Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Bibelkommentarer kring Uppenbarelseboken 12

GÄSTBLOGG/TRADITION & TEOLOGI Det här är en teologisk utläggning med syfte att väcka samtal. Sammanfattningen av Upp.12 bygger på boken ‘Revelation av Jesus Christ’ av professor Ranko Stefanovic. Bibelcitat från Folkbibeln. Red. anm.

Med kapitel 12 börjar den eskatologiska delen av Uppenbarelseboken eller den del som behandlar tidens ände (innehållet i den lilla bokrullen i kapitel 10). Både kapitel 12 och kapitel 13 ger bakgrunden till det klimax i jordens historia som sedan följer. Ett starkt tema är att Gud alltid är med de troende vad som än händer.

Kapitlet innehåller tre scener, ett barns födelse (v. 1-6), Satans slutliga förvisning från himlen (v. 7-12) och drakens förföljelse av kvinnans barn (v. 13-17).

Kvinnan och draken

Vers 1

Ett stort tecken(grek. semeion, dvs. symbol, mirakel) visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Genom hela Bibeln (Jes. 54:5-6; Jer. 3:20; Hes. 16:8-14; Hos. 1-3; Amos 5:2; 2 Kor. 11:2; Ef. 5:25-32) är en kvinna en symbol för Guds folk, vare sig hon är trogen eller otrogen. Månen, som reflekterar solens/Kristi ljus, är en symbol för GT och solen symboliserar Jesus Kristus samt NT. Inom romersk katolska kyrkan ses kvinnan som Maria, men de närmast följande verserna stöder inte denna åsikt. Kronan (grek. stephanos) som kvinna bär är en segerkrona. De tolv stjärnorna symboliserar Israels tolv stammar och de tolv apostlarna samt visar på kontinuiteten mellan Guds folk i GT och den kristna församlingen i NT.

Vers 2

Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. I GT (Jes. 26:17-18, 66:7-9; Jer. 4:31; Mika 4:10) finns bilden av Guds folk som en havande kvinna som ropar ut sin smärta och i NT (Joh. 16:21-22) tar Jesus bilden av en havande kvinna med svåra smärtor och tillämpar på lärjungarnas bedrövelse inför Jesu död.

Vers 3

Här visar sig ett annat tecken(grek. semeion), en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor(grek. diadema) på sina huvuden. Röd står för förtryck och blodsutgjutelse (2. kung. 3:22-23). Drake refererar till de mytiska sjöodjuren Leviatan och Rahab, som i GT användes som symboler för de onda makter som förtryckte Guds folk Israel. Exempelvis kallades Farao både Leviatan (Ps. 74:13-14) och Rahab (Ps. 89:10). I Jes. 27:1 kallas Leviatan för den snabba ormen, som är Satan (vers 9).

Sju huvuden representerar enligt Upp. 17:9-11 de sju riken i historien, genom vilka Satan har verkat för att förtrycka Guds folk. Horn är symboler för politiska makter och de tio hornen symboliserar de tio riken som uppkom till följd av romarrikets fall. Se Dan. 7:7, 23-24 och Upp. 17:12. De sju kronorna står för Satans falska anspråk på full auktoritet i opposition mot Konungarnas Konung och Herrarnas Herre, vilken bär många kronor (Upp. 19:12-16).

Vers 4

Hans (drakens) stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor. I judisk tradition stod stjärnor för gudomliga varelser/änglar, som genom sitt uppror mot Gud kunde bli demoniska och onda. Stjärt, se notering för 9:10. Stjärnor, se notering för 8:10.

Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn. Här refereras till fiendskapen mellan draken/ormen och kvinnan och mellan ormens säd och kvinnans säd enligt 1 Mos. 3:15.

Vers 5

Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Här refererar Johannes till Ps. 2:7-9 och Mika 5:2-4. Observera att styra med järnspira innebär att krossa nationerna eller bryta deras makt.

Vers 6

Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar. Öknen för tanken till judarnas ökenerfarenhet efter flykten från Egypten där Gud såg till att hans folk överlevde i 40 år. Här gäller det i första hand Guds andliga uppehållande av sitt folk under de s.k. mörka århundradenas förföljelse. Gud visar att hur svåra prövningarna än blir för sitt folk så vakar han över sin församling och vill uppehålla den. Se även notering för 11:2-3.

Mikael och draken

Vers 7-8

En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Namnet Mikael nämns fem gånger i Bibeln och betyder ”vem är som eller lika Gud.” Av Daniels bok, 10:13, 21; 12:1, kan man anta att Mikael står för Jesus Kristus i hans roll som ledare för de änglar som strider mot Satan och hans änglar. Striden mot Satan kan förstås vara verbal snarare än fysisk. Johannes vill poängtera för sina läsare att Satan och hans demoner inte är starka nog i striden mot Kristus och hans trogna efterföljare.

Vers 9

Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

Här beskrivs andra fasen i Satans nedkastande till Jorden och av andra bibelställen (bl.a Joh. 12:31-32) framgår att detta skedde efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. Redan i GT, Jes. 14:15; Hes. 28:16-18, beskrivs hur Satan kastas ut från himlen, men tydligen hade han fortfarande visst tillträde dit (Job. 1:6-12; Sak. 3:1-2). Kastad ner på jorden har juridisk betydelse och är den tekniska termen för uteslutning eller bannlysning. Jfr. med drev ut i Joh. 9:34-35.

Vers 10-12

Uttrycket våra bröders åklagare antyder att de som lovsjunger Gud och hans smorde är de tjugofyra äldste (representanter för den återlösta mänskligheten) i Upp. 5. Där installeras Kristus som världens och jordens härskare och Anden faller över lärjungarna på pingstdagen. Därmed är det slut på Satans anklagelser dag och natt, vilket står i kontrast till de fyra väsendenas lovprisande av Gud dag och natt i Upp. 4:8. Jesu efterföljare övervann och fortsätter att övervinna Satan genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Trots svårigheter och till och med död – de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden – fortsätter de att genom sitt vittnesbörd vara trogna och lojala mot Kristus.

Kristi seger över Satan är emellertid tills vidare begränsad. Satans nederlag gällde till en början i himlen, men han är fortfarande närvarande på jorden. Här visar han stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Vreden kommer först som följd av det definitiva utkastandet från himlen och därefter till följd av att hans tid som jordens härskare har tagit slut. Efter det att den förste Adam förlorade sin maktställning har den andre Adam, Jesus Kristus, nu blivit jordens härskare.

Vers 13

När Satan insåg sin belägenhet förföljde han kvinnan som fött barnet. Han vänder alltså sin vrede mot Kristi efterföljare, den kristna församlingen.

Vers 14

Tid, tider(eg. två tider) och en halv tid är uppenbarligen detsamma som 1260 dagar i vers 6. Detta innebär en profetisk tid om 1260 år.

Vers 15

Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan. Vad gäller Satans mun se notering för Upp. 9:19. En flod kan innebära fysisk attack från fientliga nationer (Ps. 124:2-5) eller Satans ansträngningar att genom förföljelse, bedrägeri och falsk undervisning förgöra Guds församling. Se även kapitel 16:13-14 med texten om drakens gap, vilddjurets gap och den falske profetens mun ur vilka kommer onda andar, som får jordens kungar att samlas till strid mot Gud och hans trogna.

Vers 16

Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken(ormen) sprutade ur sin mun. Här uppfylls Ps. 32:6 och scenen torde vara hämtad från bl.a. 5 Mos. 11:6 och 2 Mos. 15:12. Somliga ser att uppfyllelsen har skett historiskt genom att USA blev en tillflyktsort för många av Europas kristna undan påvekyrkans förföljelse.

Vers 17

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd, dvs. profetians ord. Satans raseri mot kvinnan/Guds församling, som han inte har lyckats utrota under de 1260 åren, finns tydligen kvar. Men enligt kapitel 17 har något inträffat som har gjort att huvuddelen av de kristna har avfallit, dvs. blivit en otrogen kyrka. Satan riktar därför allt sitt raseri mot den del av de som kallar sig kristna och som under den avslutande perioden av jordens historia fortsätter att lyda Guds bud och håller fast vid Jesus vittnesbörd.

Vers 18

I nyare grekiska manuskript står det: Och jag (=Johannes) stod på sanden vid havet. I äldre manuskript står det: Han (=draken) stod …. Detta senare är därmed troligen den korrekta texten.

 

Torbjörn Göransson

Ämne: Ändens tid, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , ,

 • chemnitz

  Utdrag från min bok Utläggning av Uppenbarelseboken:

  Kvinnans identitet, v 1

  Johannes ser i en syn ett tecken. Det är alltså en symbolisk bild som inte kan tas bokstavligt, utan den betecknar något annat. Frågan är bara vad. Vem är kvinnan som är iklädd solen, trampar på månen och har en krona av tolv stjärnor? De romerska katolikerna menar i allmänhet att det är jungfru Maria, men det är felaktigt. Kvinnan är Guds folk, först i Gamla testamentet och sedan i Nya testamentet. Det är fråga om Guds brud, Guds församling. Hon bär tolv stjärnor i sin krona och tolvtalet hör ju med till Guds folk i både Gamla testamentet (stammar) och Nya testamentet (apostlar).

  Att kvinnan omöjligt kan vara Maria framgår av att hon förföljs av draken och flyr ut i öknen under ”ettusen tvåhundrasextio dagar” (v 6) eller ”en tid, tider och en halv tid” (v 14), vilket är samma tidsrymd, nämligen tre och ett halvt år (”tid, tider och en halv tid” innebär ett år, två år och ett halvt år). Denna tid anges som svar i Dan. 12:7, då Daniel frågat hur lång tid som ska dröja innan domedagen, med uppståndelsen från de döda (Dan. 12:2), sker. Under hela tiden fram till domedagen kommer alltså kvinnan att vara förföljd och föra en ökentillvaro. Maria befinner sig nu sedan snart två tusen år utom all fara i den eviga saligheten och kan därför inte vara den kvinna som omnämns i Upp. 12. Den sanna kristna kyrkan finner sig dock aldrig tillrätta i världen, utan utstår i varje tid förföljelse och attacker från djävulen i olika former.

  Att kvinnan omöjligen är Maria framgår även av v 17. Där sägs kvinnan ha flera barn, och dessa ”lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd”. Det är alltså de kristna det är fråga om, som ju är födda av Guds församling, Kyrkan (jfr Gal. 4:26). De är inte födda av Maria, utan av Ordet och dopet som förvaltas av Guds församling.

  Kvinnan är klädd i himmelsk härlighet. Vi får i detta kapitel se församlingen ur Guds perspektiv. De kristnas härlighet syns inte på jorden, men väl från Himlen. Kvinnan är klädd i solen. I Upp. 1:16 sägs Kristi, Människosonens, ansikte lysa som solen. Kvinnan, församlingen, är alltså iklädd Kristi härlighet.

  Vi kan här jämföra med den stora skökan i Upp. 17:3–4. Skökan symboliserar den gudsfrånvända, falska kyrkan. Hon står i skarp kontrast till bruden. Skökan sitter på vilddjuret, den världsliga makten i dess kristendomsfientliga aspekt, och är klädd med världslig ståt, medan bruden är satt i det himmelska och är iklädd Kristi härlighet (jfr Ef. 2:6–7).
  ——————
  Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet

 • Lars Wärn

  ”Med kapitel 12 börjar den eskatologiska delen av Uppenbarelseboken”

  Det där stämmer Inte. Innan man fastslår sådant ska man också definiera vad som är ”den yttersta tiden” och vad som är tidsålderns avslutning. Om vi innefattar tidsålderns avslutning i begreppet handlar Upp kap 11, ”Guds två vittnen”, definitivt om denna tidsålders avslutning. Liksom tecknandet av de 144 000 i kap 7 som ett annat exempel.

 • josef
 • Torbjörn Göransson

  Efter att ha skummat igenom referensen kan jag bara upprepa Jesu varning i Matt. 24:4: ”Se till att ingen bedrar er.”

 • Björn bloggaren

  Jag tror inte heller att MTC utläggning stämmer, men jag kan ha fel.

  Bb

 • Torbjörn Göransson

  Hänvisningarna i vers 4 följer här:

  Kap. 8 v 10

  Den tredje basunen

  Då föll en stor stjärna, brinnande som en fackla, ner från himlen, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna.

  I Bibeln (ex.vis. Job. 38:7) är stjärnor symboler för änglar. En stor stjärna innebär därför en ängel av hög rang. Jesus själv ser i Luk 10:18 Satan falla ned från himlen som en blixt. Se även Jes. 14:12-15 där Satan beskrivs som du strålande stjärna, du gryningens son.

  Floder och vattenkällor är symboler för andlig näring och föda (Jes. 12:3 och Ords. 13:14) dvs. Guds ord och frälsning för andligt törstande människor. Att stjärnan föll över en tredjedel av dessa andliga näringskällor visar på att Satan låg bakom förgiftningen av källorna till sanning och frälsning genom religiösa lärare och ledare. Perioden som åsyftas är den period som kallas de mörka århundradena då evangeliet i stor utsträcksning doldes och utbyttes mot s.k. helig tradition.

  Kap. 9 v. 10

  De (mörkrets makter) hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärtarna låg deras makt att skada människorna i fem månader. Stjärten är en symbol för bedrägeri genom falska profeters falska undervisning (Jes. 9:15), som Satan använder för att förleda människor att göra uppror mot Gud och i stället följa honom. Gräshoppornas skada är alltså inte av militär art utan snarare av ideologisk/andlig art. Se även Luk. 10:17-20 där Jesus säger att skorpioner är en del av fiendens välde.

 • josef

  Det är helt rätt, man skall inte bli bedragen. Blir man bedragen som ledare så kan det hända att man drar in vargen bland fåren. Det är därför bra att ha klart för sig vad som är vad i UPP och varför den är skriven.

  Att du vill ha det att katolska kyrkan är skökan förstår jag, men vad är odjuret då?

 • Torbjörn Göransson

  Odjuret står för skökans egna politiska makt samt även den makt hon utövar över de nationer som ställer sig i hennes tjänst.

 • lennart Ö

  som jag ser det så begynnelsen på ändens tid är beskrivet i Daniel profetia :

  Därefter ville jag hava tillförlitlig förklaring angående det fjärde djuret, som var olikt alla de andra, det som var så övermåttan förskräckligt och hade tänder av järn och klor av koppar, det som uppslukade och krossade och sedan trampade under fötterna vad som blev kvar; (Dan. 7:19)

  Då svarade han så: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den. (Dan. 7:23)
  Industrialiseringen början ca år 1850 ,tänder av järn Helt nya innovationer som aldrig förekommit tidigare i historien Ångkraften med lokomotiv och ångbåtar grävskopor .m.m

  Klor av koppar : Elektriciteten , kärnkraft m.m.
  Det fjärde djuret var ju totalt olik alla föregående , och dessutom for den runt jorden och förstörde den , idag kan vi ju se frukten av dess verkningar miljöförstöring av vatten luft och land .
  Satan vet ju att människan är lätt att bedra med saker som gör det bekvämt och glittrar !
  Och att blanda Kristus med guldkalven .

 • Birgit Severin

  Här säger det ”ja och amen” i mitt hjärta. Tack Lennart! 1 Kor. 14:8

 • Torbjörn Göransson

  I Daniels bok beskrivs fyra riken på två olika sätt. Dels som en staty och dels som olika vilda djur. Statyns huvud av guld var enligt Daniels Gudagivna uttydning Babylon, därefter kom Medien-Persien och Grekland. Det fjärde riket var romarriket med de två benen symboliserande västra respektive östra delen. Fötterna med sina tår representera de tio riken som uppkom när romarriket upphörde.

 • Lars Wärn

  Det fjärde djuret ”steg ur havet” för över 2000 år sedan då det romerska riket började växa i makt och slog ut ”det tredje riket” d v s det grekisk- makedoniska. Detta fjärde djur har inte försvunnit ur historien. Det är välkänt att det har levt vidare som ett religiöst världsrike med Rom som centrum.

  Man ska se på Dan kap 2 också. Statyns båda ben visar på delningen i ett Västromerskt rike och ett Östromerskt, Bysans. Benen smalnar av nedåt anklarna men finns fortfarande kvar fram till tidsålderns avslutning. I sitt sista skede visas det som bildstodens fötter av järn blandat med lera. Dagens EU.

 • Lars Wärn

  Jo det var vad jag just svarade Janne Ö. Ungefär.

 • lennart Ö

  Babylon , skökan , vilddjuret . dessa tre går in i vart ann , med alla konstens medel allt från politik ,förförisk religion , hejdlöst på habegäret område bara köpa och låna pengar och konsumera ! Stor ord om kärlek till varje pris , men även de är en lögn ! Kärleken har ett pris!
  Stilla frid , har bara blivit en vacker fras på en gammal bonad från förr . nej nu ska vi självförverkliga oss med allt vad köttet vill ! även i vissa kristna kretsar har det blivit ett slags snabbköp , med trender .

  Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: ‘Jag tronar såsom drottning och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg’, (Upp. 18:7)

  De skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina, och skola säga: ‘Ve, ve dig, Babylon, du stora stad, du starka stad! Plötsligt har nu din dom kommit.’ (Upp. 18:10)
  De som handlade med sådant, de som skaffade sig rikedom genom henne, de skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina; de skola gråta och sörja (Upp. 18:15)

 • josef

  Vilket du menar rent praktiskt betyder? Eller du kanske inte har någon riktig kandidat utan bara något mer luddigt. Lite som Rfid och chipmärkning typ?

  Shoebat hävdar att skökan är saudi arabien, vilket låter lite konstigt för mig, men jag kan inte utesluta det.

  Att katolska kyrkan skulle vara skökan är för mig långsökt. Rom är inte ens en handelsstad. Katolska kyrkan, trots präster som inte kan hålla ordning på sina begär, är inte känt för sin abnorma otukt.

  Nej, för mig är den babyloniska skökan just vad hon är. Istar, representerad utav en stjärna symboliskt. Mycket talar för att det står en staty av skökan världens största handelsstad. En stad med mycket otukt och rikedom. Jag skulle tro att bibeln beskriver en atombomb i New York.

  Att Ishtar rider på odjuret, ser man tydligt på odjurets flagga. Men greppar man inte vad som är odjuret vid det här laget så lär man aldrig göra det.

 • lennart Ö

  Ja Lars jag ger mej inte ut för att ha någon fullständigt , men Gud sa ju så här till Daniel :Därefter sade han: ”Se, jag vill kungöra för dig vad som skall ske, när det lider mot slutet med vreden; ty på ändens tid syftar detta. (Dan. 8:19)

  Då sade han: ”Gå, Daniel, ty dessa ord skola förbliva gömda och förseglade intill ändens tid. (Dan. 12:9) Här talar ju Gud om ändens tid .
  Allt gott till dej !

 • lennart Ö

  Tack Birgit för Guds ordet 1 Kor. 14:8 !

 • lennart Ö

  Jag ser det som dej Josef ang detta land omgivet av stora vatten stilla havet och atlanten. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: ”Kom hit, så skall jag visa dig huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, (Upp. 17:1) är det människohavet som menas här !?
  , men det är svårt att frakta varor med fartyg på ett människohav !
  Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen mer köper de varor som de frakta:
  12

  .Och de strö stoft på sina huvuden och ropa under gråt och sorg och säga: ‘Ve, ve dig, du stora stad, genom vars skatter alla de därinne, som hade skepp på havet, blevo rika! I ett ögonblick har den nu blivit förödd.’ (Upp. 18:19)

  ,

 • josef

  Japp, klipper in lite text från en knäpp sida, men som jag tror är rätt:

  ”Libertas var namnet på en gammal romersk gudinna som antogs av romarna kanske så tidigt som BC det femte århundradet och säkert av det fjärde århundradet före Kristus. Hon var känd som gudinnan av personlig frigörelse och frihet. Libertas faktiskt betydde frihet. Denna gudinna kallades Astarte i hebreiska och grekiska versionen av Gamla Testamentet
  Astarte blev transkriberas till grekiska som Astarte, som blev den ursprungliga grekiska namnet för gudinnan tills det ändrades senare till Afrodite. Den hebreiska termen Astarte var själv en transkribering av dialekten termen babyloniska (akkadiska) Ishtar”

  Och nu till något ännu mer knäppare. Man har hittat tempel som är byggda till Libertas på MINST två av Roms sju kullar. Kanske finns det tempel för ishtar på alla 7?

 • Lars Wärn

  Du har rätt i att fokus i synen ligger på ändens tid. Synen med de fyra djuren och Människosonen, liksom synen i Dan 2 med bildstoden och den lilla stenen, är världshistoria i koncentrerat format. Man får se världsriken från Daniels tid fram till jordens undergång.

  Statyns fötter av järn och lera syftar på denna tidsålders avslutning. Den lilla stenen som krossar bildstodens fötter varefter den växer till ett stort berg som uppfyller hela jorden handlar om den Messianska tidsåldern som avslutar denna jords historia under planetens sista tusen eller tusentals år.

  Den lilla stenen träffar bildstodens fötter i samband med Harmagedon. Det är början på det globala Messianska riket och den Messianska tiden. Efter jordens undergång fortsätter det Messianska riket i evighet på en ny jord.

 • Torbjörn Göransson

  De hedniska religionerna spreds tidigt till Europa från Asien och Egypten och om du granskar de symboler som olika avfallna kyrkor har i sina katedraler och mässkrudar och eukaristi/nattvard finns det spår av hedendom överallt. När du placerar skökan i Saudi Arabien går du helt från vad Bibeln lär. Det lilla hornet i Daniels bok och det första vilddjuret i Upp. 13, dvs. antikrist, skall komma upp efter och bland de tio nationer som blev resultatet av romarrikets fall.

 • Torbjörn Göransson

  Jag såg det, och det är då bra att vi har samma syn på detta.

 • Lars Wärn

  Ok. Du borde ägna dig åt att bemöta mina obesvarade kommentarer istället för att snabbt kommentera i andras ordväxling.

 • Torbjörn Göransson

  Du verkar ha ömma tår, men förlåt då. Jag skrev att vi har samma syn, men min syn är lite annorlunda än din vad gäller de tio nationerna. Ursprungligen var de tio, men det kan mycket väl bli fråga om flera i den allra sista tiden.

 • josef

  Läs vad jag skriver, jag placerar inte skökan i SA, det var Shoebat.

  Och när vi ändå är inne på Shoebat, så vill han få det till att det första odjuret redan har varit.

 • Lars Wärn

  ”Du verkar ha ömma tår”

  De är av lera 🙂

  ”Ursprungligen var de tio, men det kan mycket väl bli fråga om flera i den allra sista tiden.”

  Goljat hade 6 tår på vardera foten. Är det så du menar? Nej, Daniels syner om 10 horn och 10 tår gäller till tidens ände.

  EU planerar en regering med 10 ledamöter (”konungar”) och en president (det 11:e, lilla hornet). De har inte kunnat genomföra detta då Europas folk är ganska lika Asterix galler och hatar överstatlighet. Man har smygstartat med en president och en utrikesminister. När presidenten = ”det första vilddjuret” kommer planerna snabbt att genomföras.

 • Torbjörn Göransson

  Uppenbarelseboken beskriver att det första vilddjuret i kapitel 13 skall finnas kvar till tidens slut och förgöras i samband med Jesu återkomst.

  Vad gäller de nationer som kommer att underordna sig skökan (på det religiösa området) finns många kandidater. En tror jag är USA. Du behöver bara lyssna till vad George W. Bush sa vid påvens besök.

 • lennart Ö

  ja Lars jag är ingen staty, men ändå har jag bly i fötterna , titan i höftleden , Guld i tänderna och silver i håret .
  Ha det gott !

 • lennart Ö

  Tycker inte det är knäppt , det finns mycket ang just denna gamla Romerska Gudinna . Fransmännen tog ju henne som symbol under revolutionen .
  och sedan gav Frankrike denna staty Frihetsgudinnan i gåva till USA .
  på fundamentet Den invigdes i New York den 28 oktober 1886. Den kallas för Statue of liberty på engelska men heter egentligen Liberty Enlightening the World.

  ha det så fint !

 • josef

  Det hade nog varit bra om du läst igenom Shoebats alster för han har i det närmaste en 100% förklaring som passar in i verkligheten historiskt. Enligt honom så är de två odjuren ett och samma.

  Dock delar jag inte hans uppfattning om skökan, att det skulle vara SA.

  Får jag fråga dig, och alla ni andra som anser att katolska kyrkan är skökan, och betänk Jesu ord:
  ”På frukten känner du trädet”
  I bibeln står det att skökan är rik, bedriver hor mm och ni har fått det till skall vara katolska kyrkan. Samtidigt faller Sverige in i islam och har Europas högsta skilsmässa grad. Medan Polen, ett starkt katolsk land, har ett av Europas lägsta antal skilsmässor och är inte ens i närheten av att falla till islam.

  Hur passar det in i din världsbild?

 • Torbjörn Göransson

  Jag håller med om att Daniels syn om de ”tio” rikena gäller ändens tid, men synen beskriver även historien dessförinnan. Detta gäller ju också Uppenbarelseboken, som trots vad de olika kyrkorna och särskilt katolska kyrkan lär också beskriver den kristna kyrkans historia från Jesu tid och intill slutet av nuvarande tidsålder. Kampen mellan Gud, Guds ord och Guds församling på ena sidan och Satan och hans mänskliga redskap på den andra sidan är det som hela Bibeln från 1 Moseboken till Uppenbarelseboken handlar om.

  Din strävan att tolka Bibelns profetior leder från min synpunkt till en detaljering som kan leda till helt felaktiga slutsatser. Att t.ex. begränsa sig till EU kan inte vara rätt eftersom Uppenbarelseboken talar om att hela världen skall förundra sig över vilddjuret och följa efter det.

 • Torbjörn Göransson

  Uppenbarelsebokens (och hela Bibelns) språkliga konstruktion (eng. chiasm) innebär bl.a. att olika tidsperioder och händelser ser ut att komma i fel ordning. Du har därför delvis rätt i ditt påpekande. Guds två vittnen tror jag handlar om redan uppfylld profetia medan tecknandet av de 144 000 definitivt hör framtiden till.

 • Torbjörn Göransson

  I GT används begreppet sköka på Israel när det var otroget Gud. På samma sätt är den kyrka som är otrogen mot Gud en sköka. Uppenbarelseboken 17 nämner om ”den stora skökan,” vilken är ”moder till skökorna på jorden.” Det finns bara ett kyrkosystem som i nutid säger om sig själv att hon är alla kyrkors mor och att hon inte har några systerkyrkor men däremot bortsprungna barn. För min del är det helt klart vad detta syftar på.

 • lennart Ö

  Så ser jag det också att detta fjärde djur inte försvunnit . dåtiden dess begynnelse var det centrerat till Rom .
  Babylon, Babel ogudaktigheten ,skökan går in i vart ann , Babel är en ande makt som alltid vill bygga stora höga monument , fysiskt politiskt och religiöst tillsammans .
  I Sakarja står det så här Jag fick då se huru en rund skiva av bly lyfte sig; och nu syntes där en kvinna som satt i skäppan.
  8.
  Därefter sade han: ”Detta är Ogudaktigheten.” Och så stötte han henne åter ned i skäppan och slog igen blylocket över dess öppning.
  9.
  När jag sedan lyfte upp mina ögon, fick jag se två kvinnor komma fram; och vinden fyllde deras vingar, ty de hade vingar lika hägerns. Och de lyfte upp skäppan mellan jord och himmel.
  10.
  Då frågade jag ängeln som talade med mig: ”Vart föra de skäppan?”
  11.
  Han svarade mig: ”De hava i sinnet att bygga ett hus åt henne i Sinears land; och när det är färdigt, skall hon där bliva nedsatt på sin plats.”

 • josef

  Ser på på frukten kommer du inte till den slutsatsen. Tyvärr har du och de som kategoriskt dömt efter kyrkosystem missat hela poängen.

  Alla som bekänner Jesus som Herre och håller Gud för helig, de är kristna. Det innebär att de som håller Gud som viktigast skall dela evigheten tillsammans.

  Inte ens nu när Jesus hugger ner oss, så sker en förändring. Nåväl, låt det som skall ske, ske.

 • Torbjörn Göransson

  Det kan vara förvillande att se på frukten Om ett träd bär både god och dålig frukt blir det ju problematiskt. Det kyrkosystem som du tydligen (?) tror på har i ofantlig skala tillämpat och lär fortfarande exempelvis att den som själv beslutar vad han eller hon skall tro på och praktisera är en heretiker och en sådan skall enligt en av detta systems chefsideologer, Thomas av Aquino, ”dödas på samma sätt som andra kriminella.”

 • josef

  Nej, jag är inte katolik. Men jag ser dem som mina bröder i Jesus Kristus, precis som att jag ser kopter och ortodoxa som det med. För mig är det ingen skillnad om odjuret slaktar en katolik eller pingstvän, smärtan är det samma.

  Det är inte förvillande att se på frukten. Frukten står i direkt förhållande till tron på Gud. Ju fler som tror på Gud, ju bättre frukt. Läs Moseböckerna.

  Jesus var tydlig med att inte döma bröder. Att låta Jesus göra detta. Läs Upp:
  ”Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. 11De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord”

  Så, vad du skall fråga dig är. Vad eller vem är det som driver dig till att skriva illa om katoliker. Speciellt när nu, när en helt annan Gud med en religion som förnekar Jesus som Guds son är på intågande. En religion som dödat katoliker, kopter och ortodoxa i över 1000 år och tagit över 2/3 av det kristna riket.

 • Torbjörn Göransson

  Jag har inget emot katoliker. Många av dem är bland de bästa kristna som finns. Det jag vänder mig emot är det system som är den innersta kärnan av katolicismen. Denna kärna känner inte vanliga katoliker till utan bara de invigda. Om du granskar den katolska läran som den beskrivs i den katolska katekesen ser det först ut som om den är helt bibelenlig, men vid närmare granskning och när den praktiseras blir den i stor utsträckning antikristlig. Ett exempel är synen på prästerna, som i praktiken står över Gud och kan förlåta synd. De katolska prästerna tar sig därmed en rätt som enbart tillkommer Gud. En annan villfarelse är att frälsning endast förmedlas genom den katolska kyrkan och därmed i praktiken dess överhuvud påven, som därmed ställs jämsides med eller över Gud. Dessutom har Maria givits en roll som förminskar eller helt gör Jesus överflödig.

 • josef

  I praktiken spelar det ingen roll om kyrkan säger att den är den rätta, det viktiga är ju att individen tror på Gud. Du kan även se skillnad på Polen och Italien som båda är katolska, så det är inte systemet som styr. Det är tron på Jesus.

  Skökan i bibeln, är Ishtar. Känd genom många namn. Girighet och otukt går i hennes spår. Du ser hennes spår på många ställen i världen. Så ock i Sverige av döma av vår skilsmässograd.

 • kjell

  ”Dessutom” for den runt jorden och förstörde den?

  Jes 60:8-9 Vilka är dessa som komma farande lika moln, lika duvor, som flyga till sitt duvslag? Och främst kommer Tarsis skepp, i den texten berörs ingen miljöförstöring, när flyg och fartyg används, i dessa fall beskrivs inte utvecklingen som negativ.

 • Torbjörn Göransson

  Ja, vi är överens om att det är individens relation till Gud som är det viktiga. Det som alltmer sker är emellertid att individens frihet begränsas och till slut blir valet mellan att tillbe, dvs. lyda vilddjuret, eller att tillbe den ende levande Guden. Vad gäller Islams och andra religioner som inte bekänner sig till tron på Jesus kanske du har sett de ansträngningar som görs av katolska kyrkan att få till en enighet. Vid ett möte i Rom år 1999 med deltagande från de flesta religioner enades man om följande:

  1) Påve Johannes Paulus II bekräftades samstämmigt som planetens förnämsta/viktigaste andliga vägledare och övervakare.

  2) Religiösa fundamentalister som vägrar att instämma med den globala ekumeniska rörelsen måste tystas. De måste stämplas/utpekas som farliga extremister fyllda med hat.

  Vad gäller personlig relation till Jesus uttalade nuvarande påve i juni 2014 följande:

  ”Det är farligt att frestas tro att man kan ha en personlig, direkt, omedelbar gemenskap med Jesus Kristus utan gemenskap (communion) med och förmedling av kyrkan.”

 • lennart Ö

  nej det har du sant i Kjell , men lika fullt sker miljöförstöring genom det sista fjärde djuret . Gud talar om krig och laglöshet och oroshärdar som skall komma , men likafullt säjer han när ni nu ser allt detta må räta på er ty då nalkas er förlossning !!
  så mitt i allt så är Gud positiv !

 • lennart Ö

  Dessutom” for den runt jorden och förstörde den?
  jag kanske inte svarade klart ang din fråga ? men om något far runt jorden uppslukar och förtrampar och krossar .vad skulle det annars vara ? Då svarade han så: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den. (Dan. 7:23)
  En global handel och industrialisering med alla innovationer från dess begynnelse . ta bara oljan den började utvinnas ca :år1850 ångmaskiner , sedan vet vi utvecklingen med bensin diesel nu kärnkraft .
  Det var därför Daniel inte förstod den syn han såg ,eftersom det aldrig varit något i närheten av detta fjärde djur tidigare i historien .
  Det är ju inte så länge sedan man sa det är som att åka till månen = lika med omöjligt !

 • josef

  Glöm katolska kyrkan och glöm skökan.

  Se på oss. På vår frukt. Tycker du verkligen vi inte har något bättre att göra än att kritisera andra kyrkosystem och påvar. Det har vi gjort nu sedan Luther.

  Katolska kyrkan fungerar bättre än vad vi gör. Lura på det ett tag. Men visst vill vi hålla på och slå oss för bröstet och säga att vi har en mycket bättre kristen kyrka än alla andra kristna och allra bäst teologi så kan vi väl göra det ett tag till. Grejen är bara att vårt kyrkosystem fungerar inte alls. Alla protestantiska länder håller på att falla till odjuret, om ca 20 -50 år är det klart. I frikyrkan har 380 pastorer villigt släppt in vilddjuret och misshandlat de som stod emot. Det talar sitt tydliga språk. De misslyckades med att läsa uppenbarelseboken rätt. Så när vi i Sverige börjar analysera UPP, så skall vi göra det med en stora nypa självdistans. Upp var skriven för att varna oss för att gå fel, men istället för att läsa den som den skulle, så la vi tiden på att flumma om chip och katolska kyrkan. Vilket gjorde att vi självmant släppte in odjuret.

 • kjell

  Det står att vi är skapade lika Gud, då är lusten att skapa nedlagd i oss, så utvecklingen är naturlig, det hade varit konstigt om vi fortfarande bara ridit på mulåsnor som Jesus gjorde vad det gäller miljö så tror inte jag att människor kan påverka globalt, men däremot lokalt.
  I samband med Kuwaitkriget och 150 oljekällor brinner som smutsade ner lokalt, så var det en vulkan som smutsade ner globalt. Gud lät Sodom brinna, det var nog rätt sotig i närmiljön. Jag minns eyjafjallajökull 2010 hur mycket den påverkade, och det var bara en vulkan, om jag förstått rätt så har vulkaner minskat i antal, någon expert påstår att det är därför det blir varmare, för att molnen är renare, det var en intressant film på SVT som hette ett labb bland molnen, (den kanske går att hitta på nätet) där dom gick med ett luftskepp och mätte på alla nivåer i moln, och konstaterade att det var kallare under ett smutsigt moln men vi har flest rena moln, den filmen var nog för bra för den visades inte i repris.

 • lennart Ö

  Jo där om råder inget tvivel vad Gud sa ! Nog vill vi skapa , men vad varnar Gud oss för ? JO att smaska på kunskapens trä ! Visst vi kan klyva atomer , men vad blir frukten av det , blir det inte att förstöra vad Gud sa var gott . en hel atom har aldrig förorsakat något farligt avfall ! eller ?
  styckevis kan mycket se bra ut , men det var frukten vi skulle bedöma om den var god eller ond .
  Ja på tal om expertis , de påstod ju att korna i Brasilien fes för mycket och att det hade negativ påverkan på klimatet , så nu är det bara hålla igen ! det v ar också dessa världen visa som påstod det ! ja nu vet vi ju att Gud har allt under kontroll , och tack och lov för det !!

 • Torbjörn Göransson

  Din första rad är omöjligt för mig att ta till mig. Beskrivningarna i Daniels bok respektive Uppenbarelseboken, som ger ca tio kännetecken på vardera stället, kan statistiskt inte avse något annat system i världen eller under historien än det katolska.

  Viss utgör Islam ett hot och jag kan inte utesluta att det därifrån kommer allvarliga förföljelser. Emellertid är alla religioner på väg att samlas omkring en s.k. ”kosmisk kristus” och under en gemensam ledare. Denne ledare blir knappast en muslim med tanke på flera påvars uttalade exklusivitet vad gäller både religiös och politisk makt.

 • josef

  Det är klart att du inte kan ta till dig det jag säger. Grejen är ju att dina slutsatser står i motsats till den frukt som vi enkelt kan se här i verkligheten.

 • Torbjörn Göransson

  Din logik är märklig. Skulle det att göra gott vara tecken på Jesu efterföljare? Inte ens Jesus lärde detta. Se exempelvis Matt. 11:13 där Jesus säger: ”Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn ….”

 • Lars Wärn

  ”Jag håller med om att Daniels syn om de ”tio” rikena gäller ändens tid”

  Nu blandar du samman begreppen igen. Vad är ”ändens tid”? Är det denna tidsålders avslutning, Harmagedon, eller är det jordens undergång? Det skiljer tusentals år mellan dessa tider och det är inte så lite, historiskt sett.

  Det står ingenstans om ””de tio rikena” utan om ”de tio konungarna”. Inte konstigt att det råder stor förvirring inom kristenheten med sådana ”lärare” som dig i farten. Förvirringen kommer att eskalera ju fler falska lärare och falska profeter det blir som äntrar scenen i denna tidsålders avslutning.

  ”Att t.ex. begränsa sig till EU kan inte vara rätt eftersom Uppenbarelseboken talar om att hela världen skall förundra sig över vilddjuret och följa efter det.”

  Fattar du ingenting? Eller vill du inte fatta? Vad tror du EU sysslar med i sina imperialistiska projekt? Medelhavsunionen och östligt partnerskap m m. Som har orsakat en mängd krig och konflikter i östra Europa, norra Afrika och i Mellanöstern redan. Fred genom krig är Bryssels agenda av idag. Synliga agenda. Målet i sig är världsherravälde.

  Hela världen behöver, dessbättre, inte lyda under EU/Rom för att hela världen skall komma att beundra detta väldes siste ledare, ”det första vilddjuret”, i dess slutskede. Det kommer att finnas gott om plats i ”landet Gosen”.

 • Lars Wärn

  ”Guds två vittnen tror jag handlar om redan uppfylld profetia…”

  Jaha. Vilka var dessa två då?

  ”…medan tecknandet av de 144 000 definitivt hör framtiden till.”

  Jaså? Det har redan pågått en tid. Kanske länge. För min del skedde det 1983.

  (Snart kommer det väl en ambulans och två män i vita rockar som knackar på 🙂 )

 • Lars Wärn

  Det verkar som om jag blev modererad där. Ett nytt försök.

  ”…medan tecknandet av de 144 000 definitivt hör framtiden till.”

  Detta har pågått en tid och pågår förmodligen ännu.

 • Lars Wärn

  Vet inte varför MTC tar på sig ansvaret för denna artikel men gästskribenten heter Torbjörn Göransson.

 • Lars Wärn

  Denna Shoebat är en av många villolärare i denna tidsålders avslutning.

 • Lars Wärn

  ”Den lilla stenen träffar bildstodens fötter i samband med Harmagedon.”

  Ska man vara riktigt sanningsenlig träffade ”den lilla stenen” statyns fötter redan för drygt 2000 år sedan. Men stenens fulla verkan blir klar efter Harmagedon.

 • josef

  Det är inget jag spekulerar i, han verkar ha lojalitet för Gud och kristna, det räcker för mig. Så döma, det för du göra.

  I min värld har han den absolut bästa förklaringen hittills.

 • Torbjörn Göransson

  Riken eller kungar är enligt Daniels bok synonyma begrepp, men detta går kanske inte ihop med din tolkning. Med ändens tid menar jag de händelser som sker i samband med Jesu återkomst. Att det skulle skilja tusentals år mellan Jesu återkomst och det som Bibeln beskriver med orden en ny himmel och en ny jord är din tolkning. Det hittar åtminstone inte jag i Bibeln. EU´s planer känner också jag till, men Bibeln talar om att hela världen skall förundra sig över vilddjuret och följde efter det. När Upp. 17 talar om 10 kungar kan det röra sig om tio områden som ingår i planerna på en ny världsordning och där är inte bara EU inkluderat.

 • lennart Ö

  Vi / jag människor , är mycket märkliga varelser alla har rätt och alla har fel ! Jesus betygar också detta med att säja till de som tyckte sej se och förstå Gud: ”Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som icke se skola varda seende, och för att de som se skola varda blinda.” (Joh. 9:39)
  Kanske vi skulle ändra på En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas, (Ps. 23:1)
  Vad tror ni om denna ändring ? : Herren är min Herde och jag fattar ingenting ?

 • Lars Wärn

  Hans fria fantasier om ”the beast from the east”, som går i tvärs med Bibelns lära, är något du gillar och skriver under på?

  ”…han verkar ha lojalitet för Gud och kristna..”

  Vems Gud? Vilka är ”de kristna”?

 • josef

  ”Vems Gud? Vilka är ”de kristna”?”
  Jag borde förstått, låt mig gissa, det är bara de som har samma tro och teologi som du som är kristna? Alla andra är villolärare?

 • Torbjörn Göransson

  Din fråga rör ju inte det som skulle diskuteras här, och den har tydligen gått under radarn. Vid tillämpning av principen att låta skrift tolka skrift är enligt min uppfattning de två vittnena GT och NT. Det är möjligt att det även rör sig om Guds folk, vilka ju förkunnar Guds ord.

  Var i all världen har du funnit att årtalet 1983 har något med Uppenbarelseboken att göra?

 • Torbjörn Göransson

  Håller med dig om att Daniels bok nämner om ändens tid och när den börjar. Detta sker i kapitel 12.

  Vad gäller de fyra riken som beskrivs som en staty och fyra djur så uppträder de efter varandra. Efter Babylon kom Medien-Persien, därefter Grekland under Alexander den store och sist Romarriket. Att det står att det fjärde riket skall uppsluka och förtrampa hela jorden torde avse den del av jorden som de fyra rikena hade inflytande över. Ingen kunde ju på denna tid färdas till exempelvis Australien.

 • Lars Wärn

  Jag är inte kristen. Generellt, statistiskt, tänker och tror världens kristna som den romerske påven säger åt dem att göra.

  Bibeln säger att ”det första vilddjuret” framträder i det romerska riket, med dess sentida efterföljare. Vad säger Shoebat?

 • lennart Ö

  Det jag inte förstår är att du ser bara dåtid och inte nutid och framtid ,håller med dej att dåtiden hade sin förklaring i det du beskriver ., men historien slutar ju inte med det som varit !
  Det talas ju mycket om ändens tid , och vad som skall ske i den .
  Det kan ju inte bara vara en viss del av jorden som skulle drabbas eftersom det står den for runt jorden och Det skall uppsluka HELA JORDEN även Australien och alla andra nationer på vår jord !

  Då svarade han så: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall UPPSLUKA HELA JORDEN och förtrampa och krossa den.

  visst dåtids historia är bygger ju upp nutid som i sin tur blir framtid .
  Men eftersom du och jag lever i dag så är det väl dagen som är som är mest intressant och vad som komma skall .

  Allt gott till dej !

 • lennart Ö

  Vill förtydliga ytterligare mitt förra inlägg .
  Märk väl det står det var OLIK alla föregående.
  krig har ju alltid förekommit mellan länder och folkslag . Men detta fjärde sista djur som hade tänder av järn och klor av koppar har aldrig förekommit tidigare sedan världens begynnelse , det syftar från Daniels tid på mycket avlägsen tid . som jag ser det är det inte bara krig och landerövningar som åsyftas utan början på den globala industrialisering och vad den åstadkommer förvisso med enorma vapenslag som kommit till just genom nya innovationer !

 • Birgit Severin

  W. Nee i Kina – som satt 20 år i fängelse för sin tro – skriver i en av sina böcker att det värsta han visste var tvärsäkra människor och om hur glad han blev då troende kunde tillstå att det fanns saker de inte visste.

 • Torbjörn Göransson

  Först. Jag är osäker på vilken Bibelöversättning som du citerar från. I Daniel 7:7 står inget om klor av koppar.

  Jag ser visst bortom det fjärde riket. Detta hade tio horn, vilka symboliserar de tio riken som uppkom efter romarrikets fall. I något förändrad form finns dessa fortfarande kvar. Mitt bland dessa tio riken sköt ett annat horn upp, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Dessa var Vandalerna, Herulerna och Östgoterna. Vad gäller nutid finns denna enligt min mening beskriven i Uppenbarelseboken i bl.a. det sista brevet till de sju församlingarna, det sjätte sigillet och den sjätte basunen. Ofta påstås Uppenbarelseboken från kapitel 4 och framåt behandla en avlägsen framtid, men varför skulle Gud inte vara med de som tillhör honom under hela historien och beskriva vad som där händer. Det skulle innebära alltför omfattande redogörelse för att gå in på detta här.Kanske det kan ske längre fram.

 • Janneyo114

  Varför veta något? Agnostiker är lugnare.

 • lennart Ö

  Jo Birgit så sant ,hela livet har jag fått revidera mycket i mitt liv .
  prestige är att bedra sej själv .
  allt gott till dej !

 • lennart Ö

  Här igen Torbjörn . jo jag läser 1917 års bibel , nog finns det i den som kan vara tveksamheter i översättningarna , men det räckte alldeles tillräckligt för mej att komma till tro och bli Ande döpt ! Nu slår jag inte med någon slägga att jag har full insikt i det profetiska , men det jag ser utifrån vissa händelser i nu tid , stämmer väl överens med ordet .
  Det finns vissa experter som talar om en katastrofal framtid vad som gäller vårt klot , och andra som hävdar motsatsen .
  Kan man kalla det experter då ?? eller tyckare , kanske ?
  Vi vet ju att det står att Jorden ska nötas ut som en klädnad .
  Vem är det som nöter ut jorden är det mulåsnor eller det helt naturliga som lever i symbios med det skapade . har sett program där världshaven håller på att bli fulla av plast produkter b.l.a. såg senast att fiskare i Nordnorge hjälps åt att tråla in enorma mängder med plastprodukter och annat avfall .
  Om vi ser från kem industrin som ex PCB , DDT Eftalater och andra produkter , såg även från bilindustrin i USA där enorma mängder av målarfärg dumpats så att stora områden är kontaminerade, vad tycker du om chernobyl? Nog är det väl Industrialiseringen och dess framfart som orsakat detta ja listan kan göras lång . tror du olika cancerformer som ökat , är något som bara dyker upp utan orsak !? Vi bör nog komma i håg Jesu ord även i vår vardag och även hur vi handskas med skapelsen ,det vi sår får vi skörda.
  Om du anser att jag har fel insikt , så får vi fortsätta ändå , Gud vet !

 • lennart Ö

  Oj glömde skriva det du undrade över , det är ju inte bara i Daniel 7:7 det står om det sista fjärde djuret och dess framfart ,så här står det i : Dan. 7:19)Därefter ville jag hava tillförlitlig förklaring angående det fjärde djuret, som var olikt alla de andra, det som var så övermåttan förskräckligt och hade tänder av järn och KLOR AV KOPPAR , det som uppslukade och krossade och sedan trampade under fötterna vad som blev kvar; (Dan. 7:19) Nu får du Torbjörn likt Daniel en tillförlitlig förklaring !

 • lennart Ö

  Torbjörn du skriver du sysslat med miljöfrågor i huvudsak hela ditt yrkesverksamma liv !? Har du inte reflekterat över att miljöfrågor måste få ett miljösvar till slut !? om man har frågor hela livet utan att få ett svar , då blir det knepigt , kanske man till och med får betalt att bara ägna sej åt frågor utan svar!?
  Jag kan ge dej svaret :Industrialiseringen med allt vad det inneburit och innebär !
  var glad !

 • Torbjörn Göransson

  Jag vill förtydliga. Breven till de sju församlingarna avser ju först de namngivna församlingarna i nuvarande Turkiet. Innehållet i breven speglar dock situationen i Guds församling under alla tider, vilket även texterna om sigillen och basunerna gör.

 • Torbjörn Göransson

  Tack för påminnelsen om Daniel 7:9. Ibland sviker minnet. Det står ju samma sak i Folkbibeln. Slarvigt av mig att inte kolla bättre.

  Vad gäller industrialiseringen har den både gett upphov till välsignelser men på grund av allas vår själviskhet har den tyvärr också lett till allt det som du skriver om. Gud ger uppenbarligen tillåtelse att låt oss ”löpa linan ut”, men kommer enligt sitt löfte att skapa nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Detta är vårt enda hopp, men självfallet skall vi var och en försöka att göra vårt bästa för att inte förstöra jorden ännu mer.

  Till sist. Den anda som präglade bl.a det fjärde riket, Romarriket, lever ju vidare och kommer så göra intill dess Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike. För närvarande arbetar starka krafter på att upprätta ett fredsrike utan fridsfursten. Detta rike kallas NWO (New World Order). Trots att mycket av detta sker i hemlighet finns tillräckligt mycket att ta del av och det är mycket skrämmande. De flesta har ingen som helst aning om vad som planeras!

  För alla som inte vill bli delaktiga i det luciferiska fredsriket finna tröst i att se fram mot Jesu återkomst och Hans rike som aldrig någonsin skall försvinna. Gud har lovat att vara med oss under den prövning som världen går till mötes och om vi inte möts dessförinnan har vi löfte om att ses där. Det ser jag fram emot och önskar dig all andlig välsignelse.

 • Lars Wärn

  ”..enligt min uppfattning de två vittnena GT och NT..”

  Du är ju riktigt förvirrad. Kristenheten av idag är mer förvirrad än någonsin. Mer förvirrat blir det när än den ene och än den andre falske läraren eller falske profeten äntrar estraden.

  En kort fråga: Hur skall ”det första vilddjuret” kunna döda GT och NT? Hur skall dessa skrifter, enligt din mening, kunna uppstå efter tre dagar?

 • Lars Wärn

  ”Riken eller kungar är enligt Daniels bok synonyma begrepp”

  Var i Daniels bok står det?