Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Jonathan Ekman tar ett års paus och Robert Ekh avgår från Livets Ord styrelse

J Ekman UNT

Skärmdump unt.se

[Nyheter, Livets Ord/Trosrörelsen]

Efter den kraftiga kritik som riktats mot Livets Ords vd och tillika styrelseordförande för stiftelsen, väljer nu Jonathan Ekman att ta ett års paus.

I ett brev som skickades ut till medlemmarna fredag eftermiddag upplyser styrelsen både om Jonathan Ekmans beslut och om kritiken mot pensionsavtalet den ursprungliga styrelsen beviljade sig själva. Utifrån information från olika källor tyder mycket på att Jonathan Ekman själv inte önskade detta, utan att han mer eller mindre tvingats bort från sina uppdrag i Livets Ords olika verksamheter där han varit engagerad.

Styrelsen skriver följande i brevet om just Jonathan Ekman:

”Jonathan Ekman är nu sjukskriven och har beslutat ta time-out under 2015 från sitt ordförandeskap, sin post som styrelseledamot och VD, samt alla övriga ledningsuppdrag inom Livets Ords arbete.”

Angående pensionsavtalet gällande den ursprungliga styrelsen, har alla utom Robert Ekh valt att avsäga sig det egenbeviljade extraavtalet som skulle säkra styrelsemedlemmarna full lön i tio år efter pension. Ekh har också valt att avgå från Livets Ords styrelse.

Andrepastor Jan Blom tillträder som ordförande för stiftelsen. Han har varit med i Livets Ord sedan mitten av 80-talet och är en mycket omtyckt person och pastor enligt många medlemmar. Efter ett turbulent år är detta åtgärder församlingen behövde ta för att återuppbygga trovärdigheten bland ett stort antal medlemmar. Många kritiska röster har höjts mot ledningens sätt att hantera de olika situationerna som uppstått, och det har ryktats om att flera hundra personer ämnade lämna församlingen på grund av ledningens ageranden och brist på sådana.

Kanske detta kan bromsa flykten, men för den som följt Livets Ord sedan ett antal år behövs ytterligare åtgärder för att bygga upp både förtroende och en sund kultur efter många år av felaktigt agerande från olika ledare inom församlingen. Detta är en process som kommer ta tid och inget som kan och bör stressas fram.

Jon Andersen historia som Aletheia publicerade i fredags visar en del av orätter begått i det förgångna och som behöver göras upp.

I slutet av brevet som skickades ut till medlemmarna i fredags finns även ett tilläggsbrev från Livets Ords ursprungliga styrelse. I det förklarar de sitt tidigare beslut att ge sig själva fördelar de andra anställda inte ens kunde fantisera om, speciellt under en tid då ingen av de anställda hade pension. De skriver bland annat att:

”Vår intention då beslutet togs, var att detta skulle vara det första steget i en process som skulle leda till goda pensionsvillkor för samtliga anställda på Livets Ord. Att detta sedan inte skedde i den takt och på det sätt vi önskat, är något vi verkligen beklagar och är ledsna över.”

Livets Ord har tagit några positiva steg framåt i och med dessa beslut, och vi får hoppas att fler sådana beslut om förändringar tas.

Läs brevet till medlemmarna i sin helhet nedan:

”Kära församlingsmedlem,

Vi som idag utgör Livets Ords styrelse vill här redogöra för våra tankar och beslut med anledning av de pensionsavtal som tecknats mellan Livets Ord och dess styrelses ursprungsmedlemmar, samt för de beslut vi har fattat rörande ekonomiska rutiner.

Med det här mailet följer också ett brev från de ursprungliga styrelsemedlemmar som omfattats av pensionsavtalen.

Vår arbetsprocess i den här frågan har varit intensiv och har lett fram till följande förändringar som vi här vill informera dig om. Full enighet har rått i arbetet och samtliga beslut har fattats enhälligt och utan några reservationer.

Ulf och Birgitta Ekman har sedan maj månad 2014 avgått från sina styrelseposter. De har beslutat avstå från det pensionsavtal med Livets Ord som kompenserar skillnad mellan pension och full lön. Det som redan har betalats ut till dem utifrån detta avtal sedan juni månad till november har återbetalats och reglerats. Återstår gör enbart tjänstepension vilket betalas ut från tidigare avsatta medel.

Svante Rumar och Maj-Kristin Svedlund har beslutat avstå från pensionsavtalet med Livets Ord som kompenserar skillnad mellan pension och full lön. Återstår gör enbart tjänstepension vilket betalas ut från tidigare avsatta medel. De sitter kvar som medlemmar i Livets Ords styrelse.

Robert Ekh uppbär fortsatt pension enligt sitt avtal med Livets Ord och har beslutat avgå från Livets Ords styrelse från 1 januari 2015.

Vi vill också nämna för dig om några stärkta rutiner kring ekonomi på Livets Ord och kring styrelseuppdragen:

En Ekonomisk rådgivningsgrupp har tillsatts för att ge styrelsen råd och rekommendationer vad gäller ekonomiska rutiner och frågor som rör lön och förmåner till styrelsemedlemmar, pastorer och chefer på Livets Ord. Gruppen ska vara permanent och bestå av personer som inte står i ekonomisk relation till Livets Ord. Det är med stor glädje vi meddelar att Per-Olof Eurell, Thomas Lennartsson och Malin Ivarsson har förklarat sig villiga att utgöra den i ett första skede. Gruppens arbete är redan påbörjat.

Styrelsen har beslutat att styrelseuppdrag inom Livets Ords arbete från och med nu ska vara skilda från speciella förmåner. För dem i styrelsen som haft tjänstebilsavtal kommer dessa att avslutas vid respektive avtalsperiods slut och därefter inte förnyas ytterligare.

Samtliga styrelseledamöter uppbär från och med 1 januari 2015 samma pensionsvillkor som övriga anställda på Livets Ord, motsvarande ITP-avtal.

Utöver detta har även följande beslutats:

Jonathan Ekman är nu sjukskriven och har beslutat ta time-out under 2015 från sitt ordförandeskap, sin post som styrelseledamot och VD, samt alla övriga ledningsuppdrag inom Livets Ords arbete.

Som tillförordnad ordförande i styrelsen för stiftelsen Livets Ord har pastor Jan Blom valts, och till vice ordförande skolchef Magnus Westergård. Besluten var enhälliga och styrelsen ser en styrka i att såväl arbetsbörda som ansvar delas mellan funktionerna förstepastor och styrelseordförande.

Vi har i denna process bett och sökt Herrens vilja, och vår ambition är att arbeta konkret för att stärka öppenheten kring Livets Ords ekonomi, och utveckla rutiner och arbetssätt som kan fungera väl för en församling och ett arbete av vårt slag.

Här finns ett brev från den ursprungliga styrelsen med deras kommentarer kring detta.

Uppsala 1412181

Livets Ords Styrelse, bestående av:

Jonathan Ekman
Robert Ekh
Joakim Lundqvist
Svante Rumar
Jan Blom
Maj-Kristin Svedlund
Magnus Westergård”

_________________________________________________________

Andréas Glandberger
Aletheia Blogg & Tankesmedja
Logga-Aletheia

=>
20

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, NYHETER

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?