Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Frikyrkoteologen Joel Halldorfs syn på Islam

 

 

Foto: Jonas Rosendahl

Hur man ska förhålla sig till islam som kristen beror helt på vem man frågar. Vi får presenterat för oss allahanda svar på denna fråga. Från liberalt håll menar man på att det ändå är samma Gud och från annat håll att det aldrig kan vara samma Gud.

Vad islam innebär får vi också olika svar på. Allifrån att det är en fredsälskande religion till varningar för ett islamistiskt övertagande. Men låt oss se på vad vi kan förhålla oss till. Islam växer som religion i hela världen och det beror främst på befolkningstillväxten i muslimska länder. Islam växer även i Europa och främst i Sverige och det beror i första hand på flyktinginvandringen med tillhörande anhöriginvandring.

Allt detta kan för den som är intresserad lätt hittas på Pew Research Center. Att det uppstår spänningar av olika slag i samhället av detta är självklart. Men samtidigt kan ingen av oss veta vad det innebär exakt på sikt. Det blir enbart mänskliga spekulationer. Historien har inte en logisk utveckling. Vadsomhelst kan hända. Vi behöver i första hand veta vad vi har att förhålla oss till. Det är att både kristendomen och islam kommer i framtiden att vara två stora dominerande religioner i världen. De flesta människor kommer att vara religiösa åtminstone till namnet.

Det jag tycker är värt att veta och som jag tycker frikyrkliga bör veta är att islam har en mängd förgreningar och tolkningar som dessutom ändrats genom historiens gång. Därmed blir det i princip omöjligt att säga vad islam exakt står för och hur islam kommer att utvecklas. Men en sak kan man nog förvänta sig. Ska islam finnas i västerlandet sida vid sida med andra religioner är det en modern och reformerad islam som kommer att kunna finnas där. Dess ursprungstexter kommer med stor sannolikhet att gå igenom samma historiskt kritiska metoder som all annan religiös text där man relativiserar innehållet. Kontentan av det lär bli: Vad som skrevs förr och då behöver inte tolkas bokstavligt i vår tid.

På det sättet kan man komma förbi komplicerade textavsnitt eftersom de behöver tolkas i ljuset av sin dåtida kontext. Det blir förmodligen också svårt för stora minoritetsgrupper att hävda exklusivitet. Däremot kommer de hävda sina rättigheter. Det avtryck som frikyrkligheten gett samhället kommer alltså på sikt att vara som bortblåst. Vår generation eller åtminstone nästa generation kommer att få se denna utveckling.

I bästa fall har vi en stor frikyrklig minoritet eller i sämsta fall en liten minoritet. Hursomhelst kommer den leva sida vid sida med andra större minoritetsgrupper. Hur detta ska gå till är en gåta men det lär inte kunna ske utan tvingande kompromisser. Vi kan bara spekulera i vad det konkret innebär. Behovet och kunskap om islam kommer därmed att växa till och bli viktigare.

Frikyrklighetens egen experttyckare -om allt och alla- Joel Halldorf har naturligtvis inte låtit området om islam vara förbisett. Lite då och då kommer detta fram. Joel Halldorf tycks ha en förkärlek till att förhålla sig akademiskt. Hans texter är ofta fulla av hänvisningar till den ene efter den andre som säger si och säger så. Detta gör också att Halldorf har ett tillsynes stringent och förnuftigt uppträdande genom sina texter. Säkert har detta hjälpt till att öppna upp för inflytande även i sekulär media och press.

Samtidigt ska man ha i beaktande att kristendomen är och förblir en uppenbarelse religion. Den kan aldrig rymmas till fullo inom förnuftets ram. Halldorfs ständiga akademiserande med hänvisning till forskning och evidens som slutsatser innebär inte nödvändigtvis medföljande klarsyn eller framställande av explicit sanning. Detta innebär naturligtvis inte att en Jesu lärjunge helt ska bortse från förnuftet och dess resonemang.

Men det innebär att hänsyn måste tas till den inneboende spänning som finns mellan uppenbarelse och förnuftets olika grunder. Hur många frikyrkliga har inte fått så kallade profetiska tilltal som verkat helt ologiska, för att ta ett exempel? Som Jesu lärjunge kan man inte heller bortse från den andliga dimensionens påverkan. Det som Nya testamentet beskriver som en andlig kamp. Det är i denna kamp en Jesu lärjunge i första hand är insatt i. Den kan knappast sägas inrymmas i förnuftets ramverk där sekulär vetenskap är grunden för all tolkning. Däremot kan uppenbarelsen inrymmas i ett teoretiskt resonemang där hänsyn tas till människans komplexitet där känslan ingår som ett viktigt inslag och element även för tolkning. Allt är inte logiskt och förnuftsbaserat som motiv för människans handlande.

Joel Halldorf är en av flera författare till boken ”ickevåldets vägar”. Den beskriver i det stora hur ickevåldsprinciper åstadkommer revolutioner i människans historia. Den lyfter även fram att religion inte kan beskyllas generellt som bakomliggande faktor till alla krig. Snarare är konkurrens om knappa resurser en bakomliggande faktor. Boken ger till viss del goda insikter men är påfallande pro-palestinsk och till vissa delar väldigt ensidig. Kritiken mot Israel framförs dock inte av Halldorf själv men det är märkligt att en pingstvän medverkar i en sådan bok. Det hade inte hänt förr.

Halldorf argumenterar särskilt mot att religionen är en källa till allt våld (sid 103). Majoriteten av historiens konflikter är inte religiösa menar Halldorf.

När det gäller jihadismens framfart och dess förankring inom islam så menar Halldorf att kopplingen är omöjlig att förneka men han lyfter samtidigt fram att större delen av islam inte har med jihadismen att göra alls. Vad som är en religions sanna väsen är svårt att avgöra menar Halldorf. Möjligen kan en företrädare för en religion avgöra det resonerar han.

Halldorf förhåller sig vetenskapligt när han ska förklara krigens orsaker. Om inte religionen är roten till det onda varifrån kommer krigen då? Halldorf lägger fram olika teorier från forskare kring detta. En del ger kulturen skulden, en del att krigen kom med jordbruket och möjligheten att lagra rikedom och bygga städer. Halldorf hänvisar även till en forskare som menar att det hör till den mänskliga naturen eftersom våld utlöser belöningssystemen i hjärnan. Serotinet flödar och tar oss till extasens höjder. Krig är med andra ord en konsekvens av vår biologiska programmering (sid 127).

Hur ser då Halldorf på kopplingen mellan islam och våld och krig? Halldorf menar på att majoriteten av senaste årens religiösa konflikter är knutna till islamistiska rebellgrupper. Därmed inte sagt att ”islam orsakar våld”. Det går inte heller att göra generaliseringar kring islams essens utifrån dessa marginella grupper skriver Halldorf. Inte heller köper Halldorf resonemanget att det skulle finnas ett underliggande motiv att det rör sig om ett civilisationskrig.

Halldorf menar på att kunskapen om islam är låg inom de marginaliserade rebellgrupperna (sid 140). Beroende på terroristernas låga kunskap om islam kan man lika gärna säga att problemet är bristen på religion resonerar Halldorf.

Halldorfs lösning mot radikalisering inom islam är mer av traditionell muslimsk bildning. Det är inte ”religion i allmänhet” eller ”islam” som behöver bemötas utan det är den radikala salafistiska tolkningen av islam som behöver bemötas menar Halldorf (sid 142). Halldorf citerar John A Azumah ”Det är varken sant eller rättvist att påstå att islam är problemet, men det råder ingen tvekan om att islam har ett problem”.

Det är uppenbart att Halldorf inte gillar förenklingar kring krigets orsaker. Han ser inte heller sekulärt våld som lösningen på att bemöta religiöst våld. Halldorf förhåller sig sekulärt och akademiskt torrt när han söker finna krigets orsaker. Den andliga dimensionen från bibelns perspektiv är helt bortplockad. Något om syndens konsekvenser eller något om den dualistiska synen på en andlig verklighet är helt bortsopad.

Istället vill Halldorf peka på ”markarbetet”. Det är jordmånen som behöver förändras. Halldorf lägger ett stort ansvar på de som bedriver muslimsk bildning. Salafism ska bemötas med andra muslimska tolkningar. Det är intressant att notera att Halldorf som själv inte gillar förenklingar just presenterar förenklade lösningar. Islam ska alltså bemötas med islam men i en skolad variant. Den som är någorlunda insatt förstår att mängden uttolkningar av islam är så stor och det är inte så lätt som att ge en eller flera muslimska förgreningar sin röst så är saken sen löst.

Är det månne en form av motsvarighet till kristendomens påveämbete som Halldorf är ute efter? Som kan likrikta och vara exklusiv tolkare för vad som ska anses vara muslimskt? Är det vad Halldorf efterfrågar? Det ligger nära tillhands att tro det.

Halldorf agerar som många andra inom ”frikyrko adeln”. Halldorf är ensidig, förenklar, gillar att förhålla sig akademiskt och tycks älska nutida forskning som utgångspunkt för att tolka en religiös verklighet. Men är människan verkligen så logisk, sansad och rationell? Och ger verkligen ett mänskligt biologiskt perspektiv alla de svar vi efterfrågar?

Vi kan se en ”essens” av rationalism gå igenom flera debatter. Det handlar om böneutrop och minoriteters rättigheter. En identitetspolitik som kommit på agendan för ”frikyrko adeln”. Halldorf twittrar undrande om politiker hälsade till sveriges muslimer på Eid (högtid som avslutar ramadan). Om svaret är nej är det skandal menar Halldorf.

Det är genomgående en sekulär, rationalistisk och akademisk tolkning av omvärlden som präglar frikyrkoteologen Joel Halldorf. Det förutsätter en förnuftig logik som ska bemöta mänsklig känslostyrd irrationalism. Men är människan verkligen så förnuftsstyrd Joel Halldorf? Är det vad historien visar oss?

Kanske det är något att fundera på för en frikyrkoteolog där bland de lummiga träden en bit från Bjärka Säby? Ska vi verkligen lämna uppenbarelsen från bibeln och så ensidigt ställa oss på förnuftets sida för att söka förklara verkligheten? Är det verkligen det en frikyrkoteolog ska uppta sin tid med?

Jag bara undrar i all enkelhet. 

Jonas Rosendahl

=>
20

Ämne: OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?