Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ekman vill inte vara lekman – snart prästvigd i Katolska kyrkan?

Ulf_Ekman_snart_katolsk_prast

Livets Ords grundare och ledare under drygt 30 år, Ulf Ekman, har en förmåga att alltid hålla sig massmedialt intressant. Än har han radikalt hävdat det ena och än det andra, men genomgående kan man konstatera att det alltid hänt något runt honom, sedan han gjorde sin massmediala entré i början av 1980-talet.

De senaste två åren har inte varit några undantag. Den beramade ”Kungörelsedagen”, söndagen den 9 mars 2014, var inledningen till en rad händelser som ytterligare trappade upp intresset runt honom och i viss mån hans hustru.

Att gå från den starkt personfixerade trosrörelsen, till vad beträffar den egna personen, mer återhållsamma Katolska Kyrkan är ett stort steg. Gängse praxis inom trosrörelsen är att upphöja och ära den lokale pastorn, inte sällan på ett okritiskt och osunt sätt.

Som regel styr han egenmäktigt över församlingen genom någon form av stiftelse, utan någon kontroll eller insyn av något överordnat organ eller församlingsstyrelse. Den katolske motsvarigheten verkar under helt andra förutsättningar och utövar sitt inflytande över församlingen i kraft av sitt ämbete, hans person är som regel mycket nedtonad. Dessutom sker det alltid under överinseende av såväl ett överordnat organ, i regel stiftet och biskopen, som en församlingsstyrelse ofta kallat pastoralråd.

Under åren i Trosrörelsen blev Ekman den självklare ledaren inte bara över sin egen församling i Uppsala utan också mer globalt. Ibland kallades han Sveriges Apostel, ibland Nordens Apostel, men hans ambitioner var större än så, vilket medförde att han även blev den självklare ledarfiguren inom en östeuropeisk sammanslutning av trosförsamlingar, vars sammanlagda medlemsantal torde vara starkt överdrivet.

Den intressanta frågan inställer sig då när en person med denna bakgrund, internt upphöjd och beundrad, tar steget över till Katolska Kyrkan. Vad är hans ambition, vilka personliga motiv styr hans agerande för den fortsatta resan inom den Katolska Kyrkan och vad säger Kyrkan själv? Det är en helt ny situation för honom, där han inte själv kan styra spelregler och beslut

Inte många tror att Ekman lagt alla personliga ambitioner på hyllan och ser en framtid som underordnad, lydig och bänknötande församlingsmedlem, framför sig.
Undertecknad har ända sedan konversionen blev känd, gjort bedömningen att Ekmans ambitioner åtminstone sträcker sig så långt som att vigas till det katolska prästämbetet.

Formellt har han en grund som f.d. svenskkyrklig präst, som behöver en lätt, förmodligen kosmetisk kompletterande undervisning i några katolska specialämnen, innan en vigning till diakon och därefter katolsk präst kan äga rum. Det finns heller inga celibatära krav för en vigning till präst i hans fall.

Det förtjänar att påpekas, att det inte föreligger någon bekräftelse från vare sig Ekman själv eller Katolska Kyrkan om en kommande vigning, men från flera betydande personer och sammanhang inom Katolska Kyrkan har oberoende av varandra uppgiften kommit om att: Ekman har själv framfört önskemål om att vigas till präst och att stiftet och andra instanser inom Kyrkan nu prövar frågan.

Att frågan redan nu väckts är överraskande. Det har inte gått mer än drygt ett och ett halvt år sedan hans konversion. Men det finns en tydlig ambition bakom, det är helt klart.

Vad är vitsen för Ekman att vigas till katolsk präst, om man nu får uttrycka sig lite folkligt och halvt vanvördigt?

Ja, det torde inte finnas någon ambition, att få en tjänst av subsidiär karaktär i någon liten katolsk landsortsförsamling i övre Norrland. Det nödvändiga mellansteget, diakonvigning, är förmodligen heller inte något som lockar. Det kan med biskopens benägna bistånd göras betydligt kortare än det stipulerade året som normalt gäller för blivande präster. Det får kanske snarast ses som ett nödvändigt ont i sammanhanget.

Förklaringen tror jag snarare är att Ekman brinner av iver att få fart på den internationella karriär han redan inlett inom Kyrkan. Ett innehav av prästämbetet ger ökad tyngd och lättare tillträde till stora internationella sammankomster, konferenser och seminarier, inom den världsvida Kyrkan.

Det faktum att han och hustrun är rikligt försörjda genom sina olagligt tecknade pensionsavtal med stiftelsen Livets Ord, underlättar den fortsatta processen, eftersom Kyrkan inte behöver riskera att hamna i något försörjningsåtagande gentemot Ekman och hustrun.

Men det faktum att frågan nu kommit upp ”på bordet” innebär inte att den är avgjord. När frågan blev känd internt, visade det sig att flera tunga instanser och betydande personer inom det svenska katolska stiftet reagerade kraftigt mot den begärda vigningen. Protest- och varningsrösterna tilltar enligt uppgift i styrka.

Det åvilar nu biskopen att fatta det slutgiltiga beslutet, men skulle han bifalla Ekmans begäran kommer det att få stora interna konskevenser, det är fullt klart.

Ekman betecknar sig själv gärna som ”enhetens företrädare”, trots att en splittring av historiska dimensioner, har varit resultatet av hans hittillsvarande verksamhet. Nu visar det sig att den gamla sanningen ”History repeats itself” återigen är aktuell. Men denna gång kommer bråken och splittringen att utspela sig på Katolska Kyrkans scen och inom dess ram.

Utöver Ekman är det dessutom ett antal präster inom Svenska Kyrkan, bl.a. stiftelsen Bergets föreståndare Peder Bergqvist, som är på gång att kovertera till Katolska Kyrkan. Vissa bedömare säger att det rör sig om så många som ett trettiotal. Om detta stämmer är det minst sagt uppseendeväckande och ett historiskt rekord inom svensk kristenhet.

Från frikyrkohåll är det sedan tidigare klart att den kände pastorn och debattören Mikael Karlendahl avser att konvertera.

Det är ett spännande år vi har framför oss.
Vi får se vad som faktiskt kommer att ske.
Det vi vet, är att Aletheia har haft rätt förr.

Länna den 13 januari 2016
Torgny Nilsson

Tidigare poster av Torgny Nilsson på Aletheia.se:

Relaterat (Sveriges Radio, med bl.a. Joel Halldorf):

=>

Ämne: INRIKES, Livets Ord/Trosrörelsen, Nya Ekumeniken, NYHETER, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?