Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

”Oegentligheter” på Livets Ord, anmälda till länsstyrelsen

[Nyheter, Inrikes]

Några tycks ha fått nog av turerna i stiftelsen Livets Ord och dess påpekade brister i hanteringen av församlingens medel. Via ombud inlämnades en anmälan i förra veckan.

”ANMÄLAN TILLSYNSÄRENDE

Stiftelsen Livets Ord, 817602-1106

Med hänvisning till Stiftelselagens regler om tillsyn över stiftelser yrkar undertecknat ombud för anmälarna (bilaga 1), att myndigheten skyndsamt ingriper i enlighet med 9 kap 4 § Stiftelselagen.

Stora brister har konstaterats i förvaltningen av Stiftelsen Livets Ord (Stiftelsen) och, som det måste uppfattas, direkta oegentligheter.”

Så inleds anmälan till länsstyrelsen som föregick VD Jonathan Ekmans tillfälliga avgång i fredags. Aletheia har tagit del av anmälan som riktar svidande kritik till styrelsens och familjen Ekmans hantering av stiftelsens medel i relation till dess stadgar.

Kostnader för dyra utlandsstudier, familjeförmåner, ett A-lag och B-lag vad gäller anställdas löner och förmåner, är några av många områden anmälarna önskar reda ut.  Ett viktigt påpekande i anmälan är stiftelsens paragraf om att alla grenar i verksamheten skall ha marknadsmässiga löner. Som känt för de flesta numera, har verkligheten varit något helt annat.

– I stället har det skapats ett A-lag runt familjen Ekman med höga löner och förmåner, och ett B-lag med låga löner och ingen tjänstepension, säger en av personerna bakom anmälan, som motiverar beslutet att vara anonym med att de ”vill ha fokus på sakfrågorna, inte på personerna”.[1]

Anmälan är omfattande och täcker ekonomiska frågetecken långt tillbaka i tiden. – ”A-lagets” ersättningar, löner, traktamenten, inklusive bl.a. Jonathan Ekmans inkomster och förmåner under sina utlandsstudier. Frågorna och påpekandena är många men relevanta.

Då stiftelseformen tillhör en av de mer slutna organisationsformerna i Sverige förefaller anmälan vara ett försök att ”öppna på locket” och få tillstånd en ordentlig genomgång av Livets Ords ekonomi.

Endast länsstyrelsen har möjlighet att inleda en mer genomgående granskning, varpå anmälan skickats dit.

I anmälan påpekas bl.a. att,  ”Den stora diskrepansen mellan olika kategorier anställda inom Stiftelsen och med ett överutnyttjande av Stiftelsens tillgångar föranleder enligt anmälarnas uppfattning att god man tillsätts att företräda stiftelsen.”

Så yttrar sig en person med god insyn i förarbetet till anmälan:

– Det kan vara svårt för många att ta till sig vilka bekvämligheter och ekonomiska fördelar A-laget på Livets Ord, inklusive familjen Ekman gett sig själva under årens lopp. Man måste komma ihåg att vi inte talar om ett börsnoterat bolag, utan en stiftelse som önskat agera såsom en församling.

Det innebär att en del av miljonerna som den inre cirkeln spenderat på ett liv i första klass, bekostats dels av församlingens gåvomedel och dels genom icke marknadsmässiga löner och förmåner för B-laget bland anställda. Att en stiftelse inte kan ha medlemmar i juridisk mening samt vem som har den egentliga kontrollen över stiftelsen är separata frågor.

Huruvida någon brottsrubricering framkommer efter en utredning av länsstyrelsen, eller de över huvud taget tar upp ärendet är svårt att förutsäga. Det vore givetvis viktigt för alla inblandade parter.

Oavsett råder föga tvekan om att en liten, inre cirkel, under stiftelseformens insynsskyddande egenskaper handlat djup oetiskt, själviskt, omoraliskt och givetvis obibliskt.

För en sann kristen är dessa frågor av högsta prioritet då Svea rike lag dömer i detta livet, medan Guds bud i nästa.

Delar av ledningens breda samveten stötte vi på redan under och efter arbetet med ”Dokument Livets Ord Ukraina” i början av året. Stiftelsen behöver nu mer än en och annan pudel, krokodiltårar och de ständiga efterkonstruktioner som flödar från PR-avdelningen. Korten på bordet. På så vis kan anmälan komma att samverka till det bästa, vilket är vad jag personligen önskar församlingen.

Daniel F orslund / Aletheia.se

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja, INRIKES, NYHETER

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?