Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Livets Ords revisor Nils Pehrsson får varning från Revisorsnämnden

I en rapport från Revisorsnämnden som Aletheia tagit del av, får den av Livets Ord anlitade revisorn Nils Pehrsson en varning för bristfällig revision av stiftelsen för räkenskapsåret 1 juli 2011 – 30 juni 2012. Det är ytterst allvarligt att en revisor får en sådan varning.

Med bakgrund i att stiftelsen i alla år argumenterat för att allt går rätt till enligt sin revisor, är det mycket intressant att ta del i den välformulerade varningen från Revisorsnämnden.

fotoDet är framförallt två punkter Pehrsson varnas för. Det ena är styrelsens jäviga och oetiska beslut att bevilja sig själva ett extra pensionsavtal, något de flesta känner till vid det här laget. Den andra punkten gäller bristfällig dokumentation kring insamlingskontroll, det vill säga hur stiftelsen hanterat insamlade medel. De flesta förstår att det är allvarligt med bakgrund i att insamlade pengar getts i förtroende, och extra illa blir det givetvis om det finns tvivel huruvida insamlade medel använts av stiftelsen till helt andra ändamål än utlovat.

I brevet som skickats till stiftelsens revisor skriver nämnden bland annat följande kring hur Pehrsson agerat beträffande stiftelsens insamlade medel:

”Nils Pehrssons dokumentation är mycket knapphändig. Den består av en jämförelse av årets utfall med dels föregående års utfall, dels årets budget. I dokumentationen ingår också en av stiftelsen upprättad ekonomisk månadshantering för några månader. Den substansinriktade granskning som går att utläsa av denna dokumentation var inte tillräcklig för att erhålla tillfredsställande revisionsbevis för redovisade intäkter. Vad gäller den interna kontrollen i stiftelsen har Nils Pehrsson i sin dokumentation noterat att den var väl fungerande och att det fanns kontrollsystem. Det framgår dock inte vad han byggde dessa slutsatser på.

I yttranden till RN har Nils Pehrsson redogjort för den kontrollmiljö som fanns i stiftelsen. Han har emellertid inte redogjort för någon granskning av att stiftelsen hade följt de beskrivna rutinerna eller utfört fastställda kontroller. RN noterar att även om Nils Pehrsson beskrivit stiftelsens kontrollmiljö och rutiner relativt utförligt så framgår det inte av hans yttranden att han i tillräcklig omfattning identifierat och testat att det interna kontrollsystemet var väl fungerande under det aktuella räkenskapsåret.

Enligt RN:s mening har Nils Pehrsson därför varken genom sin dokumentation eller genom sina yttranden till myndigheten gjort sannolikt att han hade tillräckligt underlag för att kunna godta stiftelsens intäktsredovisning. RN drar av detta slutsatsen att hans granskning i detta hänseende var bristfällig (jfr den ovan beskrivna bevisbörderegeln). Med hänsyn till att granskningsarbetet var otillräckligt avseende en väsentlig resultatpost saknade han grund för uttalandet i sin revisionsberättelse att årsredovisningen gav en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och finansiella resultat. Genom att göra detta har han åsidosatt god revisionssed.”

Det sju sidor långa disciplinärende innehåller detaljerade beskrivningar av den av Nils Pehrsson bristfälliga revisionen av stiftelsen Livets Ord. Granskningen av stiftelsens revisor har utförts av flera tunga namn inom både revision, juridik och affärsliv. En varning av denna art är mycket allvarlig då det enligt uppgift skall mycket till för att Revisionsnämnden utfärdar en sådan varning. Det nästa steget är att utesluta revisorn ifråga.

Aletheia återkommer med fler detaljer i kommande artiklar.

AG profil

Andréas Glandberger

=>
20

Ämne: NYHETER

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?