Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Frikyrkoteologen Joel Halldorfs syn på Islam

 

 

Foto: Jonas Rosendahl

Hur man ska förhålla sig till islam som kristen beror helt på vem man frågar. Vi får presenterat för oss allahanda svar på denna fråga. Från liberalt håll menar man på att det ändå är samma Gud och från annat håll att det aldrig kan vara samma Gud.

Vad islam innebär får vi också olika svar på. Allifrån att det är en fredsälskande religion till varningar för ett islamistiskt övertagande. Men låt oss se på vad vi kan förhålla oss till. Islam växer som religion i hela världen och det beror främst på befolkningstillväxten i muslimska länder. Islam växer även i Europa och främst i Sverige och det beror i första hand på flyktinginvandringen med tillhörande anhöriginvandring.

Allt detta kan för den som är intresserad lätt hittas på Pew Research Center. Att det uppstår spänningar av olika slag i samhället av detta är självklart. Men samtidigt kan ingen av oss veta vad det innebär exakt på sikt. Det blir enbart mänskliga spekulationer. Historien har inte en logisk utveckling. Vadsomhelst kan hända. Vi behöver i första hand veta vad vi har att förhålla oss till. Det är att både kristendomen och islam kommer i framtiden att vara två stora dominerande religioner i världen. De flesta människor kommer att vara religiösa åtminstone till namnet.

Det jag tycker är värt att veta och som jag tycker frikyrkliga bör veta är att islam har en mängd förgreningar och tolkningar som dessutom ändrats genom historiens gång. Därmed blir det i princip omöjligt att säga vad islam exakt står för och hur islam kommer att utvecklas. Men en sak kan man nog förvänta sig. Ska islam finnas i västerlandet sida vid sida med andra religioner är det en modern och reformerad islam som kommer att kunna finnas där. Dess ursprungstexter kommer med stor sannolikhet att gå igenom samma historiskt kritiska metoder som all annan religiös text där man relativiserar innehållet. Kontentan av det lär bli: Vad som skrevs förr och då behöver inte tolkas bokstavligt i vår tid.

På det sättet kan man komma förbi komplicerade textavsnitt eftersom de behöver tolkas i ljuset av sin dåtida kontext. Det blir förmodligen också svårt för stora minoritetsgrupper att hävda exklusivitet. Däremot kommer de hävda sina rättigheter. Det avtryck som frikyrkligheten gett samhället kommer alltså på sikt att vara som bortblåst. Vår generation eller åtminstone nästa generation kommer att få se denna utveckling.

I bästa fall har vi en stor frikyrklig minoritet eller i sämsta fall en liten minoritet. Hursomhelst kommer den leva sida vid sida med andra större minoritetsgrupper. Hur detta ska gå till är en gåta men det lär inte kunna ske utan tvingande kompromisser. Vi kan bara spekulera i vad det konkret innebär. Behovet och kunskap om islam kommer därmed att växa till och bli viktigare.

Frikyrklighetens egen experttyckare -om allt och alla- Joel Halldorf har naturligtvis inte låtit området om islam vara förbisett. Lite då och då kommer detta fram. Joel Halldorf tycks ha en förkärlek till att förhålla sig akademiskt. Hans texter är ofta fulla av hänvisningar till den ene efter den andre som säger si och säger så. Detta gör också att Halldorf har ett tillsynes stringent och förnuftigt uppträdande genom sina texter. Säkert har detta hjälpt till att öppna upp för inflytande även i sekulär media och press.

Samtidigt ska man ha i beaktande att kristendomen är och förblir en uppenbarelse religion. Den kan aldrig rymmas till fullo inom förnuftets ram. Halldorfs ständiga akademiserande med hänvisning till forskning och evidens som slutsatser innebär inte nödvändigtvis medföljande klarsyn eller framställande av explicit sanning. Detta innebär naturligtvis inte att en Jesu lärjunge helt ska bortse från förnuftet och dess resonemang.

Men det innebär att hänsyn måste tas till den inneboende spänning som finns mellan uppenbarelse och förnuftets olika grunder. Hur många frikyrkliga har inte fått så kallade profetiska tilltal som verkat helt ologiska, för att ta ett exempel? Som Jesu lärjunge kan man inte heller bortse från den andliga dimensionens påverkan. Det som Nya testamentet beskriver som en andlig kamp. Det är i denna kamp en Jesu lärjunge i första hand är insatt i. Den kan knappast sägas inrymmas i förnuftets ramverk där sekulär vetenskap är grunden för all tolkning. Däremot kan uppenbarelsen inrymmas i ett teoretiskt resonemang där hänsyn tas till människans komplexitet där känslan ingår som ett viktigt inslag och element även för tolkning. Allt är inte logiskt och förnuftsbaserat som motiv för människans handlande.

Joel Halldorf är en av flera författare till boken ”ickevåldets vägar”. Den beskriver i det stora hur ickevåldsprinciper åstadkommer revolutioner i människans historia. Den lyfter även fram att religion inte kan beskyllas generellt som bakomliggande faktor till alla krig. Snarare är konkurrens om knappa resurser en bakomliggande faktor. Boken ger till viss del goda insikter men är påfallande pro-palestinsk och till vissa delar väldigt ensidig. Kritiken mot Israel framförs dock inte av Halldorf själv men det är märkligt att en pingstvän medverkar i en sådan bok. Det hade inte hänt förr.

Halldorf argumenterar särskilt mot att religionen är en källa till allt våld (sid 103). Majoriteten av historiens konflikter är inte religiösa menar Halldorf.

När det gäller jihadismens framfart och dess förankring inom islam så menar Halldorf att kopplingen är omöjlig att förneka men han lyfter samtidigt fram att större delen av islam inte har med jihadismen att göra alls. Vad som är en religions sanna väsen är svårt att avgöra menar Halldorf. Möjligen kan en företrädare för en religion avgöra det resonerar han.

Halldorf förhåller sig vetenskapligt när han ska förklara krigens orsaker. Om inte religionen är roten till det onda varifrån kommer krigen då? Halldorf lägger fram olika teorier från forskare kring detta. En del ger kulturen skulden, en del att krigen kom med jordbruket och möjligheten att lagra rikedom och bygga städer. Halldorf hänvisar även till en forskare som menar att det hör till den mänskliga naturen eftersom våld utlöser belöningssystemen i hjärnan. Serotinet flödar och tar oss till extasens höjder. Krig är med andra ord en konsekvens av vår biologiska programmering (sid 127).

Hur ser då Halldorf på kopplingen mellan islam och våld och krig? Halldorf menar på att majoriteten av senaste årens religiösa konflikter är knutna till islamistiska rebellgrupper. Därmed inte sagt att ”islam orsakar våld”. Det går inte heller att göra generaliseringar kring islams essens utifrån dessa marginella grupper skriver Halldorf. Inte heller köper Halldorf resonemanget att det skulle finnas ett underliggande motiv att det rör sig om ett civilisationskrig.

Halldorf menar på att kunskapen om islam är låg inom de marginaliserade rebellgrupperna (sid 140). Beroende på terroristernas låga kunskap om islam kan man lika gärna säga att problemet är bristen på religion resonerar Halldorf.

Halldorfs lösning mot radikalisering inom islam är mer av traditionell muslimsk bildning. Det är inte ”religion i allmänhet” eller ”islam” som behöver bemötas utan det är den radikala salafistiska tolkningen av islam som behöver bemötas menar Halldorf (sid 142). Halldorf citerar John A Azumah ”Det är varken sant eller rättvist att påstå att islam är problemet, men det råder ingen tvekan om att islam har ett problem”.

Det är uppenbart att Halldorf inte gillar förenklingar kring krigets orsaker. Han ser inte heller sekulärt våld som lösningen på att bemöta religiöst våld. Halldorf förhåller sig sekulärt och akademiskt torrt när han söker finna krigets orsaker. Den andliga dimensionen från bibelns perspektiv är helt bortplockad. Något om syndens konsekvenser eller något om den dualistiska synen på en andlig verklighet är helt bortsopad.

Istället vill Halldorf peka på ”markarbetet”. Det är jordmånen som behöver förändras. Halldorf lägger ett stort ansvar på de som bedriver muslimsk bildning. Salafism ska bemötas med andra muslimska tolkningar. Det är intressant att notera att Halldorf som själv inte gillar förenklingar just presenterar förenklade lösningar. Islam ska alltså bemötas med islam men i en skolad variant. Den som är någorlunda insatt förstår att mängden uttolkningar av islam är så stor och det är inte så lätt som att ge en eller flera muslimska förgreningar sin röst så är saken sen löst.

Är det månne en form av motsvarighet till kristendomens påveämbete som Halldorf är ute efter? Som kan likrikta och vara exklusiv tolkare för vad som ska anses vara muslimskt? Är det vad Halldorf efterfrågar? Det ligger nära tillhands att tro det.

Halldorf agerar som många andra inom ”frikyrko adeln”. Halldorf är ensidig, förenklar, gillar att förhålla sig akademiskt och tycks älska nutida forskning som utgångspunkt för att tolka en religiös verklighet. Men är människan verkligen så logisk, sansad och rationell? Och ger verkligen ett mänskligt biologiskt perspektiv alla de svar vi efterfrågar?

Vi kan se en ”essens” av rationalism gå igenom flera debatter. Det handlar om böneutrop och minoriteters rättigheter. En identitetspolitik som kommit på agendan för ”frikyrko adeln”. Halldorf twittrar undrande om politiker hälsade till sveriges muslimer på Eid (högtid som avslutar ramadan). Om svaret är nej är det skandal menar Halldorf.

Det är genomgående en sekulär, rationalistisk och akademisk tolkning av omvärlden som präglar frikyrkoteologen Joel Halldorf. Det förutsätter en förnuftig logik som ska bemöta mänsklig känslostyrd irrationalism. Men är människan verkligen så förnuftsstyrd Joel Halldorf? Är det vad historien visar oss?

Kanske det är något att fundera på för en frikyrkoteolog där bland de lummiga träden en bit från Bjärka Säby? Ska vi verkligen lämna uppenbarelsen från bibeln och så ensidigt ställa oss på förnuftets sida för att söka förklara verkligheten? Är det verkligen det en frikyrkoteolog ska uppta sin tid med?

Jag bara undrar i all enkelhet. 

Jonas Rosendahl

=>

Ämne: OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , ,

 • Basti Weidemyr

  ”Dess ursprungstexter kommer med stor sannolikhet att gå igenom samma
  historiskt kritiska metoder som all annan religiös text där man
  relativiserar innehållet. Kontentan av det lär bli: Vad som skrevs förr
  och då behöver inte tolkas bokstavligt i vår tid.”

  Om det inträffar tror jag helig skrift kommer att bli förbjuden generellt, eftersom det knappast skulle synas någon poäng med heliga skrifter om de först måste bortförklaras och urvattnas för att sedan ges en modern innebörd i enlighet med det nutida tyckandets infall och nycker.

 • SefastTronde

  Joel Halldorf väljer alltså att bortse ifrån eller bortförklara vad som står i Koranen. Inte heller tycks han ha läst något av de ymniga mängder litteratur som finns i ämnet…

  ”Korsfäst de otrogna”, ”Hugg huvudet av dem”, ”Bestraffa de otrogna med brinnande klädnader”. Dessa befallningar ger koranen! Nedan följer några smakprov.

  Koranen 2:191
  ”Dräp de otrogna var ni än finner dem.”
  Den som inte tror på Allah ska alltså dödas.

  Koranen 3:28
  ”Muslimer får inte ha otrogna som vänner.”
  En muslim får inte ha dig som vän om du inte tror på Allah.

  Koranen 3:85
  ”Ingen annan religion än Islam är godtagbar.”
  Islam har ingen religionsfrihet.

  Koranen 5:33
  “Lemlästa och korsfäst de otrogna om de kritiserar Islam.”
  Våld, våld, våld. Du ska lemlästas och korsfästas enligt islam och koranen om du inte tror på Allah och dess profet Muhammed.

  Koranen 8:12
  ”Terrorisera och hugg huvudet av dem som tror på andra heliga skrifter än Koranen.”
  De åtskilliga halshuggningar som vi har sett IS utföra finns det stöd för i Koranen. Nu förstår du varför de halshugger. De följer Koranen.

  Koranen 8:60
  ”Muslimerna måste mönstra alla stridsmedel för att terrorisera de otrogna.”
  De måste bekämpa dig i all sin makt.

  Koranen 8:65
  ”De otrogna är enfaldiga; kräv att muslimerna bekämpar dem.”
  Eftersom du inte är lika smart som muslimerna enligt koranen måste du bekämpas. Påminner starkt om
  Nazitysklands ideologi.

  Koranen 9:5
  ”Sedan, när de heliga månaderna passerat, döda de otrogna var ni än finner dem, och ta dem i fångenskap, och belägra dem och ligg i bakhåll för var och en av dem. Men om de ångrar sig och börjar be [till Allah] och skänker till välgörenhet, så låt dem vara.”
  De som inte tror på Allah ska dödas var de än finns. Och de finns många runt om i världen. Här får du ett svar varför alla terrorattentat sker i olika länder.

  Koranen 9:30
  ”Judarna och de kristna är perversa; kriga mot dem.”
  Koranen uppmanar att muslimer ska kriga mot judar och kristna eftersom de anses vara ”perversa”.

  Koranen 9:123
  ”Kriga mot de otrogna som bor i din omgivning.”
  Koranen uppmanar muslimerna att kriga mot dig om du bor i deras omgivning.

  Koranen 22:19
  ”Bestraffa de otrogna med brinnande klädnader, järnkrokar, kokande vatten; smält ner deras hud och underliv.”
  Här får du svar på varför muslimska IS brände ihjäl en jordansk pilot i en bur. Det står nämligen i koranen stt de skall göra då.

  Koranen 47:4
  ”Sukta inte efter fred med de otrogna; hugg huvudet av dem när ni griper dem.”
  du kan aldrig få fred med Islam. Istället uppmanar koranen att ditt huvud skall huggas av.

 • Janne114

  Såg just att en x muslimsk kristen evangelist just dödats i Sverige. Han var från Marocko och vittnade för salafister. Halldorf går sin kyrkoväg med allt mer kompromissande, men dem som står upp för evangeliet kommer bli förföljd av dess fiender, så lovar oss Jesus.

 • kjell

  Jag hade ett inlägg här med en Xmuslimk kristen evangelist, som riskerar livet varje dag, Mona Walter hon berättar att hon växte upp med en iman som inte berättar allt som står i koranen, men när hon kom till Sverige så började hon läsa koranen själv, och såg all ondska, det slutade med att hon blev kristen. Men det inlägget kallade Jonas Rosendahl för ”tokroligt” då tog jag bort det, men kan fortfarande inte se det tokroliga, men vad jag vet står aletheia för ”sanning”
  En länk med Mona Walter lite lång men bra.
  https://youtu.be/8o9HPOZTGL8

 • kjell

  Att kalla någons inlägg för tokroligt eller ”fånigt” som i min värld är samma sak är för mig mycket förnedrande, och gjorde mig ledsen.

 • Janneyo114

  För att väcka någon ur den dvala som den f. profeten vaggar in människor i måste Gud göra ett verk. Vi är barn födda av hans Ande och förstår vad han säger som barn gör – nyfikna och vetgiriga, utan prestige eller med en massa uppstudsiga frågor. Man förstår inte kristen tro genom skolastiska resonemang och kyrkopolitik.Inte heller vad Koranen säger är svårt. Det är ostrukturerade verser, omoraliska uppmaningar etc som visar på en obalanserad människas maktfantasier, rätt magert med andliga sanningar om man säger så…Guds ord säger att Islam är MOT Kristus, och man behöver inte läsa länge för att se det, man behöver ingen imam för att förklara att Islam älskar Jesus. Det gör man inte. Det är en av bluffarna för att lura människor till underkastelse under systemet. Jag älskar Isa. Ja, säkert, men han heter inte det. Inte ens på arabiska.

 • kjell

  Du antydde att Joel ler och fick en poäng i mitt inlägg, då borde det vara samma med Jannes, men för mig handlar det bara om att föra fram ”sanning”
  (Såg att du backade tillbaka det hela en kort stund, jag tog bort vad morfar sysslade med) det var bara till dig behöver inte bli allmänt.

 • kjell

  Det var ett långt inlägg som jag hade här från början, med många ”onda” koranverser, och med Mona Walter som varje dag riskerar att dö för sin tro, men när det kallades tokroligt, då rensade jag, men ser då att du pekar på samma ”typ” av person.
  (Dom tokroliga går under omsorgsstyrelsen) och då blev jag ledsen, för än har inte omsorgsstyrelsen behövt ta hand om mig.

 • wildwest63

  Se på de muslimska länderna hur de fungerar, hur toleranta de är mot de som tror på ett annat sätt, se på nivån av bildning, kultur, innovationer, ekonomisk utveckling – så blir Sverige om 70 år eller när majoriteten av invånarna i Sverige blir muslimsk. En religion som vill världsherravälde kan aldrig någonsin gå med på att en religion som de avskyr, kristendomen (med en Gud som har en son), har något inflytande i samhället. Kom ihåg att hela Mellanöstern fram till den våldsamma muslimska expansionen efter Muhammeds död var genomkristen! Det fanns biskopar i Mecka, det fanns biskopar i Afghanistan. Inget är kvar.

  Vad vi har att vänta är ungefär den situation som de kristna i Egypten har idag. Du talar om att islam kommer reformeras. Det har då inte skett mycket på 1400 år. Ska vi vänta så länge tills den blir ”tolerant”? Vi har shia i Iran – vill vi ha det så? Vi har sunni i Saudi – vill vi ha det så i vårt land? Ahmadiya-varianten betraktas inte ens som islamsk av sunni och shia men dess imamer i Sverige dras ofta fram som företrädare och talar sockersött om tolerans. Det är lögn.

  Som kristen kan man inte på något vis anse att islam är en väg till Gud eller att vi tillber samma Gud. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus. Ber vi inte med Jesu försoningsverk för ögonen når ingen bön fram till Gud. Vi ska givetvis inte starta religionskrig, det lär motståndarsidan göra om ett antal decennier, men vi ska ju verkligen inte frivilligt försöka bädda för denna religion. Det är absurt att höra biskopar och kyrkoledare applådera att islams seger över t ex Växjö för proklameras, som en direkt motsats till det kristna budskapet.

 • Inge

  Hej Jonas.
  Jag vet inte om jag missförstår dej men menar du att personer som Mona Walter borde hålla tyst med sin beskrivning av Islam och att vi hällre borde ta del av imanernas tolkning?

 • Jonas Rosendahl

  Hej Inge! Jag menar inte så. Men har tagit bort min kommentar nu. Det blir bara missförstånd vad jag än skriver. Svårt att diskutera islam precis som migration.
  Bloggposten får dock stå kvar.

 • josef

  ”Halldorf lägger ett stort ansvar på de som bedriver muslimsk bildning. Salafism ska bemötas med andra muslimska tolkningar”
  ÖÖ va? Vi är kristna, vi skall jobba för vår kung och vårt lag. Islam skall bemötas med första budet, oavsett hur islam tolkas.

 • Eva

  Det är väl i dagsläget ställt utom alla tvivel att Gud och Allah INTE på några som helst vägar är samma Gud. Har de några likheter? Svar Nej.

 • Sent inhopp, men vill bara invända mot beskrivningen av Joel Halldorf som förnuftsstyrd.
  Det finns inget av förnuft i hans krångliga omständliga beskrivningar av en religion han tydligen inte begriper ett dyft av, liksom han inte tycks ha någon psykologisk klarsyn i hur människor fungerar och agerar. Man måste kunna mer om historiska förlopp och historiska regelbundenheter, vilket Halldorf tycks ha missat enligt ovan beskrivning och de debattartiklar jag läst av honom.
  Halldorf menar enligt inlägget ovan att terroristerna har låg kunskap om sin religion. Det stämmer inte enligt mer pålästa experter, tvärtom. Det är Halldorf som har låg kunskap om densamma.
  Jesus Kristus säger hur vi ska bedöma saker och ting. Alla bibeltroende vet att det är av frukten vi känner trädet. Så glöm allt trams om komplicerade textavsnitt och långsökta kontexttolkningar. Bedöm enligt Jesu suveränt enkla prov, Jesus Kristus som alltid är ”spot on”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?