. Det bäddar tvärtom för katastrof. Gud har skapat nationerna med deras olika särarter att fungera inom bestämda gränser.

Bibeln betonar vikten av att visa barmhärtighet och vänlighet mot främlingar. ”En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.” (2 Mos 22:21)

Men det står också att främlingen ska anpassa sig till de lagar som råder i landet. ”En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.” (2 Mos 12:49) Bibeln varnar också för vad som händer med främlingen när en nation överger Gud.

”Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig allt högre och högre, men du skall sjunka ner allt djupare och djupare. Han skall ge lån åt dig, men du skall inte ge lån åt honom. Han skall bli huvudet och du skall bli svansen.” (5 Mos 28:43-44)

På många områden är det just detta som idag sker i Sverige. Vänstermedia och politiker talar om det mångkulturella samhället, vilket lett till en galopperande ökning av kriminalitet och våldsdåd, som något positivt för vårt land. Man målar upp en skönbild som saknar förankring i verkligheten. De som protesterar och försöker slå larm anklagas för att vara rasister och mörkermän. BBC erkänner idag att man i nyhetsrapporteringen i Storbritannien medvetet undanhållit negativa fakta om invandringen av rädsla för att uppvigla till rasism[3]. På exakt samma sätt har media i Sverige handlat och handlar fortfarande t ex när det gäller förtigningen av den enorma ökningen av våldtäkter i vårt land utförda av mörkhyade män med utländsk bakgrund.

Problemet är dock inte i första hand invandringen, utan agendan bakom invandringen. Det är ingen hemlighet att syftet med att öppna gränserna för allsköns invandring till vårt land är visionen om det mångkulturella samhället precis som Expo och andra socialister förespråkar.

Antikrist kommer att presentera en falsk kopia av det som Gud har tänkt och bedra många i den yttersta tiden. Det är enbart genom att vi noggrant studerar Guds Ord som vi kan avslöja hans lögner. Det finns en del yttre likheter mellan det mångkulturella samhället och det kristna idealet med ett fridsrike över hela jorden. Många kristna i vårt land har därför accepterat detta ideal och försvarar det med klichéer som ”den kristna människosynen med alla människors lika värde”. Man vågar inte konfrontera och gå emot strömmen.

Guds Ord säger: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” (Matt 22:39) Det står inte att vi ska älska vår nästa i stället för oss själva, utan på samma sätt som vi älskar oss själva. Om vi inte älskar oss själva och accepterar vilka vi är, kan vi inte heller älska vår nästa.

Detsamma gäller folk och nationer. Det är inte meningen att vi ska älska andra raser och kulturer i stället för vår egen. Vi ska älska människor av annan ras och hudfärg på samma sätt som vi älskar vår egen. Kan vi inte älska Sverige och vara stolta över att vara svenskar och det som är svenskt, kan vi inte heller älska människor som kommer hit från andra nationer. Vi tror kanske att vi älskar dem, men i verkligheten gör vi inte alls det. Äkta kärlek till andra kräver nämligen först en respekt och stolthet över vilka vi själva är.

Samtidigt som det mångkulturella samhället upphöjs till skyarna idag är det ute med fosterlandskärlek och sådant som är svenskt. Sådana sympatier kallas idag ofta för fascism. Nationalkänslor kan urarta i fascism och nazism när det kombineras med en diktatorisk våldsideologi, men fosterlandskärlek är absolut inte synonymt med fascism och nazism, som Expo och andra vänsterextremister vill göra det till. Fosterlandskärlek utgör tvärtom en viktig del av en sund och harmonisk människas identitet. Så har det varit i generationer både i vårt land och i de andra länderna i Norden utan att det lett till någon fascism.

Gud har skapat alla folk och i Guds rike kommer inte nationerna att upphöra. De kommer i stället att fylla en viktig funktion. Det står i Bibelns näst sista kapitel om det nya Jerusalem:

”Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. Stadens portar skall aldrig stängas om dagen – natt skall inte finnas där – och folkens härlighet och ära skall föras in i staden.”
(Upp 21:24-26 fet still tillagt)

Om vi inte älskar vår egen kultur har vi heller inget av värde att erbjuda främlingar som kommer hit. Resultatet blir i stället en förvirring och rotlöshet som bereder vägen för det globala samhället under antikrist. Diktaturer föds utifrån kaos. Det mångkulturella samhället leder till förvirring utifrån vilket antikrist kommer att ta kontrollen.

Det är också känt att många av storföretagen i Sverige tjänar idag stora summor på billig arbetskraft av invandrare där staten subventionerar deras löner. Detta har lett till den märkliga situationen att Moderaterna idag agerar i samarbete med den marxistiska agendan när det gäller invandringspolitiken. Tidigare i år gick Moderaterna samman med Miljöpartiet, det mest extrema invandringspartiet i vårt land, i en uppgörelse om invandringen.

Nästa del: Islamofobi?

Fotnoter

[1] Andens utgjutande på Pingstdagen är inte ett exempel på mångkultur i modern mening. De som mottog Anden på Pingstdagen var alla judar som kommit från olika länder till Jerusalem för att tillbe i Templet. De hade redan en gemensam kultur byggd på deras religion.

[2]  Expo

[3] http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/ bbc/10551618/Nick-Robinson-BBC-made-a-terrible- mistake-over-immigration-debate.html

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?