Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Livets Ords revisor Nils Pehrsson får varning från Revisorsnämnden

I en rapport från Revisorsnämnden som Aletheia tagit del av, får den av Livets Ord anlitade revisorn Nils Pehrsson en varning för bristfällig revision av stiftelsen för räkenskapsåret 1 juli 2011 – 30 juni 2012. Det är ytterst allvarligt att en revisor får en sådan varning.

Med bakgrund i att stiftelsen i alla år argumenterat för att allt går rätt till enligt sin revisor, är det mycket intressant att ta del i den välformulerade varningen från Revisorsnämnden.

fotoDet är framförallt två punkter Pehrsson varnas för. Det ena är styrelsens jäviga och oetiska beslut att bevilja sig själva ett extra pensionsavtal, något de flesta känner till vid det här laget. Den andra punkten gäller bristfällig dokumentation kring insamlingskontroll, det vill säga hur stiftelsen hanterat insamlade medel. De flesta förstår att det är allvarligt med bakgrund i att insamlade pengar getts i förtroende, och extra illa blir det givetvis om det finns tvivel huruvida insamlade medel använts av stiftelsen till helt andra ändamål än utlovat.

I brevet som skickats till stiftelsens revisor skriver nämnden bland annat följande kring hur Pehrsson agerat beträffande stiftelsens insamlade medel:

”Nils Pehrssons dokumentation är mycket knapphändig. Den består av en jämförelse av årets utfall med dels föregående års utfall, dels årets budget. I dokumentationen ingår också en av stiftelsen upprättad ekonomisk månadshantering för några månader. Den substansinriktade granskning som går att utläsa av denna dokumentation var inte tillräcklig för att erhålla tillfredsställande revisionsbevis för redovisade intäkter. Vad gäller den interna kontrollen i stiftelsen har Nils Pehrsson i sin dokumentation noterat att den var väl fungerande och att det fanns kontrollsystem. Det framgår dock inte vad han byggde dessa slutsatser på.

I yttranden till RN har Nils Pehrsson redogjort för den kontrollmiljö som fanns i stiftelsen. Han har emellertid inte redogjort för någon granskning av att stiftelsen hade följt de beskrivna rutinerna eller utfört fastställda kontroller. RN noterar att även om Nils Pehrsson beskrivit stiftelsens kontrollmiljö och rutiner relativt utförligt så framgår det inte av hans yttranden att han i tillräcklig omfattning identifierat och testat att det interna kontrollsystemet var väl fungerande under det aktuella räkenskapsåret.

Enligt RN:s mening har Nils Pehrsson därför varken genom sin dokumentation eller genom sina yttranden till myndigheten gjort sannolikt att han hade tillräckligt underlag för att kunna godta stiftelsens intäktsredovisning. RN drar av detta slutsatsen att hans granskning i detta hänseende var bristfällig (jfr den ovan beskrivna bevisbörderegeln). Med hänsyn till att granskningsarbetet var otillräckligt avseende en väsentlig resultatpost saknade han grund för uttalandet i sin revisionsberättelse att årsredovisningen gav en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och finansiella resultat. Genom att göra detta har han åsidosatt god revisionssed.”

Det sju sidor långa disciplinärende innehåller detaljerade beskrivningar av den av Nils Pehrsson bristfälliga revisionen av stiftelsen Livets Ord. Granskningen av stiftelsens revisor har utförts av flera tunga namn inom både revision, juridik och affärsliv. En varning av denna art är mycket allvarlig då det enligt uppgift skall mycket till för att Revisionsnämnden utfärdar en sådan varning. Det nästa steget är att utesluta revisorn ifråga.

Aletheia återkommer med fler detaljer i kommande artiklar.

AG profil

Andréas Glandberger

=>

Ämne: NYHETER

Nyckelord: , , , ,

 • PåKlippan

  Revision i en ideell kontext, typ församling eller stiftelse kräver mer av revisorn än vid revision i en vanlig affärsverksamhet. Betänk att en ideell förening bygger på medlemmarnas ofta stora frivilliga bidrag med arbete och pengar. För en utomstående revisor kan mycket verka främmande m.t.p. att medlemmarna brinner för sådant som revisorn själv kanske saknar erfarenhet av.
  Revision i denna miljö måste naturligtvis i första hand revideras fackmannamässigt enligt god revisorssed. Men inget hindrar att den ideella organisationen utöver att välja en auktoriserad revisor även väljer s.k. lekmannarevisorer från den egna församlingen. Personer som väl känner till verksamheten från insidan. Dessa har deltagit i församlingsbeslut mm och kan genom att läsa alla styrelseprotokoll ge initierad information och stöd till den auktoriserade revisorn som påverkar inriktningen på revisionen.
  Vi bör jämföra med Kommunerna som både använder auktoriserade revisorer för den ”tekniska” revisionen och utöver detta väljer man lekmannarevisorer från de politiska partierna. Denna modell förekommer även i en del ideella stiftelser och föreningar.

  Revisorsnämnden förefaller att ha valt ut ett enda räkenskapsår. Och valt att granska främst 1/ styrelsens flagranta jäv och 2/ hur insamlingarna redovisas och kontrolleras. Detta betyder inte att alla andra år varit korrekt reviderade. Baserat på mina analyser av ca 15 årsredovisningar så talar inget för att redovisningen och revisionen skulle varit ”bättre” de andra åren.

  Om Livets Ords ledning skulle gå ut med kommuniké att Revisorsnämnden endast anmärker på ett fåtal områden och under bara ett enda år, så vill jag förekomma med att påpeka att inget talar för att revisionskontrollen av insamlade medel och jävsfrågor varit bättre andra år.

  Det är lätt att inse att Revisorsnämnden genom att avgränsa sig till ett av fem räkenskapsår kunnat granska och dokumentera osedvanliga brister i den auktoriserade revisorns arbete.
  Ulf Ekman brukade lugna oss medlemmar med att Livets Ord hårdgranskades av Sveriges bästa revisorer.

  Trots ett antal miljoner i revisions- och konsultarvoden under åren, så har revisorn inte orkat ta fram underlag som stöder att intern kontroll och insamlingsförvaltning fungerar. Revisorsnämnden påpekar att revisor NP har i sin dokumentation noterat att insamlingsredovisningen varit väl fungerande och att det fanns kontrollsystem. Det framgår dock inte vad han byggde dessa slutsatser på. Hur ska Livets Ord kunna behålla sina 90 konton om insamlingarna lämnats totalt oreviderade?

  Är det Gud eller Ulf Ekman som berättat för revisor NP att kontrollsystemet är väl fungerade eftersom han totalt undvikit normal revisionsinsats? MVH David Smeds

 • PåKlippan

  Revision i en ideell kontext, typ församling eller stiftelse kräver mer av revisorn än vid revision i en vanlig affärsverksamhet. Betänk att en ideell förening bygger på medlemmarnas ofta stora frivilliga bidrag med arbete och pengar. För en utomstående revisor kan mycket verka främmande m.t.p. att medlemmarna brinner för sådant som revisorn själv kanske saknar erfarenhet av.

  Revision i denna miljö måste naturligtvis i första hand revideras fackmannamässigt enligt god revisorssed. Men inget hindrar att den ideella organisationen utöver att välja en auktoriserad revisor även väljer s.k. lekmannarevisorer från den egna församlingen. Personer som väl känner till verksamheten från insidan. Dessa har deltagit i församlingsbeslut mm och kan genom att läsa alla styrelseprotokoll ge initierad information och stöd till den auktoriserade revisorn som påverkar inriktningen på revisionen.

  Vi bör jämföra med Kommunerna som både använder auktoriserade revisorer för den ”tekniska” revisionen och utöver detta väljer man lekmannarevisorer från de politiska partierna. Denna modell förekommer även i en del ideella stiftelser och föreningar.

  Revisorsnämnden förefaller att ha valt ut ett enda räkenskapsår. Och valt att granska främst 1/ styrelsens flagranta jäv och 2/ hur insamlingarna redovisas och kontrolleras. Detta betyder inte att alla andra år varit korrekt reviderade. Baserat på mina analyser av ca 15 årsredovisningar så talar inget för att redovisningen och revisionen skulle varit ”bättre” de andra åren.

  Om Livets Ords ledning skulle gå ut med kommuniké att Revisorsnämnden endast anmärker på ett fåtal områden och under bara ett enda år, så vill jag förekomma med att påpeka att inget talar för att revisionskontrollen av insamlade medel och jävsfrågor varit bättre andra år.

  Det är lätt att inse att Revisorsnämnden genom att avgränsa sig till ett av fem räkenskapsår kunnat granska och dokumentera osedvanliga brister i den auktoriserade revisorns arbete.

  Ulf Ekman brukade lugna oss medlemmar med att Livets Ord hårdgranskades av Sveriges bästa revisorer.

  Trots ett antal miljoner i revisions- och konsultarvoden under åren, så har revisorn inte orkat ta fram underlag som stöder att intern kontroll och insamlingsförvaltning fungerar. Revisorsnämnden påpekar att revisor NP har i sin dokumentation noterat att insamlingsredovisningen varit väl fungerande och att det fanns kontrollsystem. Det framgår dock inte vad han byggde dessa slutsatser på. Hur ska Livets Ord kunna behålla sina 90 konton om insamlingarna lämnats totalt oreviderade?

  Är det Gud eller Ulf Ekman som berättat för revisor NP att kontrollsystemet är väl fungerade eftersom han totalt undvikit normal revisionsinsats? MVH David Smeds

 • MyTwoCents – aletheia.se

  SVT skriver om varningen:
  http://www.svt.se/ug/livets-ords-revisor-varnas

  Livets ords revisor varnas
  Uppdrag granskning avslöjade att Livets ords ledning, med Ulf Ekman i spetsen, avsatt elva miljoner till egna pensioner. Samtidigt blev anställda utan. Nu varnas Livets ords revisor av Revisorsnämnden.

  ”We gave him cash”
  UG-referens: Tack gode Gud för pengarna
  Så gjordes reportaget ”Tack gode Gud för pengarna”
  Reportrarna chattade om granskningen av Livets ord
  Skänkta pengar tystar styrelseledamöter
  Ulf Ekman avfärdar reporterns frågor och kallar henne ”lilla sötnos”
  FAKTA: REVISORSNÄMNDENS MOTIVERING:
  ”Revisorsnämnden har funnit flera brister i revisorns revision. Han har godtagit ett styrelsebeslut, trots att han haft anledning räkna med att flera av styrelsens ledamöter var jäviga. Hans granskning av stiftelsens intäkter har varit otillräcklig. Han har som en följd av detta saknat grund för uttalandet i sin revisionsberättelse att årsredovisningen gav en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och finansiella resultat. Det som läggs honom till last är allvarligt. Han ska därför meddelas varning”

  Livets ords revisor kritiseras hårt för att styrelsen i Livets ord kunde fatta beslut om miljonpensioner till sig själva. Dessutom har inte revisorn enligt revisorsnämnden haft kontroll på hur församlingen hanterat miljonerna som församlingsmedlemmarna skänkt i kollekter.

  Revisorsnämnden skriver att Livets ords revisor åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Det som läggs honom till last är allvarligt. Han ska därför meddelas varning, med stöd av revisorslagen.

  Gåvor från församlingen
  För ett år sedan berättade Uppdrag granskning om hur styrelsen i Livets ord, där Ulf Ekman och hans familj var i majoritet, avsatt mer än elva miljoner kronor till egna pensioner, pengar som i många fall var gåvor och kollekter från församlingsmedlemmarna. Samtidigt fick andra anställda i församlingen inte någon pension alls under vissa perioder. Pensionsavsättningen var avsevärt högre än vad som är normalt. Styrelsen i Livets ord gav sig själva pensioner på 30 procent jämfört med normala pensioner som ligger på 4,5 procent av inkomsten.

  Utöver förmånlig pension hade dessutom styrelsen beslutat om en inkomstgaranti som garanterade styrelsemedlemmarna full lön efter pension. Livets ord skulle täcka upp inkomstbortfallet när styrelseledamoten slutade sitt arbete och gick i pension.

  Brott mot stiftelselagen
  Revisorsnämnden slår fast att det är ett brott mot stiftelselagen och jäv, när styrelsen för Livets ord fattat beslut om pensioner till sig själva. Ett felaktigt beslut som revisorn borde stoppat. Revisorsnämnden skriver i sitt beslut: ”Genom att inte vidta dessa åtgärder har han åsidosatt god revisionssed.”

  Livets ords revisor kritiseras också för sin dåliga kontroll av församlingens inkomster, främst kollekter. När Revisorsnämnden dessutom bett församlingens revisor att redovisa hur han granskat församlingens inkomster och kollekter, har hans redovisning varit knapphändig, vilket får Revisorsnämnden att ifrågasätta hur revisorn kunnat godkänna församlingens årsredovisningar. Nämnden skriver: ”Hans granskning av stiftelsens intäkter har varit otillräcklig.”

 • Fredrik Lundqvist

  Livets Ords officiella kommentar om detta:

  En del medier har uppmärksammat att Revisorsnämnden gett en varning till Livets Ords revisor, utifrån vad man menar är bristfällig dokumentation på två punkter.

  Det finns vissa viktiga saker att betona angående detta:

  Den ena punkten berör dokumentationen av vår insamlingskontroll. Livets Ord får löpande in olika gåvor som är öronmärkta till olika ändamål och arbetar med ett antal olika rutiner och system för att se till att gåvorna alltid går till det ändamål de är avsedda för. Det är av största vikt för oss att gåvomedel hanteras med hög integritet och att riktade gåvor används för avsett ändamål. Det är därför viktigt att poängtera att det som påpekas av Revisorsnämnden inte är bristande rutiner från Livets Ords sida – sådana rutiner finns och fungerar mycket bra – utan att revisionskontrollen av dessa rutiner varit bristfälligt dokumenterad. Detta är av naturliga skäl inte något Livets Ord kan påverka.

  Eftersom vi är 90-kontoregistrerade kontrolleras våra ekonomiska årsredovisningar dessutom inte enbart av vår revisor utan även av ytterligare revisionsbyråer som Svensk Insamlingskontroll anlitar, för nuvarande EY och KPMG. Svensk Insamlingskontroll utför också ytterligare en intern kontroll av sina medlemsorganisationer och förra året utförde Grant Thornton en sådan kontroll hos oss på uppdrag av Svensk Insamlingskontroll.

  Det andra påpekandet som berör det numera upprivna beslutet om Livets Ords ursprungsstyrelses speciella pensionsavtal. Återigen riktas kritiken mot att revisorn inte visat nog dokumentation för sitt ställningstagande i frågan.

  När det gäller ursprungsstyrelsens speciella pensionsavtal understryker vi däremot återigen vad vi många gånger påpekat, att detta var ett felaktigt och olyckligt beslut som dåvarande styrelsemedlemmar bett om ursäkt för.

  Vi arbetar nu kontinuerligt med att utveckla och stärka våra ekonomiska rutiner. Följande är exempel på åtgärder vi genomfört:

  Samtliga av de aktuella pensionsavtalen är idag upprivna.
  Styrelseuppdraget på Livets Ord är idag inte kopplat till några förmåner överhuvudtaget.
  Pensionsavtal med identiska villkor för samtliga idag anställda på Livets Ord har tecknats.
  En oberoende grupp ekonomer ger råd kring och synpunkter på stiftelsens ekonomiska beslut och rutiner, speciellt i vad som rör löner och förmåner.
  Styrelseledamöters lön sätts utifrån den ekonomiska rådgivningsgruppens rekommendation, och deras löner finns offentligt publicerade på Livets Ords hemsida.

 • Tack för ert svar, Fredrik. Nyhetsartikeln handlar primärt om hur revisorn skött sig baserat på varningen han mottagit av Revisorsnämnden, sekundärt om hur LO skött sina rutiner, även det enligt samma rapport. Får man fråga vilka de oberoende ekonomerna är? Är det medlemmar i församlingen eller är de verkligen oberoende?

  Återigen tack för ett utförligt svar.

 • Fredrik Lundqvist

  Varsågod.
  Vi lämnar inte ut namn på medlemmarna i rådgivningsgruppen utan deras medgivande, men de är medlemmar i församlingen. Med oberoende menar vi just vad ordet säger, att ingen står i beroendeställning mot stiftelsen genom att vara anställd, få lön eller annan ersättning. De är däremot erfarna ekonomer, revisorer, företagare som både ger råd, hjälp och kritik utifrån sin kompetens. Detta är också ett sätt att ge medlemmarna ökat inflytande.

 • Stanley Östman

  Tänk vad mycket som kunnat besparats församlingen Livets Ord om församlingen & ledare tagit vara på den kritik som riktades mot församlingsbyggande med stiftelseform som bas !
  Denna kritik yttrades från flera ledare i pingströrelsen bl.a. i ett tidigt skede & har varit officiellt känt länge.
  Men ledarskapet ville inte lyssna och antog en hånande position gentemot pingstförsamlingars ledarskap i form av äldste, och den form av ideell föreningsredovisning som alltid präglat pingstförsamlingar.

  Nu när ni är på en rannsakelsens väg som förhoppningsvis bådar gott. Släpp stiftelseformen – skrota den !

  Trovärdigheten kommer att vara ifrågasatt så länge ni bibehåller stiftelseformen. Det spelar mindre roll hur ni anser att opartiska ”ombud” representerar församlingsinsyn.
  Vill ni ha en hög bekännelse till apostolisk församlingssyn vilket jag förmodar, skrota allt vad stiftelseform har gentemot församlingen Livets Ord.

 • David Smeds

  Detta är kärnfrågan. Nya testamentets församlingsmodell duger. Den begränsar svängrummet för estradörer och personer med ministrydrömmar. Besluten kan ibland ta lite längre tid att bereda. Risken för total urspårning typ Ulf Ekman är mkt mindre. Paulus skrev till Titus …… när jag lämnade dig kvar på Kreta så var det för att i var stad tillsätta äldste…..
  Tydligen krävde denna uppgift mer tid än vad Paulus hade vid sitt besök på denna ö. Men Titus skulle fullgöra denna tydligen så viktiga uppgift.

 • Jag måste vara ärlig med dig Fredrik, för sättet du använder ordet ’oberoende’ på klingar lite dåligt i mina öron måste jag medge. Hur får du det till att medlemmar i Livets Ord kan vara oberoende i sitt arbete att ge råd och synpunkter? Som medlemmar i LO är de i allra högsta grad inte oberoende, oavsett hur kvalificerade och renommerade de än måtte vara. Skall de vara en oberoende grupp som skall ge råd om löner och pensioner o.l. borde det vara andra personer än medlemmar av Livets Ord, men vi ser kanske olikt på detta och hur man skall definiera ordet ’oberoende’.

  Att medlemmar bör få ökat inflytande och även större insyn i verksamheten än under tidigare år är bra och på sin plats, så det skall ni ha en eloge för.

 • Lars

  Nu finns det väl verkligen grund för Länsstyrelsen -som är tillsynsmyndighet för stiftelser- att gripa in med en revision.

 • Nu är det ju inte råd och synpunkter generellt jag vände mig emot, utan att de skall ge råd och synpunkter beträffande löner och förmåner till sina egna ledare. Det är helt ok att skoja om det, men jag tror seriöst att det vore bättre om ett sådant råd inte var bundna till församlingen. Jag är öppen för att jag inte har rätt i den här frågan, så jag hoppas andra med större kunskap och insikt än mig kan säga sin mening.

  I övriga frågor är jag mer än positiv till att medlemmar skall få ge råd.

 • Jonas Rosendahl

  Fast du gör det lite väl enkelt för dig David Smeds. Eter att ha studerat olika ledarskapsmodeller och sett dem i kyrkohistoriskt perspektiv och sammantaget med det jag noterat efter alla år i frikyrkan så har jag dragit en slutsats. Det spelar ingen roll vilken modell man har om ledarskapet eller församlingen tänker och lever köttsligt. Varje församling som kommer till den fasen kommer att bli korrupt. Det beror på att man KAN inte behaga Gud om man lever i köttet. (Rom 8:8). Det finns alltså ingen välsignelse över det arbete man utför och då dör man sotdöden och blir korrupt.

  Min erfarenhet i pingströrelsen av äldste tillsättningar är minst sagt blandat. Visst finns det fina äldste som fungerar bra. Men jag har även sett de som köpte dryckesbackar eller spelade boll med ungdomarna som man ansåg lämpliga till att bli äldste. Eller man engagerade sig mycket och strök pastorn medhårs, då blev man äldste. Men stod dessa för andlig pondus och kunde de undervisa till exempel? Knappast.

  Då var det inte konstigt att jag på 90-talet attraherades över en överbetoning på tjänstegåvor och senare på mer apostoliskt ledarskap med ”en ledare” modellen. Jag tyckte helt enkelt äldstefunktionen var så korrupt. ”Broder bromskloss” blev ett skällsord för äldste.
  Men sen har det visat sig att en ledare på toppen som har mandat i ALLT inte heller är så andligt hälsosamt. Ledare efter ledare får man höra hur de gjort övertramp. Hur de skriver till människor och hanterar människor i sina församlingar. Hur makten får mer betydelse än att ”bete sig som folk”. Det är tragiskt och oacceptabelt.

  I båda fallen av ledarmodeller finns det alltså fällor som lockar människan in i högmod eller att man vill styra församlingen på ett köttsligt sätt eller av den enkla anledningen att man tänker och lever köttsligt i församlingen.
  Resultatet blir platt fall tillslut.

  Livets ord gick i fällan. Jag har försökt bilda mig en uppfattning om var nånstans det blev så, genom att tala med många människor men det är inte lätt att dra fullständiga slutsatser. Men det blev korrupt, och det började i tänkesättet. Att vara lite förmer än andra, att tycka sig vara lite andligare än andra. Ja nånstans där..
  .
  Så får nu också vi andra kristna i andra sammanhang komma på skam på våra jobb och bland våra vänner när sak efter sak kommer fram. Jag lider gärna för Kristus men för andras dumhet?
  Hur korrupt kan ett andlig ledarskap bli och tillåtas bli egentligen? Och framförallt så pinsamt när de inte tycks se det själv.

  Det är i sanning en sorg att se allt detta…

 • David Smeds

  Jag har stor erfarenhet av äldsteledda församlingar ca 39 år i pingstsammanhang.
  Det som blev fel ibland var att många medlemmar hade erfarenhet från vanliga föreningar där de flesta beslut fattades eller bekräftaddes i medlemsmötet. Jag var under flera år medlem i en liten församling där styrelsen ansåg att församlingsmötet skulle ta ställning till om vi skulle köpa ett eller två lass grus till kapellets parkering. Jag vann gehör när jag anförde att detta var enbart en styrelsefråga..
  Men oavsett våra erfarenheter så skulle jag välja äldsteledda församlingar. Din och min erfarenhet har inget värde mot vad NT har stadgat. Jag är mkt intresserad av patristik mm, men uppfattar att NT är fullt begripligt i denna fråga. MVH David

 • Jonas Rosendahl

  Ser gärna också äldsteledda församlingar. Just nu är kanske största problemet att det är en överbetoning på pastorns (herdens) tjänst och lärartjänsten medans de andra tjänsterna kommer i skymundan. Förmodligen är den enkla förklaringen att pastorn är den anställde i de flesta fall. Profettjänsten och evangelisten ses nog också som lite väl bångstyriga för att få ett i proportion ordentligt inflytande.

  Så gärna äldste men då enligt NT´s givna kriterier.

 • Jonas Rosendahl

  Bäste Fredrik,
  I de flesta fall avses medlemmar som medlem i förening. Ska jag tolka ditt svar här ovan att ni nu har skrotat den djupt odemokratiska modellen med stiftelse och infört föreningsformen med sant demokratiskt inflytande över beslut för riktiga medlemmar?

  Dementera gärna om jag tolkat det fel, så slipper jag lägga pengar på en registerkontroll hos länsstyrelsen 😉

 • Jonas Rosendahl

  I normala fall med skickliga styrelsemän/kvinnor tas de i de egna leden i församlingar. Det faller sig naturligt. I detta fall kan det nog anses vara ett undantag där man trots eget råd ändå inte lyckas skapa ett förtroende utåt.
  Å andra sidan kan man resonera som att det kanske är lika bra att inte helt utomstående får se så mycket mer än det som kommit fram hittills….

 • David Smeds

  Fredrik Lundqvist
  Du skrev bl.a.

  ”Det är därför viktigt att poängtera att det som påpekas av Revisorsnämnden inte är bristande rutiner från Livets Ords sida – sådana rutiner finns och fungerar mycket bra – utan att revisionskontrollen av dessa rutiner varit bristfälligt dokumenterad. Detta är av naturliga skäl inte något Livets Ord kan påverka.”
  Du påstår att Livets Ord har utmärkt fungerade kontroll. Men vad grundar du detta på? Har du erfarenhet av att bygga internkontrollsystem, har du kontrollerat internkontrollen, t.ex. med modern statisktisk sampling?
  Ingen begär att en insamlingsverksamhet typ Livets Ord där ca 30% av intäkterna är gåvor, ska kontrolleras till 100%. Därför krävs att den revisor man väljer har nödvändinga insikter och tillgång till assisterande resurser, typ IT revisorer, uppdaterade granskningsmanualer, revisorsassistenter med uppdaterade kunskaper o.likn.
  Revisorsnämnden har inte funnit några indikationer på att NPs revision varit planerad utifrån nyckelbereppen väsentlighet och risk. Ej heller har han valt ut några relevanta granskningsåtgärder utifrån identifierade nyckelområden.

  Det verkar på din kommunike att det kanske saknas ett eller ett par papper, men här saknas det några välfyllda revisionspärmar! .

  Insamlade medel är ca 30% av intäkterna och ”måste” revideras inte enbart analytiskt utan med oberoende substansdgranskning.
  Revisornämnden anser att revisionen varit så undermålig att NP inte kunnat uttala sig om fastställande av årsredovisningen och rättvisande bild.
  Hans intyg i årsredovisningen är i praktiken ett ”falskt intygande” om vi ska tolka uttalandet i klartext. MVH David

 • Fredrik Lundqvist

  Jag förstår, och här ser vi olika på saken. Jag menar att ett medlemskap församlingen ofta är förknippat med erfarenhet och kännedom om verksamheten, och detta kopplat med god kompetens från arbetetslivet tror jag är en mycket bra förutsättning för att kunna ge god ekonomisk rådgivning.

 • enkel vandringsman

  NT:s givna kriterier talar väldigt lite om att vi skall bygga samlingslokaler/kyrkor, anställa pastorer och andra medarbetare. Att vissa erhöll ersättning förekom men det var inte listat som en förutsättning för att det skulle kallas församling. Det är bara när makt och pengar kommer in som korrumptionen får brännved. Mycket hade fallit på plats om var och en försörjde sig själv och vi upplät våra hem för samlingar. Jag tror dessutom att dessa samlingar i hemmen har större förutsättningar att bli forum där vi kan betjäna varandra och där vi kan växa och t o m få ta emot mirakler ifrån Gud. Mycket mer än i det stora bruset i den stora kyrkan.

 • Jo, jag vet detta Jonas. I Livets Ords fall och med den negativa historik på både det ekonomiska området och även andra, menade jag att medlemmar i mina ögon inte kan ses på som ’oberoende’ och att det för trovärdighetens skull hade varit bättre med ett råd bestående av personer utan band till sina ledare. Jag betvivlar inte kompetensen till personerna i detta råd eftersom jag känner till några av namnen, men jag har förståelse för den syn Fredrik framlagt.

  Kan vidareutveckla detta till både Fredrik och dig via telefon eller irl, för jag har nog lagt fram tillräckligt av de åsikter jag hade i just denna fråga.

  Ser att LO går framåt och förändras till det positiva, och det glädjer mig.

 • Pingback: Livets Ord: ”Men vi har ju en oberoende grupp” | dkmiblogg()

 • Hilda Lund

  Hele diskusjonen er absurd. Ingen stoler på LOs lederskap lengre, de kommer aldri til å komme med en løsning på denne eller lignende situasjoner som kommer til å respekteres av folk.Etter min mening, og folk jeg har kontakt med som var der i tidligere år, så finnes det ingen forsamling i Skandinavia, selv blant oss som var der i flere år, som vi har mindre respekt for i dag enn LO. Ingen forsamling eller kristent lederskap er så irrelevant i Skandinavia, uansett hva saken gjelder av alt som har blitt avslørt, som LO er i dag!

 • Jonas Rosendahl

  Även små grupper kan kan bli rätt manipulativa. Tillslut går nog folk och rycker i kylen för att se vad det blir för matlåda 😉
  Till en början är nog samlingar i hemmen bra, men sen blir det nog rätt enerverande 😉

 • Jonas Rosendahl

  Jag kan ju ge pengarna i kollekten nästa sommarkonferens 🙂
  Ja, det låter ju bra med att säkerställa. Men ni har nog längre sträcka än pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela innan något förtroende utåt (och kanske inåt?) är uppbyggt igen.
  Men livet ska visst innehålla prövningar av allehanda slag..;-)

 • Jonas Rosendahl

  Andreas, både du och Fredrik nämner om medlemmar hela tiden. Livets ord har inga medlemmar. Vi pratar juridik och ekonomi och formalia. Då måste man också benämna ting vid dess rätta namn. Ur andlig synvinkel ja. men som sagt nu pratar vi ekonomi och medbestämmande i någon form.

 • enkel vandringsman

  Nja lite negativ tycker jag nog att du är nu. Anledningarna till missbruk av makt och ställning reduceras betydligt i mindre grupper där pengar och fastigheter inte finns i församlingens ägo. De blir helt enkelt ointressant för en del personer med fel motiv. Stefanus ”som var fylld av nåd och kraft” utsågs till att hålla ordning på ”kylskåpstyckandet” och tjafset kring bordet så jag tror inte det blir friktionsfritt för oss heller men som sagt inte lika lockande för maktmänniskor och andliga karriärproffs.

 • Teagustavsson

  Nja, det finns nog gott om maktmänniskor som inte främst bryr sig om pengar utan om att ha kontroll. I en mindre grupp finns färre som kan säga ifrån. Hur vi än gör finns det vargar som nästlar sig in bland fåren. Bland annat därför urskiljningsgåva behövs i varje gemenskap (även om tom den kan missbrukas).

 • enkel vandringsman

  Helt rätt urskiljning behövs men den efterfrågas sällan eller aldrig i de stora församlingarna. Den är faktiskt ganska svår att tillämpa där. Den kan nog lättare komma till sin rätt i det lilla sammanhanget. Jag har f ö lång erfarenhet av både ”stort och häftigt” och av det mindre och enklare.

 • David Smeds

  Fredrik Lundqvist skrev vidare;
  ”Det andra påpekandet som berör det numera upprivna beslutet om Livets Ords ursprungsstyrelses speciella pensionsavtal. Återigen riktas kritiken mot att revisorn inte visat nog dokumentation för sitt ställningstagande i frågan.”
  Detta är inte sant. Han tog aldrig ställning till huvudbrottet där fem styrelseledamöter beslutar att i jäv ge sig själva 13 miljoner* i livstida lönegarantier!
  Ett solklart jäv som i detta fall kräver ingen omfattande revsion och dokumentation. Det är ett konstaterade som jag trodde att alla revisorer kände till. Jämför med ett punkterat däck. Jag ser att däcket är platt. Ingen kräver dokumentation eller granskning av däckspecialist i detta fall. Samma med jävet på Livets Ord.
  Jävet består i att man deltar och fattar beslut att gynna sig själv.
  Revisorns bristfälliga kunskaper och nonchalans att inte följa god revisionssed tvingade Revisorsnämnden att agera.
  Observerara att Revsionsnämnden inte uttalat sig om kvaliteten på andra granskningsområden. Ej heller har de granskat revsionen för de andra räkenskapsåren. Inget talar för att revisorn följt ”god revisionssed” de andra åren.
  ………………………………..
  * min egen beräkning

 • Jonas Rosendahl

  Det finns goda poänger med det du skriver. I normala fallet står jag på din sida, och förespråkar hemgrupper eftersom jag sett genom åren att ”titta varandra i nacken” inte direkt gynnat lärjungaträning.
  Samtidigt har jag en ”allergi” utvecklad mot fasta modeller och tvärsäkerhet. Nu förbjuder inte bibeln kyrkor och samlingslokaler. Då hade det varit en annan sak. Att de första kristna samlades i hemmen eller utomhus i mindre bönegrupper har mestadels naturliga orsaker.
  I båda fallen kyrkor eller i hemmen, stort som smått i antal, hänger det på andlig mognad om det ska bli nåt bra. Det är inte modellen som avgör, det är min poäng.
  (vi kanske är väl off topic nu?)

 • David Smeds

  Hilde Lund Mitt engagemang är för ett reformerat Livets Ord. Jag har erbjudit ledningen att ge förslag på olika modeller som skulle kunna öka förtroendet, inflytande och transparens. På det sättet kommer gåvorna att öka.
  Hittills har många problem på Livets Ord hanterats genom ”positiv motpropaganda” ett slags målande av kulisser, utan tillräcklig beslutskraft i sakfrågorna.
  Jag engagerar mig och beder, hoppas och ”kräver” att vi får ett Livets Ord som lämnar ”ministrymodellen”.
  Jag vill vara en medlem i en nytestamentlig församling som leds av äldste och sitt församlingskollektiv. MVH David

 • Stanley Östman

  Du har viktiga påpekanden Rosendahl.
  Men ”modellen” med äldste som församlingsledare går att ses upprepat i NT & har sina rötter ända tillbaks till det att Jetro, Mose svärfar i GT uppmanade Mose att tillsätta äldste.

  Det finns många ex. och det är väldigt viktigt för församlingens ”balans”. Man kan också se förebilden av de tolv apostlarna, som korrigerade varandra.

  Det katolska hävdandet av ”Petrus-kyrka” i rakt nedstigande led fick sig en ordentlig knäpp på näsan redan av Paulus som trädde upp mot Petrus…

  Jag ska inte älta vidare om de brister som du nämnt vid tillsättande och efterlevnad… – jag skulle kunna med egen erfarenhet räkna upp avslöjande misshälligheter, men som skymmer de bibliska intentionerna.

  Men låt mig bara tillägga, det som du inte nämnde och är väsentligt map. Livets Ord.

  Med den modell som Lewi Pethrus förordade om äldste (borde varit välbekannt för LO och dess ledning då LP:s skrifter donerats till LP), så hade församlingen varit tydligt delaktig i beslut & inriktning.
  Man hade dessutom varit delaktig i det som gått fel också – det hade inte enbart varit styrelsens familjeministry som uppfattats som ställföreträdande.

  Även modellen med äldste och ”idell föreningsmodell” hade medfört att även eniga styrelser med äldste ges möjlighet att bli nedröstade av en församling pga delaktighet.
  Det är en sundhetsmodell visavi LO:s stiftelseform

 • Jonas Rosendahl

  Ja, det har väl visat sig att ett alltför exklusivt ledarskap både ”andligt” och i juridisk formalia inte heller fungerade bra. Livets ord är ju ett praktexempel på detta. Där sa man att äldste var ett uttryck för den tidiga församlingen men att dessa sedan utvecklades till mogna tjänstegåvor. Därav att man alltid på livets ord betonad (överbetonad) tjänstegåvornas funktion som styrande.
  Inom pingst finns också en syn på tjänstegåvor men att de skulle representeras inom äldstekåren primärt.

  Jag vet inte om pastorer är så pigg på att få se starka, fristående äldste inom sina församlingar som inte stryker medhårs med pastorn eller pastorsteamet.
  Vi kan ju se en tendens till att tyngre frågor lyfts upp till pastorsteam.
  Detta hänger säkert ihop medvetet eller omedvetet med en nutida trend att få se mer av episkopalt tänkande.
  Katolska kyrkan har också denna tanke kring kyrkans utveckling att biskopar kommer som en naturlig följd. För att få ihop den ekvationen måste man låta traditionen väga tyngre och på ganska vaga grunder påstå sig se en apostolisk succession från Petrus. I alla dessa fall måste man överbetona enskilda bibelställen eller lyfta fram kyrkans tradition för att få stöd.

  Enklare är givetvis då att utgå ifrån vad NT faktiskt säger. Det var de tidiga anabaptisternas längtan redan på 1500-talet, när de såg hur korrupt kyrkan ( katolska) agerade.
  Jag har sammanfattat en av de bästa framställningarna jag hört om bibliska äldste. Ni får stå ut med att moderatorn tog ett kort från FB då jag tillfälligt hade solbrillorna på 😉

  http://aletheia.se/2014/05/02/behovet-av-aldste-i-forsamlingen-enligt-biblisk-modell/

 • enkel vandringsman

  Ja kanske lite o t men inte mycket. Jag håller med om att modellen kan (ska) skifta. Min poäng är att allt byggande av, hus, retritgårdar, idrottshallar, båtar och organisationer och maktstrukturer o s v attraherar människor och skapar en dynamik som liknar andlig väckelse men behöver inte alls innebära att det är det man faktiskt upplever. Jag tror att församlingen är både ”off topic”och skapar förutsättningar för köttsliga ambitioner och orena motiv ska skapa just de problem som inlägget handlar om. .

 • Jo, Livets Ord har medlemmar även om man tekniskt sett inte kan ha medlemmar i en stiftelse. Hur man än vrider och vänder på juridiken, är LO en församling, eller ’kyrka’ som de valt att kalla sig. När det handlar om löner och förmåner för de anställda ledarna och pastorerna, vet jag att det handlar om juridik, och jag håller fast vid det jag nämnt ovan ett antal gånger att medlemmar i församlingen inte i mina ögon är ämnade att ge just den här typen råd. Jag och LO ser olika på detta, fast jag skulle önska de förstod att det vore bättre med ett utomstående råd.

  Vad vill du fram till med juridik och formalia beträffande tidigare diskussioner kring detta råd?

 • Hilda Lund

  Ok, jeg erkjenner at jeg er for mye svart/hvit i synet på dem, og om de starter samtaler med deg, så beviser det at de er på rett vei.Jeg tror problemet for meg og mange som betrakter dem på litt avstand, er at vi hver gang noe avsløres og det blir masse ”styr”, har vi håpet at det nye lederskapet skal oppføre seg som modne kristne ledere, ordne opp, og ikke lenger holde på med ”positiv skjønnmaling”, angripe tv- journalister som kommer med saklige fakta i kristen tv, som om de var 12 år gamle. Ikke ville ha normale hyggelige relasjoner med deg, selv etter at det egentlig var du som presset gjennom så deres egne ansatte fikk pensjoner overhodet. Jeg tenkte kanskje de kom til å ta kontakt med pastoren i Ukraina, og de som er dødstrette på dem, der de har herjet i Norge og skape gode relasjoner. (Nå er selvfølgelig ikke det egentlig Joakims jobb, det er det de feigingene som gjemmer seg bak ”skjørtene” hans, og som aldri har bedt om tilgivelse som er ansvarlige for…)Det skulle ha ført til et sjokk for hele kristenheten i Norge og hadde etablert åndelig autoritet på LO i et slag.Men de har det ikke i seg.

  Nå har de stått og bedt om tilgivelse for å ha krenket folk i årevis, samtidig som de lot egne ledere trakassere en familie i forsamlingen de siste tre månedene. Joakim sa samtidig, at han aldri hadde bedt så mye før innen en tale som innen denne talen. Hva med å bare ta et møte å ordne opp i denne saken med den mobbede familien f.eks. Hvor mye større respekt OG åndelig autoritet hadde det ikke gitt ham enn å be. Da jeg spurte Gud hva han syntes om saken og dem på den tiden, så fikk jeg til svar: ”Hva slags respekt tror du at kristne ledere som tillater at deres egne medlemmer mobbes på en slik umoralsk måte har for meg?Hva slags relasjon tror du at de har med meg som kan la slikt foregå midt iblant seg i månedsvis uten at en eneste av dem kjenner behov for å ordne opp?” Jeg kjenner som at ok, Gud, jeg behøver ikke vite mer, jeg er trett av all falskheten og alt teaterspillet deres.Jeg tror også at det er, slik de brukte å undervise oss, at det er veldig vanskelig å gjøre noe nedenfra i en forsamling, hvis man ikke har lederskapet med seg, hvis de ikke egentlig ønsker Guds rettferdighet og autoritet i sin midte.Men om noen skulle klare det så tror jeg det er deg.

  Situasjonen er kanskje ikke så ille egentlig, det er bare det at de er som åndelige umodne barn. De har ingen forståelse for åndelig autoritet. De er som små barn som spiller teater og kler upp seg, og så forstår de ikke hvorfor de voksne ikke klapper til prestasjonene deres. Jeg tror LO har vært og er under dom, det er derfor disse avsløringene kommer opp. Jeg tror det inngår i Aletheias kall å holde oppgjør med LO.Det er flere eksempler på slikt i Bibelen, når ondskapen nådde et visst mål, så sendte Gud noen som var rettferdige til å holde dom. De fleste på Aletheia var en del av LO, sendt dit av Gud, men istedenfor å korrumpere seg og se andre veien som de som er der nå, så gikk de, og de fremholder sannheten rett i ansiktet på dem.Så det fungerer som når Satan kommer til det alteret i åndeverden og krever å få LO i sin hånd pga. at all ondskap og korrupsjon de har vært involvert i har nådd sitt mål, så kan det være han har rett til det, men når Gud kan si, jeg har ennå noen av dem som ikke har bøyd kne, de har ingen del i korrupsjonen, de så ikke ”andre veien” mens forbrytelsene foregikk, jeg skal la dem holde dom, og hvis de hører på dem, så skal de spares, hvis ikke så kan dommen komme fult ut over dem. Der tror jeg LO står nå.

  Man kan ikke angripe folk for at at de er åndelige barn, det har mye med hvem man har hatt over seg som ledere å gjøre, men de kan bestemme seg for om de vil ta et oppgjør med det som har vært og vokse opp til åndelig modenhet i det de gjør- ikke bare religiøst teater og tomt prat for å berge ”fasaden”. Ingen går på det uansett. Jeg håper de forstår hvor heldige de har som har deg der, hvilken viktig rolle du spiller i Guds plan for deres åndelige utvikling. Jeg håper de innleder en god relasjon med deg som fører til resultater, og beviser at det umodne inntrykket vi nå har av dem som åndelige ledere er feil, og at de beviser at de har omvendt seg fra sin tidligere umodne oppførsel ved de valg de tar, da må vi i såtilfelle ta deres bønn om tilgivelse på alvor også!!

 • sam

  Det är också enerverande att de stora församlingarna minskar varje år. Det är även enerverande att de som säger sig tro på Bibeln, Guds ord,, inte lever efter den.
  Tips. Enligt Bibeln, Guds ord, så firar de som tror på Jehova en högtid som heter lövhyddohögtiden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?