Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Öppet brev med anledning av påvens kommande besök i Sverige

fransis_brasilien_2013x

(Bild: Franciskus besök i Brasilien, 2013)

”There are those who believe they can maintain a personal, direct and immediate relationship with Jesus Christ outside the communion and the mediation of the Church. These are dangerous and harmful temptations. These are, as the great Paul VI said, absurd dichotomies.”

Påve Franciskus, Allmän audiens den 25 juni 2014

Låt oss stanna direkt inför det oväntade – påven kommer för att uppmärksamma 500-årsjubiléet av Martin Luthers ”De 95 teserna om avlatens innebörd”. Från både Lutherskt och Katolskt håll finns företrädare som hyllar de gemensamma ansträngningarna. Den centrala frågan är därför – var leder dialogen mellan dessa båda parter?

Enbart ovanstående uttalande är i sig självt nog för oss som kristna att helt ta avstånd från den katolska läran och dess företrädare. Jag som skriver detta har själv en personlig relation med Jesus och tänker fortsätta med det även om det skulle vara omöjligt enligt den katolska tron. Påve Franciskus säger vidare att ”you cannot love God outside of the Church”.

Läs brevet i sin helhet som skickats till samtliga föreståndare i de svenska frikyrkosamfunden

 

Kjell-Roger Holmström

www.obadjamedia.se/brev

 

 

=>

Ämne: Kristendomens historia, Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

 • Gud välsigne dig Kjell-Roger Holmström för detta initiativ. Må det leda till att många får sina ögon öppnade.

 • Pingback: Hur jag använder begreppet ”katolsk” | Bengts Blogg()

 • Torbjörn Göransson

  Tack Kjell-Roger för ditt brev och protest. Protestantismen är trots allt inte avslutad utan kommer att fortsätta till dess Jesus återkommer. Det som tyvärr gör det lite svårt för dagens kristna att se skillnad på Kristi brud, församlingen, och skökan, den avfallna församlingen, är att den senare enligt Uppenbarelseboken 17 har tre olika faser, vilket jag har nämnt i ett annat inlägg. Det står i Upp. 17:8 att skökan eller vilddjuret VAR, ÄR INTE MER, men SKALL KOMMA. Vi är nu inne i fasen ÄR INTE MER, dvs. när vilddjuret icke är en förföljare av de sanna kristna. Den som inte känner skökans/vilddjurets blodiga historia kan förledas att tro att en omvändelse har skett, men den som en gång har varit en förföljare kommer att återkomma som förföljare. Kjell-Roger, din varning till den svenska kristenheten är därför befogad, men av tecknen att döma har många förblindats av skökans yttre förträfflighet och ser inte det som ligger vilande under ytan.

 • Lars Wärn

  ”Det står i Upp. 17:8 att skökan eller vilddjuret VAR, ÄR INTE MER, men
  SKALL KOMMA. Vi är nu inne i fasen ÄR INTE MER, dvs. när vilddjuret icke
  är en förföljare av de sanna kristna.”

  Nu blandar du samman en del. Vilddjuret ≠ Skökan. Analogt med det är inte påven ”det första vilddjuret”. Skökan rider på vilddjuret. De samarbetar en tid, och har gjort så i åtminstone 1 700 år. Sedan kastar ”det första vilddjuret” av sig ”skökan” och förgör henne med hjälp av sina 10 ”konungar”. Det är ”det första vilddjuret” som har varit. Det var ej mer på Johannes tid, men skall stiga upp ur avgrunden. Vilket det, enligt min mening, har gjort i vår tid.

  Man kan dryfta mycket och länge om vilka vilddjurets sju huvuden representerar. Har min kronologi ganska klar men nämner bara det första och det sjätte. Det första ”huvudet” hette Antiokus IV och stiger upp i modern gestalt i vår tid. Det sjunde ”huvudet” hette Hitler i efternamn. Det åttonde vet vi ännu inte vad han heter men vi vet vem det är (bäst beskriven i Mackabéerböckerna och i Upp kap 13). Det åttonde ”huvudet” representerar de andra sju och har med stor sannolikhet deras samlade vetande och kraft,

  Jo, man har i århundraden talat om ”Nero Revidicus”. Kejsar Nero kan mycket väl placeras som ”huvud” nr 5 på ”det första vilddjuret”.

 • Torbjörn Göransson

  Jag har uttryckt mig lite otydligt. Visst, skökan rider som det står i Uppenbarelseboken på vilddjuret, men i sin ondskefulla förföljande verksamhet agerar de gemensamt och Skökan blir då synonymt med Vilddjuret.

  Med de sju huvudena avses enligt min mening sju makter som har förföljts Guds folk under historien. De fem som har fallit bör utifrån Johannes horisont ha varit i tur och ordning, Egypten, Assyrien, Babylon, Medien-Persien och Grekland. Det som ”var” innebar för Johannes Romarriket. Det som ”ännu inte har kommit”, dvs. det sjunde huvudet måste följaktligen och logiskt vara den kombination av civil och kyrklig makt som efterträdde Romarriket, dvs. Romkyrkan i sin roll som både religiös och politisk makt. Den regerade stor del av Europa under de symboliska 42 månaderna eller profetiskt 1260 år, dvs, tiden från år 538 till år 1798. Därefter vidtog vilddjurets fas ”är inte mer” eftersom Romkyrkans år 1798 förlorade sin politiska roll. Det åttonde huvudet är som Uppenbarelseboken skriver ett av de sju och bör vara detsamma som det sjunde, dvs. Romkyrkan återuppstånden som politisk ledare för världens nationer. I Uppenbarelseboken nämns dessa som 10 stycken, men talet tio används i Bibeln vanligen för att uttrycka totalitet.

 • Lars Wärn

  ”Skökan blir då synonymt med Vilddjuret.”

  Ja, intill en tid, som sagt var. Sedan är ”skökans” tid ute genom Guds ingivelse till ”det första vilddjuret” och hans 10 medregenter i Europa. Rom förvandlas till grus och aska. Himmelen utropar ett fyrfaldigt Hal El Lu Jah! (Upp kap 18)

  Detta med att rada upp förgångna riken är en vanlig vanföreställning från det förgångna som numera är förgånget. Det står exakt vad de sju huvudena avser i profetian. Bara att läsa innantill.

  ”Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. De äro ock sju konungar; fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu icke kommit, och när han kommer, skall han bliva kvar en liten tid.

  Och vilddjuret som har varit, och icke mer är, det är självt den åttonde, och dock en av de sju, och det går i fördärvet.

  Och de tio horn som du har sett, de äro tio konungar, som ännu icke hava
  kommit till konungavälde, men som för en kort tid, tillika med
  vilddjuret, få makt såsom konungar.”

  Därefter tar Israels Gud itu med ”vilddjuren” vilket vi kan läsa om i Upp kap 19, Sak kap 14 m fl kapitel.

  Att kalla Gud ”smart” passar inte men taktiken är oöverträfflig. Han använder sina värsta fiender för att förgöra sina andra fiender varefter han själv förgör sina värsta fiender.

 • Torbjörn Göransson

  Det misstag som du och andra gör är, som jag ser det, att peka ut enskilda personer (Hitler osv.). Uppenbarelseboken gör inte detta, utan det är där frågan om riken och makter.

 • Lars Wärn

  Som sagt var, jag läser bara vad som står skrivet och tror på det. Andra får fantisera på om de vill.

 • Torbjörn Göransson

  Av vad du har skrivit kan jag se att du har förstått en hel del av Uppenbarelsebokens budskap. En sak som du tydligen inte förstått helt är Upp. 17 om de sju kungarna eller mer korrekt de sju rikena. Om du läser vad som står i Upp. 17:7 och följande verser kan du inte undvika att märka att ÄNGELN TALAR TILL OCH FÖRKLARAR FÖR JOHANNES. Den som inte tar hänsyn till detta riskerar att fantisera. Det som jag har försökt förmedla är det som Johannes bör ha förstått efter att ha lyssnat till ängeln.

 • Lars Wärn

  ”Av vad du har skrivit kan jag se att du har förstått en hel del av
  Uppenbarelsebokens budskap. En sak som du tydligen inte förstått helt är Upp. 17
  om de sju kungarna eller mer korrekt de sju rikena.”

  Om det står ”sju konungar” så är det sju konungar (lydkonungar, kejsare, rikskanslister, presidenter etc) det handlar om, inte om riken.

  Det räcker inte att vara insatt i Uppenbarelseboken för att förstå Johannes. Man måste vara lika insatt i Danielsboken. Förståelsen av Upp kap 17 bygger på att man förstår Dan kap 2 och kap 7.

 • Torbjörn Göransson

  Du hänvisar till Daniels bok. Tvärtom vad du tycks ha funnit avslöjas där principen att rike och kung används omväxlande för att tala om ett rike. I Dan. 2:38-39 står att ”du är det gyllene huvudet, Men efter dig skall uppstå ett annat rike” osv. Kung och rike används alltså omväxlande eller synonymt. Det andra riket (”ett annat rike”) uppstod dessutom inte direkt utan det fanns flera regenter (3 eller kanske var det 4) i Babel innan Medien-Persien tog vid som världsledare. Samma princip gäller för Uppenbarelseboken kapitel 17 eftersom ju Johannes helt säkert kände till hur Daniel använde båda begreppen kung och rike för att beteckna ett rike! Denna princip ger också mening åt Daniels bok kapitel 7!

 • Lars Wärn

  Låt oss koncentrera oss på det fjärde vilddjuret i Daniel kapitel 7. Vilka är de fyra riken vi ser stiga upp som fyra djur? Vilka fyra riken ser vi i det fjärde djuret? Det handlar om EXAKT samma vilddjur som i Upp kap 13, Upp kap 16, Upp kap 17 – 19. Vilddjuret som sådant är både en person och ett rike, personifierat i det åttonde och slutliga huvudet. Inget konstigt med det för min del.

 • Torbjörn Göransson

  Jag tycker inte att jag tidigare har uttryckt mig oklar utan det fjärde djuret i Dan. 7 är Romarriket. Detta sönderföll i tio riken. När du ser fyra riken skiljer vi oss åt och bör därför avsluta diskussionen med konstaterande att vi inte är av samma uppfattning om en del detaljer.

 • Lars Wärn

  ”Detta sönderföll i tio riken. ” Vad står det om dessa 10 horn i Upp kap 17? Egentligen? Det står att de regerar en liten tid tillsammans och tillsammans med ”det första vilddjuret” (det fjärde i Dan kap 7)

  Hur många metaller ser Nebukadnessar i bildstoden? Hur många djur ser Daniel stiga upp ur havet?

  Detta handlar inte om detaljer. Daniels bok kap 2 och kap 7 samt Uppenbarelseboken kap 17 är bland de mäktigaste och mest upplysande profetior som någonsin har framburits. Missförstår man dem så missar man det mesta.

  Det fjärde riket i Dan kap 2 och Dan kap 7 är det Romerska riket som därefter framträder i olika gestaltningar. Det bysantinska, det frankiska under Karl den store och det 7:e huvudet kommer in i det tyska tredje riket, de tysk-romerska s k axelmakterna i WWII. Adolf Hitler är därmed med mycket stor sannolikhet huvud nr 7. Huvud nr 1 tillika huvud nr 8 är med största sannolikhet Antiokus IV Epifanes.

  Egypten och Assyrien figurerar inte överhuvudtaget i dessa profetior. Däremot i en annan mäktig profetia av Jesaja:

  ”På den tiden skola i Egyptens land finnas fem städer som tala Kanaans tungomål, och som svärja vid YHWH Sebaot; en av dem skall heta Ir-Haheres. På den tiden skall ett altare vara rest åt YHWH mitt i Egyptens land, så ock en stod åt YHWH vid landets gräns.

  Och de skola vara till tecken och vittnesbörd för YHWH Sebaot i
  egyptiernas land: när de ropa till YHWH om hjälp mot förtryckare, då
  skall han sända dem en frälsare och försvarare, och han skall rädda dem.

  Och YHWH skall göra sig känd för egyptierna, ja, egyptierna skola lära
  känna YHWH på den tiden; och de skola tjäna honom med slaktoffer och
  spisoffer, de skola göra löften åt YHWH och få infria dem.

  Så skall då YHWH slå Egypten – slå, men ock hela; när de omvända sig till YHWH, skall han bönhöra dem och hela dem.

  På den tiden skall en banad väg leda från Egypten till Assyrien, och
  assyrierna skola komma in i Egypten, och egyptierna in i Assyrien; och
  egyptierna skola hålla gudstjänst tillsammans med assyrierna.

  På den tiden skall Israel, såsom den tredje i förbundet, stå vid sidan av Egypten och Assyrien, till en välsignelse på jorden. Och YHWH Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare du Egypten, mitt folk, och du Assyrien, mina händer verk, och du Israel, min arvedel!”

  – – –

  I Dan kap 2 och Dan kap 7 handlar det alltså om 4 riken vilka i tur och ordning är: Babylonien – Medo-Persien – Grekland – Rom. Romarrikets senaste version heter EU. Denna historia om Egypten som huvud nr 1 på vilddjuret i Upp kap 17 dyker upp titt som tätt. Oftast i samband med känsliga frågor kring EG/EU då pastorer och andra s k evangelikala står upp till försvar för ”vilddjurets rike” såsom skedde 1994 och 2003. Nu kan det vara så att vi närmar oss ett ”Swexit” och då får dessas fantasier kring dessa profetior en renässans.

  Gissar att du, Torbjörn, är en ivrig anhängare av EU? Kanske även av det romerska påvedömet? 🙂

 • Torbjörn Göransson

  Just nu hinner jag inte med ytterligare kommentarer. Jag vill bara meddela att dina gissningar på slutet är 100 % felaktiga!

 • Lars Wärn

  Då känner jag mig tillfreds 🙂

 • Larsnas Kristensson

  Protestantismen är inte avslutad.
  ”Helt rätt men det verkar som om den inte kommer att bli det heller.
  Så här blev resultat och ett jubileum sker den 23/9 2017.
  Går detta igenom är protestantismen död.

  Ni som är kyrkomedlemmar

  INFORMERA!!!!!!!!

  https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/From%20Conflict%20to%20Communion.pdf

  Ett citat:

  ” What happened in the past cannot be changed, but what is remembered of the past and

  how it is remembered can, with the passage of time, indeed change.

  Remembrance makes the past present.

  While the past itself is unalterable,

  the presence of the past in the present is alterable.

  In view of 2017,

  the point is not to tell a different history,

  butto tell that history differently”

  Detta är jesuitisk logik som leder till historieförfalskning.
  ”Ändamålen helgar medlen”

  Se hur Walter Veigt utvecklar problematiken.

  https://www.youtube.com/watch?v=URvT2_Cji0M&index=4&list=PL13eE2x3qhPkxhc2bwvVtGCVhmHAujklP

  Efter 44 min kommer Jubileumet.
  Efter 53 min om boken.

 • Torbjörn Göransson

  Boken som avslöjar majoriteten av protestanternas kapitulation under den romersk katolska kyrkan finns även på svenska. Heter då ”Från konflikt till gemenskap.” Jag är väl informerad om Walter Veihts undervisning.

 • Lars Wärn

  Bra att du pålyser fakta om den fallna kristendomen. Vilket kristet samfund idag kan förmedla Bibelns lära? Det var skillnad på 1970-talet. Visst fanns det irrande samfund även då, men jag är glad åt den fina bibliska undervisning jag fick på den tiden genom Pingströrelsen (ej att förväxla med dagens papistiska pingstsamfund) och rörelsen Örebromissionen (har inte något som helst samband med dagens papistiska samfund EFK). Nyttig och närande kunskap som berikar mig mycket ännu idag.

  Kanske Charta oecumenica bör nämnas i sammanhanget? Kanske även länkas, så de inte tror vi sitter här och skriver/ljuger?

 • Lars Wärn

  Det räcker för min del att läsa Charta oecumenica (ej att förväxla med Chrata magna, som faktiskt var en vettig skrift) som antogs av de svenska ”frikyrkorna” och många ”frikyrkor” runt om i Europa omkr år 2001.

  Frukten av detta dokument, och femtekolonnarnas ihärdiga verksamhet i textens anda, var mycket tydlig när vi fick se den romerske påven hälsas välkommen att inleda firandet av reformationen i Lunds domkyrka.

 • Larsnas Kristensson
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?